---------------------------------------------------------------
   © Copyright Василь Рубан
   OCR: Константин Коверзнев 
   Date: 30 Jun 2004
---------------------------------------------------------------

   ВЧИТЕЛЬ БАРБАРА
   РОКУ БОЖОГО 1988


   ОГЛАВ

   I. ТАР'Я!
   II. ЯГНА
   III. ТАР'ЯГН
   IV. ЛАДО I ЛАДА
   V.САР'ЯГН
   VI. СЛАВ'ЯГН
   VII. ВОЛ'ЯГН
   VIII. КIМАР'ЯГН
   IX. КРАЯГН
   X. АМ'ЯГНА
   XI. НОВИЙ ЗАКОН
   1. До Ягни
   2. До Роди
   3. До Морани
   4. До Папи
   5. До Слави
   6. До Ями
   7. До Дарбога
   8. До Дани
   9. До Дудя
   XII. КНЯЗI
   XIII. СМУТА
   XIV. ПРОПОВIДI
   1. Про любов
   2. Про навернення у Вiру
   3. Про вождя, весь i храм
   4. Про силу
   5. Про те, як вживати хмiльнi напо?
   6. Про ставлення тар'ягнiв до iнших релiгiй та використання старих
храмiв
   7. Про досконалiсть
   XV. РЕЧЕННЯ
   XVI. РАДУНИЦI
   1. Рiздво
   2. Маяни
   3. Ярдана
   4. Великдень
   5. Обливаний понедiлок
   6. Радний вiвторок
   7. Поминання
   8. Арей
   9. Рахманський великдень
   10. Зеленi свята
   11. Купала
   12. Великi оргi?
   13. Зелена субота
   14. Зелена недiля
   15. Зелений понедiлок
   16. Зелений вiвторок
   17. Зелена середа
   18. Зелений четвер
   19. Зелена п'ятниця
   20. Свято Рода i Роди
   XVII. ПОДI?
   1. Похорон
   2. Весiлля
   3. Родини
   Книга "Бережа" - це знання про життя в кра?нi Араяна i служiння Боговi,
завдяки чому людина могла б бути щасливою.
   Це книга для кожного укра?нського дому, школи, вiйськового училища. З
не? ви дiзна?тесь про походження укра?нцiв, ?хнiх Богiв i геро?в. Тут ?
опис, коли i як проводити рiчнi свята: Рiздво, Великдень, Яна Купала, Рода i
Роди; як проводити такi подi? як похорон, весiлля, родини. Тут ви знайдете
тексти для кожноденно? молитви, а також священнi речення, якi треба читати
при кожному з названих обрядiв.
   З цi?? книги ви дiзна?тесь, яка може бути любов мiж чоловiком i жiнкою,
як пити хмiльне, як освячувати Храм, як налагодити самоуправлiння села.
   Книгу "Бережа" слiд перевидавати у тому виглядi, як ?? склав Барбара за
життя. Дата написання (1988 рiк) повинна завжди стояти на титульнiй
сторiнцi, в iншому мiсцi - дата перевидання. Розвиток вчення, обрядiв
повинен провадитись в окремих книгах. Автор заповiда? нiколи не перекладати
цю книгу на будь-яку з iноземних мов. Барбара - це iм'я В. Рубана в новiй
вiрi i ? його прiзвищем по матерi.
   По батьку Барбара ма? прiзвища Рубан i Мамрай, по матерi - Барбара i
Ямненко. В кожному з чотирьох прiзвищ ? корiнь назви Бога якогось iз
укра?нських племен: Бан - володар, Рай - володар мiсця перебування праведних
душ, Ар - Бог землеробства, а потiм вiйни, Яма - Бог того свiту.
   Рубан Василь Федорович народився в селi Лiсники на Ки?вщинi 1942 року.
Батько - Рубан Федiр Iванович з с. Троковичi Житомирсько? областi - був
учителем iсторi?, мати Барбара Федора Маркiвна - родом з села Лiсники, була
вчителькою молодших класiв. Крiм Василя, вони виростили ще тро? дiтей:
Свiтлану, Людмилу i Олександра. Барбара почав писати вiршi, маючи 12 рокiв,
закiнчив Житомирський культосвiтнiй технiкум, три роки служив у армi?, три
роки навчався в Ки?вському унiверситетi iм. Т.Г. Шевченка на фiлологiчному
факультетi по спецiальностi укра?нська мова i лiтература. Два роки працював
лiтературним редактором у видавництвi  "Музична Укра?на", пiсля чого,
переслiдуваний КДБ за полiтичну дiяльнiсть, працював на рiзних роботах
(кочегар, завклубом, слюсар), шiсть рокiв i два мiсяцi сидiв у тюрмах i
спецпсихотюрмах. Книгу про iстинно укра?нську вiру задумав написати 1967
року, маючи лише велике бажання i не маючи спецiально? пiдготовки та часу.
Проте, до арешту 1972 року, встиг познайомитись iз головними свiтовими
релiгiями i сектами, виготовив у самвидав перший варiант дуже невелико? за
обсягом брошури "Берегиня". Щоб написати той варiант книги, який перед вами,
ще  треба було прочитати гору лiтератури i пережити двадцять  рокiв
поневiрянь.
   1989 року вийшла книга вiршiв В. Рубана "Химера", за яку автора
удосто?но лiтературно? премi? iм. В. Симоненка. З сiчня 1990 р. член
Нацiонально? Спiлки письменникiв. 1992 року журнал "Ки?в" опублiкував роман
"На протилежному боцi вiд добра", вiдзначений лiтературною премi?ю iм. ?.
Маланюка. 1992 року побачила свiт книга "Берегиня", 1994-го - журнал "Ки?в"
опублiкував той роман, за якого письменника свого часу було заарештовано, -
"Помирав уражений пролiском снiг". Василь Рубан одружений з Кучеренко
Людмилою Федорiвною i ма? трьох дiтей.
   Слава Ягнi, Дарбогу i Тар'ягну!  I. ТАР'Я!

Почнемо нашу книгу з вранiшньо? молитви. Коли ви набира?те воду у пригорщi, щоб омити вранцi лице, подумки говорите: "Дано-водице, омий мо? лиця" або "Дано-водице, омий мо? лиця, вiд грiха, вiд бруду, вiд людського осуду". Три рази ви набира?те воду в пригорщi i три рази подумки або вголос повторю?те цi слова. В обiд або в будь-яку годину дня, коли душа потребу? пiдтримки, ви пiдносите три пучки пальцiв до чола i говорите: - Я. Переносите пучки на сонячне сплетiння i говорите: - Г. Переносити пучки на праве плече i говорити: - Н. Переносити пучки на лiве плече i говорите: - А. Так ви робите три рази (можна подумки, уявно). Таким чином, ви утверджу?те в собi Вiру у рiвномiрне горiння, в торжество Добра, яким ? Бог. Отже, ви утверджу?те рiвновагу свого iснування у всесвiтньому животворному вогнi, iм'я якому - Ягна. Увечерi, перед сном або вже лежачи в постелi, ви вголос а чи подумки говорите: "Бережо, Ягна-Дивна-Жива, спаси i помилуй мiй народ, мою сiм'ю i мене, твою рiдну дитину", або "Бережо: Ягна-Дивна-Жива, спаси i помилуй мiй народ, мою сiм'ю i мене, твою рiдну дитину. Спаси вiд Зради i Манi?. Допоможи менi прожити з честю i вмерти благополучно." Цi слова ви повторю?те три рази. Тар'я! Укра?нцi. Крiм слiв для вiтання "Добрий день", "Слава Богу", ми ще вiта?мось словом "Тар'я"! Тар'ягн, Три?диний, або Троян, - це iм'я патрiарха, родоначальника укра?нського народу.

  II. ЯГНА

Спершу з'явилась Ягна. Тодi настало перше перевтiлення Ягни: Велес iз телям у руках, Рода з житом у руках, Морана з вороном у руках. Iснувало воно так довго, що ми цього не можемо собi уявити. Тодi настало друге перевтiлення Ягни: Велес став Папою з мечем у руках, Рода стала Славою з лелекою у руках, Морана стала Ямою з петлею в руках. Iснувало воно так довго, що ми цього не можемо собi уявити. Тодi настало трет? перевтiлення Ягни: Папа став Дарбогом iз Перуном у руках, Слава стала Даною iз лебедем у руках, Яма стала Дудем з покривалом у руках. Цих дев'ять перевтiлень Ягни-Тепло-Оранти звуться дев'ятьма Перунами. З перших трьох перевтiлень: Велеса, Папи i Даждя - постало Диво iз планетами i зорями. З других трьох перевтiлень - Роди, Слави i Дани - постала земля, вода, рослини i тварини. З третiх трьох перевтiлень - Морани, Ями i Дудя - постав Той свiт, або Тло. Вiд роз'?днання на три свiти - Небо, Землю i Тло - Ягна народила Тар'ягна. Буква "Т" означа? Тло, невидимий, але завжди присутнiй Той свiт, корiнь "АР" означа? землю, змiшану з водою, корiнь "ЯГН" - животворний вогонь, а разом - це живе людське одухотворене тiло.

  III. ТАР'ЯГН

Народився Тар'ягн на горi Орiяна. А що був малий i самотнiй, а добрi i злi сили клубочились над землею, то заплакав, i народилась iз його слiз рiчка Аракс. Дорослiшав вiн не днями, а хвилинами. Мав Тар'ягн у собi зростаючу силу трьох свiтових начал: Неба, Землi i Того свiту. Народився вiн у недiлю, спав до понедiлка. Уранцi в понедiлок прокинувся i проказав молитву. Молився пошепки, лежачи на спинi iз заплющеними очима i розкинутими руками i ногами. У такiй позi Ягна ласкавила у сво?му синовi кожну кровиночку, кожен м'яз, кожну кiсточку. Ця молитовна поза зветься "поза найповнiшо? Божо? благодатi". Пiсля молитви Три?диний вiдламав вiд гори камiнь i кинув що було сили. Упав камiнь на землю недалеко, пробив у землi дiрку i народилася Вардана (Кубань) та й потекла iз гiр на долину. У вiвторок прокинувся Тар'ягн уранцi, проказав уранiшню молитву, узяв з гори камiнь i кинув на пiвнiч. Далеко i недалеко упав камiнь, пробив у землi дiрку, i народилася Дон-Бережа та й потекла по долинi до моря. У середу кинув Тар'ягн камiнь - народилася Днiпро-Бережа. У четвер кинув Тар'ягн камiнь - народилася Буг-Бережа. У п'ятницю - народилася Днiстро-Бережа. У суботу - Дунай-Бережа. Тут з'явилась на Дивi Ягна у подобi Лелi i сказала: - Iз цих семи рiчок, що вивiльнив ти, сину, постане народ, який носитиме твою назву. Ще тобi, Трояне, треба здiйснити на землi багато подвигiв, щоб тут могли жити люди, тому даю тобi бойовий обладунок. Властивiсть цих предметiв матимеш у сво?х руках, як тiльки прокажеш молитву Слави, а предмети заповiси дiтям Лада i Лади. По цих словах упали до нiг Тар'ягна такi предмети: спис, меч i щит, лук i стрiли, пояс i чаша, чарiвна вуздечка, булава i одяг. На щитi був малюнок iз майбутнього життя укра?нцiв i напис: "Бог не проща? тим, хто не молиться йому!" На цей час Тар'ягн став повнiстю дорослим юнаком. Плечi, руки, тулуб i ноги мав спiвмiрнi до свого зросту. Вiн мав сильний торс, тонку талiю, вузькi стегна i дуже стрункi ноги. Тiло мав бiле, а волосся червоне. Очi - темно-карi, а лице - три?дине. В обiдню пору у нього було одне лице, а у вечiрню i вранiшню - тро? лиць. У вечiрню пору лице з лiвого боку мало чорний вiдтiнок i зеленi очi, а у вранiшню пору праве лице було найчiткiшим - жовте з червоним вiдтiнком i блакитними очима, кольору просвiтлено? води. В полудень його ?дине лице ставало схоже кольором на бiлий вогонь i було подiбне до жiночого. Нiс мав видовжений, тонкий, з ледь помiтним горбиком, губи на лiвому лицi - нiби два стулених ножi з невиясненого залiза, на правому - наче пелюстки троянди, а на полуденному - формою людського серця, а кольором - наче кров з молоком. На плечi вiн одяг шкуру з молодого печерного ведмедя. Перед плечима ведмежi лапи застiбалися на руках коштовними каменями, наче краплинами застигло? кровi; на грудях шкура закрiплювалася трьома золотими застiбками з великим дiамантом у кожнiй. Замiсть зубiв i очей в голову ведмедя теж було вправлене коштовне камiння. На голову дала йому Ягна тонкий позолочений ремiнець, обсипаний коштовними блискiтками (перев'язувати довге, густе волосся), iз золотою дiадемою на чолi, яка зображувала три рiзновисокi язики полум'я. На клуби Тар'ягн одяг штани iз змi?но? шкури, якi щiльно облягали дужi стегна i литки та виблискували наче м'який метал. Одяг Тар'ягн також широкий пояс iз вепрячо? шкури, кований срiблом i розцяцькований самоцвiтами. На ноги узув короткi, м'якi, синього кольору сап'янцi. Коли спорядився Тар'ягн, проказав вранiшню молитву: на небi з'явилася Ягна в образi Жiнки з Дитиною на руках. Запитав Три?диний: - Що це за дим чорний клубочиться над Землею? Вiдповiла йому Ягна: - Це злий Звий - диха?, щоб заступити Тар'ягна вiд його Лелi. Тiльки ти, Тар'ягне, вже змужнiлий, що носиш у собi силу трьох свiтiв, можеш побороти його, а не може його побороти нi Даждь, нi Дана, нi Дудь. Злий холод i Злий вогонь хоче знову змiшати все в Морок. Цей злий Звий не хотiв твого, Тар'я, народження, як нiхто не хоче влади над собою. Устав Тар'ягн на рiвнi ноги та й пiшов у тому напрямку, куди кинув перший камiнь. Дану Аракс вiн залишив малолiтньою, i вона стала небесними водами. Прийшов вiн до того мiсця, де впав перший камiнь, аж там вже нема Вардани, а лише глибока яма. Почав вiн спускатися стрiмчаками вниз та й зiрвався. Упав на спину звiра з головою тигра, крилами i кiгтями. Вiдскочив Тар'ягн вбiк, а звiр кинувся на нього, але не дотягнувся, бо був прип'ятий глиняним ланцюгом. Сказав йому Тар'ягн: - Звiре по iменi Грифон, чому ти так люту?ш, що стережеш, у нагороду маючи цей ретязь? - Стережу я красуню Вардану, яку замкнув у цьому глиняному палацi одноголовий злий Звий. ? у цих Зви?в такий закон, що будь-яким засобом, але тiльки зi згоди дiвчини вони можуть шлюбитися. Красуня Вардана ось уже рiк не да? згоди злому Зви?вi. А оце вчора сказала, що, коли через день до не? не прийде порятунок, вiддасться злому Зви?вi, i вiн забере ?? у вiчний свiт Мороку. Одноголовий злий Звий на радощах до бенкету готу?ться, глинянi галушки варить, чорну воду готу? для трунку. Зайшов Тар'ягн до свiтлицi палацу, аж бачить - сто?ть дуже гарна корова глиняно? мастi з добрими людськими очима, прип'ята до ясел глиняним ланцюгом. Тут загуло все, зашумiло, ввiйшов до палацу одноголовий тигроголовий Звий та каже: - Готуйся, Вардано, красуне, у близький свiт Мороку, де ми одне одного нiколи не впiзна?мо. Дмухнув на корову - i стала вона Дiвою-Бережею, з прекрасною жiночою голiвкою, тiлом i станом, а замiсть нiг у не? зеленi паростi винограду, хмелю, рiзного зела, i кожна парость закiнчу?ться голiвкою вужа. А на руках у не? пишне пiр'я крил. - Давай поп'?мо i по?мо, - говорить Звий. - А що, поп'?мо i по?мо, - вiдповiда? йому Тар'ягн. Пiшли вони зi Зви?м за глиняний стiл. Вардана йому пода? глинянi галушки, а Тар'ягну - житнi, Зви?вi пода? чорну воду, а Тар'ягну - живу. По?ли вони, попили, а тигроголовий Звий i каже: - А що, будемо битись чи миритись? - Звичайно, що битись! Вийшли вони на глинобитний тiк, Звий i каже: - Бий, Тар'я! А Тар'я каже: - Нi, бий ти перший. Ударив тигроголовий Тар'ягна по головi кулаком - листя з дерев посипались, а Троян лише похитнувся. Ударив Тар'ягн Звия, той розсипався на глину, а в лiс тигр побiг. Каже Тар'ягн до Вардани: - Ось i настав твiй день пошлюблення, Вардано. Чи хочеш ти мене, чи пiдеш за мене? - Хочу. Менi було вiщування, що ти будеш менi за чоловiка, але лише на один рiк, а потiм пiдеш визволяти Дон-Бережу, що потрапила в полон до двоголового олов'яного Звия. Пошлюбились вони, i народила Вардана двох близнят: Лада i Ладу. Коли минув рiк, Тар'ягн став збиратися в дорогу i залишив Варданi весь свiй бойовий обладунок. На прощання сказав: - Прощай, люба Вардано! Коли Лада i Ладо пройдуть усi перевтiлення, якi на них нашле Ягна, то не впiзнають одне одного, i це буде найщасливiша пара на Землi. Вiд ?хнього шлюбу народиться дочка Ама i п'ятеро синiв: Сарм, Слов'ян, Венед, Кiмар i Кра?н. Амi я заповiдаю пояс i чашу, Сарму - меч, Слов'яну - чарiвну кантарку, Венеду - спис, Кiмару - лук i стрiли, Кра?ну - булаву. Ама продовжить твiй рiд, Вардано, Сарм ожениться на дочцi Дон-Бережi, Венед - на дочцi Буг-Бережi, Кра?н - на дочцi Дунай-Бережi. Завдяки цим предметам кожне плем'я якийсь час, вiдомий лише Лелi, буде панувати над усiма шiстьма племенами, найвища ж влада накiнець належатиме князевi iз роду Кра?нового, i його iменем усi племена стануть зватися. Це буде укра?нський народ. По цих словах Тар'ягн вирушив у дорогу. Iшов вiн та й iшов i дiйшов до того мiсця, де впав другий камiнь. Застав лише ложе, де ранiше нiжилась Дон-Бережа, i велику нору у землi. Пiшов вiн у ту нору, iшов два днi i двi ночi, а за свiтло йому були лiтаючi каганцi. Аж тут камiння посипалось, повiтря задрижало, i встав йому назустрiч печерний лев - Чого ти, Леве, рика?ш, чого далi мене не пуска?ш? - А тому, що залишив мене двоголовий левоголовий олов'яний злий Звий стерегти Дон-Бережу. Завтра вона йому згоду на шлюб дасть, i вони полинуть у князiвство Мороку. Аж ось виходить iз розкiшного палацу левоголовий олов'яний Звий та й запиту?, хто прийшов. - Це я, Три?диний, прийшов з тобою битися, щоб визволити Дон-Бережу. Вийшли вони на олов'яний тiк. Як ударив левоголовий Тар'ягна - по кiсточки загнав у тiк. Тар'ягн подумки проказав молитву Слави: "Слава тобi, Золота Оленице, прародичко усiх добрих начал на Землi, дай мо?й правiй руцi вогняного меча". По цих словах з'явився у його руцi меч, на вiстрi якого синьо-червоним ореолом палахкотiло полум'я. Вирвав Тар'я сво? ступнi з току, вдарив Звия мечем, i той вiдразу розтопився, потiк олов'яною рiчкою i захолов, олов'яний палац зник, i з'явилась перед Тар'ягном у кам'янiй печерi Дон-Бережа. До половини вона була прекрасною крилатою жiнкою, а замiсть нiг мала корiння дерев i рiзне зело, кожна парость закiнчу?ться голiвкою вужа з золотими вушками. А в лiс побiг визволений з неволi Лев. - Чи хочеш ти мене, чи пiдеш за мене? - Запитав Бережу Тар'ягн. - Пiду за тебе, але тiльки на два роки, бо тодi ти повинен визволити Днiпро-Бережу, яку полонив мiдноголовий ведмедеголовий триголовий злий Звий. Стали вони жити, i народилась у них дочка, яку назвали Лебiдкою. Як почав Тар'ягн збиратись у дорогу, то сказав: - Коли я зникну за обрi?м, то ти, Бережо, станеш рiкою Дон, а наша дочка - Лебiдкою, бо ?? зачарував Звий, якого я знищив. Розчаклу? нашу дочку витязь Сарм'ягн, якого ти впiзна?ш по мо?му мечу, що ти його бачила, як я бився зi Зви?м. Вiд Сарма i Лебiдки пiде рiд-плем'я сар'ягнiв. Прийшов Тар'ягн до мiсця, де витiкала Днiпро-Бережа, але не було там рiки, лише величезна яма. Заглянув Троян у яму: далеко внизу побачив озеро. Перетворився Тар'я селезнем, полетiв у ту яму, сiв на воду i пiдплив до берега, де починалася величезна печера. Став Тар'ягн знову людиною, бачить у печерi величезний мiдний палац, а бiля входу печерний ведмiдь, мiдним ланцюгом прикутий. Зарикав ведмiдь голосно, i вийшов iз палацу триголовий мiдноголовий вiдмедеголовий злий Звий. Вийшли вони на мiдний тiк. Як кинув Звий Тар'ю об мiдний тiк - загруз Три?диний по колiна. Проказав вiн подумки молитву Слави, i з'явилась в його руцi чарiвна кантарка. Труснув нею - миттю з'явився чарiвний кiнь, що жар ?сть, полум'я п'?, а як бiжить - земля за сiм верст дрижить, листя з дерев осипа?ться. Взявся Тар'ягн за золоту гриву коня i вирвався iз мiдного току. Як ухопив Звия, як ударив ним об мiдний тiк, так Звий i згорiв. Потекла iз нього мiдна рiчка i захолола. Ведмiдь у лiс побiг, а в кам'янiй печерi на м'якому зеленому мосi сидiла перед Тар'ягном прекрасна дiвчина, замiсть нiг лише мала корiння i пагони зела, а кожен корiнь закiнчувався голiвкою вужа з золотими вушками. - Час iз тобою шлюбитися. Чи пiдеш за мене? Пожили вони три роки, i народилась у них дочка. Через три роки вирушив Тар'ягн у дальшу путь-дорогу, а сво?й дочцi заповiв таку долю: як зникне Три?диний за обрi?м, стане дочка Лелекою i буде лiтати над рiкою Днiпром-Славутою, поки не розчаклу? ?? витязь на iм'я Слав'ягн. Вiд не? i Слав'ягна вiзьме свiй початок плем'я слав'ягнiв, яких греки називатимуть скiфами. Тисячу рокiв пануватимуть слав'ягни над шiстьма племенами, спорiдненими походженням вiд Тар'ягна, аж поки один iз нащадкiв Слав'ягна, князь Iдан, не перейме грецьку вiру i перестане молитись Ягнi. Поступово поблiдне золота вуздечка, яку Слав'ягн принесе з собою, i влада перейде до сар'ягнiв на шiстсот рокiв. Прийшов Тар'ягн до витоку Буг-Бережi. Спустився в порожню печеру, але дорогу йому перетнув величезний вовк на залiзному ланцюгу. - Дай знак сво?му господаревi, -- сказав Тар'я, -- що я прийшов визволити з полону Буг-Бережу, хай виходить битися. Вийшли вони на залiзний тiк. Як ударив вовкоголовий чотириголовий злий Звий Тар'ю об залiзний тiк - по колiна зiгнав. Схопився Тар'ягн за гриву свого коня, вирвав його кiнь з току. Як ударив Звия залiзноконечним списом, то потрапив якраз у серце, i Звий сконав. Вовк у лiс побiг, а Тар'ягн став жити iз Буг-Бережею. Народилась у них дочка, i назвали ?? Горлицею. От закiнчилось чотири роки, i пiшов Тар'ягн далi. А як iшов, то заповiв дочцi таку долю. Ще до зачаття зачаклував ?? вовкоголовий Звий, i стане вона Горлицею. Розчаклу? ?? витязь по iменi Вол'ягн, який матиме в руцi його, Тар'ягна, спис. Той спис заповiданий роду венедiв-волинян, i стольним ?х городом буде мiсто Волин. Як зася? спис золотим сяйвом, настане венедам час панувати над усiм народом тарiйським, а як поблякне спис - скiнчиться ?хн? панування. Пiшов Тар'ягн визволяти з полону Днiстро-Бережу. Прийшов на те мiсце, де зараз гори Карпати, а там - величезне озеро. Серед того озера - острiв, на островi - срiбний палац. Перетворився Тар'ягн на триголового лебедя, переплив на той острiв i знову став людиною. Пред палацом на срiбному ретязi величезний Мамонт ходить, у хобот трубить. - Пропусти, Мамонте, до палацу, я i тебе, i красуню Днiстро хочу вiд Зви?вого полону визволити. Мамонт його пропустив. Зайшов Тар'ягн у палац, а там п'ятиголовий срiбноголовий мамонтоголовий злий Звий сидить, до Днiстро-Бережi залиця?ться. Вийшли вони на срiбний тiк. П'ять днiв, п'ять ночей бились, один одного перемогти не можуть. Нарештi Звий перетворився на п'ятиголового орла i знявся у повiтря. Тар'ягн став триголовим лебедем i теж знявся у повiтря. Одна голова в нього - як синiй вогонь, друга - як бiлий вогонь, третя - як жовтий вогонь. Бачить Тар'я, що Звий почина? на нього насiдати i вогонь його ось-ось спалить, та й проказав вiн подумки молитву Слави: "Славо тобi, Ягно, вогненне диво, Золота Оленице, прамати роду Тар'ягна i всiх добрих начал на Землi. Покажи сво? могуття. Дай менi силу розiмкнути чорнi пазурi безоднi. Дай менi силу трави, яка поборю? голизну землi. Дай менi яснiсть Дарбога, що зiгрiва? землю, волю Велеса i мiць Сварги, що ку? мечi. Дай, Лелю, менi мiй лук iз стрiлами. Слава! Слава! Слава!" I з'явився в його руках лук iз стрiлою. Вдарив вiн вогненною стрiлою п'ятиголового Орла, i впав Орел на острiв. Коли падав, сказав: - Сильний ти, Тар'я! Але з мо?м найстаршим братом - шестиголовим кабаноголовим золотоголовим злим Зви?м у борню не вступай, бо не переможеш ти його. Як упав Звий на острiв, то провалився пiд землю, але не сконав, а пiдняв землю на плечах, i його кiстки виперлись iз землi та стали горами Карпатами. А Звий так i не сконав до кiнця, iнколи вiн здрига?ться, i здрига?ться навколо земля. Опустився Тар'ягн на землю i став знову людиною. Сказав вiн Днiстро-Бережi: - Важкою була ця битва, чи любиш ти мене, чи пiдеш за мене? - Люблю тебе i пiду за тебе, але лише на п'ять рокiв, бо треба тобi iти визволяти Дунай-Бережу, яка потрапила в полон до кабаноголового. Народилась у них дочка, i назвали ?? Галка, бо була вона чорнявою, кароокою красунею. Зiбрався Троян у далеку дорогу та й сказав Днiстро-Бержi: - Як я пiду, то наша дочка стане галкою, бо ?? зачаклував Звий, якого я зборов. Розчаклу? ?? витязь по iменi Кiмар. У нього буде оцей мiй лук i стрiли. Вiд шлюбу Кiмар'ягна i Галi пiде рiд, який зватиметься кiмарiйцi, другою ж ?х назвою буде iм'я галичани, а стольним мiстом - Галич. Як засяють лук i стрiли золотим вогнем, то стануть кiмарiйцi панувати над усiма племенами народу тарiйського. Одна людина не може бути разом i старiйшиною, i волхвом, i князем. Як порушать кiмарiйцi цю заповiдь, то поблякне ?хнiй лук та стрiли i пiдкоряться вони слав'ягнам. Пiсля довгого панування над усiма племенами тарiйськими слав'ягни теж допустять, що ?х князь Атей забере всю владу в однi руки, i поблякне ?хня слава. Прийшов Тар'ягн на те мiсце, де починалася Дунай-Бережа, а там лише чорна яма. Став спускатися Три?диний у ту яму i потрапив на Той свiт. А хто туди потрапляв, той зразу ставав землею, а душа линула вiд тiла. Тiльки торкнувся Тар'ягн дна, як вiдразу закам'янiв, але серце в Тар'ягна було безсмертним, тому очi його дивилися, вуха чули, а язик мiг говорити. Прийшов кабаноголовий шестиголовий злий Звий та й пита?: - Чого ти тут шука?ш? - Хотiв тобi голову стяти, Дунай-Бережу визволити! - Менi голову стяти важко, а тебе я у полон узяв. Будеш ще одним каменем у мо?му князiвствi, тiльки що говiрливим. Пiшов кабаноголовий золотоголовий Звий сво?м володiнням лад давати, а Дунай-Бережа i пита? Тар'ягна: - Що ж тепер робити? - Ти випитай у кабаноголового де його сила. Як призна?ться, то, мовляв, пiдеш за нього. А тодi вiзьмеш у нього чарiвну паличку, мене торкнешся, я оживу i його силу вiднайду. Як закам'янiв Тар'ягн, то на Землi, там де вiн ходив, стало дуже холодно, живими лишилися тiльки пристосованi до холоду дерева i звiрi. Щоб не померли нащадки Тар'ягна з голоду, Ягна кинула з Дива насiння, i з нього постали великi отари оленiв, на яких тар'ягни полювали. Тому однi?ю з назв Ягни ? Золота Олениця. От приходить кабаноголовий додому, а Дунай-Бережа його пита?: - Де захована твоя сила? Звий ударив Дунай-Бережу, i вона почала плакати. Пожалiв вiн ?? i каже: - Як пiдеш за мене, то скажу, де моя сила. Моя сила в оцьому стовпi, - i полетiв. Розказала Дунай-Бережа Тар'ягну все, а вiн: - Не в стовпi його сила, але ти стовпа прибери i шануй. Так Дунай-Бережа i зробила. Прилетiв кабаноголовий, а Дунай-Бережа навкiл прибраного стовпа ходить, пiсень шанобливих спiва?: - Що це ти робиш? - пита? кабаноголовий. - Твою силу сокочу. Розм'якло серце Звия, але вiн стримався i каже: - Не в стовпi моя сила, а в оцiй коровi, - i полетiв. Дунай-Бережа корову гарно почистила, у вiнок прибрала, на ноги i на хвiст коралiв поначiплювала. Прилетiв кабаноголовий та й пита?: - Що ти, Дунай-Бережо, робиш? - Твою силу славлю. Розтануло серце Звия, вiн подумав, що Дунай-Бережа його вже любить, i сказав: - Моя сила далеко-далеко. Там, де гори високi, i рiки бистрi, i води чистi, ? величезний Звий. Зветься вiн Шамбара. Навколо голови того Звия - 99 кiлець. В головi того Звия ? За?ць, а в Зайцi Голуб, а в Голубi Риба, а в Рибi скринька, а в скриньцi повно шерешнiв - цей клубок шерешнiв зветься Шеша. Мою силу мiг би знищити тiльки той, хто б знищив шершнiв, але це неможливо. Коли Звий полетiв з дому, Дунай-Бережа тимчасом взяла чарiвну паличку i провела нею по всьому Тар'ягну. Вiн ожив, обняв Дунай-Бережу, i вона прилинула до нього всiм тiлом. Полюбив Тар'ягн Дунай-Бережу, i вона його полюбила. Тар'ягн каже: - З цього часу, як ми з тобою зляглися, ти вiльна вiд кабаноголового i народиш дочку. Iм'я ?й даси Соловейка. Як я переможу кабаноголового, то вона стане соловейком. Визволить ?? вiд чарiв витязь Кра?н, якого ти впiзна?ш по мо?й булавi, що сяятиме чарiвним вогнем. За цими словами Тар'ягн вирушив у дорогу. Сорок рокiв вiн шукав Шамбару. Вiсiм разiв переходив тi самi рiки, тi самi гори, тi самi моря: ходив по колу, але невiдома сила звертала його з вiрного шляху. Нарештi, переходячи ту саму рiчку дев'ятий раз, його намiр зруйнувати Шамбару став таким несамовитим, твердим, що вiн хитнувся нiби п'яний i ступив крок до центру зачарованого кола. Так вiн наткнувся на хвiст Шамбари. Зробився вiн тодi триголовим Лебедем i пiднявся у вись. З високостi побачив, як на восьми горах лежать кiльця величезного Звия, якi оточують палац, що ма? форму голови Зивя, на якiй блищить золота дворога корона. Кiльця Звия випромiнювали таку темну силу, яка не давала Лебедю спуститись на Шамбару з високостi. Ця темна сила закривала Шамбару вiд звичайного зору. Лише надзвичайна сила волi Тар'ягна пробила цей Морок i дала змогу Тар'ягновi побачити всього Звия вцiлому. Спустився Тар'ягн на гору Арарат i подумки проказав речення Слави. З'явилась у його руцi булава. Почав вiн трощити булавою Вал, який розкручувався на полуденно-схiдному напрямi. З нутра Вала потекла сiль, сiрка i ртуть. Два мiсяцi i двадцять дев'ять днiв кришив Тар'ягн Вал, нарештi дiйшов до голови i розколов ?? ударом булави, бо у нiй була захована влада над усiм народом ар'я, що мав постати на семи рiках i взяти собi назву кра?на Араяна. З голови Звия вискочив За?ць. Тар'ягн натягнув лук i вбив Зайця вогняною стрiлою. Iз Зайця вилетiв Голуб, якого Тар'я наздогнав на крилатому конi. З Голуба випала Риба i впала в море. Тар'ягн дiстав ?? списом i витягнув скриньку. Як розбив вiн Шамбарi голову - на землi розтанув снiг. Як забив Зайця - виросла трава, як забив Голуба - виросло листя на деревах i вкрилися цвiтом вони. Як узяв до рук скриньку - загримiв весняний грiм. Шамбара затрусився i проказав молитву: - Морано, до тебе звертаюся! Тар'ягн не може торкатися найпота?мнiшого - Закону будови Свiту, бо як не буде чорного, то не буде й бiлого. Почула Доля його звернення i вчинила так. Як тiльки Тар'ягн розкрив скриньку, вiн сам розлетiвся на безлiч щасливих людських днiв, якi впали на Землю теплим, густим, краплистим, рясним весняним дощем. З нього народилась рiчка Аракс, яку був заполонив Шамбара. З безсмертного серця Тар'ягна впало на Землю три крапелини кровi. Одна впала на сухе дерево - i воно загорiлось, ставши домашнiм Вогнищем для людей. Одна крапля впала на стебло горохове, i хто з того стебла з'?сть горошину, той стане богатирем. Одна впала в серце Вардани i запалила серця ?? дiтей Лада i Лади вiчним вогнем любовi. Образ Тар'ягна став для укра?нцiв Богом боротьби Аре?м, або Ярилом. Шершнi розлетiлись по свiту i зробились дрiбними Чортами, яких укра?нцi могли побороти, щиро молячись Ягнi. Але як тiльки тарiйцiв за?дала гординя i вони забували молитися сво?м богам, Чорти вселялись у полчища загарбникiв, якi падали на укра?нцiв Божою карою. Арея укра?нцi зображують з бойовим Тризубом у руцi, а Лелю - в образi Дерева вiчного життя, на середнiй гiлцi ся? його полуденне лице, на лiвiй - вечiрн?, а на правiй - ранкове. День, коли Тар'ягна оживила Дана-Бережа для боротьби з силою Шамбари, -- це перший день Нового року. День, коли Тар'ягн розколов голову Зви?вi, -- це перший день весни.

  IV. ЛАДО I ЛАДА

  Року Божого 150 000 до ново? ери

У Вардани народилися вiд шлюбу з Та'ягном близнята Ладо i Лада. Коли Тар'ягн вирушив у дорогу вiд ложа Вардани, його слова були такi: - ? заповiдь Ягни, що не можна вступати в шлюб близьким родичам аж до четвертого колiна. А в четвертому колiнi вже можна. Ладо i Лада - рiднi брат i сестра. Вони полюблять одне одного як чоловiк i жiнка, але Ягна не допустить ?хнього пошлюблення доти, доки вони не пройдуть кiлькох насланих нею перевтiлень i перестануть впiзнавати одне одного, а стануть чужими. Проживуть вони щасливо тридцять три роки. Повчання: Якщо брат i сестра, не знаючи, що вони родичi, пошлюбляться - то в цьому нема грiха. Якщо ж хтось ?м це доведе - вони мусять розiйтися. Коли Тар'ягн пiшов, Вардана-Бережа залишилась iз двома дiтьми. Одного разу вони збирали в лiсi суницi. Було ?м по 16 рокiв. Лада замазала рота i щоки ягодами. У лiсi було дуже жарко, i над галявиною стояв дух рiзного зела i хво?, але над усiм панували суничнi пахощi. Ладо дуже пильно задивився на свою прекрасну сестру. Вони посiдали бiля струмка i обнялися, а червонi ягоди в кошиках поставили бiля себе. Тiльки хотiли подивитись у струмок, щоб побачити сво? вiдображення у маленькiй заводi, як Ладо раптом скрикнув i зник. Лада лише побачила, як у струмку кинула хвостом велика щука. Довго Лада гукала в лiсi свого брата, але так i не догукалася. Пiшла вона додому сама та й розказала все матерi. Стали вони удвох журитися за Ладом, Лада плакала-плакала i вiд слiз стала притокою Вардани. - Попливу я, - каже, - мамо, у широку i глибоку воду. Доки не знайду свого милого брата, додому не повернуся. - То вертайтеся ж додому разом, - сказала ?й мати i залишилась сама. Три роки Лада водою збiгала в рiки, пiдiймалася на небо до Араксу i падала дощем на лiси, аж поки у великiй Дунай-рiчцi не знайшла свого брата. Як знайшла вона його, то стали вони знову юнаком i дiвчиною. Взялися за руки i пiшли до сво?? матерi Вардани. Iшли вони широкими лугами, високими горами, дрiмучими лiсами та й дiйшли до Днiстра-рiки. Була темна нiч, вони перепливли рiчку, бо не могли бачити себе разом у водi, та й пiшли далi. Iшли-iшли та й дiйшли до Бугу. Тiльки зайшли вони у воду скраю, щоб перепливти на той берег, як раптом Ладо став Явором, а Лада пташкою на гiлцi. Три роки щебетала Лада у вiтах Явора. Щодень, як сходило сонце, вона просила Ягни змилуватись над Ладом та пустити його додому. Одного разу вночi з'явилась ?й Ягна в образi Золото? Оленицi та й каже: - Ти, Ладо, перелiтай на той берег рiки, а Ладо до тебе прийде. Цю рiку Ладо i Лада назвали Богом, бо тут Ягна вперше з ними заговорила. От перелетiла Лада на той берег. Як тiльки сiла на кущ, то зразу стала дiвчиною, а Ладо хлопцем та й приплив до не?, пiшли вони далi та й прийшли до Славути-Днiпра. - Дiждемо ночi, - сказала Лада, - то, може щасливо цю рiку перейдемо. От дiждались вони ночi, та тiльки хотiли зайти у воду, як визирнув з-за хмари мiсяць. Враз став Ладо Лебедем, а Лада залишилась дiвчиною, бо вона ще води не торкнулась. Ходить Лада по березi, плава? Ладо по Славутi, тужить Лада за Ладом, а Ладо а Ладою. Як почав Дар iз-за обрiю визирати, стала його Лада ревно благати, сльози проливаючи, питати: - Дар боже, великий, я тебе благаю, скажи менi, як порятувати мого милого Лада? Нiчого не сказав Дар. Нахилилась вона до води та й пита?: - Дано-водице, вiддай менi мого Лада. Нiчого Дана ?й не вiдповiла. Тим часом наступила темна нiч без мiсяця i зiрок. Очi Лади не бачили перед собою i на пiв ступiня. Це була нiч Дудя. - Дудю-Боже, великий сине Тепло?, скажи, як порятувати мого Лада? I сказав Дудь: - Вирви у Лада з лiвого крила пiр'?ну i спали на тому вогнi, що його Перун запалить. Вирвала Лада пiр'?ну та й пiшла шукати Божого вогню. Через дев'ять днiв сталася велика гроза Божа, ударив грiм, i Перун запалив старого дуба. Спалила Лада на тому вогнi Ладову пiр'?ну, i вiн знову став хлопцем, але таким гарним, що Лада ледь його впiзнала. Пiшли вони далi. Як дiйшли до Дон-рiки, то не стали пiдходити близько до води, а посiдали думу думати, як його перейти рiку, щоб знову бiди не набратися. Вирiшили, що спершу Ладо перепливе рiчку, а за ним - Лада. Переплив Ладо рiчку та й чека?. А Лада, як перепливла рiчку, стала з води виходити, на камiнцi мокрому пiдсковзнулася i впала. Кинувся Ладо ?й допомагати, ще до води не добiг, як став Оленем, а Лада - Лебiдкою. Попливла Лебiдка по водi, пiшов Олень по землi. Як запливла Лебiдка у Вардану-Бережу, то знову стала дiвчиною, як дiйшов Олень до Вардани, то й знову став юнаком. Тут вони, Лада i Ладо, i зустрiлися, але не впiзнали одне одного, був вiн ?й зовсiм чужим. Стала Лада втiкати, став Ладо ?? здоганяти. Хотiла Лада перестрибнути через потiчок, та не дострибнула до берега i впала у воду, а за нею впав i Ладо. День, коли Лада i Ладо попадали у воду, укра?нцi святкують як день Яна Купайла. Стали вони мужем i жоною. 33 роки жили щасливим подружнiм життям, i за цей час народились у них одна дочка i п'ятеро синiв. Дочку вони назвали Ам'ягною, або - ласкаво Амою, меншого сина Сар'ягном, ще меншого сина - Слав'ягном, або Славом, ще меншого - Вол'ягном, або Волном, ще меншого - Кiмар'ягном, або Кiмаром, i найменшого Краягном, або Кра?ном. На 33-му роцi щасливого подружнього життя Ладо пiшов на полювання i не повернувся додому. Лада дуже тужила за ним i теж зiйшла з дому. Брати ходили на полювання, а сестра Ама готувала ?м ?сти. Одного разу брати загнали облавою величезного оленя. Олень зупинився над урвищем i перетворився на палаючий вогонь. Iз вогню вони почули голос батька: - Я ваш батько у подобi Ягни. Я буду для вас земним вогнем i зiгрiватиму вашi оселi, зiгрiватиму вас у далеких походах, а зображення оленя буде на ваших щитах. Вдома залишиться лише ваша сестра Ам'ягна. ?й заповiдано Богом, що вона i ?? дочки вагiтнiмуть вiд пояса Тар'ягна i народжуватимуть лише дочок. Вiд не? пiде могутн? плем'я амажонок. Жiнки тут будуть во?нами i матерями. Одного разу сюдою подорожуватиме князь iз роду Кра?нового зi сво?ми витязями. Вiд Кра?на-Пала-Кия i Ами-Роксолани-Марi? народиться князь по iменi Роксолан-Гун. Вiн якийсь час правитиме плем'ям амажонок-роксоланiв, згодом його правнук Ахiл (Атiл) - над усiма тарiйськими родами. Атiла як знаменитого войовника на чолi укра?нського народу знатиме весь свiт. Ви, п'ятеро братiв: ти, Сар'ягн, ти, Слав'ягн, ти, Вол'ягн, ти, Кiмар'ягн i ти, Краян, доки дiйдете до рiки Дунаю, то всi поженитесь i будете старiйшинами родiв великого тарiйського народу. Лада стала вранiшньою зорею, а Ладо земним вогнем - Сварожичем. Лада вiдмика? золотим ключем небеснi ворота i випуска? першого Попеля на небо. Небо свiтлi?. Попель-промiнь женеться за Ладою, але Лада, вiрна сво?му Ладу, оберта?ться росою i пада? на Землю. Бджоли п'ють медвяну росу i приносять мед - молоко життя.

  V. САР'ЯГН

Як заповiв ?м батько, Сарм, Слав, Волн, Кiмар i Кра?н вийшли вранцi на берег рiки Вардани, взяли по черзi Тар'ягнiв лук, i кожен пустив з нього стрiлу. Першу стрiлу ухопив Лебiдь i понiс, другу стрiлу ухопив Бусол i понiс, третю стрiлу вхопила Горлиця, четверту - Галка, п'яту - Соловейка. Кинула Ам'ягна на землю великий клубок срiбних ниток, i вiн покотився. Iз Тар'ягнового бойового обладунку Ама дала Сарму меч i щит, Славу - чарiвну кантарку, Волину - спис, Кiмару - лук i стрiли, а Кра?новi - булаву. Пiшли брати у путь-дорогу. Iшли вони за срiбною ниткою та й iшли i пiдiйшли до високого бiлого каменя-стовпа, що з одного боку його обмивала Дон-Бережа, а з другого був високий берег, порослий дубовим лiсом. На тiй бiлiй скелi сидiла Лебiдка i тримала у дзьобi золоту стрiлу. Послали вони до вежi Кiмара, який розумiв мову птахiв, i звiрiв, i риб, запитати, як шукати Сармову суджену. Сказала Лебiдка Кiмаровi: - Ви сво?му братовi не допоможете, а повинен вiн сам мене здобути - у красну дiвку обернути: то я й стану йому за дружину. Попрощались брати з Сармом бiля Бiло? Вежi i рушили далi за срiбною ниткою, коли ж Сар'ягн обернувся до вежi, то нiкого на нiй не побачив. Пiшов вiн у дубовий гай, щоб роздобути собi щось iз ?жi. А на той час була у цьому гаю вiйна птиць iз звiрами. Колись була птиця Жайворон князем над птицями, а князем над звiрами - Миша. Мали вони спiльне поле. Як уродило поле, почали зерном дiлитись, одне зерно виявилось зайвим. Миша i каже: "Я перекушу його надво?", - та взяла зернину в зуби i втекла в нору. Тут князь Жайворон збира? всiх птиць, щоб воювати, а князь Миша склика? усiх звiрiв. Бились цiлий день - на нiч стали на вiдпочинок. Тодi Миша згадала, нема на вiйнi мурашок. Вiн загадав мурашкам, щоб вони полiзли на дерева, де спали птицi, i повiдгризали ?м пiр'я бiля крил. На другий день знову почалася вiйна. Тiльки який птах iз дерева хоче злетiти, тут же пада? на землю, а звiрi його i розiрвуть. Один Орел бачить, що така справа, - сидить, не злiта?. Аж тут iшов Сарм. Вилiз на дерево, пiдняв меча, хотiв Орла втнути, а Орел i просить: - Не бий мене, витязю, я тобi у великiй пригодi стану. - Сар'ягн опустив меча, а тодi знову пiдняв. - Вiзьми мене краще та пiдгодуй, доки крила не виростуть. - Сарм опустив меч, а тодi знову пiдняв, вагаючись. Орел знову каже: - Я тобi у великiй пригодi стану. От тодi вклав Сарм меч у пiхви, зняв Орла з дерева та й став його годувати. Рiк готував сирим м'ясом. Через рiк Орел йому каже: - Пусти, полiтаю, випробую, чи виросли вже в мене крила. Пустив його Сарм. Орел лiтав-лiтав та й прилетiв опiвднi. - Ще мала в мене сила, ще рiк годуй. Ще рiк годував його Сарм сирим м'ясом, i знову попросився Орел полiтати. Лiтав-лiтав цiлий день, а увечерi прилiта? i каже: - Ще мала в мене сила, ще рiк годуй мене. Сар'ягн i каже Орловi: - Скiльки ж iще менi тебе годувати, коли я мушу йти шукати свою наречену, жiнка менi в хатi потрiбна. Орел йому й каже: - Добре, витязю, по землi пiшки ходити-дибати, долю шукати, а ще краще понад землею орлом лiтати - долю виглядати. Ще рiк годував Сар'ягн Орла сирим м'ясом, а тодi Орел i каже: - Сiдай на мене. Сiв Сарм на Орла. Орел пiднiс його аж у хмару, а потiм упустив. За лiктiв двiстi вiд землi пiдхопив Сарма та й запиту?: - А що, як тобi почувалося? А Сарм йому: - Так, наче душа iз тiла вилетiла та вслiд за мною летить. А Орел йому: - Отак i менi було, як ти перший раз на мене замахнувся. Летять вони далi. Знову Орел пiднявся вище хмар та й скинув Сарма, а десь за сто лiктiв вiд землi пiдхопив. - Ну, як тобi на цей раз було? - Пита?. - Так, наче вже й кiстки мо? розсипались, - Сарм вiдповiда?. Летять вони далi. Вилетiв орел вище найвищих хмар та й знову скинув Сарма. Аж бiля само? землi пiдхопив та й пита?: - Як же тобi на цей раз було? - Так, наче вже мене й зовсiм нема на свiтi. А Орел йому: - Отак i менi було, як ти на мене втрет? намiрився. Прилiтають вони до Орлового дядька, Орел i каже: - Iди в хату. Як будуть питати тебе, чи не бачив нашого небожа, то ти скажеш, що як дасте яйце-райце, то й на очi приведу. От зайшов Сар'ягн у хату, шапку скинув, перехрестився на покуть, привiтався до господаря i господинi, а його й питають: - Чи по волi козак завiтав, чи по неволi? - Добрий козак усе по сво?й волi ходить, - вiдповiда?. - Чи не чув ти там про нашого небожа? Бо вже давно, як пiшов на вiйну, то нi чутки про нього, нi звiстки. А Сарм каже: - Як дасте яйце-райце, то я вам його на очi приведу. А господарi: - Краще нам його нiколи не бачити, як вiддати тобi яйце-райце. - Летiмо далi, - каже Сар'ягну Орел. Летять та й летять та й прилiтають до Орлового брата, i тут так само вiдповiли. Прилiтають до Орлових батька-матерi. Заходить Сар'ягн у хату, шапку скинув, хатнiм богам вклонився. Його за стiл посадили, пити-?сти поставили, по тому i запиту? його господар: - Чи по волi, козаче, мандру?ш, чи по неволi? - Добрий козак усе по волi ходить, та все ж не без причини. Тодi вони стали питатися, чи вiн не бачив, мовляв, нашого сина. Бо вже ген коли пiшов на вiйну, то, може, й загинув. А Сарм ?м каже, що як дасте яйце-райце, то й на очi приведу. - Iди приводь, зараз тобi яйце-райце i вiддамо, - зрадiли батько i мати. Сар'ягн завiв ?хнього сина у хату. Батьки плакали вiд радощiв, зразу ж вiддали яйце-райце та й кажуть Сар'ягновi: - Син нам каже, що ти шука?ш наречену, а в цьому яйцi тво? придане на нове господарство. Як знайдеш наречену, прийдеш на мiсце свого проживання, нагородиш великi кошари, аж тодi розiб'?ш яйце. Побраталися Сарм з Орлом. Вивiв Орел Сар'ягна за ворота, дав йому пiр'?ну з свого крила i сказав: - У всьому вважай на свiй розум i силу, але як настане в тво?му життi велика скрута, припалиш перо, i я прилечу на допомогу. Я запитував свого батька Орла, де твоя наречена. Будеш iти цi?ю дорогою. Як лiс закiнчиться, побачиш край лiсу криничку. Отам твоя наречена. Iшов Сар'ягн та й iшов, коли лiс закiнчився, побачив криничку, i так захотiлось йому води напитися. Нахилився вiн до води, а iз кринички дивиться на нього прекрасна дiвчина та й говорить: - Я наречена твоя. Визволи мене. - Як же тебе визволити? - Поцiлуй воду i напийся. Не встиг Сар'ягн поцiлувати воду i напитися, як яйце-райце випало йому з пазухи та упало на камiнець i розбилося. Почала з того яйця виходити рiзна домашня живнiсть: корови, воли, свинi, овечки, кози - i порозбiгалися в рiзнi боки. Став Сар'ягн заганяти - нiчого не може вдiяти, опустив руки i засумував. А Лиха сила перекинулась старенькою бабою, з'явилась Сармовi на очi та й каже: - Як викона?ш три мо?х завдання, то я зажену твiй товар у яйце, а не викона?ш, то будеш у мене вiчним наймитом. - Добре, - каже Сарм, - збирай. От баба загнала скотину у яйце та й каже: - Щоб за одну нiч оцей луг викорчував, виорав, пшеницi насiяв, викосив, у скирти склав i щоб таки у ту нiч з нового врожаю спiк паляницю i на стiл поклав. Сiв Сар'ягн бiля кринички та й зажурився. А наречена з води його запиту?: - Чого журишся, Сар'ягне? Розказав вiн ?й свою скруту, а наречена йому i говорить: - Навiщо ж ти, Сарме, з тою бабою угоду склав, навiщо ти рiшення приймав, не звернувшись з молитвою до Ягни? Тепер ми потрапили у залежнiсть вiд Лихо? сили, i важко нам буде вирватись. Але ти забувся, що треба тобi поцiлувати воду. Тут Сар'ягн про свою спрагу згадав, воду поцiлував i напився. Вийшла з води бiла Лебiдка, стрепенула крилами i стала прекрасною дiвчиною. - Тепер, Сар'ягне, лягай спати, до далеко? дороги вiдпочивати. Як Сарм заснув, вона в долонi плеснула: той луг трiщить-лущить, на тiм мiсцi ореться, пшениця сi?ться, на тому вже дозрiва?, на тому молотиться i мелеться... I до свiтанку спекла Лебiдка паляницю та й дала Сармовi. Вiн принiс паляницю до Лихо? сили в хату i на стiл поклав. Вона й каже: - Ну, якщо ти справився, гляди ж, щоб i друге дiло зробив: щоб ти за нiч оту гору розкопав i тудою рiчка Дон потекла. А коло Дону побудуй комори, щоб байдаки до берега приставали i щоб ти ту пшеницю повантажив. Пiшов Сар'ягн знову до кринички. Просвiтилась, засяяла вода у криничцi, з'явилась на водi бiла птиця Лебiдь з бiлим лотосом iз золотою короною на чолi. Стрепенула крилами i стала вродливою дiвчиною. Затремтiло Сармове серце, i вiн кинувся, щоб ?? обняти-поцiлувати, а вона йому: - Зачекай, Сарме, ще ти Лихiй служиш, ще ти в наймах тужиш, ще мене не торкайся. Говори, яке тво? друге випробування. Сарм ?й розповiв. Лебiдка каже: - Лягай вiдпочинь, бо скоро нам додому вирушати. А сама в долонi плеснула. Та гора розкопу?ться. Дон туди тече, коло нього комори будуються, пшениця на байдаки вантажиться. Подивилась уранцi Лиха, що все зроблено, як вона загадувала, тодi загаду? втрет?: - Щоб ти у цю нiч зловив золотого Зайця. Запитала у нього Лебiдка, що загадано. Вiн на не? подивився, а вона така гарна-гарна. З того часу повелася в укра?нцiв приказка: така гарна, хоч води напийся. Розказав ?й Сар'ягн загад. - О, це вже не жарти. Це Лиха загадала, щоб ти спiймав самого Леля. А це грiх. Хiба я прикинусь Зайцем, а ти мене принесеш i покладеш на стiльцi. Тiльки не вiддавай ?й у руки, бо як вiддаси, то вона мене впiзна?, i будемо у не? вiчними наймитами - i ти, i я. Так вони i зробили. Поклав вiн Зайця на стiлець та й пiшов. Тiльки Лиха з хати, а За?ць знову перекинувся дiвчиною та за Сармом. Почали вони удвох тiкати. Бiжать та й бiжать, коли це Лиха побачила, що нема? Зайця, здогадалася про все i послала свого чоловiка наздоганяти. Тодi дiвчина й каже: - За нами погоня! Я перекинуся пшеницею, а тебе зроблю дiдом та будеш стерегти мене. Як буде Лихий питати тебе, чи не бачив молодця з князiвною, то ти скажеш, що тодi йшли як оця пшениця сiялась. Коли це Лихий летить та й пита?ться в дiда: - Чи не бачив, не йшли сюдою витязь з князiвною? - Iшли, - каже, - як оця пшениця сiялась. Лихий каже: - Цю пшеницю вже пора косити, а ?х учора не стало, - та й повернувся назад. Пшениця знову зробилась дiвчиною, а дiд - хлопцем та й давай знову втiкати. Лихий повернувся додому та й розказав усе Лихiй. Вона його ла?: - Чом ти того дiда i пшеницю не розiрвав? То ж вони були! Бiжи вдруге за ними. Бiжить-летить Лихий. Бiженцi чують, що за ними аж земля реве. Дiвчина Лебiдка й каже Сармовi: - Я зроблюся старим Божим храмом, а ти молiльником, та як буде Лихий тебе про витязя з князiвною питатися, то скажи, що бачив тодi, як ця церква будувалася. Коли летить Лихий та й пита? волхва: - Чи не бачив, - каже, - не йшов тут князенко з князiвною? - Бачив, - каже, - як оцю церкву ще лише будувати починали. А Лихий йому: - ?х позавчора не стало, а цiй церквi вже рокiв iз сто. - Та й полетiв назад. А Лиха йому: - Чом не роздер волхва i церкви не розваляв? Лихий вiдповiда?: - Бо на церквi священний напис був, а волхв саме противну Лихiй силi молитву творив. Тодi сама Лиха побiгла. Лебiдка каже Сармовi: - Тепер ми можемо i пропасти, уже сама Лиха бiжить. Зроблюсь я Рiчкою, а ти станеш Рибою-окунем. Прилетiла Лиха до рiчки та й каже: - А що, втекли? Перекинулась щукою i давай за Рибою-окунем ганятись: що хоче вхопити, то окунь повернеться до не? хвостом, розчепiрить плавцi, i не може щука його ковтнути. Ганялась-ганялась, аж окунь на берег викинувся. Тодi Лиха почала дмухати на Сарма вогнем. Припалилось у Сар'ягна за вухом орлине перо. Орел миттю прилетiв, схопив Сар'ягна i винiс на Бiлу Вежу. Розлютилась Лиха i вирiшила воду з Рiчки випити. Пила-пила i вже стала як гора, ось-ось доп'?. Сар'ягн тим часом узяв на Вежi золоту стрiлу, що була у сагайдацi Тар'ягна, i випустив у Лиху. Лиха лопнула, а Рiчка перетворилася на Лебiдку, а Лебiдка - на красуню-князiвну. Тут бiля Бiло? Вежi, на рiчцi Дон, Сар'ягн з Лебiдкою побудували курiнь, нагородили кошар i розбили яйце-райце. Зараз iз яйця найшло повнi кошари товару: корiв, волiв, коней, овець. Бiля Бiло? гори виросло мiсто Бiла Вежа, а люди, що пiшли вiд Сар'ягна i Лебiдки, стали зватись сар'ягнами, хоча греки ?х називали сарматами. Мiсто Бiла Вежа також називали Сар'ягн. Зажили Сар'ягн iз Лебiдкою щасливо, народили багато дiтей, побудували церкву i молилися Ягнi-Лелi-Бережi.

  VI. СЛАВ'ЯГН

Тим часом Слав'ягн, Вол'ягн, Кiмар'ягн i Краян iшли далi за срiбним клубком ниток. Довго чи не довго iшли, довела ?х срiбна нитка до Великого Лугу. Нарештi клубок привiв ?х до високого дуба, який рiс на кручi. На дубi сидiла Лелека i тримала в дзьобi золоту стрiлу Тар'ягна. Хотiв Слав'ягн забрати стрiлу, коли ж Лелека злетiла в небо. Затряс Слав чарiвною кантаркою, i з'явився Тар'ягнiв крилатий кiнь. Сiв вiн на того коня i почав ганятися за Лелекою. А та Лелека та впала в болото. Прийшов Слав'ягн до болота, а там сидить велика зелена жаба iз золотою короною на головi i золоту стрiлу в ротi трима?. Пiдiйшов Слав до не?, хотiв стрiлу забрати, а вона йому каже: - Ось i ? в тебе жона - жаба зелена, князiвна. Сiв Слав та й зажурився, а Вол'ягн до нього: - Ти, Слав'ягне, не журися, знайшов ти свою суджену, а тепер помолися Лелi, нашiй праматерi та ?? лицям, то, може, вона тобi пiдкаже, як цiй жабi людську подобу повернути, а ми пiдемо свою Долю шукати. Та й пiшли собi далi. Узяв Слав'ягн ту жабу на руки й принiс у курiнь. Як тiльки Дарбог-сонце стало за овид ховатися, сотворив вiн до Лелi палку молитву. Ось сонце за обрiй сiло, Жаба стала прекрасною дiвчиною з русявим волоссям, синiми очима i бiлим-бiлим тiлом, яке ледь-ледь свiтилось у темрявi. Почав Слав'ягн з нею жити, а одного разу, коли жiнка спала, вiн устав уночi i вкинув у вогонь ?? Жаб'ячий кожушок. Як устала Жаба, огледiлась, аж кожуха нема. Запитала вона Слав'ягна: - Чи ти, Славе, не бачив мо?? одежi? - Я, - каже, - шкiру спалив. - Ох, що ж ти наробив, княже?! Якби ти ?? не займав, я б пiсля першо? дитини була б людиною i вже довiку була б твоя. А тепер знай, що здiйснилось провiщення мо?? матерi Славути: ?? чоловiком був колись витязь Троян. Вона говорила, що прийде до мене таргiта?д Слав'ягн i буде менi за чоловiка. Але я зачаклована Триголовим ведмедеголовим мiдноголовим злим змi?м ще в утробi матерi бути Жабою до першо? дитини. Того змiя убив у двобо? мiй батько Тар'я. Все це робиться з волi Ягни, яка веде нас через перевтiлення до ?дностi. Бiльше я нiчого не знаю. Тепер, коханий Славе, треба нам розлучатися, може, назавжди. Прощавай, шукай мене у тридев'ятiм князiвствi у Баби Ягни. Махнула рученьками, перекинулась Лелекою i полетiла. Довго князь Слав побивався за жiнкою, а тодi пiшов ?? шукати. Iде та й iде, коли назустрiч йому дiд, наче молоко, сивий. То був Дiдо-Всевiдо. - Здоров, Славе, - каже, - куди Бог несе? - Iду, - каже, - дiдусю, свiт за очi, шукати сво?? жiнки. Вона десь у тридев'ятiм князiвствi у Баби Ягни. Але я не знаю, де те князiвство, чи ви, дiдуню, не зна?те? - Чому не знаю, знаю. - Скажiть, будьте ласкавi, i менi. - Я тобi скажу, а ти прийми мо? слово до серця. Дiйдеш до отого найвищого дуба, стань пiд ним i щиро помолися Лелi. Якщо твоя молитва щира, то вдосвiта впаде до тво?х нiг клубочок iз ниток, що зсуканi з Лелiв - променiв Дарбога. То буде знак Ягни, що вона да? спосiб знайти жiнку i бути з не? щасливим. Три днi молився Слав пiд дубом i за цей час нiчого не ?в, лише пив воду iз струмка, що тут пробiгав. На третю нiч, удосвiта, впав йому до нiг клубочок ниток, зсуканих iз сонячних променiв, та й покотився перед ним. Iде Слав таким густим лiсом, що навiть удень темно. Зустрiча?ться йому Ведмiдь. Слав'ягн розмахнувся сулицею, хотiв його заколоти, а Ведмiдь йому й каже: - Славе, княже, не бий мене, я тобi у великiй пригодi стану. Слав'ягн пожалiв Ведмедя, не вбив. Iде далi, вийшов на край лiсу, бачить: сидить на скелi Сокiл, зайця патра?. Слав наклав стрiлу на лук, а Сокiл i каже: - Не бий мене, я тобi у великiй пригодi стану. Опустив Слав'ягн лука та й пiшов далi. Iде та й iде, клубочок попереду котиться, дiйшов аж до Чорного моря. Бачить лежить на березi Риба зубата, без води пропада?. Хотiв Слав ?? взяти та з'?сти, а вона просить: - Славе-князенку, кинь краще мене в море-океан, я тобi у великiй пригодi стану. Вiн кинув Рибу в море i пiшов берегом. Аж бiля самого моря сто?ть хатка на курячiй нiжцi. Вiн увiйшов, перехрестився, привiтався, а з печi до нього озвалася стара-стара баба у червонiй, як вечiрнiй вогонь, хустцi: - Здоров був, Славе. Чи по волi, чи по неволi? Сам вiд кого хова?шся чи когось шука?ш? - Нi, - каже, - бабусю, не ховаюсь, а шукаю жiнку свою любу. - Знаю, знаю, - каже баба, - у Полеля вона на службi. Загадаю я тобi, козаче, одну службу. Як упасеш табун мо?х кобил, то й до Поле ля, мого племiнника, на острiв Буян дiстанешся, а як нi, то вертайся додому. Вигнав Слав'ягн табун кобил у степ, а вони без жеребця розбiглися на всi чотири сторони. Тут Слав потряс чарiвною кантаркою, i з'явився перед ним жеребець, що жар ?сть, полум'я п'?, як бiжить - земля дрижить, листя з дерев осипа?ться. Як заiржав кiнь, кобили зразу позбiгалися. Слав'ягн сiв на жеребця i загнав табун у залiзнi стайнi. Вийшла з хати Баба Ягна, замкнула стайнi та й каже: - Мо?му табуновi якраз жеребець був потрiбний. Сумно кобилi без жеребця. Мiй племiнник Полель живе посеред моря на островi, як ти туди доберешся без свого коня, то й твоя жона зразу тобi в руки дасться. Пiшов Слав'ягн до високого дуба, що рiс на кручi над морем, щоб помолитися Найдосконалiшiй, та вона його напоумила, як на острiв дiстатися. Тiльки хотiв перше слово молитви вимовити, аж бачить навколо дуба ходить Кiт на золотому ланцюгу i солодкi казки розказу?. А це Полель прив'язав тут свого Кота, щоб вiн заговорював тих, хто хоче до острова Буяна добратися. Наслухався Слав'ягн тих казок, а в них все про те, як хороше тут, на землi, на березi, що нiкуди не треба мандрувати. Слуха? Слав - не ?сть, не п'?, йому i невтямки, чому навколо людськi кiстки валяються i ?х пiсок замiта?. Геть знесилився Слав'ягн та все слуха?, а в очах пливуть солодкi марева. Аж пролiтав над цим мiсцем Сокiл, якого Слав пожалiв. Упав Сокiл з неба i вчепився пазурями Котовi в голову. Кiт продовження казки забув, доки Сокола вiдганяв, а Слав'ягн тим часом отямився, бачить - срiбний клубок до моря котиться. Встав Слав i пiдiйшов до само? води. Коли виплива? з моря Риба. - Славе, князенку, чого ти журишся? - Та-а... - Каже. - У морi ? острiв Буян, де живе Полель, але я не знаю, як туди добратися, та ще й бiля того острова завжди бушують вiтри. Воду з небом змiшують. Ударила Риба хвостом об воду, став такий гарний мiст: палi срiбнi, побiчники золотi, а помiст склом настелений, як iдеш, немов по твердiй водi. Слав'ягн пiшов тим мостом та й вийшов на острiв. А на островi такий лiс густий, що нi пройти, нi просунутися, та темний-темний. Коли виходить з лiсу Ведмiдь. Як узявся Ведмiдь лiс трощити, такi дуби верга? - на пiвтора обiймища. Проламав стежку. Пiшов Слав тi?ю стежкою, аж серед острова сто?ть скляний палац, замiсть дверей - висока кришталева арка. Зайшов вiн аж у третю кiмнату, а там сидить Лелека-Буслиха та сорочки сонячними променями вишива?. А узори такi, що й не придума?ш. Кинулись вони одне одному в обiйми. Нарештi затряс Слав чарiвною кантаркою, спали чари Баби Ягни iз Тар'ягнового коня, розчинилась залiзна стайня, i кiнь прибiг на острiв Буян. Як вихопився Слав'ягн на коня та взяв Лелеку на руки, кiнь вiд радощiв заiржав, кобили Баби Ягни почули i прибiгли на клич жеребця. Рушив Слав'ягн додому, а за ним табун коней з вогненними гривами. Прилетiли вони на те мiсце, де розлучилися, i стали жити щасливо. I пiшли у них дiти одне за одним, i заснували вони город Бусел, а тiльки подумки називали його Лелекою, i пiшов вiд них народ слав'ягни (слов'яни), яких греки у сво?х писаннях називали скiфами. Вiд жеребця Тар'ягонового i кобил Баби Ягни пiшли конi для всього тарiйського народу. Тар'я!

  VII. ВОЛ'ЯГН

Вол'ягн, Кiмар'ягн та Краягн тим часом мандрували за срiбною ниткою i дiйшли до рiки. Бiля рiки стояв високий дуб, на дубi сидiло три горлицi. Середуща тримала у дзьобi золоту стрiлу iз колчана Тар'ягна. Намiрились тро? молодцiв iз лукiв, а одна з горлиць i каже: - Не стрiляйте, молодцi, горлиць, може, серед них котрась вам полюбиться. - Козаки опустили луки, двi горлицi знялись i полетiли, а середня зiйшла на землю i стала перед ними гарною-прегарною дiвчиною. Подивились на не? брати i закохались всi тро?. Хоча це була Вол'ягнова суджена, брати вирiшили запитати Долю, може, вона комусь iншому присудить наречену. - Кого з нас, Горлице, найбiльше сподобала? - Запиту? Краягн. - Того, котрий з вас принесе менi найладнiший подарунок. Розiйшлися брати на три сторони. Кра?н пiшов по рiчцi Буг на пiвдень i дiйшов аж до Чорного моря та зустрiв Дiда. Розговорилися, Кра?н розповiв Дiдовi про свою пригоду. Дiд подарував Кра?новi люстерко i сказав: - Коли хочеш довiдатися, що з ким дi?ться, подивись у люстерко i там побачиш. Подякував Краян Дiдовi i повернув назад. А той Дiд, а це був Дiдо-Всевiдо, що його образ приймав Дарбог, як хотiв ходити помiж людей, опинився на шляху Кiмар'ягна, який по рiчцi Буг дiйшов до Балтiйського моря. Пита?ться Дiдо Кiмара, за чим вiн мандру?. Той розповiв. - На тобi, - говорить Дiд, - килим. Як розстелиш його i скажеш, куди тебе нести, вiн i понесе. Подякувавши Дiдовi, повернувся назад Кiмар'ягн. А Дiдо-Всевiдо опинився на шляху Вол'ягна, який у цей час вже перейшов Карпатськi гори. Пита? його, куди i за чим вiн iде. Той розповiв, Дiд йому й каже: - На тобi оце яблучко. Воно ма? таку силу, що коли хто вмиратиме, то пiднесеш йому це яблучко до рота, зразу видужа?. Узяв Вол'ягн те яблучко та й повернув назад. Зiйшлися брати на тому мiсцi, з якого розiйшлися. Показують одне одному сво? дарунки. - Ану, - каже Кра?н, - подивимось у люстерко, що наша панна тепер робить. Подивилися, а вона помира?. Тут Кiмар каже: - Сiдаймо мерщiй на килим-самолiт, може, ми ?й ще допоможемо. Сiли вони на килим. Килим знявся в повiтря i понiс ?х аж попiд хмарами - над лiсами i горами. Прилетiли до хатинки Горлицi. Як тiльки Вол'ягн притулив до вуст яблучко, вона зразу i одужала. Стали витязi чекати ?? вибору. - Всi вашi дарунки менi дорогi, - сказала Горлиця. - Якби не дзеркало, ви б не поспiшали менi допомогти; якби не килим, ви, можливо, не встигли б; але якби не яблучко, я б не жила. Заглянула я в сво? серце... Воно менi каже, що найбiльше я чекала Вол'ягна. Вол'ягн залишився з Горлицею, а Кiмар'ягн i Краян помандрували далi. А Вол'ягновi Горлиця сказла: - Я зачаклована Вовкоголовим залiзноголовим чотириголовим злим змi?м бути Горлицею. Як ти мене вiдшука?ш i я заприсягнуся тобi на вiрнiсть, то ми разом якось визволимося з цi?? бiди. Обернулась Горлицею i полетiла. Вирушив Вол'ягн у далеку дорогу. Iшов-iшов та й зайшов у густезний лiс. У тому лiсi надибав на галявину, а на галявинi - хату. Зайшов до хати, а на печi Ведмедиха з ведмежатами. - Добрий вечiр, панiматко, у вашiй хатi! - Прошу ближче, легiню, - попросила Ведмедиха, - сiдай на лавку i розказуй, куди це ти манджа?ш отакими глухими дорогами. Вол'ягн розповiв. - Погано тобi там буде, Вол'ягне-князенку, бо в тридев'ятiм князiвствi не дають лизати меду. Ведмедиха пригостила Вол'ягна медом, горiхами. Вiн ?в, а Ведмедиха ворожила. - Колись дiд твiй чи прадiд, Вол'ягне, визволив мого прадiда з подоби Ведмедеголового змiя. Будеш ти мати багато клопоту, але жодна волосина не впаде з тво?? голови. Цими лiсами i хащами ще ма?ш iти дев'ять днiв. Натрапиш на велике озеро. Там на березi росте кущ калини, то ти сховайся в той кущ i чекай. Прилетять дво? дiвчат, скинуть крила i поскачуть у воду купатися. Вiдтак прилетить ще одна. То твоя наречена, що ти ?й яблуко життя дав. Але вона тебе не впiзна?. Хапай ?? i не випускай, доки не поклянеться бути тобi вiрною. Воля подякував i вирушив у дорогу. Дiстався до озера. Дочекався дiвчат, як прилетiла третя дiвчина, зненацька вискочив з-за куща та й затулив ?й очi двома руками. - Пусти мене! - Благала Горлиця. - Якщо ти старий, будеш менi за рiдного тата, як чоловiк середнього вiку - станеш мо?м братом, а якщо козак, то вiддамся за тебе. А Воля говорить: - Поклянися, що будеш менi вiрною жоною, то вiдпущу. - Клянусь Перуном, що буду тобi вiрна. Як ? хоч крапелька неправди в мо?х словах, хай вiн мене спопелить. Але щоб я була тво?ю, треба, аби ти виконав тро? Змi?вих завдань, у якого я в полонi. Будеш iти до мо?? оселi ще дев'ять днiв. Там побачиш великий палац, а у дворi того палацу хатина. Отам я i живу. Вiдпустив ?? Вол'ягн, i вона полетiла. Через якийсь час знайшов Вол'ягн ?? хатинку, Горлиця йому й каже: - Тепер iди до Змiя, стань по праву руку i слухай його розказ. Вигада? для тебе дуже важку роботу, то ти не кажи, що не зробиш, бо тодi загинеш. Перше завдання Змiй загадав Вол'ягну таке: - На пiвночi галявини i на пiвднi видно двi гори. Вiзьми мотуззя i перетягни ?х: одну на схiд, другу на захiд. Воля узяв мотуззя i пiшов до гiр. Обмотав одну з бiдою i почав тягти, а як звечорiло, пiшов до Горлицi. Вийшла вона на подвiр'я i ляснула в долонi. Умлiока збiглася вся Змi?ва челядь, яка Горлицю дуже любила. - Чого тобi, Горлице? Вона загадала. Челядь котячими кроками побiгла до тих гiр i, як оком клiпнути, зробила всю роботу. - О, ти мiцний легiнь, - похвалив Змiй. - Тепер ма?ш висадити одну гору на iншу. Воля цiлий день ходив попiд горою, прикладав плечi, а увечерi пiшов до Горлицi. Вийшла вона на подвiр'я i легенько плеснула в долонi. Змi?ва челядь збiглася. Коли розвиднiлося, перед Змi?вим палацом була висока гора, що затуляла усе небо. Став Вол'ягн перед Змi?м i говорить: - Я виконав твiй наказ. - Ти, лайдаку, зробив так, аби в мо?му палацi не було свiтла! Ма?ш дiстати мiсяць i прикувати його на горi, щоб вiн постiйно менi присвiчував. Пiшов Воля до Горлицi, а вона йому й каже: - Не роби того, бо люди проклянуть, а людськi прокляття гнiтять душу, i вона ста? хворою. - А що ма?мо робити? - Треба втiкати, а там - як Бог дасть. Горлиця взяла Вол'ягна за руку i вийшла надвiр. Але коли виходила, одна сльоза ?? упала в хатi, друга в сiнях, а третя на порозi. Обняв Вол'ягн Горлицю, i вони полетiли. Вранцi Змiй устав, а на горi мiсяця нема?. Покликав вiн доньок i сказав: - Приведiть сюди Горлицю i того хлопця! Доньки пiшли до хати i постукали в шибки: - Ей ти, нiхтолице, ходи до тата на вiдповiдь! А сльоза, що впала у хатi, вiдказала: - У мене болить голова, прийду завтра. Доньки переказали Змi?вi, i вiн погодився почекати до завтра, другоднi доньки знову постукали в шибку: - Ходи, нiхтолице, бо тато сердитi! А сльоза, яка впала на порозi, мовила: - У мене болить нога, прийду завтра. Доньки передали Змi?вi i це. Вiн погодився ще зачекати. Третього дня доньки знову покликали: - Ходи вже зараз, тато не хоче бiльше чекати тебе! Сльоза, яка впала на порозi, мовила: - У мене болять руки, не можу вiдчинити. Як дiзнався Змiй, став лютий i наказав: - Зв'яжiть ?? i приведiть сюди разом з подорожнiм! Четвертого дня доньки видерли вiкно, аж там нiкого нема. Доньки полетiли в палац i закричали: - Нiхтолиця втекла зi сво?м чоловiком! Змiй на те кинувся вгору i полетiв, як блискавка. А Горлиця летiла з Волею пiд саме небо. Воля сказав: - Тво? пiр'я вже мене пече. Горлиця опустилась на землю та промовила: - Нам треба розлучитись. Я зроблю тебе невидимим, доки Дундулюк житиме на свiтi. Дмухнула на нього, i Вол'ягн став невидимим. Вирушив вiн додому сам, а Горлиця заховалась у траву. Прилетiв Змiй, витрiщив очиська: - Ти хитра, але хитрiсть твоя слаба перед мо?ю! Змiй повернув ?? до себе, i там його доньки пантрували ?? i вдень, i вночi. Горлицi набридло сидiти в хатi, почала вона збирати трiски на подвiр'?. Дундулюковi доньки питають: - Нащо тобi трiски? - Хочу собi купiль зiгрiти. - А ми б теж скупалися. - Я вас покличу, - мовила Горлиця i зайшла в хату. Розпалила трiски, а сама стала Димом i вийшла через комин. Доньки довго чекали, потiм увiйшли в хату, а там нiкого нема. Побiгли вони в палац: - Тату, нiхтолиця знову щезла. Змiй став наздоганяти Горлицю, вона перекинулась на Зiрку i просить Хмарку: - Хмарко, сестричко, накрий мене! Хмарка ?? накрила, але Змiй засапався i так дмухнув, що iз хмарки лише пiр'я полетiло. - Кажи, чого тiка?ш вiд мене? - Я присягла Вол'ягновi, що буду йому вiрною. - Я його знищу! - Не зможеш, бо тво? око його не побачить. - Тодi ти стань каменем! - Не навiки, а до того часу, як Воля додому, до Волина, прийде, принесе жертву Ягнi i помолиться за мене кожного ранку три тижнi. А в тебе хай вiд кохання до мене серце лопне. Змiй упав мертвий. Вiдтодi сказано: Не заклинай iменем Бога, бо сам станеш вразливим до супротивних прокльонiв. Через три тижнi Горлиця ожила, залетiла у Вол'ягнову свiтлицю i стала прекрасною князiвною. Вiд шлюбу Вол'ягна i Горлицi пiшов рiд волинян, а стольним мiстом Волинського князiвства став город Волин. Греки ж називали волинян венедами.

  VIII. КIМАР'ЯГН

Тим часом Кiмар'ягн та Краян iшли далi за срiбною ниткою. Iшли та й iшли, сiли вiдпочивати на галявинi. Дорогою вполювали козулю i стали смажити ?? на вогнi. Коли пiдскаку? до них Галка i просить, щоб i ?й дали шматочок. Кiмар вiдрiзав шмат м'яса i кинув Галцi. Галка й запиту? витязiв людською мовою: - Куди це ви, козаки, мандру?те? - Ми шука?мо золоту стрiлу Тар'ягна, що ?? випустив Кiмар, а Галка ?? пiдхопила i десь понесла. Галка й каже: - Ти, Краягне, iди далi сам, бо Кiмар'ягн уже прийшов. Хай садовить мене на плече, i я поведу його до воронячого князя, бо стрiла у його доньки. Посадив Кiмар Галку на плече, а Кра?н пiшов далi за срiбною ниткою. Галка сидить у Кiмар'ягна на плечi i нашiпту?: - Iди праворуч, iди лiворуч, iди прямо. Йшли вони так три днi й три ночi. Пройшли один, пройшли другий густий лiс. Раптом вийшли на велику галявину. Трава i квiти на тiй галявинi - все з чистого срiбла. Серед галявини скеля, теж iз срiбла, а на скелi чудовий палац. Галка знялась з Кiмарового плеча i полетiла. Кiмар'ягн прийшов пiд мури палацу, тут його зустрiла сторожа i повела просто поперед срiбний трон, на якому сидiв воронячий князь. - Як ти сюди дорогу знайшов? - Трапець привiв. - Чого тобi вiд мене треба? - Маю вашу доньку засватати, бо вона вхопила мою золоту стрiлу. - Хто ти родом? - Я Кiмар'ягн, син Лада i Лади. - Чули ми, що цей рiд княжий, але не до сватання нам. У нас велике горе. Жили ми з жiнкою добре та мали сiмох синiв i одну прийомну дочку. Знайшли ми ?? на березi Днiстра i назвали Галкою, бо вона була дуже чорнява, волосся - як галчине крило. Одного разу сини гралися в хатi i дуже гармидерували. Жiнка спересердя вiзьми i скажи: - А щоб ви полетiли свiт за очi! А в цей час вона варила ?сти i була повернута до Сварога. Почула ?? слова Ягна i вволила ?? волю: сини стали гайворонами та й десь полетiли. Пiшла Галя ?х шукати, забрела в густий лiс. Бачить - блима? свiтло. Пiдiйшла ближче, аж то хата. В тiй хатi жила Мiсяцева мати. Попросилась Галя переночувати. Мiсяцева ненька ?? запиту?: - Звiдки ти, дитино? Розказала ?й Галя все. - Не знаю, де живуть тво? брати, - сказала Мiсяцева мати, - ось як зайде додому мiй син, то я його запитаю, у якiм краю тво? брати. Прийшов Мiсяць додому, запиту? його мати. Вiн i каже: - Я там не бував, але, зда?ться, це в тiм краю, де Дар-Сонце сходить. На другий день Мiсяцева мати нагодувала дiвчину i звелiла синовi випровадити ?? до Сонця. Прийшла вона до Сонечка в хату, там теж була старенька Сонечкова мати. - Куди йдеш, дитино? - Спитала вона дiвчину. - Я йду братiв сво?х по свiту шукати, яких моя мати прокляла, а вони поробилися гайворонням та й полетiли. - Не чула я про це нiчого, хiба лишень Дарбог-Сонце зна?, - каже Сонцева мати. Прийшов Дарбог-Сонце додому, мати запитала його про братiв гайворонiв. - Нi, не знаю, - вiдповiло Сонечко. - Певно, менi не доводилось заглянути у тому краю у всi мiсцини. Нагодувала дiвчину Сонечкова мати i загадала синовi вiдвести ?? до Стрибожо? (Вiтрово?) матерi. Стрибогова ненька нагодувала Галю, а потiм запитала про ?? скруту. - Iду сво?х братiв-гайворонiв шукати. Як прийшов Стрибог додому, запитала його мати, де живуть сiм братiв, якi стали гайворонами. - Знаю, - каже Стрибог. - Як змочив мене дощ, то я сушився бiля комина тих братiв. Уранцi, як Галя встала, Вiтрова мати нагодувала ??, а потiм Вiтер узяв ?? на плечi та й понiс до тi?? хати, де жили брати. Але на той час братiв не було вдома, певно, десь полетiли на здобичництво. Опiвночi посiдали вони на подвiр'?, стрiпнули крилами та стали козаками. Наймолодший з них, що варив на сьогоднi обiд, вийняв з печi страву, подивився та й каже: - Еге, брати мо?, хтось наш обiд куштував! - Хто ж мiг куштувати? Ми вже стiльки рокiв тут пробува?мо, але нiкого стороннього не бачили, - загомонiли. На другий день вони знову запримiтили, що страва над'?дена, а на третiй день почали шукати та й знайшли Галю пiд лiжком. Почали ?? розпитувати, вона ?м усе розказала. Зосталась вона жити з ними, батька й матiр забрали до себе i заснували мiсто Галич. Як стали брати i сестра дорослими, то закохався в не? найменший брат. Ми вже й пошлюбити ?х збиралися, вона ж у нас прийомна дочка, але перед самим весiллям Галя заснула i нiхто ?? не може розбудити. Брати зробили для не? кришталеву труну й пiдвiсили пiд дубом на золотих ланцюгах. Але князевi над воронами снився сон, що мандрiвний витязь з роду Тар'ягна може ?? розбудити, бо вона його наречена. Пiдiйшов Кiмар'ягн до кришталево? труни, брати зняли накривку. Торкнувся Кiмар устами ?? вуст, i вона ожила, нiби й зовсiм не спала. Як тiльки Галя прокинулась, то ?? брати вже перестали бути воронами, i батько й мати стали князями над людьми, i срiбне камiння стало городом Галичем. Князь вiддав князiвство Кiмар'ягновi, i вiд них пiшов народ, який звався галичанами, або кiмарiйцями. Греки ж називали ?х у сво?х писаннях кiмерiйцями.

  IX. КРАЯГН

Краягн iшов далi за срiбним клубком, який став зовсiм маленьким. Нарештi клубок весь розмотався пiд калиновим кущем. В калиновому кущi стримiла Краягнова стрiла. Сiв Кра?н пiд кущем, розвiв ватру, засумував за братами, батьком-матiр'ю i сестрою. А серед усiх сво?х братiв вiн умiв найкраще грати на сопiлцi. Ото i зараз зрiзав вiн калинову гiлку, зробив сопiлку та й заграв. А сопiлка вимовля? дiвочим голосом: Грай, мiй любий Кра?не, грай, Та не врази мого серденька вкрай, Я ж у Змiя в неволi страждаю, У золотiй клiтцi по той бiк Дунаю. Переплив тодi Кра?н широкий Дунай, iде далi, а сопiлка вказу? йому шлях. Прийшов до великого палацу. Зайшов у сiни - нiкого нема, зайшов у вiтальню - нiкого нема, зайшов до свiтлицi - теж нiкого нема, лише сто?ть у свiтлицi золота клiтка, а в клiтцi сiра птаха. Вiн ту пташку за пазуху заховав та й рушив назад до Дунаю. Чу? Змiй, що його кiнь iрже. Прибiг у стайню та й пита?: - Що сталося? - Кра?н узяв пташку сiру iз золотим голосом. - Чи можемо ми ?х наздогнати? - Можемо. На?вся Змiй, напився, сiв на коня i за хвилю наздогнав Краягна. Забрав пташку i каже: - Не уб'ю я тебе, бо ти ще молодий, але бiльше не приходь. А Краягн йому: - Краще миром вiддай менi цю пташку, бо це моя наречена, а як ти мене не зна?ш, то я правнук Тар'ягна. Але Змiй не послухав i знову зачинив пташку в золоту клiтку. Кра?н знову помандрував до палацу. Змiя знову вдома не було, але бiля палацу його племiнник, триголовий пес, прив'язаний. Сiв Краян неподалiк нього i заграв на сопiлцi колискову. Пес зачудувався, заслухався та й заснув. Кра?н заховав пташку за пазуху i - в дорогу. Знову заiржав кiнь. Наздогнав Змiй Кра?на, забрав пташку i хотiв його вогнем спалити, а Кра?н йому й каже: - Що ж ти поспiша?ш мене вбити, коли ще мо?? гри на сопiлцi не чув. - Та й почав грати. Та так гарно грав, що Змiй зачудувався i говорить: - Я ще тако? музики зроду-звiку не чув, але кажу тобi востанн?: за третiм разом тебе не помилую. Сiв Кра?н та й зажурився. Коли настав вечiр, лiг у позу найбiльшо? Божо? благодатi i помолився Ягнi. - Ягно-Лелю-Бережо, Боже наш милостивий i ?диний, порадь менi на цьому свiтi, як здобути Солов'?вну, Тар'я! По цих словах Краягн заснув, i у снi Ягна йому сказала, щоб вiн знову iшов по пташку. Вирушив Кра?н знову до палацу. Коли назустрiч йому iде Дiд з бiлою бородою. Це був Дiдо-Всевiдо. - Добридень, - вiдповiв Дiд на привiтання Кра?на, - куди, козаче-молодче, йдеш? Кра?н йому розказав. Дiд порадив Краягновi дiстати чарiвного коня, сильнiшого, нiж у Змiя. - А де ж його дiстати? - У Баби Ягни ? такий кiнь. Помандруй свiтами. Доля зведе тебе до Баби Ягни. Проминув Краягн Змi?в палац i пiшов туди, куди дорога його вела. Iшов лiсом, коли бачить Вовка, прив'язаного до дуба. - Що сталося, сiроманче, потрапив у бiду? Але я теж потрапив у бiду, то хоч тебе виручу. - Вiдв'язав Кра?н Вовка, а той йому й каже: - О, коли ти такий добрий, то ще заграй на сопiлцi, хай i я почую, бо я чував, що ти дуже файний музика. Заграв йому Кра?н на сопiлцi вовчу пiсню, а тодi вовк йому й каже: - Цi?? пiснi я повiк незабуду. Коли тобi буде в життi скрута, загра?ш цю пiсню, i я миттю прибiжу тобi на допомогу. Пiшов Краян далi. Коли бачить - на березi лежить жива Риба. Кра?н i каже: - Що, Рибо, викинуло тебе бурею на землю та й потрапила в бiду? Але я теж потрапив у бiду, тож хоч тебе порятую. Взяв Рибу i кинув в океан, а Риба йому й каже: - Чула я, Краягне, про твою доброту, але чула також, що ти гарно гра?ш. Заграй менi, Кра?не, риб'ячу пiсню. Сiв Краягн на каменi та й заграв. Уся риба вiд то? гри припливла до берега. Пiшов Краягн по тiй рибi, як по твердi, вийшов на берег великого острова. Риба йому на прощання й каже: - Дуже гарно, Кра?не, гра?ш. Ти подарував нам риб'ячу пiсню. Нiколи я не забуду ??. Як буде тобi в життi яка скрута, ти цю пiсню заграй, i я зараз до тебе припливу. Пiшов Краягн далi. Йшов та й iшов, аж бачить - Орел в сiтях павучих б'?ться. - Що, - говорить Кра?н, - потрапив у бiду? Але я теж потрапив у бiду, дай хоч тебе виручу. Випустив Краягн Орла, а Орел йому й каже: - Чував я, Кра?не, про твою доброту, але ще чув, що ти дуже гарно гра?ш. Заграй менi пташину пiсню. Сiв Кра?н на поваленому деревi та й заграв. Як заграв - то все небо стало чорне вiд птиць. От Орел йому й каже: - Нiколи я не чув тако? гри, i нiколи я цi?? пiснi не забуду. Як треба тобi буде яка помiч, то загра?ш цю пiсню, я вмить прилечу. Пiшов Кра?н далi. Бачить - край землi, а далi - знову вода. На березi сто?ть хатка на курячiй нiжцi, сама округла, як яйце, а на хатцi стрiха блискуча на призахiдному сонцi так i горить. А вiкна в хатцi круглi та золотими цвяхами обцвяхованi, а на опуклому даху сто?ть на високiй нiжцi золотий пiвник - тонесенько кукурiка?. Куди сонце йде - туди й хатина поверта?ться. От Краян i говорить: - Хатко, хатко, стань передi мною, як лiс перед травою. Хатка повернулась до нього дверима, але дверi зачиненi. Коли чу? Краягн - в нього над головою щось нiби зашелестiло. Подивився вверх: прямо з неба на залiзнiй ступi спустилась на дах Баба, та так i провалилася в комин разом з мiтлою. Аж тодi дверi вiдчинились i стала на порозi молодиця. Сорочка на нiй бiла та гарно вишита, спiдниця червона, чобiтки червонi, губи червонi, щоки нiби червонобокi яблука i очi червоним вогнем горять. - Добрий день, - каже Кра?н. - Добрий день, - вiдповiда? йому Червона Баба. - Чи прийма?те на службу? - Чом би й нi, приймаю. Вечеряй, лягай спати, а завтра пiдеш коней пасти. На другий день вигнав Кра?н коней в поле. А то не конi були, а Бабинi доньки. Тiльки присiв пiд кущ вiдпочити, аж тут навалився йому на очi такий сон, що вiн тримався-тримався, а таки заснув. Прокинувся перед вечором - нема коней. Сiв та й зажурився, а тодi став молитися: - Боже-Дарбоже-Бережо-Княгине Ягно-Лелi?-Славо-Морано, напоум, просвiтли, щасливу думку пошли! Та й приходить йому на розум, що Вовк у нього за товариша i треба в нього запитати поради. Вийняв Кра?н сопiлку та й заграв вовчу пiсню. Прибiг Вовк, а за ним ще зграя вовкiв: - Що в тебе за клопiт? - Треба табун коней у Бабинi стайнi загнати. Вовки зараз на всi боки шатнулися, всiх кобил загнали, Кра?н стайню зачинив i до Баби пiшов. Баба й каже: - Добре ти, Кра?не, служиш, а чий же ти будеш? - Я Тар'я-Ладо-Кра?н - найменший у матерi Ам'ягни син. - Ах, знаю, знаю, я все знаю, - каже Баба, - тiльки вивiряла, чи ти правду кажеш. Лягай спати, завтра пiдеш знову коней пасти. На другий день погнав Кра?н знову коней у поле. Щоб не заснути, сiв пiд терновим кущем, коли голова хилиться, колючки лице колять. Але Баба наслала такий сон, що Кра?н пiдклав пiд щоку шапку i таки заснув. Проспав аж до вечора, прокинувся, а коней i близько нема. Тут вiн уже довго не думав, вийняв сопiлку i заграв риб'ячу пiсню. Випливла з глибин Князь-Риба: - Нащо, Кра?не, кликав? - Чи не зна?ш, друже, де подiлися Бабинi кобили? - Знаю, вони рибами стали, в море пострибали. Зараз ми ?х звiдти потуримо. Почали кобили з моря вискакувати. Кра?н ?х зiбрав у гурт, у конюшню зачинив, потiм до Баби пiшов. - Добрий iз тебе, Кра?не, пастух. Видно, на роду у тебе написано конярем бути, - каже Баба Червона. - Ще раз коней попасеш, а тодi i плату за службу вiзьмеш. I на третiй день погнав Краягн коней пасти. Знову Баба наслала на нього нездоланний сон. Прокинувся увечерi - нема табуна. Запитав у Вовка - не зна?, запитав у Риби - не зна?. Запитав у Орла, а той i каже: - Баба ?х яйцями поробила, сама на яйця сiла. Що тут робити? - Ти, Орле, iз птаством почнiть Бабиних курей хапати, а я причаюсь у сiнях, - говорить Краягн. Так i зробили. Як почали Бабинi кури кричати, Баба з я?ць схопилась та в двiр побiгла, а Кра?н тим часом у хату, яйця побив, кобил вiдшмагав та й у хлiв загнав. Бачить Баба, що вже вiн всю службу справив, треба платити. Пита? вона Кра?на: - Що ж ти хочеш за службу? - Тiльки що у вашому табунi народилося лошатко, от ви менi його й вiддайте. Баба почала його умовляти, мовляв, бери найкращого коня, та ще й у сакви чого твоя душа забажа?, а лошачку ще рости треба. Проте Кра?н стояв на сво?му твердо. А Баба того лошачка, поки народиться, триста рокiв чекала, але нiчого не вдi?. Вона Кра?новi службу вибирала, а вiн собi плату вибира?, а як не викона? сво?? обiцянки, то згорить ясним полум'ям. Вiддала Баба Кра?новi лошачка. Взяв Кра?н його на плечi та й пiшов. Як вiдiйшли далеченько за овид, що ?х уже Баба не бачила, лошачок як стрепенувся та й зробився чарiвним крилатим конем. Пита?ться вiн Краягна: - Як тебе нести, понад землею чи попiд небом? - Неси попiд небом до Змiя в палац. Прилетiли вони в палац, кра?н схопив пташку сiру з золотим голосом i заховав за пазуху. Тут Змi?в кiнь як заiрже, аж стайню розвалив. Прибiг Змiй i пита?ться: - Чи наздоженемо ми ?х? - Нi, вже не наздоженем, бо пiд ним мiй молодший брат, як черкне копитами, то i тобi, i менi буде кiнець. А Кра?н опустився зi сво?м конем бiля калинового куща i пустив Солов'?ху на той кущ. Стала Солов'?ха дуже гарно спiвати, а Кра?н притулив до губiв сопiлку та й почав ту пiсню переймати. Цю пiсню перейняв i заграв ще кращо?. Як вiн заграв ще краще за Солов'?ху, то птаха стала гарною дiвчиною - Солов'?ною, а кущ калини гарним городом. Назвали люди той город Переяславом-на-Дуна?, бо тут Кра?н перейняв славу найкращого музики в свiтi. А вiд Краяна (красного вогню) i Солов'?ни пiшов народ укра?нцiв, або тарiйцiв, греки ж називали ?х фракiйцями, або тракiйцями, а земля ?хня звалась Кра?ною. На синьому Дуна? жило могутн? плем'я кра?нцiв. Вони пасли отари i на мисливство тратили свою силу i мужнiсть, бенкетували пiсля вдалих ловiв, спiвали обрядових пiсень на весняному святi Слави, на лiтньому святi Купала, на осiнньому святi Рода i Роди i водили дiвчат вiд Дунаю до Шлюбу. Одного разу в часи Русальських свят чорнокосу красуню схопив Орел. Стрiли, випущенi мужчинами, упали з неба назад на землю. Тодi молодцi-козаки пiшли в гори шукати юнку, але через рiк повернулись нi з чим. I забули про не?, як забувають про багато чого на цьому свiтi. Через двадцять рокiв вона сама прийшла, змучена i сухорлява, i з нею був юнак, гарний, дужий, як вона сама двадцять рокiв тому, але мав вiн холоднi i жорстокi орлинi очi. Коли жiнку запитали, де вона була стiльки часу, то розказала, що Орел занiс ?? в гори i жила в нього. Народився у них син. Коли Орел став слабнути вiд старостi, вiн останнiй раз пiднявся високо в небо i впав звiдти на гострi скелi, а син його прийшов ось з нею. Всi дивились iз зачудуванням на сина Орла, вiн був як i всi люди, але вирiзнявся статурою i красою та очi мав, як у князя над птахами. Мати матерiв роду-племенi кра?нцiв запитала юнака: - Чи ти зна?ш, що таке Рада найстарiших жiнок? Син Орла сказав: - Я не знаю, що таке Рада, але ви не зна?те, що таке Влада. Мати матерiв сказала: - Рада, це коли народ вибира? Вiче - найстарших матерiв родiв, позначених Божистою мудрiстю, i вони радяться, як жити племенi. Син Орла сказав: - А Влада - це наказ i його виконання. Старiйшини загомонiли помiж себе: - Ми його не розумi?мо, у нас нема такого звичаю. - Я покажу вам, що таке Влада, - вигукнув син Орла. У його голосi зазвучав метал, i душi у всiх людей затремтiли, але радiсть покори i ?дностi поселилася в них. Син Орла пiдiйшов до гурту отроковиць, вибрав найкращу юнку i сильною рукою прихилив до себе. - Вона буде менi за жiнку. Чия вона наречена i хто забере в мене ??? Ось я стою перед вами з голими руками, беззбройний? I виступив з гурту витязь з мечем i списом у шкiряному нагруднику. Хоча дiвчинi i подобався син Орла, але, побачивши свого нареченого, якому на Купала вiддала вiнок, вона рвонулась до нього, та син Орла затримав ?? за волосся, i вона впала на траву, а син Орла наступив ногою юнцi на розхристанi груди, i з рота в не? пiшла кров, а душа вилетiла з уст i полетiла у Вирiй. Охнули всi люди i стали на колiна. Холоднi i жорстокi очi Орленка хилили ?х у поклiн, витязь-наречений упав на колiна разом з усiма, а рука його так i заклякла на рукав'? меча. Син Орла сказав: - Князь i Влада князя посила?ться вам Богом вiйни Ар'ягном. Наносiть велику купу дров i покладiть цю юнку на самий верх, а бiля не? устромiть старовинний меч. Вiднинi кров'ю ворогiв наших ми поливатимемо цей меч. Волхвинi-поляницi хай принесуть вогню iз Родового Вогнища i запалять великий Вогонь. I запалало Вогнище, далеко його було видно в степу, i сусiднi роди запалили вогнище, i сусiднi села укра?нськi запалили ритуальнi вогнища, сповiщаючи, що над народом укра?нським сiв князем Орленко. Сама Богиня Влада спустилася з Неба в образi сина Орла. Вiн прекрасний собою, мудрий i могутнiй, але часом незбагненно жорстокий. З того часу на землi стала боротися Рада з Владою. Часом одна брала верх, а часом друга, але нiхто не перемагав до кiнця. Хто навчить ?х жити у мирi i рiвностi, той мудрий iз мудрих.

  Х. АМ'ЯГНА

  1. Року Божого 3000 до ново? ери

Коли Сар'ягн (внутрiшнiй вогонь), Слав'ягн (славний вогонь), Вол'ягн (водяний вогонь), Кiмар'ягн (сплячий вогонь), Краягн (красний вогонь) пiшли шукати свою Долю, Ам'ягна (вогонь, який живе через по?дання), ?хня сестра, залишилась сама. Вiд батькiв у спадок ?й залишився чарiвний пояс Тар'ягна i таке провiщення. Якщо цей пояс iз притороченим на кiнцi позолоченим коров'ячим рогом хоч одну добу поносить дiвчина, то у звичайний строк вона народить дитину - дiвчинку. Якщо коров'ячий рiг пiднести до губiв, то в ньому з'явиться священний напiй, один раз ковтнувши якого, жiнка ста? непереможною поляницею-войовницею. Отже, вiд Ам'ягни i пояса Тар'ягна пiшов рiд амажонок, i в цю кра?ну не потрапляв живим жоден мужчина, лише витязь роду Краягна по iменi Пал-Котигорошко-Кий, який народиться дуже не скоро, зможе побороти княгиню з кра?ни амажонок. Столиця амажонок Варта красувалася на березi рiки Вардани неподалiк вiд гирла. Мiсто обнесене кам'яним муром i сiмома брамами i надбрамними вежами. Брама Ам'ягни головна i виходить до рiки Вардани; потiм брама Сар'ягна iз висiченим у каменi мечем над нею; брама Слав'ягна iз висiченою у каменi головою коня Тар'ягна; брама Вол'ягна iз висiченим у каменi списом; брама Кiмар'ягна iз висiченим луком та стрiлами i брама Краягна iз висiченою булавою над нею. Сьома брама - брама Лелi-Ягни виходить на Священне поле i гай, який вiддаля?ться вiд рiвнини старицею рiки Вардани. Цей острiв був обгороджений щiльно вкопаними високими дубовими палями, якi обросли густим колючим чагарником. Посеред дубового гаю - невелика i немала галявина, а посеред галявини - величезний священний дуб. А пiд дубом стояв залiзний теремок. Теремок був без вiкон, але всерединi стiни його свiтилися м'яким срiбним свiтлом. У теремку стояло широке ложе, а на вiзерунчастiй спинцi лiжка висiв пояс Тар'ягна. До теремка помiж кущами лiщини, дико? рожi, бузини, глоду, калини вела втоптана стежка. Кожну нiч сюди приходила жiнка або дiвчина з мiста Варти, щоб одягти пояс Тар'ягна i поспати в ньому. Коли жiнка лягала на лiжко, свiтло в теремку пригасало i починалося чудодiйство. Поспавши, жiнка ковтала iз Священного рога i купалася в Священному озерi, котре утворювалось у невеличкому ярку, а з озера теж витiкав струмок i тiк у Вардану. У цiй заводi колись давно купались Ладо i Лада. Раз на мiсяць до теремка приходила Велика княгиня на молитву i раз на три роки, щоб одягти пояс i народити. Як тiльки перша дочка Велико? княгинi досягала 25 рокiв, вона йшла у Священний гай i, ставши непразною, приймала посвяту у Великi княгинi. Всi iншi дiвки починали ходити у Священний гай iз 18 рокiв. Коли ж Велика княгиня помирала ранiше, нiж ?? першiй дочцi виповнялося 25 рокiв, Велику Княгиню обирало вiче. Амажонки добре скакали на конях, вправно кидали списи, яких до коня було приторочено два, добре володiли мечем та ножем. На тiлi пiд час походу поверх одежi носили лускатий або кiльчастий бронзовий панцир, перехоплений у поясi не дуже широким шкiряним ремiнцем, що був поцвяхований вiзерунком. До ременя на позолоченому мiдному ланцюжку був причеплений золочений коров'ячий рiг для пиття - точна копiя священного рога Тар'ягна. Далеко по свiту розкотилася слава про амажонок як про непоборних войовниць. Отож одного разу у княгинi Роксолани народилась дочка. З першого дня народження вона була дуже гарною. Назвали ?? Красулею. Вона була така гарна, що коли виходила iз княжих поко?в i йшла на вежу Ами, щоб помилуватись далеким морем, усi жiнки кидали роботу i дивились на не?. Усi амажонки були або русявими, або чорнявими, або бiлявими - згiдно трьох лиць Трояна. Красуня волосся мала бiле, як вибiлений льон, брови i вi? чорнi, очi - синi-синi, а колiр обличчя свiтло-смуглявий. В ?? свiтло-блакитнi очi не можна дивитись, бо вони були безкiнечно бездоннi, здавалось, що за ними почина?ться Нiщо, зваба в них змiшувалась iз прекрасною байдужiстю i холоднiстю. Лице ??, на перший погляд блiде i прозоре, освiтлювалось iз середини спалахами кровi. У призначений звича?м час пiшла Велика княгиня Роксолана у Священний гай. Надягнула пояс i лягла на лiжко, щоб побути нiч у ?днаннi з Богом. Лежала вона, розкинувши руки-ноги i, заплющивши очi. ?? тiло налилося солодкою мукою, зникла склепiнчаста стеля теремка iз зображенням Дерева життя. Пояс охопив ?? всю - вiд п'ят до кiнчикiв волосся на головi, ?? лоно затремтiло, наче вода пiд легеньким вiтром i гарячим сонцем; i було ?й таке провiщення: "Вiд часу, як народилася Красуля, почина?ться занепад держави амажонок. Праправнучка дочки, яку Роксолана народить пiсля цi?? ночi, пошлюбиться iз мужчиною з роду Краягна. Вiд цього шлюбу пiде могутн? плем'я роксоланiв-гунiв." На другий день тяжко зажурена ходила Роксолана по сво?х пишних князiвських покоях. Шкода ?й було, що дочка, яку вона мала народити, втратить священний пояс i змушена буде пiдлягати ненависному чоловiковi. Вирiшила Роксолана, що винна у всьому Красуля, адже з ?? народження i почина?ться занепад. Зiбрала Велика княгиня Роксолана найстарших жiнок-волхувальниць i розповiла ?м про свою печаль. Нiчого не сказали ?й ворожки, лише найстарiша прорекла: - Ти, Роксолано, наймудрiша серед нас, роби як зна?ш. Але кому iз нас хоч раз вдалося змiнити волю Ягни? Наше волхвування у вгадуваннi помислiв Божих, у вимолюваннi Божо? прихильностi. Молитвою ж ми лише вiдганя?мо злих i прихиля?мо добрих Духiв. Наш закон забороня? тобi смертельно карати свою дитину, бо тодi i сама помреш. Три доби думала Роксолана i нарештi придумала. На березi моря теслi спорудили невеликий корабель на одне вiтрило, поставили туди води i ?жi на три днi. У червоному покривалi занесли Красулю, пустили кораблик на море, а линву перерубали. Вiтер дув з берега, на морi починалася буря, i нiхто не сподiвався, що цей кораблик далеко запливе. Коли Красулю спустили на воду, ?й було 24 роки i незабаром вона мала iти у Священний гай, щоб одягти пояс Тар'ягна. Два днi носив вiтер суденце, на третiй день його помiтили греки iз свого корабля "Арго". То аргонавти на чолi з Гераклом якраз пливли по пояс Тар'ягна у кра?ну амажонок. Аргонавти побачили, що маленьким корабликом нiхто не керу?, i захотiли його упiймати, але вiн танцював на високих хвилях, можливо, Морана вiдштовхувала його вiд "Арго". Тодi аргонавти кинули жеребок, i геро?вi Афiн Тезею випало плигнути в море i вплав досягти суденця. Швидко доплив вiн до кораблика i як тiльки взявся за борт, обидва кораблi стали поруч. Зачудованi аргонавти дивились на дiвчину небачено? краси, i ?хнiй некерований корабель крутила на одному мiсцi морська течiя. У лляному волоссi мала Красуля кiстяний гребiнь, золотом оздоблений. Лежала вона на дубовому ложi, яке з чотирьох кутiв прикрашали чотири золотi птахи, i яскравi рубiни полум'янiли у пташиних очах. ?? пурпуровий плащ iз тонкого ягнячого руна був застебнутий лише на одну срiбну брошку з вкрапленням золота. З-пiд плаща виглядала тонка зелена сорочка, вишита золотом, на грудях намисто в три разки i золота гривна на ши? iз дивними звiрами. Сонячнi променi осявали ??, тому слiпуче виблискувало золото i самоцвiти, але не могли вони заслiпити ся?во прекрасного обличчя. Барва ?? волосся була нiби пелюстки бiло? ромашки, розсипанi по вузьких опуклих плечах, i дiвочi перса, наче два повних мiсяцi, сходили з-за викоту сорочки. Бiлi, як снiг, що випав за одну нiч, руки визирали по плечi з-пiд плаща i закiнчувались пещеними вузькими долонями з довгими непорочними пальцями. Щоки - нiжнi i гладенькi, як гiрська наперстянка. Брови ж такi чорнi, нiби спина жука, зуби - наче дощ перлинний. Очi блакитнi, як лазурит, вуста повнi, наче нiжнi пелюстки рожi. Бiлi, як морська пiна, стегна ?? i тiло на дотик здавалися нiжнiшi за лебединий пух. Колiна мала круглi, i повнi видовженi литки, i невеличкi ступнi з довгими бiлими пальцями та округлими рiвними п'ятами. Промiння любовi грало в ?? очах, радiсть палала на щоках, то червоних, як кров теляти, то вкритих бiлiстю снiгу. Голос ?? був лагiдний, крок плавний i велична князiвська хода. Вона була найвродливiшою з усiх жiнок, якi будь-коли з'являлись на свiтi перед очима мужiв. Усi жiнки можуть бути привабливi, доки ?х не порiвня?ш з Красулею. Коли мужчина потрапляв на не? зором, навiть загроза смертi зараз же або через нiч спiвжиття з нею не спинили б його бажання злягтися з красунею. Весь свiт зникав зi свiдомостi, з усiма його заборонами, тiльки вона одна, Красуля, панувала. Лише Тезей не втратив тями вiд цi?? чаруючо? вроди, а пiдiйшов до дiвчини i затулив ?? лице кра?м пурпурового плаща. Аргонавти зразу почали рухатись. Вони помолились Зевсу Громовержцю, думаючи, що до ?хнiх рук потрапила одна з нере?д, а Геракл розпорядився, щоб ?й на носi корабля зробили хатку i щоб Тезей за нею пильнував, бо тiльки його не паралiзувала ?? зваблива краса. Вiн прислуговував Красулi i говорив з нею, але ближче, нiж на крок, вона його не пiдпускала, бо мала вiдразу до мужчин i разом з тим була такою грацiйною i сильною, що марними були всi його спроби до лагiдностi додати силу, щоб вона йому пiдлягла. Красуля розповiла аргонавтам, що вона амажонка. Тодi Тезей став розпитувати в не? про пояс Тар'ягна, по який ?де Геракл з аргонавтами. Амажонка сказала, що лише з ?? допомогою Геракл зможе взяти пояс, який вона мала скоро одягти. Ще 93 днi плив "Арго" до берегiв кра?ни Артанi?, i за цей час Красуля закохалася в Тезея, бо це був красивий, ставний, славний грецький герой, i ?й першiй з-помiж амажонок довелося побути пiд одним дахом так довго iз чоловiком. Коли "Арго" наблизився до берега, йому назустрiч виплив корабель iз амажонками, i вони повели "Арго" в гавань. У гаванi стояв палац на три поверхи, на кожному поверсi була одна зала i десять кiмнат, де амажонки приймали гостей. Пiсля того, як аможонки дiзналися про мету при?зду аргонавтiв, на Малiй радi вирiшили ?х погубити, бо пояс вони вiддати не могли. Домовились, що назавтра Геракл зi сво?ми супутцями пiде до Священного гаю по пояс, а тим часом уночi засiяли поле зубами непереможного Золотого кабана. Проте вночi Красуля повела Геракла на берег моря, де вiн запалив вогнище i принiс у жертву Ягнi бiлого коня, випив чарiвного трунку, що його приготувала Красуля, i намастив тiло чарiвною маззю, яку йому теж приготувала Красуля, бо вона була також i неперевершеною волхвувальницею. На другий день уранцi аргонавти вирушили до Священного гаю по пояс. Попереду Геракл iз сво?ю величезною палицею. Як тiльки Геракл ступив однi?ю ногою на Священне поле, встала з чорнозему шеренга величезних закутих у крицю во?нiв. Лише Геракл мiг з ними битися, iншi ж геро? зразу вiдступили. Могутнiй Геракл кожним ударом палицi валив на землю одного за одним во?нiв, стршнi ж удари по тiлу Геракла тамувала чарiвна мазь Красулi, i Геракл вiд тих ударiв не вiдчував болю, лише втому. На кожен крок Геракла iз землi вставала залiзна шеренга, так що до вечора Геракл дiйшов лише до середини поля i увечерi, зморений, повернувся на "Арго", щоб назавтра продовжити бiй. Тим часом наступила нiч, коли Красуля могла безборонно iти у Священний гай, тому нiякi обереги ?й не завадили, вона вiльно пройшла в гай, забрала пояс Тар'ягна i втекла до аргонавтiв, якi тi?? ж ночi вiдпливли. Велика печаль, велике горе, велика гризота i велике зло охопило амажонок, коли вони про це дiзнались. Спiшно спорядили кораблi, посадили на них кращих войовниць i на чолi з княгинею Роксоланою погналися за "Арго". В яку землю не припливали амажонки, мiсцевi жителi ?м казали, що аргонавти пiвдоби тому як вiдпливли. Тим часом "Арго" заплив до Мiкен, i Геракл вiддав пояс Тар'ягна царевi Мiкен Еврiсфею, якому Геракл змушений був служити. Еврiсфей дав пояс сво?й дочцi, але, коли вона його одягла, вiн ?? так здушив, що лише Красулi дався себе розняти. Еврiсфей перелякався i сказав, щоб пояс залишився у Красулi, а Красулю разом з поясом забрав герой Афiн Тезей, щоб одружитися з нею. Не встигли вони приготуватися до вiнчання, не встиг народ Афiн вiдсвяткувати повернення Тезея, як вiйсько амажонок обложило Афiни i взяло ?х штурмом. Афiняни заховалися в Акрополi. На горбi Ареопагу Роксолана поставила свiй княжий намет. Настав день рiшучо? битви. На допомогу афiнянам зiйшлися жителi навколишнiх сiл. На чолi афiнського вiйська став Тезей, а поряд з ним у грецькому бойовому обладунку i в закритому шоломi - Красуля. Цiлий день не вщухала битва, i вже перемога хилилася на бiк амажонок. Роксолана метнула списа у Тезея, проте вiн потрапив у шию коня Тезе?вого джури. Роксолана метнула другого списа, i вiн, спрямований рукою Богинi Долi, потрапив джурi в шию, розiрвавши ремiнець, яким крiпився шолом, i сонну артерiю заразом. Впав джура навзнак зi здибленого болем коня, i далеко покотився шолом, випустивши з полону слiпучо-бiле волосся Красулi та ?? прекрасне обличчя, яке вже пiдсинювала Смерть. Роксолана тим часом зняла з Красулi пояс, а у во?нiв, якi билися довкруж, коли вони побачили лице Красулi, опустились руки iз закривавленими мечами. Бiй поволi вщух. Сторони замирились. Амажонки насипали над сво?ми полеглими високу могилу i вiдступили на кораблi. Велика гризота напала пiсля цього на Роксолану вiд того, що Красуля загинула вiд ?? руки.

  Року Божого 2532 до ново? ери

Вийшли старiйшини, князi i волхви п'яти родiв Тар'ягна на Священнi Путi, i нiхто з навколишнiх племен, якi жили за законами Ягни, молились ?? перевтiленням, не мав права напасти на людей, якi йшли i ?хали, несучи поперед себе бiлий бунчук iз хвоста i гриви Священного коня, принесеного в жертву Велесу. Зiбрались вони в урочищi Священнi Путi, що в долинi Днiстра-Бережi, бiля струмка з цiлющою водою. Принесли священнi жертви Ягнi-Лелi-Бережi, послухали бувальщини про подвиги Тар'ягна, i старiйшина з роду Сар'ягна, як найдревнiший серед старiйшин, махнув рукою козаковi бiля литавр. I зарокотали литаври, i ущух гомiн Ради, i почав Добролик: - Вельмишановнi раднi! Усi ми творимо треби Ягнi. Усiм нам батько Тар'ягн, який зборов злих духiв i загинув за Добро на Землi. Тiльки рiк i час виходу на Священнi Путi зупинив кровопролитну вiйну, яка точилась мiж родом Слав'ягна i Кiмар'ягна. У цю вiйну поступово втягнулись i ?хнi сусiди. Ще мiсяць тому нашi князi, котрi ось сидять за спiльною стравою, дивились один на одного з-пiд заборол шоломiв, з-за тятиви лука з накладеною убивчою стрiлою. Проте ми мусимо свято дотримуватись заповiту предкiв i не порушувати меж пасовищ, що ?х обмежили нашi прадiди, коли встановлювали звичай збиратись у цьому урочищi, щоб вирiшувати спiльнi справи всього тарiйського народу. Чи нашi волхви забули веди про нашi родовi закони, веди братства, веди побратимства? Чому вони спiвають лише веди звитяги i вiйни? Довго радилися-сперечалися вождi племен, а коли Дарбог сховався за Овидом, всi розiйшлися по куренях. Завтра наставав останнiй день Ради. Але бачили старiйшини, що цьогорiчна Рада невтiшна. Волхви розпалили вогонь у шатрах, обкурилися конопляним сiм'ям, надiючись, що за цю останню нiч вiща Морана пiдкаже ?м нових вед про буття i дiяння тарiйського народу. Наступного дня, коли компанея iз вогненним трунком була передана до рук наймолодшого серед князiв з роду Сар'ягна, князя Арея, вiн ковтнув iз чашi - позолоченого черепа - трунку i встав. Трунок обпiк вогнем йому гортань i зробив легшим язик. Вiн був високий i ставний, у руцi тримав соболину шапку i княжу булаву. Широкий черес перехоплював тонкий стан: - Товариство, браття! Хай вибачать менi старшi за мене, що я звертаюсь до них iз сво?м неопереним словом, але iз наших балачок, якi тягнуться ось уже сьомий день, мало пуття. Знову нашi козаки вийдуть у степ на пограниччя пасовиськ i забудуть нашi настанови. Бо племена народу тарiйського стали численними i могутнiми, череди безмежними, а трави такi, як i кожного року. А як пiде на ранню засуху, то ще гiршi, нiж ранiше. Донесли менi гайдарi, що за горами Кавказ, шлях до яких лежить понад кра?ною амажонок, ? ще гори, а за тими горами ? кра?на, багата травою. Там не треба томити скотину у зимiвниках, бо там, де кiнчаються гори, нема Дудя, який холодить землю. Та кра?на заселена смуглоликим людом, який, рознiжений щедротами землi, забув Бога свого i забув, що таке вiйна. В iм'я того, щоб смачно ?сти або хоч просто ?сти, вони бояться смертi в бою. Хочу я спробувати щастя i перегнати через гори худобу у тi долини, але мо? старiйшини кажуть, що, мовляв, iди лише сво?м куренем, а в нашого роду ? сво? споконвiчнi шляхи понад рiкою Дон. Проте менi з одним куренем не здолати того народу, то дозвольте i серед ваших родiв кинути клич. Хто чу? в серцi звитягу, молодий i дужий, хай iде пiд мiй бунчук. Я поведу ?х у кра?ну, де рiки повноводнi, трава висока, лiси повнi дичини, а мiста повнi золота. Замовк князь Ар'я. Старiйшина з роду Краягна сказав: - Хто вiдрива?ться вiд сво?? землi, той ста? iншим. Старiйшина з роду Кiмар'ягна сказав: - Там ви забудете сво?х Богiв i мову, якою з ними говорили. Князь волинян Силослав сказав: - Скiльки вже таких молодих i невгамовних заманив Овид! Князь слав'ягнiв Владислав сказав: - Якщо там добре жити пришлеш гiнцiв, i ми дамо козакiв на помiч. Народовi потрiбен простiр. Тодi князь Ар'я знову сказав: - Я бачу, що ви не проти. Виберiть iз сво?х родiв похiдних князiв, хай зголоситься також з кожного роду волхв, щоб волхви склали бувальщини i пiснi про наших Богiв, нашi землi i води. Щоб ми пам'ятали про наше родство i не воювали мiж собою. Обранi для походiв князi розiслали по селах вiсникiв з бойовою князевою стрiлою, з червоною китицею бiля оперення. Вiсник iз волхвом за?здили в село i спинялися на майданi, де збиралося сiльське вiче. Вiсник бив у литаври i, коли сходились люди, кричав: - Молодих i дужих з дружинами i нежонатих зове князь Ар'я пiд свiй бунчук! Хто хоче, берiть свою долю з общини i йдiть з нами! Волхв спiвав пiд кобзу: - Високий i ставний князь Ар'я. Дужий, як вепр, i швидкий, як сокiл. Мудрий, як сова, i справедливий, як терези. Важка у нього булава i бунчук, як шовкова трава, яку не можна порахувати. Веде вiн у кра?ну, де рiки молочнi, кисiльнi береги, де на вербi ростуть солодкi грушi, а земля родюча i плодюча. Берiть сво?х жон на вози, а списи на перев'язi i збира?мося. А хто не ма? жони, то забере ?? у того народу, який ми повою?мо, а хто загине, той обнiметься з прекрасною Богинею Славою. Хто ма? у руцi меч, а на поясi нiж i аркан, хто ма? тверду руку i серце вовче, той буде дiлити здобич на Великому крузi i пити з кампане? священний трунок Слави. Десь далеко вперед пiшла кiнна тисяча гайдарiв, не обтяжена возами i сiм'ями. Це була тисяча хвацьких козакiв iз усiх п'яти родiв, якi нещодавно ще тузилися мiж собою на пограниччях. Козаки - це юнаки, якi досягли повнолiття, але ?м ще рано було заводити сiм'ю. Досягши 18 рокiв кожен юнак iз сiм'? вiльного общинника iшов козакувати на 3-5 рокiв. Бажаючi могли козакувати все життя. Козаки пiд наглядом сотникiв i тисяцьких вивчали вiйськовi звича? i разом з тим охороняли обводи землi вiд сусiдських вторгнень. На час козакування вони брили голови i бороди, залишаючи на серединi голови лише такий чуб волосся, який можна просунути в каблучку вказiвного пальця. Не голили також вусiв. Звитяга i бажання вiйськового подвигу були головною метою життя козакiв. Вони привчались переносити бiль i зневажати смерть. Смерть у бою була в пошануваннi, але смерть геро?чна. У козаче середовище заборонялося приводити жiнок. Тисячею гайдарiв верховодив князь Род. П'ять куренiв спокiйно й розмiрено, як пiд час лiтнiх пасовищ рухались по слiду розвiдникiв. Попереду куреня Сар'ягнiв на вороному жеребцi, тримаючи спис iз жовто-блакитним трикутним прапорцем, ?хав князь Ар'я в оточеннi 33 козакiв. Позад них волхв iз роду кiмар'ягнiв ?хав на чотириколiсному возi. На ручицю воза було накинуто довгий повiд, що утримував десь за п'ять лiктiв вiд воза бiлого коня. На конi було легеньке червоне сiдло i розцяцькований дiамантами кантар. На цьому конi ?хав Бог вiйни Ар'ягн - Воляслав, але його нiхто не бачив крiм волхва у станi ясновидiння. За ними - курiнь сар'ягнiв на возах iз скарбом. Осторонь возiв, верхи на конях, ?хали дорослi мужчини з мечами на поясах i луками з тулами. Важку зброю - булави, списи, келепи, щити - везли на возах. Позаду юнаки, якi ще не досягли козачого вiку, гнали табуни коней, худобу, овець, свиней, кiз. На чолi валки кожного племенi ?хав старiйшина на великому критому шестиколiсному возi, з правого боку до ручицi було приторочено бунчук: висока, гладенька, обстругана i ошлiфована каменем i вовною тичка, пофарбована бичачою кров'ю, на вершечку яко? було насаджено оберiг кожного племенi, яке вiдпустило вiд себе бажаючих на новi землi. Вершечок оберега, прикрашений пучком кiнського волосся, а саме оберiг, обвiшаний маленькими дзвiночками. На возi Сарма був бунчук з мiдною головою коня, на возi роду Слав'ягна на тичцi стримiла мiдна голова корова, на возi роду Вол'ягна - тичка з головою вепра iз коштовним камiнням замiсть очей i iклiв, на бунчуку роду Кiмар'ягна було зображення Лелi у виглядi вагiтно? жiнки з шiстьома отворами, з яких витiкало шiсть найбiльших рiк, на яких жив тарiйський народ; на бунчуку роду Кра?на крiпилась мiдна голова пiвня з червоним рубiновим гребенем, очима i рiзнобарвним хвостом з пiр'я. Цi обереги були в пошанi в тих селах i городах, звiдки родом старiйшини. Оберегами ж родiв, що залишились сидiти на сво?х берегах, були: у амажонок - тигр; у сар'ягнiв - лев i лебiдь; у слав'ягнiв - ведмiдь i бусол; у волинян - вовк i горлиця; у кiмар'ягнiв - мамонт i галка; у кра?нцiв - кабан i соловей. Як безлiч було сiл, у яких жив тарiйський народ, так безлiч було оберегiв, якi ?м послала Ягна. Але весь народ молився Лелi-Ягнi-Бережi i ?? дев'яти перевтiленням - Перунам, а також синовi Ягни, першiй людинi, Тар'ягновi. На чолi походу стояв князь сар'ягнiв Арей, на чолi слав'ягнiв князь Славко, на чолi вол'ягнiв князь Вогонь, на чолi кiмар'ягнiв князь Стриягн, на чолi кра?нських во?в стояв князь Доброслав. Дiйшли арiйцi до високих Кавказьких гiр. Чим вище i далi вони йшли, тим бiльше летiло в ущелини i зависало на скелях ?хнiх зручних возiв. Залишалися лише бойовi двоколiснi колiсницi, якi можна було мiсцями переносити на руках. Так зникли арiйцi в горах, i нiхто про них бiльш не чув.

  3. Року Божого 1155 до ново? ери

Троя готувалася до вiйни з ахейцями, бо через вивiдачiв дiзнався цар Тро? Прiам, що греки всього Пiренейського пiвострова i навколишнiх островiв збираються в ополчення проти Тро?, щоб зрiвняти ?? з землею. Бо Троя перепиня? кораблi з хлiбом, якi пливуть до Афiн з Тарiйсько? землi. Та ще й син царя Прiама Парiс до того знахабнiв, що потоптав закони гостинностi: коли був гостем у царя Менелая, звабив i вкрав його прекрасну жiнку ?лену. До столицi держави амажонок Варти вiдпливло посольство вiд царя Тро? Прiама просити у Вiча Варти вiйськово? допомоги. А в цей час посольство вiд ахейцiв, очолюване Одiссе?м, висадилось у гирлi Днiпра-Славути, у мiстi Бористенi, i розiслало нарочитих у Переяслав-на-Дуна?, у Галич, у Волин, у Бусел, у Бiлу Вежу з проханням узяти участь у походi проти Тро?. За якийсь час у Гiлею прибуло п'ять тарiйських золотих князiв iз загонами во?нiв. Iз Переяслава-на-Дуна? прибув князь Палкий на чолi загону кiннотникiв у тисячу мечiв; iз Галича прибув тисяцький Чепiга на чолi тисячного загону, бо князь галичан Авхат був уже давно старим, мав одного сина Атiла, але його ще юнаком городяни прогнали з мiста за те, що був дуже розбишакуватим i у сутичках калiчив, а то i вбивав одноплемiнникiв. Несамовитий пiд час бiйки, вiн ще десятилiтнiм хлопчаком розiзлив знарошне бiлого Священного бика, i коли той кинувся на нього, схопив бика за роги, повалив на землю i задушив. У князя Авхата був на лобi бiлий знак Сонця, який трохи переходив на волосся, i в чорнявому чубi його бiлiло пасмо, але зi сво?ю жiнкою Мирославою вони не нажили дiтей. Не було в Авхата дiтей також iз iншими жiнками. Одного разу, пiсля довгих молитов богинi Родi, Лелека принiс ?м немовля. У немовляти на лiвому плечi свiтився срiблястий знак Сонця, i назвали вони його Атiлом. Дитина дуже швидко росла, а тому що Атiл був набагато крупнiший за сво?х однорiдцiв, вiн всiх кривдив, у бiйцi легко доходив до знетями. Iз Волина вiд волинян прибув князь Дулiб; на чолi полку слав'ягнiв прибув князь Руслав; похiдним князем у сар'ягнiв був князь Казар. Поки вiйсько збиралось, а греки i слав'ягни готували кораблi для походу, на рiвному полi поблизу мiста Бористена почалися великi змагання у вiйськовiй доблестi. Коли всi учасники iгор зiбралися в одному мiсцi, були обранi розпорядники, i вiйсько, змiшавшись, розмiстилось по обидва боки поля для змагань, на поле зненацька вилетiла бойова колiсниця, запряжена чотирма кiньми, а з бокiв колiсницi скакало дво? молодих вершникiв у повному бойовому обладунку. ?хнi золоченi шоломи горiли, як сонце. Але всi дивилися на во?на, який правив бойовою колiсницею. Величезного зросту, статурою як Бог, довге русяве волосся майорiло навколо голови, наче завихрення вогню. Юнаки, якi скакали на конях обiч колiсницi, кричали: -- Атiл, Тар'я-Кiмар-Атiл! I всi во?ни, захопленi прекрасним во?ном, видихнули: -- Атiл!.. Кiмарiйськi во?ни, якi в цей час стояли вперемiшку з усiма тарiйськими во?нами, почали розказувати, як розлючений натовп, озбро?ний камiнням i палицями, гнався за десятирiчним Атiлом, щоб убити його, бо вiн силою набагато перевершував iнших людей. Як вiн тiкав по косi, яка з того часу стала зватися Бiг Атiла, як перебiг у землi амажонок, умкнув собi амажонку i жив з нею на березi озера Меотiди. В Гiлею Атiл прибув iз сво?ми двома старшими синами. Почалися iгри. Билися на тупих мечах, прицiльно стрiляли з лука по дерев'яних щитах, що ?х на всьому скаку проносили вершники, метали списи на дальнiсть, змагалися в перегони верхи на конях i на бойових колiсницях. Найкращим во?ном виявився Авхат iз роду Кiмар'ягна. Коли вiн першим досяг рубежу на сво?й колiсницi, все вiйсько кричало: -- Атiл, Атiл, Атiл! Все вiйсько його полюбило i на Великому крузi обрало похiдним вожа?м усього тарiйського вiйська. На честь цих змагань тарiйцi назвали це поле герцiв тирловищем Атiла, греки ж називали його ристалищем Ахiллеса. Вже були готовi кораблi i вiйськовий припас, та Атiл все зволiкав, чекаючи, поки з мiста Бусла йому привезуть бойовий обладунок iз та?много металу, якого не рубала нi гостра мiдь, нi бронза. От нарештi старiйшина ковалiв з города Бусла Хитрець привiз обладунок: щит iз залiзних пластин, залiзний шолом i залiзну сорочку з дрiбних вигнутих кiлець, поножi, налокiтники i наплiчники, залiзний меч i наконечник для списа, залiзну сiть на голову i шию коня. Обладунок i зброя були позолоченi, тому Атiл сяяв у ньому, як сонце. Нарештi принесли жертви Ар'ягну, Велесу i Славi та сiли за прощальну страву. I ось, коли голод i спрага були погамованi, а серця во?нiв приглушено щемiли за домiвками i разом з тим почали нуртувати прагненням невiдомого походу i звитяги, а сонце вже ховалось за овид i спалахували вогнища, коли на притухлий жар кидали ще хмизу, бiля шатра князя Атiла забринiла кобза i в тон ?й загучав молодий, свiжий i сильний голос кобзаря. Закiнчив кобзар свою пiсню, князi i козаки, якi сидiли навколо вогнища, ще якийсь час мовчали, i вiд iнших вогнищ стало чути пiснi, голоснi балачки i музику. Нарештi заговорили i бiля куреня Атiла. Хтось мовив: -- Ми йдемо в бойовий похiд, хто загине, а хто iз здобиччю повернеться додому. Троя багата, я там бував. -- Якщо ти там бував, то бачив, якi товстелезнi стiни, кажуть, що ?х зводив сам грецький герой Геракл: може, вилiзеш, а може, i на штанях з'?деш... -- Що козаковi мур, коли козак мов тур! -- озвався третiй. -- Ось я вже з козакування був додому налаштувався, бо минуло? зими на вечорницях гарну дiвку зазнав, обiцяв цього року женитися, та як почув про похiд, та ще з князем Авхом, -- то й додому перехотiлося. Десять рокiв воювали пiд Тро?ю ахейцi i з ними тарiйцi на чолi з князем Атiлом -- кiмарiйцем, та князем Палом -- кра?нцем, та князем Руславом -- слав'ягном, та князем Дулiбом -- волинянином, та князем Казаром -- сарматом. Князь Атiл (греки називали його Ахiллом) дуже здружився з князем Палким (греки називали його Патроклом). Одного разу кобзар спiвав бiля вогнища билицю про дружбу Товариша i Побратима: -- Жили-були у славному роду-племенi слов'янському два молодих звитяжних во?ни, Товариш i Побратим. Усi старшi во?ни у вiйську мали друзiв, а вони обо? тiльки-но покозачилися i ще нiчого не знали, а всi з них кпили, як з молодих i безвусих. Товариш був високий i гнучкий, а Побратим кремезний, середнього зросту. У Товариша було чорняве гарне лице, а у Побратима руде лице, але мужн? i наче висiчене з каменю. Одного разу Побратим i каже Товаришу: -- Давай i ми станемо друзями, вдвох буде легше серед гурту. Але дружбу нашу освятимо кров'ю, щоб вона була мiцнiша i за родиннi зв'язки, i за любов. Друзi дiйшли згоди, купили грецького вина, забили бика i зварили його м'ясо, накликали поважних свiдкiв i, посiдавши на шкурi бика, пригощали свiдкiв вином i м'ясом, розказуючи ?м про свою дружбу. Потiм Товариш i Побратим надрiзали ножами тильну сторону лiво? руки i в чашу з джерельною водою зцiдили потрошку власно? кровi. Тодi вмочили у цю чашу кiнцi сво?х мечiв i поклялися Стрибогом, який вдиха? в тiло душу, i Мораною, яка виганя? душу з тiла, що нiщо в життi не змусить ?х залишити один одного в бiдi. Тодi розлили воду у два позолоченi коров'ячi роги, якi носили пристебнутими до поясiв, i, зчепившись лiктями правих рук, випили цей трунок, а решту з чашi вилили на землю, рештки з ритонiв плеснули у вогонь. Тодi поклялися: "Земля, i Вогонь, i ви, люди, -- свiдки нашо? дружби, а якщо хтось iз нас полама? ??, то хай на нього впаде страшне прокляття Перуна". На четвертий день пiсля цього обряду почалася погранична вiйна мiж слов'янськими i сарматськими родами, якi тут випасали худобу. Слов'янське плем'я переправилося на лiвий, сарматський, берег рiки Дон, але рiд на чолi з князем Яромиром налетiв на них, вiдбив становище, тiльки кiннi во?ни встигли переправитися на свiй берег. Лише Побратим потрапив у аркан сарматам i залишився на лiвому березi. У розпачi слов'янськi во?ни дивилися, як на протилежному березi сармати дiлять мiж собою ?хнiх жiнок i дiтей. Товариш не мiг роздумувати, заслiплений втратою друга, кинувся у воду без збро? i коня, вигукуючи слово "викуп". Коли його поставили перед князем Яромиром, князь почав його лаяти: -- Споконвiку в урочищi Священнi Путi вам кажуть зась до цього берега, а ви цього разу не тiльки скотину перегнали, а ще й жiнок з дiтьми перевезли! Тепер залишились голими, то чим же ти, голодрабцю, хочеш викупити свого Товариша, коли ти навiть без коня? -- Я вiддам найдорожче, те, чим ми можемо бачити священне ся?во Ягни! -- вигукнув Товариш i показав рукою на сво? очi. Холодок пробiг по спинi Яромира, але вiн опанував себе i повелiв: -- Гей, вiрнi, заберiть у нього те, що вiн да?, i вiддайте те, що вiн просить. -- Разом друзi перепливли рiку Дон, i, коли прийшли до сво?х, Товариш теж себе ослiпив. Все плем'я, а потiм i народ тарiйський здригнувся, але змiцнився духом. Волхв цього пограничного племенi Полiсун сказав: -- Ми непереможнi, коли серед нас трапля?ться така дружба. В наступному бою вони вiдбили сво? становище, але вiдiйшли на правий берег Дону, бо так велiв закон Священних Путiв. Обряд дружби став називатись побратимством, а Побратим з Товаришем дожили до глибоко? старостi i благополучно померли, бо куди б вони не прийшли: чи до сар'ягнiв, чи до кра?нцiв, чи до вол'ягнiв, чи до кiмар'ягнiв, -- скрiзь вони мали одежину, ?жу i прихисток на нiчлiг. Коли кобзар скiнчив спiвати свою билицю, Атiл сказав: -- Багато в мене друзiв, а от побратима жодного, хоча дехто ма? ?х аж по три. Серце князя Палкого затремтiло вiд якогось великого передчуття, i вiн з тремом у голосi сказав: -- Не можна мати бiльше трьох побратимiв, бо почуття це таке дорогоцiнне, що, навiть подiлене на трьох, воно губиться, наче крупинка золота в пiску. Як на мене, то може бути лише один справжнiй побратим. Атiл додав: -- Тож i звичай дозволя? мати лише трьох побратимiв. Пал продовжив, хоча взагалi був неговiркий, а от сьогоднi слова зривалось з язика, наче краплi води з переповненого срiбною росою зеленого листка, коли вони, наче розплавлене срiбло, скочуються i не залишають за собою мокрого слiду: -- Багато хто набивався до тебе, Атiле, в побратими, але ти хоча i найдоблеснiший серед iнших, проте занадто гордий сво?ю силою i нi вiд кого не хочеш залежати, а в дружбi, а тим паче в побратимствi, ти належиш побратимовi, а вiн тобi. Для справжнього побратимства потрiбна безмежна самопожертва. От так було трапилося з Клером i Кедором з нашого укра?нського роду. Пiдняли вони старого руса на заднi лапи, i Клер вже мав загородити йому списа пiд лiвий сосок, але перечепився за буреломину i впав навзнак, а ведмiдь кинувся на нього i став роздирати груди i горло лапами i зубами. Коли Кедор пiдбiг до них зi сво?? стежки, вiн побачив, що побратимовi не допоможе, але кинувся на руса ззаду i став голими руками роздирати йому пащу. Ведмiдь розвернувся i став душити Кедора, i хоча той устиг загнати вуйковi меч у живiт, проте i його ведмiдь доконав. Ми поховали ?х разом, а ведмедя неподалiк ?хньо? могили. Я сказав би, що дружба -- це тепло, яке зiгрiва? хату, а побратимство -- це вогонь, який розплавлю? залiзо i може спопелити навiть душу. Хоча душа священна i не горить навiть у вогнi. Атiл теж перейнявся глибинним трепетом i додав: -- Бачу я, що побратимство -- це почуття високе i достойне мужа доблесного. Це клич пота?мний до ?дностi колись ?дино? людсько? душi, розiрвано? численними народженнями. В побратимствi не може бути боязнi за те, що побратим буде спекулювати на почуттях побратима, адже вчинки побратими творять лише за велiнням власного серця, його поривом. Серце у побратима повинне бути чесним, наче усмiшка немовляти. Довго потiм мовчали вони, дивлячись на догораюче багаття, а тодi Атiл запитав: -- Пале, а чи не хотiв би ти стати менi побратимом? В Пала перехопило дух i застрягли слова в горлi. Вiн не мiг нiчого сказати i став боятися, що Атiл зрозумi? це як вiдмову, тому протягнув Авхатовi правицю i мiцно потиснув руку. Вiн, набагато нiжнiший душею за Атiла, навiть зробив порив поцiлувати його, проте засоромився i прохрипiв: -- Я згоден. -- Завтра ми при свiдках вчинимо обряд, -- твердо сказав Атiл, i в голосi його почулося самозречення. Греки з цiкавiстю спостерiгали, як тар'ягни вчиняють обряд побратимства, i говорили мiж собою: -- Ахiлл i Патрокл стали побратимами. Аж тут пiд Трою прибули амажонки, союзницi Тро?. На чолi з княгинею Роксаною, вони навалилися з троянцями на ахейцiв i потiснили ?х вiд стiн Тро? до морського узбережжя. В цей час на поле бою виступили тарiйцi, i поперед них князь Атiл на сво?й чудовiй бойовiй колiсницi, яка була видовбана з цiлого шматка дуба, що рiс колись у Гiле? на Славутичевих берегах. Люто накинулась Роксана на Атiла. Кинула один спис, та вiн зламався об залiзну Атiлову броню, кинула другий i вiн влучив у Атiлового вiзничого. Тенькнуло серце у Роксани, бо вiдчула, що Бог залиша? ??. Розлючений Атiл махнув сво?м величезним списом i наскрiзь пробив Роксаниного коня i ногу Роксани. Не змiгши витягнути сулицю з коня, що завалився набiк, Атiл мечем вiдтяв витязю голову. Коли ж вiн зняв з голови шолом, то побачив, що це голова прекрасно? жiнки у розквiтi жiночо? краси i сили. Рука Атiла безсило випустила голову Роксани, бо до серця йому пiдступила смертельна нудьга. Йому пригадалося провiщення, що вiн помре пiсля того, як у смертельному герцi уб'? жiнку. Амажонки зав'язали жорстокий бiй за тiло Роксани i вiдбили його у кiмарiйцiв, бо Атiл у цьому бою вже не брав участi. У бою за тiло Роксани загинуло ще сiм амажонок, пiсля чого вони перестали боронити Трою. Коли Атiл повернувся з цього бою, дiзнався, що цар царiв грецького вiйська Агамемнон прислав сво?х вiрних i вони забрали з Атiлового куреня найкращу бранку -- княгиню Брiсе?ду. Розлючений Атiл розкидав свiй курiнь, порубав бойовi колiсницi i розiгнав челядь: -- На герць цього смердючого ахейця! -- кричав Атiл. -- I старiйшини, i кiмарiйськi князi, i скоморохи, як могли заспокоювали Атiла, нарештi прийшов Одiссей i сказав, що Агамемнон поверне йому бранку, аби вiн угомонився i не викликав Агамемнона на герць. Бо вiйсько грекiв не може ризикувати життям свого головного призвiдця. Атiл трохи заспоко?вся, а тодi сказав: -- Хай тiшиться нею, але мо? тарiйцi не будуть воювати за Трою. Ми подивимося, як ви самi подужа?те троянцiв. Троянцi вiдтiснили грекiв аж до самих кораблiв i вже запалили крайнi, Атiл вперто готував сво? кораблi до вiдплиття додому. За десять рокiв спiльно? вiйни кiмарiйцi здружилися з ахейцями, i нiжне Палове серце розривалося, коли вiн бачив, як никнуть пiд троянськими мечами ахейськi голови. Тому князь Палкий упросив Атiла, щоб той дозволив Паловi одягти Атiлову броню i повести тарiйцiв у бiй. Трояни були вiдкинутi аж до стiн Тро?, але в цьому бою троянський царенко Гектор убив Пала. Розлючений i роз'ятрений втратою побратима, Атiл у наступному бою убив Гектора, прив'язав його до колiсницi i волочив навколо Тро?, але i сам Атiл був незабаром убитий Парiсом стрiлою у п'яту . Це ?дине мiсце у Атiловому обладунку було iз чистого золота, в той час як панцир був залiзним. Ковалi, якi робили панцир Атiловi, за законом тарiйцiв, якусь одну частину, обладунку зробили з чистого золота, знак останньо? боротьби Трояна з Золотим кабаном. На чолi кiмарiйцiв став князь Напiй, а на чолi кра?нцiв князь Любим. На кiнець десятого року облоги ахейцi з намови Богiв зробили великого дерев'яного коня i вiдпливли вiд берегiв Тро?. Коли ж троянцi, святкуючи перемогу, затягли коня в мiсто, вночi з коня вийшли наймогутнiшi грецькi i тарiйськi геро? -- i почалася рiзанина, бо вночi кораблi знову пристали до берега, й ахейцi разом з тарiйцями пiшли на штурм. Розграбувавши Трою i подiливши здобич, ахейцi ?? спалили i зруйнували.

  4. Року Божого 1145 до ново? ери

Кораблi пiд проводом князя Напоя прибули до Кримського побережжя. Там, де вони пристали до берега, виникло мiсто Напа. Багату здобич везли тарiйцi з собою, але не було серед них багатьох ?хнiх бойових товаришiв, i зокрема князiв Атiла i Палкого. Разом з бранцями i бранками, золотом, срiблом, оксамитами, мечами, луками, коштовним посудом, царським троном i багатьма iншими речами привiз князь Напiй iз собою i слiпого кобзаря, який лишень почув у захопленiй Тро? мову тарiйцiв, як зразу почав проситися, щоб забрали його з собою. Його взяли, бо вiн мав на пососi верхiвку вiд бунчука, яку споконвiку носило плем'я кiмарiйцiв, -- мiдну Бережу. Мiг вiн i говорити трохи чудною укра?нською мовою. Знав безлiч пiсень i вед i таку веду, яку знали i волхви з роду галичан. Князь Напiй його дуже шанував i хотiв, щоб цей кобзар, якого звали Волох, заспiвав ще хоч раз свою старовинну веду на Радах бiля цiлющого струмка Священно? Путi. I зараз, коли тарiйцi готували до зимiвлi табiрне становище на березi Чорного моря, щоб, перезимувавши, рушити морем i рiками по сво?х землях, всi роди змiшались. Натомленi, сидiли бiля вечiрнiх вогнищ i просили в кобзаря: -- Ану, дiду, утнiть оту билицю про Данко. Хай пробере, хай вiзьме за живе. Хоча там, в степах i лiсах, вже заходила зима, тут збиралося на грозу. Мiж темними низькими хмарами i сухою землею проскакували блакитнi iскри. Дощ ще десь лише збирався на силi, але посвiжiлий вiтер куйовдив дiдового бiлого оселедця i роздимав такi ж бiлi вуса. Дiд пiдняв лице до неба, ловлячи вiтер i запах повiтря, i сказав: -- Пронесе хмару. -- Тодi взяв до рук вiдполiровану роками кобзу i почав: -- Бачите iскри? Це iскри вiд гарячого серця Данко, яке горнеться до тарiйського народу. Жили на рiчцi Аракс потомки Тар'ягна. Погода там була теплiша, нiж у нас в Укра?нi. Зимою йшов дощ, а снiг випадав лише вище, в горах. Зелень буяла цiлий рiк, i лiси були густi. Народ -- як дерево, щоб рости, йому треба простiр; як дитина, щоб росла, ?й треба мiняти малу одежу на бiльшу; як великий ведмiдь, якому треба великий барлiг. I от коли старий князь Богодар помер, обрали його сина Данко. Пiсля того як старiйшини вручили йому булаву та посипали голову землею, аби не заносився, вiн стрiпнув бiлявим, як бавовна, чубом, i його блiдо-блакитнi очi, через якi голова просвiчувалась, нiби пробита списом навилiт у двох мiсцях, метнули блакитнi iскри. Данко -- молодий красень. Гарнi -- завжди смiливi. Вiн говорив: -- Збираймося! Цi гори душать нас. Не безкiнечнi вони! Перейдемо ?х i вилл?мося на простiр степу, як рiка в море. Iдемо! Ну! Гей! Подивились на нього люди, що вiн кращий за всiх, бо в його очах свiтиться багато сили i вогню живого. -- Веди нас! -- сказали вони. Тодi вiн повiв. Дружно всi пiшли за ним -- вiрили в нього. Важкий був шлях. Гори забрали усi сили. Але за горами почався спершу сухий, а потiм болотистий лiс. Лiс такий густий i високий, що темно було серед дня, на кожному кроцi болото роззявляло жадiбну гнилу пащу, ковтаючи людей, i дерева заступали дорогу могутньою стiною. Переплелися вiття дерев мiж собою, покручене корiння чiплялось за ноги, i кожен крок був вартий поту i кровi. Довго вони йшли !.. Ще густiший ставав лiс, ще менше ставало сили. I ось почали вони ремствувати на Данко, кажучи, що даремно вiн, молодий i недосвiдчений, повiв ?х кудись. А вiн iшов попереду, бадьорий i ясний. Але гроза вдарила над лiсом, загули дерева, i стало в лiсi так темно, наче в ньому зiбралися всi ночi зразу, скiльки ?х було на свiтi з того часу, як лiс народився. Iшли маленькi люди з-помiж великих дерев, i в грiзних проблисках блискавок вiдсвiчувались мокрi постатi людей. Хитаючись, скрипiли велетнi-дерева, гули сердитi пiснi, а блискавки, лiтаючи над верхiв'ями лiсу, освiчували його на мить синiм холодним вогнем i зникали швидко, щоб за мить знову виникнути. Лякались люди. Дерева з мокрими гiлками здавались живими холодними змiями; а суцiльний дощ лив, i люди йшли нiби по дну морському, вода струмувала по лицях. А з гiлок дивилась на них Тьма, щось страшне, темне i холодне. Це був важкий шлях, люди втомилися i занепали духом. Зупинились вони, втомленi i злi, щоб судити Данко. -- Ти, -- говорили, -- мiзерна i шкiдлива людина! Ти повiв нас i виснажив, i за це загинеш! -- Ви сказали: "Веди!" -- i я повiв вас! -- крикнув Данко, стаючи проти них грудьми. -- У мене ? мужнiсть вести, тому я i повiв вас! А ви? Ви не зумiли зберегти сил на довгий шлях! Хто не може зберегти сил на останнiй ривок, той не доходить до мети! Ви йшли, як отара овечок, кiнцем для яко? ? кошара, де на не? чекають рiзники. Надпорив -- це випробування народу на виживання! Але цi слова ще бiльше розпалили людей. Безсилля розпачу вони хотiли перетворити на силу для вбивства власного вождя. -- Ти вмреш! Ти вмреш! -- ревiли вони. А лiс гув i гув, повторюючи крики, i блискавки розривали тьму на шмаття. Данко дивився на тих, заради кого вiн трудився, i бачив, що вони як звiрi. Багато людей стояло навколо нього, i не було на ?хнiх лицях шляхетностi, i не можна було чекати вiд них пощади. Шляхетнiсть да?ться людинi Богом вiд народження i зника?, наче звiр у хащах, iз душ простих людей, коли ?х тисне голод. Тiльки у надлюдей шляхетнiсть сильнiша за голод, i вони здатнi на безодню подвигу в iм'я Слави. От i зараз у серцi Данко закипiла злiсть -- як данина людському, але зразу ж ?? перемогла шляхетнiсть -- як данина Божому, i злiсть зникла в сутiнках душi. Вiн любив свiй народ i був його найкращою квiткою, вiн жалiв людей i думав, що, можливо, без нього вони загинуть. I серце його спалахнуло вогнем бажання врятувати свiй рiд-плем'я, вивести ?х на широкий шлях, i тодi в його очах блиснули променi того могутнього вогню -- вогню Ягни-Лелi-Бережi. А люди подумали, що вiн роз'ярився, тому так яскраво загорiлися його очi, i насторожились, як вовки, чекаючи, що вiн буде оборонятись, i стали тiснiше оточувати його, щоб схопити i вбити. Вiн зрозумiв ?хнiй намiр, тому ще яскравiше загорiлось його серце, бо цей ?хнiй намiр народжував у душi Данко великий сум. Свiтовий сум Ягни. А лiс все спiвав свою похмуру пiсню, гримiло i лив дощ. -- Що я зроблю для Роду?! -- сильнiше за грiм крикнув Данко. I раптом вiн розiрвав руками собi груди, вирвав iз них сво? серце i високо пiдняв над головою. Воно палало так яскраво, як сонце, i яснiше за сонце, i весь лiс замовк, освiтлений цим факелам велико? любовi до людей, а Тьма розлетiлась вiд свiтла i там далеко, в лiсi, тремтячи, упала в гнилу пащу болота. Люди ж, зачудованi, остовпiвпiли. -- Ходiмо! -- крикнув Данко i кинувся на мiсце вождя, тримаючи високо палаюче серце i освiтлюючи ним шлях сво?му народу. Вони кинулись за ним, зачарованi. Тодi лiс зашумiв здивовано хилитаючи верхiвками, але його шум був заглушений тупотiнням людей. Всi бiгли швидко i смiло, захопленi дивним видивом. I зараз гинули, але без скарг i слiз. А Данко iшов попереду, i серце його палало й палало. I ось раптом лiс розступився i залишився позаду, щiльний i нiмий, а Данко i всi люди зразу пiрнули в море сонячного свiтла i чистого повiтря, промитого дощем. Гроза була там, позад них, тут сяяло сонце, зiтхав степ, блищала трава в дiамантах дощу, i в далинi золотом мiнилася рiка Вардана... Вечорiло, i вiд захiдних променiв рiка здавалась червоною, як кров, що била гарячим струменем iз розiрваних грудей Данко. Кинув погляд поперед себе на широкий степ гордий i смiливий Данко, кинув радiсний погляд на вiльну землю засмiявся гордо. А тодi упав i помер... Люди поховали його з почестями i насипали над ним високу могилу. Хотiли покласти йому у груди i його серце. Але як тiльки волох дiткнувся до нього пальцями, воно розсипалось на iскри. Тому лiтають степом блакитнi iскри перед грозою. В той час, як усе тарiйське вiйсько готувалося до зимiвлi, один курiнь з тисячi князя Славка вирiшив через кримськi степи до настання заметiлей добратись до свого роду, який жив селами зразу ж за Кримським перешийком. Вони i справдi благополучно подолали степи, але на перешийку були зупиненi Перекопом. За Перекопом засiли невiдомi вороги, хоча i в одежi слов'янськiй, але стрiляли в кожного, хто пiдходив до рову. А це в роду старiйшини Вушатого, в той час як кращi во?ни десять рокiв воювали пiд Тро?ю, повстали раби на чолi з постiльничим Вушатого Кощi?м. Кощiй забрав собi жiнок Вушатого i став князем, а iншi раби побили мужчин, вiльних общинникiв, i забрали собi ?хнiх жiнок. I оце зараз ополчення на чолi з князем Кощi?м стiйко боронило Перекоп, i во?ни з куреня Скидана скiльки не йшли на штурм валу, все не могли його подолати. Тодi на Радi во?н на iм'я Хамхун сказав: -- Що це ми справдi вою?мо з ними, наче з рiвними? Берiмо трiйчатi батоги -- i гайда! Раби ще не забули, що таке трiйчатка! I пiшли слов'яни на приступ iз трiйчатими пугами. Як тiльки во?ни князя Кощiя почули свист батогiв, то покидали мечi i сулицi та, обхопивши голови руками, поставали на колiна. Раба Кощiя Скидан звелiв посадити в князiвське сiдло i пiд нагаями везти до становища. Там Кощiя ослiпили i прикували до казана з молоком, щоб вiн до кiнця сво?х днiв збивав масло. З того часу повелася серед слов'ян приказка: "сiсти в сiдло Кощi?ве", тобто загубити все. В той час, як тар'ягни воювали пiд Тро?ю, забравши iз собою кращих витязiв, збiднiла Тарiйська земля на звитяжцiв. Прилетiв iз пiвнiчного краю Змiй Горинич iз сво?м змi?ним кодлом i полонив тарiйську люднiсть, наклавши на весь край i на кожен город чи село чорну покуту, через те, що Авхат забрав iз собою в похiд чарiвну бартку. У мiстi Переяславi-на-Дуна? внадився Змiй красти дiтей з княжого роду i кидати ?х у темницю. Пожурилися кра?нцi. Пiшов князь Палкий на вiйну з Тро?ю, а його чотирьох синiв i дочку Змiй украв. Там, де Змiй у свiй лiсовий палац ходить, -- борозна вiд хвоста. Ходила одного разу Палова дружина, княгиня Яснослава, зеленим долом та набрела на поле червоного горошку. На тому полi деякi квiти ще квiтнугь, а знизу вже стручки. Проказувала княгиня Яснослава подумки таку молитву: -- Ягно-Вогненне Диво-Золота Оленице, спаси i помилуй мiй народ, мiй рiд! Дай менi снаги, щоб народити сина такого дужого, аби вiн змiг побороти Змiя Горинича i все його кодло. Тут один стручок горошку трiснув, на простягнуту долоню княгинi Яснослави упала червона горошина. Взяла Яснослава i проковтнула ту горошину. А була та горошина не простою, бо як вiдчинив Тар'ягн колись скриньку з шершнями, де жила душа Золотого кабана, то сам розлетiвся на безлiч щасливих днiв для людей, а на землю упало три безсмертних краплi кровi iз безсмертного серця Тар'ягна -- одна краплина стала зiгрiваючим вогнем для людей, друга упала в душу Лада i Лади i запалала невгасимою вза?мною любов'ю мiж чоловiком i жiнкою, а третя впала на стебло гороху.

  5. Року Божого 1154 до ново? ери

Народила княгиня Яснослава сина i назвала його Котигорошком. Як виповнилось йому сiм лiт, прилетiв Змiй, щоб його забрати i кинути у темницю. Проте малий Котигорошко вперся, i Змiй не змiг вiдiрвати його вiд землi. Злякався Змiй i закляв Котигорошка, щоб вiн не мiг устати на ноги. Сидiв пiсля того Котигорошко в хатi на печi, хоча не переставав рости дуже швидко. Княгиня Яснослава плакала i благала: -- Ягно-Дивна-Жива, всеплодющая Мати, допоможи мо?му синовi устати, Змiя дiстати, сво?х братiв i сестру iз полону визволяти. Аж ось якогось часу, коли у князiвських покоях нiкого не було, заходить до них у хату бiлий-бiлий дiд та й каже Котигорошковi: -- Помилуй, Боже, бiдного старця. Котигорошко обзива?ться з печi: -- Хлiб на столi, дiдусю, вiдрiжте собi, а вода в кадубi -- пийте на здоров'я, а я немощний: на ноги не можу встати, хоча руками обiддя гну. --Як даси, сину, перед лицем Дарбога iменем Перуна три клятви, то ноги тебе носитимуть. -- Якщо, дiду, цi клятви княжого iменi достойнi, то я ?х скажу. -- Чого ж бо вони були б не достойнi, коли посилаються тобi самою Ягною! Ось цi обiтницi: Нiколи нiкого iз свого роду-племенi не вбивати, нещасного одноплемiнника iз бiди виручати. Вогонь святий, землю i воду шанувати. Не одружуватись доти, доки у триразовому герцi не збореш могутню дiву-поляницю. Проказав Котигорошко три обiтницi i почув у ногах легкiсть, устав i набрав дiдовi кухоль води. Ковтнув дiд iз кухля води та й да? Котигорошку раз ковтнути. Ковтнув i Котигорошко води. Одтулив бiлий-бiлий дiд заслонку в печi, а притухлий жар так бiлим полум'ям i бухнув. Тепер, Котигорошку, одну мить на вогонь подивися, а за другу -- навколо себе обернися, стань лицем до красного кутка i прокажи молитву на славу Ягнi. Як Котигорошко все це зробив, дiд йому й каже: -- Тепер Змi?ве закляття з тебе зняте, iди у свiт i роби добро, та пам'ятай сво? обiтницi, -- i зник. Котигорошко сюди-туди по хатi крутився, не мiг уторопати, куди дiд подiвся, лише у вiдчинене вiкно падав на край печi сонячний зайчик -- Дарбожий синок Лель. А в той час люди у мiстi Переяславi-на-Дуна? посеред вiчового майдану колодязь копали, але мусили покинути, бо наткнулись на твердь, яко? нi лопата, нi кайло не брали Зараз бiля криницi нiкого не було. Котигорошко у ту криницю спустився, витягнув той камiнь нагору. Ледве вiн вилiз, як у криницi почала прибувати вода. Придивився Котигорошко до каменя, аж то шматок руди. Узяв Котигорошко той шмат залiзно? руди на плечi та й пiшов до кузнi, а люди побачили, що в нього така страшна сила, та й злякалися. Дехто пропонував його вбити, бо такого дужака, як виросте, не втрима? нiяка громадська сила. Громада i згоджувалась, i боялася. Тим часом Котигорошко прийшов до кузнi, а там той дiд сидить, який його зцiлив. -- Добридень, дiдусю, якщо ви коваль, -- почав Котигорошко. -- Я не коваль, коваль у болото по руду пiшов, але у тво?й скрутi можу допомогти. -- Маю осьо шмат залiза. Треба з нього викувати булаву, щоб така важка була, як усей шмат, але до рук похватна. Дiд схопив величезний молот та як ударив по тому шматку руди, так вiн навпiл i розколовся, як горiх, а всерединi лежала булава Тар'ягна, обсипана дiамантами. Взяв Котигорошко ту булаву до рук -- якраз по його силi. Подякував вiн Дiду-Всевiду та й рушив додому, а на майданi якраз вiче зiбралося, щоб вирiшити, як Котигорошка позбутися. Вiн нiчого того не зна?, пiдiйшов до гурту, а тут у його ногу якраз скабка увiгналася. Простяг вiн булаву чоловiковi, що стояв поряд: -- На, потримай, а я колючку з ноги вийму. Той чоловiк кия взяв, та тiльки Котигорошко булаву з рук випустив, як чоловiк ?? не втримав, вона впала i перебила чоловiковi ногу, та ще й угрузла в землю на пiвсажня. У цiй булавi була закладена влада над усiм тарiйським народом, тому все вiче зразу поклонилось Котигорошку i запросило його бути над ними князем. Котигорошко ?м i каже: -- Виберете князя, як я сво?х братiв iз Змi?вого полону виручу. Я ще молодий, ще козацьких звича?в не знаю то треба менi покозакувати. Прийшов Котигорошко додому та й говорить матерi: -- Печiть, мамо, буханцi та сушiть сухарi, пiду братiв-сестер шукати, з полону виручати. Почала мати його умовляти: -- Ти ж iще малий i один у мене, не кидай мене, бо у господi потрiбен хазя?н, а матерi син. Але Котигорошко на сво?му наполiг. Коли виходив за межi мiста Переяслава, люди говорили: -- Он Палкий-Котигорошко-Кий пiшов Змiя бити. Через того важезного кия, який правив Котигорошковi за булаву, стали його з тих пiр звати Ки?м. Пiшов вiн тi?ю дорогою, що ?? Змiй хвостом начирив, та й зайшов у лiс. Коли приходить до великого двора, увiходить у двiр, тодi в будинок, а Змiя нема, сама лишень Ки?ва сестричка Оленка: -- Здорова була, дiвчино, -- каже Котигорошко-Кий. -- Здоров, козаче! Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змiй, вiн тебе з'?сть. -- Отже, ще, може, й подавиться оцi?ю кiсткою, -- показав Кий на булаву. -- А ти хто така? -- Я була одна дочка у батька, князя Палкого, i в матерi, княгинi Яснослави, та мене Змiй украв, як батько у похiд на Трою пiшов. А четверо братiв, що мене визволити хотiли, Змiй у темницю кинув. Я ?м потай ?сти ношу, але вони вже там ледь живi. Коли це Змiй летить, земля двигтить. Тiльки в хату, зараз i каже: -- Ге, людський дух пахне! -- Де б то не пах, -- вiдказу? Кий. -- Агов, козаче, чого ти прийшов? Слави шукати чи в темницi зогнивати? -- А це нам Доля скаже. -- Ходiм на залiзний тiк. А в той час був звичай на герцi бити один одного палицею по головi. Прийшли, Змiй i каже: -- Бий ти перший. А Котигорошко йому: -- Нi, бий ти, бо як я вдарю, то другого разу може й не бути. От Змiй як ударив Кия, по кiсточки загнав у залiзний тiк. Вирвав ноги Кий, як ударив Змiя булавою Тар'ягна -- загнав у тiк по колiна, як ударив удруге -- по пояс загнав, як ударив утрет? -- зовсiм убив. Пiшов тодi у темницю, розбив дверi, визволив братiв. Забрав усе золото i коштовностi, якi були у палацi, та й вирушили вони разом додому. От iдуть та й iдуть, а Кий ?м не призна?ться, що доводиться братом. Пройшли так скiльки дороги, сiли пiд дубом спочити. Кий, натомлений пiсля важкого бою, обперся спиною об дуба та й заснув. А четверо братiв i радяться: -- Будуть iз нас люди смiятися, що ми Змiя не подужали, а Кий-зайда сам убив. Та й добро Змi?ве вiн собi забере, а нам не дасть, бо дужий сильно. Радились - радились та й нарадились, що, мовляв, тепера вiн спить мiцно, прив'язати його до дуба ликом, щоб не вiдiрвався, тут його, знесиленого голодом, дикий звiр розiрве. Умовляла ?х Оленка не робити не по правдi, але вони ?? не послухали. Спав Кий день, спав другий, на третiй прокинувся -- аж прив'язаний. Нема нi братiв, нi скарбу, лише булаву вони не змогли пiдняти. Вiн плечi напружив, пута розiрвав i дуба з землi витяг. Пiдходить до рiдного дому, аж чу? -- брати прийшли вже та й розпитують у матерi: -- А що, мамо, чи були у нас ще брати i сестри? -- Та як же! Син, Котигорошко був, що його люди Ки?м прозвали, та пiшов вас визволяти. Вони тодi: -- Оце ж ми його прив'язали, треба iти одв'язати, -- кинулись до дверей, а Кий у дверi заходить та й каже: -- Добридень, рiдна матусю, i ви, браття. Тут брати один поперед одним почали йому докоряти, що вiн ?м не признався, а Кий i каже: -- Ви не могли знати, що я ваш брат, але ви знали, що я Змiя вбив i вас визволив iз довiчно? темницi. Грiх за добро платити злом. Не бiйтесь за себе, бо я маю на собi обiтницю нiкого нiколи iз свого роду-плем?нi не вбивати, i усiм людям так скажiть, що проти мене зле помишляють. Дайте менi обiдати, моя рiдна мамо, та ще сухарiв у торбу, бо я пiду козакувати, розуму та слави серед народу тарiйського пошукати. Переночував Кий удома, а вранцi торбу за плечi, кия на плечi та й пiшов з дому. Хотiв, правда, взяти коня з батькового табуна, та якому коневi руку на гриву не покладе, кiнь на переднi ноги присiда?. Так пiшки i пiшов. Iде собi та й iде, коли, не доходячи мiста Галича, бачить: i звiдси гора, i звiдти гора, а мiж тими горами чоловiк руками i ногами розiп'явся i тi гори розсову?. Каже Кий: -- Боже, поможи! -- Дай, Боже, здоров'я! -- А що то ти, чоловiче, робиш? -- Гори розпихаю, щоб дорога була. -- А куди ти йдеш? -- пита? Кий. -- Щастя шукати. -- Ну, то i я туди. А як тебе звати? -- Вернигора, а тебе? -- Мати Котигорошком звала, а як пiдрiс, люди Ки?м назвали. А взагалi-то я Тар'я-Кра?н-Пал-Котигорошко-Кий. -- А батька твого чи не Палким звали? -- А таки Палким. -- О, то з князем Палким i мiй батько у похiд на Трою пiшов. Iдуть вони вдвох, коли бачать -- серед лiсу чоловiк як махне рукою, так дерева з корiнням i виверта?. -- Боже, поможи! -- Дай, Боже, здоров'я! -- А що ти, чоловiче, робиш? -- Дерева вивертаю, щоб було кудою iти. -- А куди ж тобi йти? -- Щастя шукати. -- Ну, то й ми ж туди чимчику?мо. -- А як же тебе звати? -- Вернидубом, а вас? -- Кий i Вернигора. Ходiмо з нами. Iдуть вони втрьох. Коли бачать чоловiк iз здоровезними вусами сидить над рiчкою Днiстро. Як крутнув вусом, вода i розступилась, так що можна по дну iти. Вони до нього: -- Боже, поможи! А вiн ?м: -- Тар'я! -- А що ти, чоловiче, робиш i як тебе звати? -- Звати мене Крутивусом, ось воду вiдвертаю, щоб можна було на той бiк перейти. -- Ходiмо з нами щастя шукати, а бiду проганяти. -- А хто ж ви такi? -- Ми вiльнi козаки: я -- Кий, я -- Вернидуб, я -- Вернигора. Приходять вони всi разом до мiста Галича. А там люди сумнi та невеселi. Питаються вони у людей, чому нi з одного димаря дим не йде. -- Бо нема дров. Скоро зима, а всi бояться iти в лiс, бо там завiвся Дiдько i кого спiйма?, тому пас шкiри iз спини видира?. -- А ходiмо, товариство, у той лiс. Ось i трапля?ться нагода показати козацьку звитягу, -- каже Котигорошко. От зайшли вони у темний та густий лiс. Коли бачать мисливську хатину рублену. Увiйшли -- нiкого нема. Кий i каже: -- Отут ми й посторожу?мо. Якщо Дiдько нас шука?, то тут знайде. Переночували. На другий день Вернигора залишився ?сти варити, а iншi тро? пiшли на влови. Наварив Вернигора ?сти та й лiг спочити, коли це хтось стука? в дверi: -- Вiдчини. -- Невеликий пан, вiдчиниш i сам. Дверi вiдчинились i знову хтось кричить: -- Пересади через порiг. -- Невеликий пан, перелiзеш i сам. Коли це вскаку? в хату маленький дiдок, а борода по землi волочиться. Як ухопив Вернигору за чуба, видер iз спини пас шкiри та й почепив на сучок, що з стiни стирчав. А сам усе, що було наварене, по?в-попив та й зник. Вернигора крутився-крутився, якось зiрвався з сучка, кинувся знову варити. Поки товаришi прийшли -- уже доварю?. -- А чого це ти запiзнився з обiдом? -- Та заспав трохи. На?лися та й полягали спати. На другий день залишився Вернидуб варити ?сти, i вiн з обiдом запiзнився. На третiй день Крутивус варив ?сти i теж запiзнився, бо, мовляв, заспав. На четвертий день залишився вдома Кий. Як товаришi вирушили на влови, вiн ?м i каже: -- Оце ще я наварю, та й потягнемо далi. Тихо тут, нема нiякого Дiдька, хiба що ви дуже сонними стали. От наварив Кий ?сти та й лiг вiдпочити, аж грюка? хтось у дверi. -- Вiдчини! Устав Кий, вiдчинив дверi, аж перед ним Дiдько сто?ть, сам малий та корчистий, а борода по землi волочиться. -- Пересади через порiг. Пересадив його Кий через порiг та й каже: -- Ось трохи зачекайте, товаришi з ловiв прийдуть, обiдати будемо. Ви в нашiй хатi, то будете гостем. -- А ти цю хату будував? -- Визвiрився Дiдько. Та як пiдскочить, та хап Кия за оселедця, а Кий Дiдька за бороду -- лап. Почув Дiдько Ки?ву силу, розчепив лапу. -- То це ти, Дiдьку, тарiйцям-кiмарiйцям-галичанам дров не да?ш? Узяв Кий сокиру, розколов стовбур здоровезного дуба, клином розклинив, засилив туди дiдькову бороду i вибив клин. -- Оце, Дiдьку, тут сиди, та пiдождемо мо?х товаришiв. Приходить товариство. -- А що обiд? -- Давно впрiв. Пообiдали, а тодi Кий i каже: -- А ходiмо я вам таке покажу, що ну! Приходять до того мiсця, коли нi Дiдька, нi дуба нема. Вирвав Дiдько дуба з коренем та й десь потяг. Тодi Кий розказав товаришам про свою пригоду, i тi призналися, як Дiдько ремiння з ?хнiх спин драв. Розiклали вони тодi велике вогнище, набрали зi струмка води в братину, кожен зробив на руцi надрiз i пустив у компанею краплину кровi. Кий каже: -- Ковтнемо, браття, по черзi iз цi?? братини по одному разу, а лишок вилл?мо на землю бiля вогню. Так i зробили. -- Тепер ми побратими, i нiхто хай не кри?ться iз сво?ю бiдою, а гуртом ми непоборнi. Цей дiдок, видать, самого Горинича брат, пiдемо його шукати. А Дiдько того дуба тяг-тяг, що видно за ним волочений слiд. Так дiйшли побратими аж до глибоко? ями, що дна ?й не видно. Тут Дiдько бороду свою звiльнив i у ямi зник. Прив'язали вони до того дуба мотузку i спустились аж на Той свiт, а там нема дороги, саме бескеття. Став Вернигора тi скелi вергати, дорогу товариству прокладати. Нарештi гори скiнчилися, i вони побачили безкiнечний зелений луг, який цвiв медунками, воловим оком, смiлкою, кульбабою, дзвониками синiми i фiолетовими, жовтцем, лататтям, зiрочками, кiнським щавлем, в'язiлем i iншими дивними квiтами. По лузi ходили золотi пiвники i гарно спiвали, а людськi тiнi блукали за пiвниками i пасли ?х, тримаючи в руках гiлки з нев'янучим вишневим цвiтом. -- Це, браття, той луг, де душi людськi блаженствують, перед тим як з'?днатися з неосяжною Ягною, -- сказав Кий. -- Але поспiшаймо звiдси, бо живих людей чека? живе дiло. За якийсь там час перейшли вони луг, що весь час цвiте, i пiдiйшли до стiни чорного лiсу. Далi пройти було нiяк. -- Це вже моя робота, -- сказав Вернидуб i почав дерева валити. Нарештi пройшли вони лiс i вийшли на берег могутньо? рiки. Вода у рiцi була бурхлива й чорна, i кишiло в нiй повно чи то риб, чи то жаб, чи то тритонiв, а може, й слимакiв, та й черви вилися нескiнченними нитками. Пiд ближчим берегом вся ця твар ворушилася, пiд протилежним плавала догори бiлими пузами. Деяких вода викинула на той пологий берег, i вони закам'янiли. -- Це межа мертвого i живого, -- сказав Кий. -- Це Чорна рiка смертi, це передсмертна мука грiшним i митт?ва кончина праведним. На другому березi рiчки вони побачили безкiнечнi болота, якi булькали смердючими газами. Тут Крутивус вуса покрутив, вода у рiчцi i болотах розступилася, i товаришi попростували далi. Болота були повнi людських тiней, обплутаних чорними i рябими п'явками, вкритих комарами, клiщами, виразками. Посеред болiт чорнiв високий i широкий палац, банi якого свiтилися червоним золотом, що розсiювало над болотами червонувате свiтло. -- Це, товариство, луг, де люди, що не шанували Ягни i ?? законiв, вимокають кожна душа по 300 рокiв, щоб потiм перелетiти через рiку Смертi на луг, який вiчно цвiте, i стати квiтами, а тодi ще через 300 рокiв стати золотими пiвниками, а тодi ще через 300 рокiв -- пастухами пiвникiв, а тодi ще через 300 рокiв увiйти в лоно Ягни, щоб потiм знову стати душами наших дiтей. За цей довгий час перевтiлень душа зовсiм забува? сво? попередн? плотське життя i вiдчува? себе наново молодою, проте туга за Божистою суттю завжди живе у людськiй душi, -- сказав Кий. -- Може, он у тому палацi i Дiдько прожива?? Зайшли вони у чорний палац, аж вибiга? ?м назустрiч князiвна, та така гарна, що, зда?ться, у свiтi кращо? нема?. -- Ой, -- каже, -- люди добрi, чого ви сюди зайшли? -- Та шука?мо дiда маленького, що борода по землi волочиться, хочемо його порiшити, щоб галичанам дрова у лiсi брати не заважав. -- Це ж вiн мене у галицького князя кiмарiйського украв ще дiвчам, а оце хоче за жiнку брати. -- Ну, цього вже йому не буде! -- А вбити цього дiда не можна, бо вiн вiчний князь чортового болота, що оце кишить грiшниками, гаддям i п'явками на страх i для покути. -- А що ж йому можна зробити? -- Йому можна лише бороду утяти, тодi вiн не буде на наш свiт аж 300 лiт лiтати, i люди не будуть 300 лiт хворiти, а вмиратимуть лише вiд старостi у 150 рокiв. Хто ж Дiдьковi бороду втне, той буде жити аж 300 рокiв i князюватиме щасливо, i народ його буде щасливий, i не буде у всьому свiтi тому народовi супротивно? сили. Але треба, щоб це був прямий нащадок Тар'ягна, бо Дiдько дуже сильний. -- Як не можна його убити, то хоч бороду утну, -- каже Кий. Аж ось i Дiдько прилетiв. Кий його зразу за бороду, нiж з-за халяви витяг. Проситься Дiдько: -- Випусти мене, Кию, що загада?ш, те i зроблю. -- Ось ?х запитай, -- показу? Кий на товаришiв, -- ти перед ними в боргу. -- Хай нас на наш свiт винесе, -- заявив Вернигора, i всi пристали на його слово. А Дiдько собi дума?: "?х я винесу, вони менi не страшнi, а от Кий хай би у болотi загруз, страшно на свiтi жити, як вiн живий". От Дiдько й каже: -- Вас трьох i князiвну я ще якось за раз донесу, хоча свiт i не близький, а Кия можу донести лише одного, i то без булави. Думали товаришi, думали, щоб якось разом полетiти, i нiчого не придумали, тодi князiвна i каже: -- Якщо ти, Кияне, вiзьмеш у руки он ту скриньку, то Дiдько по тебе обов'язково прилетить, але не вiдчиняй ??, бо зразу Той свiт змiша?ться з Цим свiтом, Свiтло змiша?ться з Мороком, i стане навколо нi свiтло, нi темно, нi мокро, нi сухо, не твердо й не м'яко, не холодно й не жарко, все живе й мертве втратить свою форму i буде таке каламутне, як вода в рiцi, що протiка? на межi життя i смертi. Так i вирiшили. Спочатку Дiдько вiднiс Вернидуба, Вернигору, Крутивуса i князiвну, тодi понiс Ки?ву булаву. Як понiс Дiдько булаву, Кий пiдiйшов до невеликого столу, вирiзьбленого з суцiльного гранiту. Вiдполiрований чорний гранiт тьмяно свiтився правильним шестикутником, а посеред того столу стояла на пiдставцi скринька. Кольором i формою вона нагадувала велику стиглу диню, лише золотиста поверхня ?? не була шкарубкою, як у динi, а вiдполiрованою, як гранiтний стiл. Вiд полюса до полюса ця диня була розграфлена чiткими тоненькими синiми лiнiями. Кий узяв скриньку в руки й нiде не побачив, як вона вiдчиня?ться, лише вiдчув, що вона вдво? важча за його булаву, i чим довше вiн ?? тримав у руках, тим вона важчала. Нарештi Кий вiдчув, що вже не ма? сили ?? тримати, твердь пiд його ногами стала просiдати, i Кий останнiм зусиллям поклав скриньку знову на пiдставку. Важко дихаючи, вийшов Кий з палацу на подвiр'я та й сiв пiд високим деревом. Коли це зiбралась гроза i вдарив грiм. Запищали вгорi на деревi пташенята. Кий полiз на дерево i укрив гнiздо сво?ю кире?ю, а тодi сховався вiд дощу в палацi. Пiшов страшний дощ з градом i вiтром. Коли дощ ущух, прилетiв величезний Орел та й пита? дiтей: -- Хто це вас укрив? -- Як не з'?си його, то ми скажемо. -- Нi, -- каже Орел, -- не з'?м. Ось уже триста рокiв з року в рiк, як тiльки мо?м пташенятам час вилiтати з гнiзда, пуска?ться град i вибива? ?х до одного, це так Дiдько хоче звести зi свiту рiд могутнiх Орлiв, якi тiльки й можуть перелiтати мiж свiтами. Перелiтання мiж свiтами -- то велика та?мниця, яку Боги не хочуть вiдкривати людям. На сторожi цi?? та?мницi Боги поставили Дiдька. I яка б не була людина праведна i розумна, щоб досягти досконалостi i порiвнятися з Богами та дiзнатись про та?мницю перелiтання мiж свiтами, Дiдько обов'язково ?? спокусить i ткне носом у грязюку. Праведнiсть кожно? людини ма? вразливе мiсце, наче броня Атiла. Пташенята розказали Орловi про витязя Кия. Коли це й Дiдько прилетiв та й каже Ки?вi: -- Берись за бороду та вже полетимо, бодай ти лiтав там, де i я не лiтав. От летять вони. Дiдько дума?, як Кия з бороди струсити, а Кий дума?, як Дiдьковi бороду утяти. Як почав Дiдько Кия то вгору, то вниз тiпати, то Кий його й запиту?: -- Чи ти дума?ш, Дiдьку, мене додому нести? -- Не думаю, -- вiдповiда? Дiдько, -- сидiтимеш у болотi та п'явок годуватимеш. Тут Кий чу?, що рука терпне, i, коли Дiдько вниз шугонув, вийняв Кий нiж з-за халяви i вiдтяв Дiдьковi бороду по саме пiдборiддя. Упали вони разом бiля палацу. Дiдько на ноги скочив i репету?: -- А що ти менi бороду вiдтяв, то в мене друга виросте, а я лише 300 лiт на ваш свiт лiтати не зможу, а бiльше ти менi нiчого не можеш зробити, бо я Вiчний князь чортового болота! Ти ж не зможеш померти, аж поки тобi не мине 300 лiт. А весь цей час буде тебе ?сти мошва i комарi, п'явки i гаддя i не зможуть з'?сти, бо тiло нове наростатиме i нiяка хвороба тебе не бере. Пiшов Дiдько у палац, а Кий сiв пiд деревом та й зажурився. Iти нiкуди, навколо болото непролазне. Аж прилiта? до нього величезний Орел. Такий великий, як Дiдькiв палац, але схожий на земних орлiв, лише крилами не маха?, а вони в нього щiльно притуленi до тiла. Сiв на двi лапи, хвостом теж пiдперся, тро? круглих очей дивляться на три протилежнi сторони. Чу? Кий Орлiв голос, але бачить, що гострого дзьоба, повернутого просто в небо, Орел не розтуля?: -- Ти мо?х пташенят порятував. Скажи, Кию, що я можу зробити для тебе? -- Нiчого менi не треба, от якби ти, Орле, вiднiс мене на мiй свiт, отодi б я тобi все життя дякував. -- Важко це зробити, але можна. Заготуй собi ?сти, бо дорога далека, у мене ж вiд народження закладене вiчне серце, i я його не годую, аж поки воно саме раптом не зупиниться. Принiс Орел Ки?вi живих волiв i води. Побив вiн волiв, посолив м'ясо. Поставив на Орла 12 кадубiв м'яса i 12 кадубiв води, i вони полетiли. Довго летiли, аж поки Кий усiх сво?х припаси не по?в i води не випив i вже лежав на Орлi нi живий нi мертвий, а лише теплий. Поклав Орел Кия на землю, полетiв та принiс води цiлющо?, збризнув нею Кия, i той ожив. Подякував Кий Орловi, попрощались вони щиро та й розiйшлись. Прийшов Кий до мiста кiмарiйського Галича, а там весело, гамiрно, у всiх хатах топиться, у печi стегно свиняче печеться, пахне смаженим часником, пiдрум'яненим тiстом, кмином i настояним на травах медом. До князiвни, яка повернулась iз Дiдькового полону, женихи плавом пливуть, але вона усiм ?м загаду? залiзний кий пiдняти, що в дворi лежить ще з того часу, як його тут Дiдько поклав, що у нього борода по землi волочилася. Прийшов Кий до княжого терему, бачить -- молодi козаки силкуються його булаву пiдняти та лише найдужчi з-помiж них можуть пiдняти за тонший кiнець на пiвлiктя вiд землi. Говорять козаки помiж собою: -- Навiщо ковалi викували таку важку булаву, як нею не те що махати, а й пiдняти ?? не можна! -- Це колись були на землi такi могутнi люди, та не вмирили помiж себе, побили один одного отакими булавами, а одна булава вам на пам'ять зосталася, -- каже ?м старезний дiд, -- щоб ми знали про те, що, мовляв, не роби булаву бiльшу за себе, бо вона займе все мiсце, а нам не буде де жити. -- Як це булава може зайняти всю землю? -- запиту? молоденький козак. -- А так, що давнi люди не все нам просто розказали, а про дещо лише натякнули, щоб ми i самi здогадалися, -- повча? дiд. Кий свою булаву взяв i став перед князiвною Галею. Обнялись вони, а Кий i каже: -- Бачу я, що ти мене любиш, i я тебе люблю, але якщо хочеш бути мо?ю, то треба ще почекати п'ять рокiв, бо на менi обiтниця козакувати доти, доки не зборю у герцi могутню Дiву. Хочеш -- чекай, а не хочеш, ось женихiв повен двiр. А людям вiн сказав: -- Я, Тар'я-Кра?н-Котигорошко, мушу пройти шлях свого прапрапрапрадiда, бо козак без походу -- як дiвчина без роду. Пiшов Кий далi. Iшов та й iшов, аж приходить у город Волин. Дивиться, а там люди самi рало тягають, солоним кривавим потом свою ниву засiвають. -- А де ж, люди добрi, вашi воли? -- Нема?. Дванадцятиголовий змiй Жеретiй пожер. Ще ? трохи худоби на розвiд, то цi?? ночi прилетить та до?сть, а тодi i нас ?сти почне. -- А кудою вiн ходить? -- Вiн не ходить, а на конi ?здить, на тому, що жар ?сть, полум'я п'?, як бiжить -- дерева листя опускають. Пiшов Кий до мосту, кудою змiй Жеретiй ?здив, сiв пiд мостом i став чекати ночi. Коли ж пiвнiч настала, пiвнi проспiвали, задвигтiла земля. Чу? Кий -- пита?ться Жеретiй свого коня: -- Чого це ти, коню, спiткнувся, адже проти нашо? сили нема? супротивно? сили. ? тiльки Котигорошко, що його Ки?м звуть, але вiн на Тому свiтi в мого брата Дiдька загостився, а хто в мого брата в гостях, то вже його не знайдеш i по костях. Звiдти i ворон костi не донесе. -- Ворон костi не донесе, а путнiй козак пiшки дiйде, -- озвався Кий. -- Чи битися, чи миритись прийшов? -- Помирить нас, либонь, сира земля-мати. Бились вони, бились. У Жеретiя з 12 голiв лише три зосталося, а Кий уже по пояс землю ногами вибив, от-от зовсiм охляне. -- Слухай, -- говорить змiй, -- у тебе батько був? -- Та, либонь, був батько -- князь Тар'я-Кра?н-Палкий, але я його не пам'ятаю, бо вiн пiшов у похiд пiд Трою, як я ще тiльки зачатий був. -- Тож твiй батько, як робив важку справу, вiдпочивав? -- А що, вiдпочивав. Не може людина працювати без перепочинку. -- От давай i ми вiдпочинемо. -- Давай. -- На цьому мосту ми вже всю землю вибили, -- хитру? далi Жеретiй, -- а за дев'ять верстов вiдсiль ? залiзний мiст. От туди завтра вночi i приходь. -- Добре, -- говорить Кий. Змiй на свого коня -- i полетiв, а Кий пiшов до джерела, щоб напитися, а вже почало на день займатися. Бачить Кий, стоять бiля джерела два прекрасних юнаки у повному бойовому обладунку, коней за вуздечки тримають i вже от-от хочуть вихоплюватися на коней. -- Стiйте, козаки! -- гукнув ?м Кий. Притримали вони сво?х коней. Пiд одним юнаком кiнь бiлий, як вогонь, а пiд другим чорний, наче темна весняна нiч. Один юнак бiлявий, а другий чорнявий. -- Мене звуть Ки?м, а як вас звати, козаки? -- Я звуся Щек, -- сказав чорнявий. -- Я добрий Дух ночi. -- А я звуся Хорив, -- сказав бiлявий юнак. -- Я добрий Дух дня. Ми iдемо вiдсiля, бо тут завiвся злий Дух ночi i дня, i нема витязя, щоб його перемiг. Але той витязь без нас не зможе перемогти Жеретiя, а ми без нього не зможемо перемогти. -- А я Тар'я-Кра?н-Кий, син Пала, тiльки що з тим Жеретi?м цiлу нiч бився, але нi вiн мене, нi я його не зборов. Як сам б'?шся, то нiкому i води подати. Може б, по?хали, молодцi, зi мною до залiзного мосту та разом дамо тому Жеретi?вi раду? Скрiпили вони побратимство та й пiшли до залiзного мосту. Посiдали пiд мостом, аж Жеретiй ?де, всi дванадцять голiв змiя гарячий дим виригують. -- Як я йому голову зiб'ю, то ти, Щек, бери голову за вуха i геть вiдкидай, а ти, Хорив, те мiсце, де голова була, розпеченим до червона мечем припiкай, а я вже буду ки?м махати, то, може, таким чином удасться його трохи налякати, -- радить Кий. Почали вони з Жеретi?м бiй, i таки за нiч i день зосталася з нього купа попелу. Кий осiдлав того коня, що жар ?сть, полум'я п'?, i по?хали вони далi. Бачать, волиняни до мосту останню худобу женуть. -- А женiть ви цю худобу на пашу, та не забувайте i помiч нашу, як хто iз наших родiв тарiйських до вас коли приб'?ться, хай йому у вас смачно по?сться i поп'?ться, -- сказав ?м Кий. Тут волинськi старiйшини наперед виступають, до козакiв-молодцiв, сво?х заступникiв, крилате слово промовляють: -- А годi вам, юнаки, козакувати, можемо вам у жiнки по найкращiй дiвцi дати, а тобi, Кию, як найдужчому, -- князiвну. Тут дво? дiвчат прекрасних на чолi з князiвною наперед виступають, хлiбом-сiллю, холодною водою джерельною витязiв пригощають. Кий, Щек i Хорив шоломи i шапки познiмали, по глибокому поклону людям поклали, а тодi Кий мовив: -- Хай вашi дiвчата ще трохи почекають, бо ще i слав'ягни, i сар'ягни пiд Змi?ним кодлом страждають. Як дасть найдосконалiша Ягна менi Змi?не кодло i могутню Дiву побороти, то посватаю вашу князiвну, а у мо?х побратимiв своя воля i своя дорога. По цих словах витязi по?хали далi. Кий каже сво?м побратимам: -- Я ще тiльки коня придбав, а пiшки я мало свiта повидав. Ще моя молода кров гра?, на теплiй печi ще менi мiсця нема?. ?дуть Кий, Щек i Хорив далi. Де стануть -- обiд зварять, коней попаcуть, а де у доблеснi iгри пограють. До?хали так до славного мiста слав'ягнiв Бусла. Сто?ть славен город Бусел на горi Буслiвцi, високим земляним валом з дубовими зрубами обгороджений, у ровi вода з рiчки Буслiвки протiка?. Всi чотири брами повiдчинювано, сторожi на воротях нема?, таке враження, що слав'ягни або нiкого не бояться, або вже ?м нема чого оберiгати. На арцi над брамою -- буслине гнiздо, а в гнiздi -- бусол iз малими бусленятами дзьобами стрекочуть. Перше коло будинкiв, та все одноповерхових, бiлою глиною обмазаних, попiд самим валом iде; друге коло довгих будинкiв, та все двоповерхових, з рiзьбленими дерев'яним мереживом вiкнами, i дверима, i ворiтьми, -- усерединi першого кола, а мiж ними широка вулиця; трет? коло довгих будинкiв, та все триповерховi тереми, -- усерединi другого кола будинкiв. А посеред города великий майдан круглий. В центрi майдану тулумбаси пiд шатром, бiля них дубовий помiст для старiйшин i великий древнiй дуб з сухим вершком, на якому теж буслине гнiздо з бусленятами. Весь майдан вiдгороджений вiд будинкiв високим лозовим плотом з перелазами, лише з чотирьох широких вулиць у плiт вмонтовано четверо широких двобрамних ворiт. Вiчове мiсце теж обгороджене вiд майдану невисоким плотом з перелазами. Худоба була на випасi, майдан порожнiй, поодинокi жителi у жалобному вбраннi пробiгали понад трiйкою прекрасних витязiв, що дуже пасували сво?м гордим виглядом до славного мiста слав'ягнiв Бусла, але над мiстом зависла печаль, i бiля вiдчинених на майдан ворiт було багато черепкiв вiд мальованого буслiвського посуду, яким слав'ягни славились серед усiх тарiйських племен та й навiть далi. На багатьох будинках виднiлись лелечi гнiзда, але на деяких гнiзда були порожнi, з них стирчало невпорядковане галуззя. Сумний та невеселий зустрiв витязiв князь слав'ягнiв Володимир, адже Змiй Горинич, найстрашнiший серед змi?ного кодла, сьогоднi князеву дочку Либiдь до себе силою забере, а як вона не пiде, то вiдкри? пащу, i туди Днiпро потече, а тодi вигорить весь край i загине народ. -- Хто ж ви такi будете? -- пита?ться в них князь Володимир. -- Ми по свiту ?здимо, козаку?мо, слави шука?мо. -- Я -- Кий. -- Я -- Щек. -- Я -- Хорив. Розказав ?м князь Володимир про скруту сво?? землi: ? вище по Днiпру, неподалiк города Бусла, три гори, на тих горах лежить три Змi?нi голови, а тiло десь далеко на пiвнiч сяга?. У цей день челядь князiвська князiвну Либiдь у дорогу виряджала, до Змiя Горинича в неволю. Глянув Киян на прекрасну князiвну Либiдь, i серце його вперше вiд дiвочо? краси знiтилося. От вiн i каже: -- А дозвольте, шановнi бусляни-лелеки, щоб ми доправили князiвну Гориничевi. Посадили вони князiвну Либiдь на лодью, а лодью висадили на сани, а в сани впрягли п'ять пар волiв i рушили дорогою понад Днiпром навстрiч Гориничу. При?хали таким чином до рiчки Почайни. Сiли тро? витязiв на коней, а в цей час iз трьох гiр почали спускатися до води три вогненнi голови Змiя Горинича. Отут побратими подiлилися: Кий напав на середню голову, Щек --на лiву, а Хорив -- на праву. Те мiсце, де витязi подiлилися, щоб iти битися на три шляхи, стало зватися Подiл. Три ночi i три днi билися вони зi Змi?м Гориничем, над горами стояв дим i курява, на четвертий дим i курява розвiялись, i побачили слов'яни на горах три княжих шатра. На горi Хоривицi -- золоте шатро, на Ки?вiй горi -- червоне шатро, на Щекавицi -- блакитне шатро. А за горами чорний дим валу?, то безголовий Змiй Горинич, обкладений сухим хмизом, догора?. Заледве не згодився князь Кий одружитись на князiвнi Либiдь, та в останню мить серце його вiдступило вiд голови i вiн згадав, що не виконав сво?? обiтницi. Справили слов'яни на трьох горах велику учту. Пiднiсши у двох руках братину-компанею, князь Кий сказав: -- Ще ми, браття-побратими, iз себе козацько? обiтницi не складали, щоб iз жiнками на печах вiку доживати, ще треба нам, добрим юнакам, чуби пiдголяти, оселедцi козацькi залишати, бороди оратайськi пiдголяти, вуса козацькi довгi запускати, у чистому полi iз сулицею, арканом, булавою погуляти. ? у чистому полi ?дина стежка, веде вона до мiста Бiла Вежа. Сюдою наш ?диний прабатько Тар'ягн уперше iшов, не пошкоду?мо ж i ми кiнських копит i сво?х пiдошов. Князiвна Либiдь дуже журилася тим, що витязi ?дуть далi, а вони тим часом сiли у велику лодью, Кий почав кийлювати, а буселяни на весла, коней плавом пустили i попливли на лiвий берег Днiпра. А князiвна Либiдь стояла з дiвчатами на ки?вськiй обривi i махала ?м хусткою, бажаючи хуткого повернення. На горах, де стояли шатра Кия, Щека i Хорива, виросло три городи, а для князiвни Либiдь князь Володимир побудував високий терем з вiкнами аж пiд небом. Князiвна Либiдь сидiла бiля вiкна, плакала i вишивала рушник, довгий, як Ки?ва дорога. Вiд слiз Либедi пробився з-пiд гори струмок i побiг по долинi до Днiпра, а в нього потекли iншi струмки, i виникла таким чином рiчка Либiдь. Князь Володимир оголосив через гласних, що хто iз витязiв доскочить на конi до вiкна терема, проти якого сидить князiвна Либiдь, i вона йому подару? перстень, той вiзьме ?? за жiнку i разом все князiвство на додачу. Назвав народ терем, у якому сидiла князiвна Либiдь, Ки?вим, бо скiльки не з'?здилося витязiв iз усi?? Тарiйсько? землi до Ки?ва, нiхто не змiг доскочити князiвни. Тож люди i говорили, що то Ки?в терем i Ки?вна там сидить. Тим часом Кий, Щек i Хорив ?хали на конях степом, якраз була середина лiта. Коли про?здять байрак, Кий наглянув джерело. -- Отут ми, братове, i коней напо?мо, i самi нап'?мося. Щек його спиня?: -- Пiдожди, хай я до цього джерела придивлюся, -- та як ударить по водi мечем, так вода i стала чорною. Тодi вже i Кий iз Хоривом побачили, що навкiл цi?? води не росла трава, у водi не жила нiяка риба-жаба чи павучок-рибачок. А це донька само? Нечисто? сили, матерi Змiя Горинича, джерелом стала, щоб потру?ти витязiв, якi зганяють з бiлого свiту Змi?ну рiдню. По?хали вони далi, скiльки не пильнують -- нiде нiяко? дичини нема, зголоднiли i пити похотiли, коли дивляться -- у вибалку хатина сто?ть. Заходять у хатину, а там на столi усяких на?дкiв i напиткiв, тiльки що господаря в хатi нема. Незручно без господаря за чужий стiл сiдати, от Хорив i каже: -- А погляньте-но, братове, на покуть, на сволоки та на дверi, нiде тут нема нi знаку, нi образу Ягни, -- та як ударить мечем навхрест столу: -- Ось я цей знак ставлю! Так стiл i знявся чорним димом, а хатка зникла. -- Не журiться, побратими, вже коли вибалки починаються, то скоро i рiка Дон, а там город Бiла Вежа, там нащадки Тар'ягна живуть. Аж ось i Дон. Напо?ли коней, самi напилися. Тiльки Дон перепливли, за хвости коней узявшись, та одягли свiй бойовий обладунок, як потемнiло крайнебо на заходi. Оглянулись, аж наздоганя? ?х сама Нечиста сила. Одна губа у не? аж пiд небесами, а друга понад землею. Кий говорить до побратимiв: -- Помолимось, товариство, Ягнi та ?? звитяжному синовi Тар'ягну, може, вони нам допоможуть та пiдкажуть, що дiяти, бо без Божо? помочi ми тут нiчого не вдi?мо. Тiльки склали вони втрьох молитву Слави Ягнi, як побачили пiд мiстом Бiла Вежа величезну кузню. Пришпорили коней, постукали у дверi. Ковалi вiдчинили ?м 12 залiзних дверей, i вони влетiли в кузню просто на конях, а дверi миттю зачинилися. Стала Нечиста сила вогненним язиком дверi пролизувати. Кий гука? до ковалiв: -- Скорiше робiть залiзне рало, та таке, щоб аж пiд стелю кузнi, i величезнi щипцi! Почали ковалi швиденько кувати, тiльки що закiнчили, як Нечиста сила вже останнi дверi пролизала i язик до кузнi просунула. Як дихнула вона раз, так усi ковалi зразу i померли. Тут Щек розпеченими щипцями Нечисту силу за язик ухопив i трима?, Кий махнув булавою, розвалив кузню, вибiгли вони з Хоривом надвiр, швидко запрягли Нечисту силу в рало i почали нею орати. У Нечисто? сили на ши? дванадцятеро залiзних дверей висить, а Щек ?? за собою щипцями тягне, Хорив на чепiги наляга? i веде таку борозну, що в нiй коня разом з вершником невидно, а Кий булавою Нечисту силу лупить, щоб скорiше тягла. Так вони сiм разiв навкiл города Бiла Вежа оборали. Як тiльки зайшли на восьмий круг, Нечиста сила так розiгрiлася, що парою та димом зiйшла, а рало так i застрягло в землi, що його вже нiхто не мiг витягнути. Голосними криками "слава" вiтали витязiв жителi города Бiла Вежа. Став Кий розпитувати людей про кра?ну амажонок, бо туди заповiдана йому дорога старшим волхвом роду Кра?на. Люди розказали йому туди дорогу, проте ?хати розраювали. Сiли побратими на сво?х добрих коней та й рушили у дальню дорогу. Коли ж напала на них у дорозi страшна недуга. Як надихались вони чаду вiд Нечисто? сили, то у Кия на тiлi почали з'являтися вавки, Щек не мiг напитися -- все йому хотiлося пити, а Xорив не мiг нiяк на?стися, все йому хотiлось ?сти. Стали побратими худющi i, похнюпленi, ?хали, куди дорога вела. Коли назустрiч ?м бiлий-бiлий Дiд. Зажуренi, вони навiть не привiтались, тодi Кий схаменувся, завернув коня та й каже: Добридень, Дiдусю. Нас така недуга до землi пригнула, що й привiтатись забули, а нас же батьки вчили старших шанувати. Дiд ?м каже: -- А куди ви ?дете? То, може, й мене вiзьмiть, я вам дорогу до Велико? Знахарки покажу, бо далека вам дорога, а здоров'я вас покинуло. Сiв Дiдо-Всевiдо на круп Ки?вого коня, i по?хали вони далi. ?дуть, а Дiдо бувальщини розказу?: Добре, синки, що старших шану?те. От колись було на нашiй землi -- старих не шанували. Як уже старе не може чи то з сулицею, чи то за чепiгами ходити, чи вже не може i за дiтьми доглянути, то лобанили i справляли похоронну утчу. Один син дуже любив свого батька, i коли община стала йому говорити, що це зайвий рот, все батька виправдовував: вiн, мовляв, ще менi дiтей глядить, хоча, як приходила весна, то син, щоб сусiди не бачили, виносив батька на призьбу i садовив грiтись на сонечку, бо той уже сам i вийти не мiг. Сказано, чоловiк пережив сам себе, проте Яма не приходила по нього. Аж незабаром настав дуже важкий рiк для народу. Зима була холодна, i весна холодна i затяжна. Люди по?ли все, i дiйшло навiть до того, що по?ли i насiнн?ве зерно. Так перебились ще й корiнням до того часу, коли можна було копати землю, а от що кинути в не?, щоб вона вродила, -- не було. I от батько люблячого сина, який дожив до цi?? весни, порадив людям розкидати по землi торiшнiй околот, i жито зiйшло. Бог дав, не дуже густо, але колоски були, як прачi, 3 того часу старих людей стали поважати i догодовувати ?х до смертi. Отак-то. А ви, молодцi, куди мандру?те? -- Та оце ?демо в кра?ну амажонок, там треба ще з могутньою Дiвою на борню стати, а оце напала недуга, здоров'я покида?, так що Щек не може нiяк напитися, i я його зву П'ю не нап'юся, а Хорив не може нiяк на?стися, i я його зву ?м не на?мся, але воно не так смiшно, як сумно, бо вони все навкiл по?дають i випивають i залиша?ться голий степ. I все це нам пороблено Нечистою силою. Аж ось степ закiнчився, i в'?хали витязi на Великий Луг. Висока зелена шовкова трава, мiсцями -- блакитнi озера, мiсцями -- пагорби з могутнiми дубовими гаями. Над Лугом прозорий iмлистий серпанок, пахощi трав, сюрчання коникiв i пташиний спiв. Витязi вiд тi?? розкошi стали наче п'янi. Тут вийшли ?хнi конi на простору галявину, посеред галявини росла величезна Iва. Росла та Iва на маленькому островi, навколо якого було кругле озеро, котре звалося Бублик. На маленькому острiвцi пiд Iвою ходила Коза i об'?дала листя, а на ?? вершку сидiла Орлиця. Посерединi по товстелезному гiллi ходило чотири Оленi i ?ли вербове листя. Навколо озера Бублик дванадцять русалок водило хоровод. Першу русалку звати -- Господиня. Другу -- Водана, мудра, iз дзеркалом, у якому можна було бачити все, що було i що буде. Третьою була Вiра, вона навiювала юнакам i юнкам думки про кохання i була дуже гарячою, у вiнку з червоних троянд. Четверта -- Надiя, дуже нiжна, наче тепла вода, у якiй зароджу?ться всяка живнiсть. П'яту русалку звали Любов, гаряча i нiжна водночас, яка у бiлiй, наче туман, фатi ходила по вершечках трав. Шосту звати Вiдьма, вона могла бути i гарячою, i холодною, знала властивостi всiх трав, струмкiв i каменiв i могла вилiкувати всяку недугу. Сьома Дiва опiкувалась цнотою дiвчат i надiляла ?х полохливiстю перед чоловiчим сажалом. Восьма була Молодиця, яка клопоталася замiжнiми жiнками, вийшла замiж за Ора, а Ор пiшов орати степ, тепер ?? доля -- то любов, то розлука. Дев'яту звати Лона, опiку?ться жiночим лоном, догляда? плоди, ходить з розпущеним волоссям i ма? на головi золоту пов'язку. Десятою була Ловка, яка ловить серця юнок i юнакiв у солом'яний кошик i пита? дозволу в Господинi, чи ?х з'?днувати. Як отрима? дозвiл, то пуска? кошик пливти по водi, а як не отрима?, то серця випурхують з кошика горлицями. Одинадцята -- Соня, вона склеплю? очi втомленим вiд кохання солодким сном i оберiга? ?х увi снi. Дванадцята -- Гнана, яка ? гiнцем у любовних i господарських справах, а також гонить людське серце до нових пригод i втiх. Коли витязi на конях з'явились на галявинi, русалки з вереском шугнули у високу лугову траву. З трьох бокiв пiд'?хали витязi до озера Бублик, щоб напо?ти коней. Як тiльки ?хнi конi нахилились до води й витязi глянули у ще не торкнуте гладеньке дзеркало води, свiт одразу ж у ?хнiх очах перевернувся, i вони очутились на Дивi. Там, де була Iва, рiс величезний Ясень, пiд ним ходив Бик i об'?дав з нього листя, на гiлках Ясеня ходило чотири Оленi, а на верхiвцi сидiв Орел. Вода в озерi Бублик вирувала, а навколо трьох коренiв Ясеня заплiвся величезний Змiй. Перший корiнь -- це Мужнiсть, другий -- Мудрiсть, третiм коренем було джерело Вар. Бiля кожного кореня сидiла Дiва. Одна давала Долю, друга -- Рiст, третя -- Мету. Всi тро? весь час поливали Ясень, черпаючи з джерела Вар воду з мулом. З цього джерела витiка? сiм рiк: Холодна, Гаряча, Поглинаюча, Несамовита, Швидка, Хижа, Плесо. Озирнулись витязi -- аж навколо них город, у якому двадцять чотири палаци. З них дванадцять -- блакитних, а дванадцять -- золотих. Посерединi -- найбiльший палац, наполовину замальований у блакитну фарбу, а наполовину--в золоту. А город цей обнесений стiною вогню, так що з нього виходу нема. Стриножили вони коней i вiдпустили, а самi пiшли до золото-блакитного палацу. В ньому було дванадцять дверей, якi вели в одну велику залу. Посерединi зали стояло кругле крiсло, а в крiслi сидiла Ягна. З якого боку не глянеш, вона повернута до тебе лицем. Золота корона сяяла на ?? бiлому, як вибiлений льон, волоссi, розчесаному на продiл, а ззаду взятому в серпанкову намiтку. Кругле лице ?? було папiрно-бiле, але за цi?ю бiлiстю просвiчувався ясний вогонь. Синi, блiдо-синi очi дивились нiби i на витязiв, i разом з тим здавалося, що дивляться вони безмежно далеко, i хоча на ?? червоних, як вишнi, губах грала привiтна посмiшка, за цi?ю посмiшкою стояв безмежний смуток, так що козакам стало не по собi. Вони хотiли завертати, але жiнка сказала: -- Зайдiть, юнаки, до мене в господу, я знаю, куди ви мандру?те, але якщо ви не поми?тесь у мо?й лазнi, то нiчого вам далi ?хати, там вас не чека? удача. Одягнена вона була у бiлу полотняну сорочку, пишно вишиту по широких рукавах i манишцi, а на ши? в не? сяяло намисто iз дiамантiв у три ряди. Чорна запаска облягала ?? стрункий стан i по подолу була вишита зеленим i червоним хрестиком, а на ногах мала срiбнi сандалi, i золотi пряжки на сандалях виблискували дорогоцiнним камiнням. Аж тут iз одних дверей вийшов вродливий юнак. Одежа щiльно облягала його струнке тiло i свiтилася срiблом. Каже вiн ?м: -- Я Полель, ходiмо зi мною. Пiшли вони за Полелем всi тро?, а Дiд зробився невидимим i теж пiшов з ними. Вийшли з палацу i пiшли лiсовою стежкою. Пiдiйшли до гранiтно? брили сажнiв п'ять заввишки. Як пiдiйшли до не?, замшiлий камiнь розступився перед ними склепiнчастою аркою, i зайшли вони у кам'яну свiтлицю без вiкон, лише з-пiд округло? стелi лилося м'яке бiле свiтло. Позадирали вони голови. Стеля була опуклою i бiлою, наче я?чна шкаралупа, а пiд самим верхом, там, де в яйця пуха, рiвно зрiзана, i свiтло лилося через прозору плiвку. Посеред кругло? свiтлицi стояв круглий стiл, заставлений рiзними напоями i на?дками. Навколо нього було розставлено напiвм'якi крiсла. Глянули вони, а там закусок на цiлий полк, серед столу засмажений цiлий бик, уперся носом у писок вепра, великi тарiлi зi смаженою, в'яленою, копченою i тушкованою рибою, холодець, пампушки з часником, вареники з маком у меду, з яблуками, сиром м'ясом, сметана в полумисках, узвар у корчагах, вино в невеликих бочечках, барила пива стоять у чотирьох нiшах обабiч столiв, мед хмiльний у куманцях, гарячий укра?нський борщ iз сметаною пару? в глибоких мисках, пироги з капустою, квасолею, калиною i з вишнями, миски з квашею, ряжанкою i рiзними киселями, яблука, грушi, сливи, помiдори, редька, огiрки у полив'яних розмальованих мисках, кавуни, динi, виноград, печеня в горщиках, хлiб бiлий i хлiб чорний, смажена птиця, коржики, пундики, цукерки, цибуля зелена з бiлими головками, зайцi фаршированi, полуниця i мед в стiльниках. I ще було там усякого: хрiн, часник, перець, салат, крiп..., отже, нi в казцi сказати, нi пером описати. Посiдали вони за стiл, от Кий i каже: -- Воно-то смачно, але хiба ми його по?мо? Але ?м не на?мся i П'ю не нап'юся як узялись до того всього, то геть i впорали. Як по?ли i попили напо?, то розчинилась стрiльчаста брама, та й зайшли вони до роздягальнi. Роздяглись, аж вiдчиня?ться ще одна брама. Зайшли ще й туди. Там вода з труб гаряча i холодна бiжить, великi кадуби дубовi стоять, щоб у них паритись, цiлий вiз березових вiникiв. Стали вони потроху паритися. Коли чують, задуха гаряча душить. Дивляться на стiни а вони зразу були чорно-синi, а зараз червонiти стали. П'ю не нап'юся каже: -- Я вже пити не хочу. ?м не на?мся каже: -- Я вже ?сти не хочу. А в Кия тiло очистилось вiд струпiв стало молоде, ясне та чисте. Кий мовить: -- Тут ми й згоримо, товаришi, хоча з нас уже й спало наслання Нечисто? сили. Тодi Дiдо-Всевiдо, що з ними теж викупувався, пита?: -- А що, браття, ще терпите чи вже не можете? -- Уже не можемо, -- волають усi тро?. Тут Дiд одну волосину iз бороди висмикнув, стало так, як спекотного лiтнього дня. Вiн ще одну висмикнув, стало наче теплою весною. -- Ну, а тепер як? -- пита?. -- Добре, Дiдусю, треба вдягатися, щоб б не простудитись. Вийшли вони в роздягальню, а там нiби i не було спеки. Пиво прохолодне iз в'яленою таранею. Випили по кухлю. П'ю не нап'юся вiдчув, що йому бiльше пити не хочеться, ?м не на?мся одну таранину з'?в i вiдчув, що ситий. Тут вiдчинились боковi дверi, i в кiмнату заглянув свiтлий сонячний день з травою, деревами, птахами i повiтрям, яке тривожив вiтер, i побратими мерщiй вийшли на простiр. Груди ?хнi ледве не рвалися вiд простору i запiненого вiтром повiтря. Бiля озера Бублик пiд Ясенем на дерев'янiй лавцi сидiла мати Ягна i приязно до них посмiхалась. Помитi юнаки опустились перед нею на одне колiно, як личить козакам, i схилили в поклонi голови. В цей час заграла Божиста музика i вiдчинилися дверi двадцяти чотирьох палацiв. Iз дванадцяти блакитних палацiв вийшли дванадцять русалок, тих, що подорожнi бачили пiд Iвою, а iз дванадцяти золотих палацiв вийшло дванадцять русiв. Першого руса звати Ясень-Триглав-Господар. Другого -- Брунатий, був вiн володарем поля, яке да? силу. Третiй витязь звався Радний, вiн головував на Майданi Згоди. Був дуже гарний i доброчинний, навiть брови i вi? мав, як борошно, а очi -- як свiтла вода. В його оселi нiколи не порушувався звичай. Четвертого звати Ан, вiн носить кораблi, управля? рухом вiтрiв, пасе рибу i вичiсу? водянi рослини тризубим гребiнцем. Дуже багато ма? скарбiв. П'ятий витязь по iменi Хун, нема? нiкого за нього нахабнiшого. Йому пiдкоряються дощi i сонячне свiтло. Йому треба молитись, коли просиш дитину або урожаю. Шостий звався Юр, дуже меткий, вправний до всякого бою i хоробрий. Сьомий -- Хмiль: мудрий, веселий, склада? пiснi i вiршi, робить мед хмiльним. Восьмий витязь, Сторож, живе крайнеба, оберiга? Вогняне мiсто. Чу?, як росте трава i вовна на вiвцi. Дев'ятий витязь -- Хитрий, котрий може обдурити i розумного. Десятий витязь -- Слава, який нiчого не бо?ться, а якщо пiднiма? меча, то всi во?ни стають п'янi, неначе вони обпилися хмiльного. Одинадцятий витязь звався Сила -- вiн такий сильний, як всi дванадцять витязiв заразом. Дванадцятий витязь мав iм'я Честь, вiн нiколи нiкого не мiг обдурити. Голови витязiв поголенi, залишенi лише оселедцi, якi були заплетенi в кiску. Русалки -- з розпущеним волосям, на головах -- вiнки з живих квiтiв, босi, у приталених сорочках з блакитного краму. Руси були вдягнутi у бiлi вишитi сорочки, червонi штани i високi чоботи. На правому плечi i передплiччi святковий обладунок: металевий наплiчник, налокiтник i обручка. Вони взялися за руки i почали водити коло навкруг матерi Ягни i трьох схилених юнакiв. Тодi кожен з них поклав по черзi руку на голову князя Кияна, i стали вони вiддалятись, вiддалятись, доки i зовсiм зникли. Ягна погладила Кия по головi, як малу дитину, дала подивитись у дзеркало i пiднесла до його уст позолочений коров'ячий рiг iз священним трунком, перед тим ковтнувши з нього раз сама. Звiвся Кий, встав на рiвнi ноги i випив трунок до дна, вiдчувши у сво?му тiлi силу велику i владу безмежну. ?м не на?мся i П'ю не нап'юся продовжували стояти на одному колiнi, трiшки схиливши голови. I сказав ?м Кий: -- Вiднинi ти, ?м не на?мся, будеш зватися Гiнцем, а ти, П'ю не нап'юся, Джурою. Встали всi тро? на рiвнi ноги, а Ягна ?м i каже: -- Тепер, пiсля мого благословення, вислухайте ще й мою одну пораду. Зараз на Великому Столi в кра?нi амажонок сидить Марiя. Як будете ви, козаки, укладати умови герцю Кияна з Марi?ю, то оговорiть, щоб перша сутичка була на сулицях при повному бойовому обладунку, друга -- лише iз щитами, а третя -- без нiяко? збро? i поясiв. Бо якщо ви погодитесь на три сутички у всеоружжi, то буде вам смерть, а слави не буде. Стримiтимуть вашi голови на стiнi. Поклонились вони Ягнi в пояс, сiли на коней i наструнчились на пiвденну дорогу. Тут Дiдо-Всевiдо ?м i каже: -- Тепер ви, дасть Бог, i без мо?? помочi висвата?те Марiю. Попрощавшись зi Всевiдом, витязi пустили коней трушака. Скiльки вони там ?хали, та й при?хали в кра?ну амажонок до мiста Варти. Ви?хав назустрiч полк озбро?них амажонок у сто во?нiв. От сотниця ?х запиту?: -- Хто такi, куди мандру?те? Ще такого не бувало, щоб до брами нашого мiста аж тро? мужчин прибувало, бо ще ми так близько нi одного не бачили. -- Я -- Тар'я-Кра?н-Котигорошко-Кий, син Пала, це Джура, а це Гонець, -- заявив Кий. -- Тепер ти скажи, Джуро! -- При?хали ми сватати вашу князiвну Марiю, -- промовив Джура. -- А умови ви чували? -- Одним вухом чували, а в друге випускали, -- докинув Гонець. Вiдвели ?х амажонки у розкiшнi поко? вiдпочити i приготуватись до герцю. На другий день вивели витязiв на рiвну, широку сонячну галявину, оточену стiною молодого дубового лiсу. Довкола лiсу стало вiйсько амажонок, повернене лицями назовнi кола. Лише три амажонки, в тому числi i князiвна Марiя, гарцювали на конях з одного, полуденного, боку галявини, а з пiвнiчного вирiвнювали коней ув одну шерегу тро? витязiв-мужчин. Джура i Гонець з'?халися iз двома амажонками посеред галявини обговорити умови герцю. Скiльки амажонки не настоювали, щоб усi три сутички були смертельними, Джура i Гонець не погоджувались. Нарештi амажонки згодились на умови Кияна, бо ще нiякий витязь не витримував першого удару ?хньо? князiвни i не падав мертвим. Наче вiтер i швидше вiтру мчали конi витязiв, як влитi, сидiли вершники, закованi в броню, прикрившись щитами. Кожен мiтив у центр щита супротивника, бо удар мусив бути страшно? сили i щит повинен лопнути перед всепроникним вiстрям списа, голодного живим тiлом витязя. Коли супротивники зiткнулись, бiлий вогонь спалахнув на ?хнiх щитах. Марiя проскакала мимо до протилежного кiнця галявини, Кий же вилетiв iз сiдла, перевернувшись у повiтрi, став на ноги лицем у той бiк, куди поскакала Марiя. Ще нiколи вiн не одержував такого сильного удару, проте, стоячи на ногах, прийшов до тями, а Джура пiдвiв йому коня. Скочивши на нього, Кий ви?хав на рубiж, Марiя i Кий вiдкинули списи, мечi, ножi i тiльки з щитами ринулись назустрiч одне одному. Пiсля дзвiнкого удару ?хнi щити розлетiлись на друзки, проте обо? вершникiв втримались у сiдлi, послабивши i повернувши корпус за щитом у момент удару. Амажонки зрозумiли, що цей витязь незвичайний. Третiй раз зiйшлися супротивники, скинувши броню, шоломи i пояси. Кий залишився у бiлiй вишитiй сорочцi, синiх шароварах i жовтих чоботях. Марiя -- у бiлiй вишитiй сорочцi i зеленiй плахтi, вишитiй жовтим i червоним хрестиком. Коли Марiя скинула пояс Тар'ягна i повiсила на рукiв'я увiткнутого в землю меча, то вiдчула, що вона не витязь, а лише жiнка. У високiй квiтучiй травi по пояс зiйшлися вони втрет? помiрятися силою. Ледве Кий узяв Марiю у сво? могутнi обiйми, як вона стала нiжною i податливою. Легко поклав вiн ?? у траву. Коли устав, на ши? у нього була пов'язана Марi?на вишивана хустка. Опоясався Кий поясом Тар'ягна i помахав рукою до Джури й Гiнця, якi чекали далеченько в кiнцi галявини. Свiдки герцю пришпорили коней, i дво? козакiв i двi амажонки прискакали на середину галявини, де Марiя й Кий тримались за руки. Вiд пошлюблення Кия i Марi? народився перший чоловiк в роду амажонок, i назвали його Гуном, бо вiн, на противагу малят-дiвчаток, якi пищали в колисках, гув хлопчачим голоском. Жителi кра?ни амажонок стали зватися гуни, або роксолани. Коли Марiя пiдлягла Ки?вi, то й усi молодi амажонки захотiли мати собi чоловiкiв. Зiбрались вони на Раду, i Кий порадив ?м таке. У долинах рiк Дунаю, Днiстра, Бугу, Днiпра i Дону молодi хлопцi тарiйських родiв Краягна, Кiмар'ягна, Вол'ягна, Слав'ягна i Сар'ягна пасуть товар. Хай молодi амажонки розiб'ються на п'ять загонiв i стануть таборами бiля пасовищ, де юнаки тирлуються разом зi сво?м товаром. Отож хай кожна дiвчина привабить собi юнака. Так вони й зробили. Коли юнаки внаджувались до стоянок амажонок, тi дуже ласкаво ?х приймали, але якщо хлопцi хотiли женитися, амажонки казали: -- Ми ваших звича'?в не зна?мо i не вживемося з вашими матерями. Краще берiть у сво?? общини кожен свою долю та й по?демо до нас. Нiчого було юнакам робити, мусили на те приставати. За якийсь час всi загони амажонок прибули на берег рiки Вардани з чоловiками. Одного разу пiшов князь Кий на озера полювати. Пiсля полювання сiв iз товаришами на березi озера i почали, вечеряючи, розповiдати рiзнi бувальщини. Один козак розповiв, як колись вцiлив стрiлою лебедя, а лебiдка вслiд за лебедем розбилась об землю. Тодi Кий згадав, що десь за ним побива?ться князiвна Либiдь. Забрав вiн iз собою Марiю i по?хав на Днiпро. На тому мiсцi, де вони колись з Щеком i Хоривом перемогли Змiя Горинича, вже було збудовано город, i люди звали його Ки?вом. Кий там поселився i взяв собi ще одну дружину, князiвну Либiдь. Потiм узяв собi за дружину князiвну Галю галицьку, потiм узяв собi за дружину князiвну волинян -- Дану, потiм ще узяв собi за дружину князiвну Сарму Бiловезьку. Син Марi?, Гун, пiшов князем у землю амажонок. Тому що Кий утяв бороду Дiдьковi, жив вiн аж 300 рокiв. Усi землi тарiйськi: Ами, Сарма, Слава, Волi, Кiмара, Кра?на -- ходили пiд його рукою. Тому що сам Кий був з роду Кра?на, загальною назвою народу тар'я стала назва -- укра?нцi. Великий князь Кий сидiв на столi у стольному городi Ки?вi на Днiпрi. На тiй горi, де голову Змi?вi стяв Щек, Кий поставив капище, де волхви вчиняли треби Щеку; на тiй горi, де голову Змiю стяв Хорив, Кий збудував капище, де волхви творили треби Хориву, а на сво?й горi збудував капище, де волхви творили треби Ягнi-Лелi-Араянi. За 300 лiт князювання Кия укра?нський народ став незчисленним. Люди не хворiли i жили по 150 рокiв, а тодi ?хнi душi безболiсно покидали тiло i линули на вiчноквiтучi луки, а тiло з почестями ховали в землю. У всьому свiтi для народу укра?нського не було ворогiв, бо у всесильного нема? ворогiв.

  6. Року Божого 854 до ново? ери

Приснився князю Кию вiщий сон. Снилося, що вiн сидить у свого прадiда Тар'ягна ще зовсiм маленьким на руках. На другий день вiдчув, що сили з нього витiкають, наче вода з надтрiснутого дзбана. Душа стала просвiтлюватись. Зiбрав князь Кий Малу раду з найсвiтлiших князiв, найпочеснiших волхвiв i найповажнiших старiйшин i звернувся до них iз такими словами: -- Дiти мо?, скажу я вам напутн? слово про князiв. Князя Богиня Ягна сотворила з дев'яти сво?х перевтiлень-Перунiв, i вiн блиском перевищу? всiх живих. Народ, який не береже свого князя вiд ворожо? збро? власним тiлом, подiбний до лебедя з вiдтятою головою, який ще довго борса?ться i сильно б'? лапами i крильми, але все одно кона?. Тому народ, який вознiсся гординею i не призна? над собою князя -- це юрба овечок, це пожива для вовкiв, це розплiдник рабiв для сильнiших народiв. Князь, подiбно до сонця, пече i очi, i серце, i нiхто на землi не може довго дивитись на нього. Князя, навiть коли вiн ще дитина, не слiд зневажати, думаючи, що вiн тiльки смертний, бо вiн ? Божество, втiлене в людинi. Якби князь не карав невтомно тих, кого слiд покарати, сильнiшi замучили б слабших, як кiт мишу. Ворона почала б клювати жертовний пирiг, а собака -- лизати жертовну ?жу, i не стало б нi в кого власностi, i лежнi та п'яницi понукали б поетами, мудрецями i волхвами, i не було б чого ?сти дiтям, щоб змiцнювався народ. Де не дi? чорне червонооке покарання, що знищу? злочинцiв, там пiдданi повстають, якщо вождь добре не нагляда?. Князь, який охороня? свiй народ i пам'ята? обов'язок во?на, викликаний ворогом, рiвним собi силою, сильнiшим або слабшим, хай не ухиля?ться вiд битви. Князi, що б'ються на герцi, б'ються на всю свою силу i не вдаються до втечi. Хоробрий козак пiсля смертi прилуча?ться до Бога. Коли князь б'?ться на герцi, вiн убива? ворога лише чесною збро?ю, не застосовуючи для вбивства нi отру?них, нi зубчастих стрiл. Князь не ма? права вбити нi того, кого вiн вибив з бойово? колiсницi, нi того, хто загубив шолом i його волосся розпущене, нi того, хто говорить "я твiй раб", нi того, хто не ма? кольчуги. Князь не ма? права вбити нi того, в кого зламана зброя, нi тяжко пораненого, нi зляканого, нi того, хто кинувся тiкати. Князь не може вбити хворого, сонного, голого, беззбройного, того, хто не б'?ться, а лише дивиться, i того, хто б'?ться з iншим. Князь завжди пам'ята? обов'язок справжнього во?на. Колiсницю, коня, жiнок, зерно i всi речi переможеного в герцi забира? переможець. Для князя да?ться iз вiйськово? здобичi найкраща частина: здобич, завойована дружиною князя, справедливо розподiля?ться Кругом мiж усiма во?нами. Князь завжди готовий вжити силу, виявити хоробрiсть, вiн береже державнi та?мницi i вивча? слабшi сторони сво?х ворогiв. Завжди готового вжити силу бо?ться весь свiт, князь пiдкоря? собi все живе саме силою. Князь намага?ться перемогти ворогiв свого народу примиренням, подарунками, сiянням помiж ними ворожнечi: всiма засобами, разом чи по одному, i не вда?ться до битви, якщо ?? можна уникнути. Через те, що для обох воюючих сторiн перемога а чи поразка в битвi невiдома. Перемiгши, нехай вiддасть шану Богам, а пiдданим дару? полегшення податкiв. Князю Кию вiд Вардани до Дунаю корився весь народ, спорiднений походженням вiд Тар'ягна, во?на i рятiвника. Деякi з цих племен орали землю i розводили худобу, iншi випасали лише товар: коней, корiв, овечок, кiз, свиней, ще iншi ловили рибу в рiках та озерах i морях землi Тарiйсько?, всi вони звали себе укра?нцями-тар'ягнами, а князь Кий був для них Великим Золотим Князем. За князювання Кия укра?нський народ вiдчув себе тiлом Священного Оленя. Ротом i носом цього Оленя було Закарпаття; очима i рогами -- гори Карпати, головою -- Волинь; переднiми ногами -- Подiлля; Ки?в був його серцем; Чернiгiвщина -- його легенями; Полянщина -- шлунком; Сарматiя -- крупом; Варданiя i передгiр'я Кавказу -- його заднiми ногами з копитами. Пасся цей жертовний Олень на Лукомор'? Азовського i Чорного морiв i дозрiвав для жертви. Пiдупав князь Кий на силi, i дiйшов до зрiлостi величезний, величний Олень, i жертовне тiло його було могутн?, ?дине, прекрасне -- призначене для жертви. Вже на околицях за Волгою i за Карпатами, за Чорним морем i за Балтiйським заворушилися грифони, химери, змi?, вовки i пардуси. Ах, якщо тiло дозрiва?, то це жертва. I було пророцтво волхвовi волхвiв. Три тисячi рокiв рватимуть його могутн? тiло хижаки i розiрвуть на частини, i буде вiн жити по частинах, як розрубана змiя. I стане серед сво?? кра?ни як перекотиполе, як опале листя, як летючий пiсок у пустелi. I будуть запитувати зайди, мовляв, як звався цей народ, що оце стiльки могил залишив серед степiв i лiсостепiв Пiвнiчного Причорномор'я? I самi тарiйцi-укра?нцi дивитимуться на могили сво?х предкiв i говоритимуть: -- Ми не зна?мо, хто лежить у цих могилах i по якому обряду вони похованi. Ми забули свого Бога, i Душi в нас нема. Бо Душа народу -- це його Бог. Але Душа народу прилетить через ворота розпростертих рук Бережi-Оранти, то?, що в Ки?вi, у Софiйському соборi пiд склепiнням дзвiницi. Але це тiло знову вiдродиться i Левом, i Тигром, i Ведмедем, i Вовком, i Мамутом, i Кабаном i нарештi зростеться в одне тiло -- iм'я якому народ Тар'ягна. А в цiлому тiлi завжди, наче серце, пульсу? Ядро. I стане говорити Ягна устами багатьох укра?нських пророкiв-волхвiв, аж доки цi пророцтва не складуться у священну Книгу. Стане укра?нський народ молитися знову сво?му Боговi, i буде дружна наша молитва! Прилетить Жар-птицею наша Душа з небес, вiд Ягни -- небесного животворного вогню, -- i заб'?ться серце Оленя. Хто народився, той повинен умерти, щоб знову народитись. Могутнiм був Золотий Олень, i не страшнi йому хижаки. Став зачахати князь Кий, i ще багато мало бути по ньому князiв, але все менших i менших, аж поки не перевелись вони нiнащо. Зiбралися бiля рiчки Почайни у Священному гаю волхви i поставили собi шатра. У шатрах мiднi казани з водою, обкладенi камiнням i сухими дровами. Коли вода вiд вогнища нагрiлася, а камiння розпеклося, волхви кидали на камiння сiм'я конопель, а також кидали у воду розпечене камiння, умивались гарячою парою, очищались для гадання. Витерлись конопляними вибiленими рушниками, надягли поверх бiлих вишитих сорочок червонi довгi кожухи i вийшли з непокритими головами та й сiли кожен бiля свого куреня. Спершу гадали три вiдунки. Першу вiдунку звали Влада, другу -- Слава, третю вiдунку звали Злата. Розкладали вони на земляних квадратних жертовниках гiлочки з червоно? верби i бубонiли про себе лише ?м вiдомi молитви. У Влади випало, що князя Кия кличуть предки у Вирiй, бо такий вищий закон: хто постарiв, той умира?. У Слави вийшло, що Великого князя Кия кличуть предки у Вирiй. А у Злати вийшло, що князь Кий тому заслаб, що князь Кра?нсько? землi Остромир поклявся вогнищем князя Кия i не дотримав свого слова. Привели князя Остромира, вiн нещодавно лише прийшов з козакiв, ще не встигла вiдрости в нього чуприна, недавно одружився. Стрункий, гожий князь. На смерть прирiкала його вiдунка Злата. Князь Остромир повернувся лицем до жертовного вогнища, поклав руку на серце, схиливши голову, i голосно промовив: -- Богине Ягно-Мамо-Леле! Хай я буду проклятий тобою на вiки вiчнi, i нiколи душа моя не прилине до тво?? вiчно? душi, i хай душа моя буде неприкаяна, хай тво? перуни знищать мене i мiй рiд до дев'ятого колiна, якщо я коли-небудь не виконав сво?х клятв. Страшна була ця клятва, i волхви бiля сво?х куренiв попадали на землю ниць, а люди, якi оточували Капище, стояли на схилах яру i сидiли на деревах, глухо зойкнули i затулили очi руками. Тодi з Храму вийшов волхв волхвiв i оголосив, що дев'ять волхвiв погадають на нутрощах молоденьких ягнят на справжнiсть Остромирово? клятви. Дев'ять учнiв волхвiв пiшли у кошари князя Кия вiдiбрати дев'ять молодих ягнят. Коли дев'ять волхвiв принесли цих дев'ять ягнят у жертву Ягнi, нутрощi всiх дев'яти ягнят виявилися чистими, i волхви в один голос виголосили: -- У недомаганнях князя Кия виявля?ться воля Божа. Тар'ягн, во?н i рятiвник, кличе нашого князя. Князь Кий, сивий, аж бiлий, наче снiг, сидiв на похiдному тронi, якого йому зробили славетнi майстри з мiста Бусла, тi, якi робили обладунок для Атiла. Довгi бiлi його пальцi нараз напружились на кiнцях пiдлокiтникiв, охоплюючи мiцно голови золотих кабанiв. Сила з усього тiла стеклася у цей потиск рук. Князь Кий промовив: -- Хай жереб вирiшить долю Злати i ?? найкревнiших, -- i безсило прихилився до спинки трону. Знову з Храму вийшов найперший волхв iз довгим посохом, а обабiч нього дво? молодших волхвiв, хоча всi тро? були древнiми старцями, бо бороди, вуса i волосся в них були молочно-бiлими; найперший волхв -- вищий, стрункий i сухорлявий. Вiдунка Злата колись була гарною чорнявою дiвкою i зараз ще була гарна. Кругловида, пов'язана чорною хусткою понад самими бровами, але в очах ?? поблискували недобрi вогнi. Коли вона почула голос великого князя Кия, ?? очi стали чорними i бездонними. Хтось iз гурту вигукнув: -- Вiдьма Чорнобогова! Тодi дво? з молодших волхвiв зав'язали Златi очi чорною хусткою i дали в руки розмальований та?мничими знаками горщик, обiпнутий бiлим полотном. Злата потрусила горщиком i вiддала першому волхву. Волох зняв з горщика полотно i витрусив жеребок на землю. Тодi зняв з очей Злати пов'язку, i вона глянула на землю. Жеребок лежав доверху чорним личком. -- Каюся, Велика богине Ягно! -- заволала Злата. -- Знарошне хотiла я погубити князя Остромира за те, що погордував мо?ю дочкою. -- Очищення, очищення! -- залементувала юрба, i охочi почали зносити на велику купу хмиз, а волхви вкопали посеред кола, яке виклали з сухого хмизу люди, три стовпи i прив'язали до них Злату, ?? дочку i сина. Хай звершиться! -- виголосив найперший волхв i пiшов у Храм. З Храму вийшло тро? волхвiв i запалили вiд жертовного вогню три смолоскипи. Потiм усi тро? кинули смолоскипи у хмиз, стiна вогню затулила жертви вiд очей. На другий день помер князь Кий. I сказали волхви дiвчатам з Ки?во? челядi i отрокам з молодшо? дружини: -- Хто хоче супроводжувати князя Кия у Вирiй? Багато було бажаючих iти зi сво?м князем, але волхви вибрали лише одну найкращу -- дiвчину Дарину i шiстдесят трьох юнакiв. Тiло князя Кия внесли в головну браму Храму, поставили перед фiгурою Бога Триглава, i перший волхв, стоячи перед марами з тiлом, вдивляючись у лице Бога, сказав: -- Дозволь, Боже, спорядити князя Кия в далеку дорогу. -- З Богом, -- вiдгукнулося тихим голосом одинадцять волхвiв. Найголовнiший з них проказав: -- Дозволь, Боже, спорядити князя Кия у високу дорогу. -- З Богом, -- вiдгукнулися волхви, i ?хнiй шепiт наповнив Храм до самого верху. -- Дозволь, Боже, спорядити князя Кия в глибоку дорогу. -- З Богом, -- вiдгукнувся Храм, i четверо молодих виученикiв пiдняли мари i занесли у правий притвор. Над тiлом князя Кия волхви чаклували три днi, нарештi набальзамували, покрили його шаром воску, одягли в дорогу одежу, посадили на мари, засланi ведмежими шкурами i гарно вишитими полотнами, а мари висадили на шестиколiсний вiз, запряжений двома парами волiв. Тим часом зiбралися супроводжуючi iз побратимiв, родичiв i дружини бойово? i рушили по головних тарiйських землях. Так об'?хали Укра?нську, Кiмарiйську, Волинську, Слов'янську, Сарматську i Роксоланську землi, аж тодi знову привезли тiло князя Кия в город Ки?в. Справили тризну в дворi терема i понесли тiло на корабель. На кораблi посадили в курiнь, обтягнутий оленячими шкурами, на золочений похiдний трон. Прибрали його покiй чебрецем, любистком, шавлi?ю, липою i вербою. Був мiсяць вересень, ще стояло майже лiто, але в повiтрi вже з'явилась прозорiсть. Дарину в цей час готували, наче до шлюбу. В золотому вiнку з рiзноколiрними стьонжками в косах, вона веселилася, пила хмiльний трунок i ?ла найкращi страви. Дво? дiвчат невiдступно за нею ходили i виконували всi ?? забаганки, але разом з тим пильно стежили, щоб з нею не трапилось чогось непередбаченого. Вони роздягали ?? до сну i мили ноги. Перед останньою нiччю дiвчата розтерли на каменi шматки кипариса, кедра i ладану, пiдливаючи води. Потiм у лазнi обмазали цим тiстом ?? тiло i лице. На наступний день Дарину вимили теплою водою, i вона стала нiжною, запашною, чистою й бiлою. Вона ще була юнкою непорочною, i ?? тiло було прекрасне. Так вiльнонародженi тарiйськi жiнки готуються до ночi кохання, коли якийсь залюблений мужчина повiсить на ?? воза свою нагайку. I хоча ма? постiйного чоловiка, призначеного ?й Сварогом, вона ма? право вирiшувати, чи прийняти ?й на одну нiч закоханого мужа. Тому був у тарiйських чоловiкiв звичай говорити на всiх тарiйських дiтей "синку" або "доню" як признання свого вiтцiвства. Так готували Дарину. ?? вбрали у бiлу-бiлу пишно-пишно вишиту на манишцi i рукавах сорочку. Правий рукав був вишити жовтогарячими квiтами, а лiвий -- синiми взорами. Зелена плахта, вишита червоними деревами, i бiлий шкiряний кептар, вишитий рiзноколiрними вовняними нитками, оторочений по краю хутром iз живота чорного бобра. На ноги взули також червонi сап'янцi, а поблiдлi щоки нарум'янили. Кругле рум'яне лице ?? було втомлене, але радiсне. Вона усмiхалась сонцю i спiвала пiсень. Сонце, що вже ледь хилилось на захiд, а в його свiтлi з'явилась барва кровi, грало на хвилях, золотом скапувало з весел, вигравало на золоченiй головi i в рубiнових очах корабля, який тягнув на линвi корабель iз князем Ки?м в останню дорогу. I багато човнiв рiкою, а вершникiв i пiших по лiвому i по правому берегах Днiпра iшли до перевозiв, щоб пiд кiнець дня прийти на Поле поховання князiв, що було на березi Десни. Люди стояли по цiлому полю не суцiльним натовпом, а родами, селами, вулицями, на старих могилах i доокiл по рiвнинi. А навколо свiжовикопано? кiмнати, сiней, комори i стайнi для коней стояли 33 молодi во?ни-вершники у повному бойовому обладунку в золочених шоломах, i кожен тримав пiд рукою довгий спис. I витягли корабель з води, поставили на сани i потягли до могили. Волхви, побратими i ближчi родичi поралися бiля корабля. В чотири кути вiдкрито? князево? кiмнати-могили увiткнули 4 жезли iз бронзовими позолоченими навершями, що зображували Корову, Жiнку-матiр, Оленя i Ведмедя. На навершях було навiшано багато бронзових дзвiночкiв, проте ?хнього мелодiйного дзвону не було чути серед могутнього приглушеного гамору тисяч людей. На кораблi стало тро? сивих волхвiв i одна знахарка-волхвиня: баба могутньо? статури, стара, худа i сутула, запнута до брiв чорною хусткою i в чорнiй свитi. А на щоглу корабля сiла сiра ворона, i ?? нiхто не проганяв. Була п'ятниця. Сонце над обрi?м набрякло кров'ю. Привели Дарину. Поставили на порiг чотирикутно? дерев'яно? фiгури, що зображувала пройму дверей, лутки були обгорнутi червоними стрiчками. Тро? сильних мужiв пiдняли фiгуру разом з Дариною на рiвень грудей. Дарина вигукнула: -- Ось я бачу свого батька й матiр! -- ?? опустили, а тодi знову пiдняли. Дарина знову вигукнула: -- Ось усi ранiше померлi родичi мо? сидять у квiтучому саду! -- ?? знову опустили, а тодi знову пiдняли втрет?: -- Ось я бачу свого володаря, що сидить у саду, а сад гарний, зелений, i з ним мужi i отроки, i ось вiн кличе мене, так ведiть же мене до нього! Даринi подали курку, вона вiдрiзала ?й голову i кинула на корабель. Тодi всi побратими i родичi стали попарно i заплели руки, i Дарина пiшла по руках на корабель. На ?? грудях пересипалося дев'ять разкiв зеленого намиста i золота коробочка, бiля яко? на кiльцi висiв невеликий кинджал у шкiрянiй золоченiй пiхвi з золоченим рукiв'ям, обсипаним дiамантами на яблуку. Прийшла старша вiйськова дружина князя в повному бойовому обладунку, але пiшо, i стала доокiл могили, а волхв подав Даринi келих iз п'янким трунком, Дарина випила i почала спiвати. Тодi волхви дали ?й ще один келих трунку i попiд руки пiдвели до входу в курiнь. Довго Дарина допивала той трунок, спiваючи в перервах мiж ковтками, нарештi волхвиня в чорнiй хустцi ?й шепнула: -- Пора, доню! I Дарина глянула невидющим поглядом десь понад людьми, вихопила з пiхви кинджал i поспiшно, майже не розмахуючись, вдарила ним себе в груди. I вдарили мечi плазом об щити, заспiвали жiнки весело? прощально?, а волхвиня пiдхопила Дарину, ще не встигла кров виступити з-пiд рукiв'я, швиденько завела в курiнь i уже, як нiхто не бачив, увiгнала ?й пiд лiву лопатку жертовний нiж. Обгорнула ?? червоним покривалом, зняла корону i запнула чорну хустку, вишивану великими червоними маками, посадила бiля нiг князя Кия. ?? володар сидiв i дивився вже аж на Той свiт, i дво? волхвiв узяли князя на руки, пiдтримуючи пiд плечi, i знесли в пiдземний дiм; за ним винесли Дарину, закутану в покривала, i посадили бiля князя Кия. I принесли хлiба, м'яса, вина i поставили бiля них в горщиках. Тодi волхви пiдiйшли до невеликого гурту людей i взяли пiд руки виночерпiя, тiлоохоронця i конюха, розвели по пiдземних покоях, умертвили коцом, розiклали по сво?х мiсцях. Потiм розсiкли собаку i кинули бiля входу. Потiм принесли князеву зброю i поклали в коморi. Потiм загнали до поту двох коней, розсiкли мечами i вкинули в стайню, тодi привели двох корiв-первiсток, зарiзали i поклали в могилу, тодi двох молодих овечок, дво? кiз, пiвня i курку зарiзали i вкинули в могилу. Тодi перекрили могилу колодами i солом'яними матами i сипали землю жменями, шапками, возили возами i сипали, сипали, сипали, доки могила не стала вища за iншi. Потiм поставили на могилi дерев'яний образ Тар'ягна, помили руки й лиця у водах Десни i сiли справляти тризну тут же, на березi. Через рiк, коли душа князя, попрощавшись iз Цим свiтом, мала iти на Той свiт, на луги очищення i перевтiлення, було влаштовано на могилi князя Кия годовини -- тризну велику. На могилi i навколо не? постелили довжелезнi рушники, наставили страв i трункiв. Дружина князя Кия, побратими i родичi славили князя Кия, згадували походи, ?ли i пили. Бiля само? фiгури Тар'ягна встановили велику дубову бочку, налили ?? п'янким медом, i дво? поважних мужiв закликали: Пiднесемо цю компанею Буй-туровi, який нi з одно? битви не прийшов без ворожо? голови, тому, хто носить найважчу пiсля князя Кия булаву i вбива? одним ударом i вершника, й коня. Отрок, який ще не вбив жодного ворога, брав обiруч подво?ну братину i пiдносив Буй-туровi. Буй-тур брав келих-двiйнятко i проголошував: -- Хай наша Слава не вмре, не поляже од роду i довiку! Славний був князь Кий Палович Котигорошко, земля йому пухом, хай не довго вiн митариться на лузi з золотими пiвниками, хай нам Бог пошле достойних ворогiв, щоб помiрятися з ними силою. Випив, стоячи, трунок, а те, що не допив, плеснув у вогонь. Вогонь зблискував вiд трунку бiлими язиками, i дух розпареного хмiльного меду слався над рiвниною. А поважнi мужi знову виголошували iм'я славного во?на, i отрок пiдносив йому братину. Так поступово братина-компанея iшла по колу за сонцем. А за окремим довгим рушником волхви пригощали шiстдесятьох молодих во?нiв, за кожним келихом бризкаючи на ?хнi поголенi пiд оселедець голови краплi вина з келихiв. Не раз i не два пiдносили вони до губiв золочений рiг з чар-трунком, i коли загальна тризна тiльки розгулася, всi шiстдесят козакiв уже ледве тримали голови на в'язах i в очах ?хнiх зависла поволока. Тодi по дво? волхвiв взяли кожного юнака попiд руки i повели у шатра, якi великим колом оточували могилу. Там кожного юнака загорнули в бiлi коноплянi покривала, тодi загорнули в м'якi вовнянi коци i скручували ?х кiнцi, аж поки душа не вилiтала з тiла. I тодi, як усi веселились i спiвали, волхви вичистили мертвi тiла юнакiв, наповнили товченим кiпером, насiнням селери, ладаном i висiвками, покрили воском. Вставили уздовж хребта вербовi кiлки, через шию аж до голови, i зашили. Потiм на попарних кiлках, вкопаних навколо могили, закрiпили по пiвколеса iз великих возiв. Переднiй обiд тримав плечi шiстдесяти забитих коней, а заднiй пiдпирав живiт бiля бедер. Народ пiсля тризни став вiддаля, тримаючи смолоскипи над головами. Волхви одягли на коней кантарки, щоб дати поводи юнакам в руки. Всiх шiстдесятьох набальзамованих юнакiв посадили на коней, нижнi кiнцi кiлкiв, що протикали юнакiв, уставили в отвори кiлкiв, якi протикали коней вздовж хребтiв. На непорушних лицях кiнно? князево? сторожi, на мертвих очах коней, на металi кантарок виблискував вогонь вiд жертовного вогнища i смолоскипiв. Люди iз смолоскипами помалу вiдходили в темiнь, на верху могили ще горiло багаття, бiлiли рушники з поперекиданим посудом, i мовчазнi вершники з голими по пояс тiлами виблискували пiд промiнням холодного мiсяця. Та вiтер розвiвав жмутки чубiв на бритих головах князево? сторожi. А берегом i рiчкою вервечками i поодинцi блискотiли рухливi вогнi смолоскипiв, розтiкаючись по обiйстях. Синам князя Кия, якi народилися вiд княгинi Либiдь, залишились такi священнi речi: золотий рiг, пристебнутий до розцяцькованого вiйськового пояса, золотий плуг з ярмом i золота сокира-бартка. Тро? його синiв -- Лiпослав, Арпослав i Колослав -- уже були дорослими мужами i мали дiтей. Коли найстарший син, Лiпослав, пiдiйшов до золотих речей, щоб забрати ?х собi, як найстаршому синовi, який мав право по старому закону на вiтцеву владу i ма?тки, золотий рiг з поясом i золота бартка спалахнули чарiвним вогнем i не далися йому в руки, i вiн змiг узяти лише золотого плуга з ярмом. Став вiн старiйшиною над старiйшинами землеробiв i пастухiв. Коли середульший син, Арпослав, пiдiйшов до золотих речей, щоб заволодiти ними, то золота сокира-бартка спалахнула чарiвним вогнем, а золотий рiг з поясом вiн забрав. Став пiсля того Арпослав волхвом над волхвами. Коли наймолодший син князя Кияна, Колослав, простягнув руку до золото? бартки, вона далася йому в руки, i став вiн князем над князями. Таким чином, Боже провидiння подiлило спiльноту укра?нського народу, який до цього був трудiвником, во?ном i волхвом ув однiй особi, на три стани. Колослав був мудрим князем-во?ном i розважливим державцем.

  7. Року Божого 851 до ново? ери

Пiсля трьох рокiв князювання Колослав вирiшив iти походом на мiдян. Але перед тим хотiв пересвiдчитися, чи велика його кра?на i чи вона вся визна? його зверхню руку. Колослав наважився на жертву священного коня. По всiй Араянi було передано вiсть, що князь Колослав хоче принести в жертву бiлого коня. До Ки?ва з'?хались побратими i родичi князя Колослава. Вiд роксоланiв прибули витязi пiд рукою князя Володимира, вiд сар'ягнiв -- витязi пiд бунчуком князя Алана, вiд волинян -- витязi з князем Дулiбом на чолi, вiд кiмар'ягнiв -- витязi з князем Антом, вiд кра?нцiв -- князь Дрегович з витязями. Зiбралася також дружина князя Колослава i тисяча во?в старiйшини Лiпослава. На тирловищi бiля Подолу, де був шмат рiвного низького берега, витязi змагалися в доблестi на заклад. Кидали хто якнайдалi сулицю, камiнь, стрiляли хто влучнiш з лукiв, скакали навперегони на конях i бiгали наввипередки. Силачi боролися, голi по пояс, а вправнi рубаки билися короткими тупими мечами пiд судом старiйших витязiв. А багато хто ходив у повному бойовому обладунку, з дорогою збро?ю, обвiшаний засушеними шкiрами з голiв колишнiх ворогiв, були й такi, що носили цiлу людську шкiру, натягнуту на лозовий пiдрамник, якщо переможений ворог був дуже знаменитий. Мiняйли носили помiж куренями нову зброю, збрую, на?дки, а скоморохи самi веселилися i людей веселили. Осторонь спiвцi спiвали думи i бувальщини про подвиги витязiв Тарiйсько? землi. А на Ки?вiй горi стояв Храм. Чотирикутна дерев'яна будiвля з притворами з чотирьох сторiн свiту, а на нiй -- кругла баня, пофарбована в синiй колiр. По синьому тлi -- золотi зорi. Зовнi на стiнах Храму були вирiзьбленi божистi подi?. Рослини, тварини, люди i Боги рiзьбленi так достовiрно i такi яскравi були кольори фарб, нiби дощi i снiги не дiймали ?х. Навколо Храму стояли рiзьбленi лави i столи, а над ними -- двосхилi шатра з дранки. У роковi свята за цими столами i просто за рушниками, розстеленими на травi, вiдбувалися трапези весi. У дворi Храму була стайня, звiдки молодий виученик вивiв священного бiлого Коня. В цей час iншi волхви застромили у землю перед входом у Храм шiсть списiв попарно навхрест, викопали мiж першою парою списiв i порогом Храму ямку i поклали туди три чорно-бiлих лички жеребкiв. Iз схiдних дверей Храму вийшов найперший волхв, взяв за кiльце кантарки Коня i завiв його в Храм з боку сходження на небо Дарбога. Провiв коня понад фiгурою Триглава, вiдслонюючи барвистi верети, що звисали аж з-пiд само? стелi Храму, творячи навколо фiгури Бога чотирикутне барвисте шатро, i пiдвiв Коня до вихiдних дверей, з боку заходу Сонця. Волхви, якi стояли двома шерегами в Храмi i бiля Храму обiч шляху Коня, пильно стежили, з яко? ноги вiн почне переступати загородженi в землю списи. Уважно обнюхавши порiг i форкнувши, Кiнь переступив порiг з право? ноги, i це був добрий знак. Так само з право? ноги вiн переступив i три пари схрещених списiв, лише переступаючи останню пару, злегка зачепився правою задньою ногою об древко списа. Волхви стиха зiтхнули. Головний волхв Храму запитав Арпослава: Чи будемо кидати жеребки, а чи залишимо та?мне та?мним? Арпослав вiдказав: -- Жеребки пiдкинемо перед походом, а у святковi днi бува? i хмарна погода. Сказано: хто хоче знати майбутн?, той ризику? втратити спокiй. Кiнь був бiло? мастi, лише трошки вище копит вiнчики чорного обвислового волосу i навколо носа рiс чорнуватий пушок. Очi в коня були червонi, глянувши в них, людина переймалася страхом перед вогнем, що ? вогнем животворним. Цей Кiнь нiколи не був пiд сiдлом, лише носив чорний ремiнний кантар iз дорогоцiнним камiнням на заклепках i золотою бляхою iз зерню на чолi, на якiй було зображено Тар'ягна на конi, коли вiн женеться за кабаном, наклавши на лук стрiлу. 3 правого боку кантарки було приковане, масивне мiдне кiльце для поводу, коли Коня прогулювали, але зараз у тому кiльцi не було повода. З того часу, як волхви взяли його ще рiчним лошам до Храму, цей Кiнь не ходив з пастухами в степ понад Днiпром, аж до Лукомор'я i назад, на осiннiй розподiл рiчного приросту товару мiж общинами i общинниками. Вiн пасся пiд наглядом молодших волхвiв в урочищi Почайни i Глибочицi, але сьогоднi нiхто не мiг заступити йому шлях, бо позад нього ?хали на бойових конях кращi витязi Укра?ни, ?хала дружина князя Колослава i сто княжих бойових колiсниць, iшла пiшки тисяча старiйшини Лiпослава i принаймнi половина волхвiв iз усi?? тарiйсько? землi -- численне духовне во?нство волхвiв Арпослава. Батьками Коня були: бiлий жеребець кра?нського князя Дулiба i бiла кобила Великого тарiйського князя Кия. Колись князь слов'янський Напiйслав хотiв зберегти чистоту породи свого племiнного табуна i злучив бiлу кобилу Зорю iз ?? ж сином, бiлим жеребцем Мiсяцем, який рiс окремо вiд матерi у табунi роденських козакiв. Пiсля того, як князь Напiйслав ?х злучив, вiн залишив ?х у одному косяку, i вони розпiзнали одне одного. Бо одного ясного лiтнього дня, коли над високими степовими травами хвилювалося запахуще мрево, жеребець i кобила в обiдню пору зiйшли на високу днiпровську кручу. Була саме обiдня година, коли у розiмлiлий дурманом трав i спекою степ не можна виходити самому, бо блукатимеш, ошуканий Блудом, i можеш зайти у такi вибалки, що i не виблука?ш. В таку годину можна наткнутись в степу, коли ти сам, i на Русалку, коли вона об'?здить на санках, запряжних баранцем, темний гайок серед степу. Санки ледве торкаються трави, i Русалка може взяти тебе на санки до себе, i ти вже нiколи не повернешся. Князь Напiйслав iз десяткою молодшо? дружини якраз триножили коней, як раптом почули голосне парне iржання i побачили, як дво? бiлих коней стоять на кручi, обнявшись бiлими шиями. Не встигли козаки чогось подумати, як обо? коней разом стрибнули з кручi i загинули. З того часу для племенi укра?нцi брали жеребцiв або кобил iз дальнiх табунiв. Минав дев'ятий мiсяць ходiння жертовного Коня по тарiйських землях. У яку землю не приходив Кiнь, його радо зустрiчали, це було знаком, що вони згоднi ходити пiд рукою Великого ки?вського князя в сукупнi далекi походи i жити в мирi помiж собою. Колослав ?хав на сiрому в яблуках жеребцi, Арпослав на вороному, а Лiпослав на гнiдому. Проте Арпослав бiльше ?хав у чотириколiсному зручному возi, обтягнутому червоною повстю. Одного разу, коли Кiнь пасся у Лукомор'? бiля рiчки Дунай, а вiйсько i дружина стали табором i лише з десяток козакiв наглядали за жертовним Конем, до Арпо на вiз прийшов Лiпо. Випивши пива, що вони його вимiняли в дулiбiв, брати розговорилися. Арпослав сказав: -- Дуже могутнiм став наш молодший брат Колослав. Ось уже роксолани, i алани, i слов'яни, i волиняни, i кiмарiйцi, i кра?нцi прийняли добре жертовного Коня. Ще пройдемо до тих же кра?нцiв, якi звуться букачами, галичанами, троками та деревлянами, -- i до Ки?ва на велику тризну. Лiпослав скривився й промовив: -- Як було до цього часу, стiл переходив у спадок старшому синовi, в даному випадку менi б, у мене аж у грудях пече, як згадаю отой урок старого князя Кияна iз золотими речами. Арпослав кивнув, але заперечив для годиться: -- Волхви говорять, що Коло -- то син Кия i Лелi, яка на Новий рiк спуска?ться iз Неба i ходить мiж людей, даруючи тарiйцям добробут. Тодi вона зветься Колядою, щоб ?? не упiзнали злi Духи. Бо коли вона ста? дiвчиною Колядою, тодi не така всесильна, щоб князь Кий мiг ?? покрити. А потiм Ягна напустила на нашу матiнку княгиню Либiдь чари, щоб вона подумала, нiби непразна, i в урочний час пiдклала ?й сво? дитя. Лiпослав зауважив: -- Мало чого не кажуть вашi волхви, лише б прославити свого Великого князя. Одначе з цього виходить, що Коло нам не зовсiм рiдний брат, а син останньо? батьково? любовi Лелiйки родом з мiста Родня, куди вiн останнiм часом частенько ?здив наглянути на сво?х чистопородних кобил. Я чув, що Лелiйка одягалася як проста общинниця, носила бiлу вишиту сорочку i плахту, а вiнок не золотий, а iз звичайних польових квiтiв. Арпослав сказав: -- Сумнiв зароджу? зневiру в Бога, а зневiра -- це пряма дорога до грiха. Може, вона була Русалкою, Ягна може перевтiлитися в кого захоче. Проте Лiпослав уже закусив вудила i сказав напрямки: -- Треба з цим кiнчати, поки Кiнь не прийшов у Ки?в, бо тодi вже буде пiзно. Арпослав зрозумiв до чого йдеться, але туманно прорiк: -- Ти старший, брате. У лузi рiки Збруч прокинувся князь Колослав перед вранiшньою зорею. Склавши вранiшню молитву, пiшов провiдати жертовного Коня. Пастухiв, якi стрiли його, вiдiслав. Кiнь зрiдка лише скубав стару траву, форкав, поглядав на схiд сонця, що вже ледь просвiтлiв. Закiнчувався серпень, i десь за млiючим теплом вже ховалася скляна прозорiсть. Князь Коло пiдiйшов до Коня i, взявши його за мiдне кiльце, погладив попiд ши?ю. I тут у якусь частку митi вiн почув посвист стрiли, i поряд з його рукою у бiлу шию Коня вп'ялася стрiла. Озираючись, князь Колослав побачив, як до нього з-за кущiв верболозу швидко пiдходить старший брат Лiпослав, на ходу накладаючи другу стрiлу. Позад нього крокiв за п'ять поспiшав Арпослав з оголеним мечем. "Друга стрiла для мене", -- за тисячну частку митi встиг подумати князь Колослав i безпорадно озирнувся довкола. Ще за мить вiн побачив спис, що стримiв майже поряд, -- його залишили тут пастухи. Коло метнувся до списа, i в цей час друга стрiла вп'ялася йому в груди. Проте тiло його ще було сильним i гнучким, ще смерть лише входила в оселю життя, ще князь Колослав устиг вихопити спис, вдарити ним Лiпослава, пробити його наскрiзь i разом з ним Арпослава, що якраз набiгав ззаду iз занесеним мечем. За ту тисячну частку митi, коли ще думки пробiгали в головi Колослава з неймовiрною швидкiстю, вiн не встиг подумати, чи то Арпослав теж хотiв на нього напасти, чи вiн хотiв убити Лiпослава за те, що той наважився убити молодшого брата, чи вiн хотiв його убити вже пiсля того, як Лiпослав уб'? Колослава, щоб самому залишитись спадко?мцем Великого стола? То було вiдомо лише Боговi. Князь Колослав дiяв у поривi бою i, тяжко поранений, останнiм могутнiм зусиллям пiдняв обох братiв на довгому пастушому списi i через себе, падаючи, кинув ?х разом iз списом у рiку Збруч. I, вже падаючи, побачив бiля себе конаючого бiлого Коня. Ясночервона, як очi Коня, кров виступила навколо стрiли i потекла, нiби зачинаючий рiку струмок, вниз по бiлiй ши?. Кiнь борсався в передсмертних судомах, i червонi бризки кровi i криваво? пiни з рота Коня обляпали його бiлу шкiру, i листя, i траву, i рiчку. Було видно, що наступа? осiнь. Тепле повiтря десь розтануло, i подув холодний вiтер. Зiйшлися волхви, i князi, i люди. Дарбог-Сонце в цей час визирнуло з-за обрiю лише одним променем -- Полелем. Ще люди дотумкувалися, що тут сталося, а волхви, мудрiсть яких була стiйкою перед лицем смертi, витягли стрiлу з ши? коня. Кiнь сконав i затих. -- Горе нам, князь Колослав помре! -- Сказав головнiший волхв. Вiн пiдiйшов до князя Колослава i побачив, що стрiла увiйшла пiд лiвий сосок, але, мабуть, не зачепила серце, бо князь ще живий. Проте витягнути стрiлу не було нiяко? можливостi. В цей час люди, що пiсля першого зацiпенiння роззирнулись довкола, побачили внизу пiд обривою двох братiв, нанизаних на один спис, i все зрозумiли, бо Лiпослав був iз затиснутим у руцi луком, а Арпослав з порожнiми пiхвами, меч його стримiв iз неглибоко? води. В момент, як Колослав кидав братiв у рiку, повний блiдий мiсяць ще був на небi, бо сонце ще не зiйшло, i на його поблiдлому з жаху диску вiдбилася тiнь Колослава, який пiдняв на спис двох братiв. Волхви взяли князя Коло на ношi i понесли в Ки?в. Ще три мiсяцi повiльно умирав князь Колослав, i в цей час на укра?нськiй землi ставало все холоднiше й холоднiше, день меншав i меншав, смуток, горе i печаль розлилися укра?нською землею. Золотий плуг з ярмом i пояс iз рогом стали залiзними, лише сокира-бартка лишилася золотою. Отже, влада князя Коло i його княжих нащадкiв стала переважати владу старiйшини-землероба i волхва. Князь Коло, доки жив, звелiв роздiлити всю укра?нську землю помiж сво?ми трьома синами Вартанi?ю, куди увiйшли роксолани i сармати, став правити Гелослав; Куявi?ю, куди увiйшли Слов'янська i Волинська землi, -- Сокiлслав; Славi?ю, куди увiйшли Кiмарiйська i Кра?нська землi, -- Святослав. Тим часом день все коротшав i люди боялися: Дарбог зовсiм перестане зiгрiвати Землю. Отже, волхв iз роду Арпослава Свiтовид, праведний серед праведних i найдоброчеснiший серед доброчесних, помолившись Ягнi i принiсши в жертву ?й ягня, в присутностi людей, якi покинули всяке дiло i тужили за Колославом, котрий помер у перших числах грудня пiшов до священного дуба. Хоча душа Колослава ще не покинула Землю, але зразу наступила холодна зима. Полiз Свiтовид 19 грудня на височенного дуба-нелиня, щоб запитати волю Божу i передати благання вiд усього арiйського народу, щоб Ягна забрала Колослава iз володiнь Морани. Три днi не злазив Свiтовид з дуба, лише одразу, як вiн долiз до вершини, вдарив страшно? сили грiм i небом жахкали Божi Перуни. Люди, якi чекали на Свiтовида, помалу розiйшлися, лише тро? волхвiв -- Авх, Бож i Рус -- чекали.

  XI. НОВИЙ ЗАКОН

  I. Року Божого 861 до ново? ери

Як вилiз Свiтовид на самий вершечок дуба, ударив страшно? сили Перун, спалив верхiвку дуба i розколов ??. Тiло Свiтовида згорiло, душа полинула на трет? Диво, а попiл засяяв навколо дуба срiбним серпанком. В цей час Свiтовид подумки повторював слово "Ягна", подумки покладаючи на груди Криж. Стала перед його духовним зором блакитна рiвнина, а посеред то? рiвнини яскрiла бiлим вогнем величезна куля. Пiдiйшов вiн до не? так, що ледве мiг дивитися на ?? яснiсть i побачив, що це сидить на гнiздi iз закрученого Свiтового Звия Бiла Лебiдка. Сказав Свiтовид: Бережо-Ягно-Дивна-Жива, послали мене люди дiзнатися, чи буде зiгрiвати Землю Дарбог? Почув вiн голос: -- Аби дiждатися людям Дар-Бога-Коло, треба щоб вони виконували закони. Перший закон життя -- це Любов. Як зна?ш ти, Свiтовиде, любов зароджу?ться в серцi юнака а чи юнки неусвiдомлено, як Божисте палання душi, коли вони нiби i не думають про злягання, а лише прагнуть бути разом, щоб насолоджуватись об'?днанням палаючих любов'ю душ. Свiтовид: -- Але про це знають i говорять нашi волхви. -- Вiрно, поокремо люди знають майже про все, але всього в цiлому не зна? нiхто. Не всi люди виконують тi закони, про якi вони знають, i не всi люди хочуть виконувати те, про що вчать волхви. Навiть не всi волхви правильно тлумачать закони. От на землi, крiм свiтлих волхвiв, ? ще гурт вiдунiв-?норе?в, котрi хочуть знати i те, про що можна дiзнатися, порушуючи закон. Хоча й народилися чоловiками, а личину носять таку, як у жiнки: голять геть чисто лиця, винайшли спецiальну масть i мажуть нею груди, внаслiдок чого в них вiдростають жiночi груди, беруть у постiль мужчину i пiдставляють йому свiй зад, хоча у них нема? жiночого лона i вони не можуть народжувати дiтей. Вiд того тiло стражда? i швидко згора?, бо змика?ться позитивна i негативна енергiя. Смердить сiркою. Проте найбiльше страждають тi чоловiки, якi задовольняють чортовi пристрастi ?норе?в, бо внаслiдок того, що вони сунуть свiй живець в зону смертi, в них розладну?ться нижня петля прив'язаностi до Дерева життя. Це навiть призводить до заразно? хвороби, яка псу? кров i переда?ться дiтям, яких цi чоловiки встигають завести iз жiнками, бо для них нема? нiякого розбору в способi задоволення сво?? хiтi. Активнi збоченцi живуть утричi разiв менше, нiж люди, якi ведуть правильне любовне життя. Так робиться грiх перед Богом, бо зневажа?ться справжня любов, яка ? Божистою енергi?ю життя. Вони нiбито здiйснюють таку дiю, як i в любовi, але це ? антилюбов, це вiд Чорта. Бути спаленим Перуном -- це благо. Померти вiд затяжних недуг в муках на землi -- ось справжня кара Божа. Свiтовид: -- Бо ж i ти, Боже, не завжди ясно пода?ш сво? знамення. От, кажуть, давним давно i князями, i волхвами в людей були жiнки. А тодi чомусь князями i волхвами стали чоловiки. Тож ?норе? i наслiдують давнiх волхвувальниць, якi могли народжувати. Голос: -- Отож, Свiтовиде, запам'ятай висновок iз першого закону. Чоловiку -- чоловiче, а жiнцi -- жiноче. Збоченцi не служать нiякому Богу, а лише Чорту. За верховним законом, внаслiдок повiльного повороту Дива, на Землi змiнюються полюси. Там, де було тепло, ста? холодно, там, де було сухо, ста? мокро, там, де було низько, ста? високо. Там, де панували жiнки, панують чоловiки, а колись знову буде навпаки. Любов можлива лише помiж чоловiком i жiнкою. I чоловiчий живець можна запихати лише в жiноче живородне лоно. По сво?х законах Бог насила? на порушникiв хвороби i скору смерть, по земних законах, якщо грiх збоченства ста? вiдомий громадi, а тим паче хтось буде хвалитися ним i намагатись увести в закон -- цей "хтось" заслугову? на смерть, таку, яку визначить громада. Отже, помiж чоловiком i жiнкою може бути любов, вони можуть обнiматись, цiлуватись, злягатись, але злягатись лише дiтородними органами. Мiж чоловiком i чоловiком може бути лише дружба, вони можуть здороватись за руку, обнiматись i притискатись одне до одного щоками, але не мають права цiлуватись у губи. Мiж жiнкою i жiнкою може бути лише дружба, вони можуть здороватись за руку, обнiматись i цiлувати одна одну в щоку. Свiтовид: -- Однi вчать, щоб була в чоловiка лише одна жiнка, а в жiнки один чоловiк, а iншi вчать, що може бути всяко. Голос: -- Не у всякого чоловiка i не у всяко? жiнки однакова снага, тому, якщо чоловiк а чи жiнка зможуть уникнути ревнощiв i якщо у них вистача? статкiв, вони можуть мати дружин по потребi, i це не кара?ться вищим законом. Свiтовид: -- А який другий закон, Боже? Голос: -- Про другий закон ти дiзна?шся на другому Дивi. Опустилась душа Свiтовида на друге Диво. Це було пiд животом Бiлого Лебедя. Там лежало тро? круглих червоних я?ць. Тобто Бiлий Лебiдь сидiв на трьох яйцях. Одне з яких було Матiр'ю, друге -- Батьком, а трет? -- Сином. Обгорнутi були яйця кiльцями величезного Свiтового Звия. Свiтовид: -- Боже, який твiй другий закон? Голос: -- I цей закон знають волхви. Проте не всi люди вже почули про нього, не всi його виконують i не всi хочуть його виконувати. Адже всi лiкарi лiкують вiд смертi, але мало хто лiку? вiд життя, якщо воно навiть нестерпне для недосконалого тiла. Це закон Обстеження. Вищий суд, який повинен складатися iз наймудрiших i найчеснiших волхвiв, життя яких минуло у праведному служiннi Божистим законам i якi досягли вiку 54 роки, повинен прирiкати на легку смерть калiк вiд народження, калiк вiд тяжкого поранення а чи звiром, чи деревом, чи ворогом, а також тих, у кого скаламутився здоровий глузд. Свiтовид: -- Тяжко, Боже, бути таким розумним, щоб це визначити. Голос: -- Мудрi серед мудрих знають, що мука земна може бути гiршою за життя, тому громада повинна допомагати як жити, так i померти. Закон не може бути нi злим, нi добрим, вiн може бути лише справедливим i обов'язковим. Ще нижче опустилась душа Свiтовида. Блакитна рiвнина вологого повiтря тут була обгороджена вiд навколишнього свiту стiною вогню. Наче планети навколо Сонця, довкiл Ягни лiтало дев'ять темно-червоних вогняних куль. Це були дев'ять перевтiлень Ягни: Велес, Рода, Морана, Папа, Слава, Яма, Дарбог, Дана, Дудь. Свiтовид: -- Який же третiй закон, Боже? Голос: -- Третiй закон -- це закон Мiри. Вiн так само i добрий, i жорстокий, як на посереднiй людський глузд. Щоб людям радiснiше було жити на землi i ?х так не дiймала туга за свiтовою волею, я послав ?м такi напо? i пахучi дими вiд спалення деяких рослин, котрi пiдсилюють радiсть життя. На свята люди смакують ними. Досконала людина повинна i може обходитись лише поживною ?жею i чистою джерельною водою. Людина недосконала, яка зловжива? тютюном, маком, коноплями чи горiлкою, наража? себе на небезпеку. Коли вона звика? до маку, конопель а чи горiлки, то переста? працювати, порушу? суспiльнi закони i закон любовi. Таку людину, яку спiтка? згубна звичка i вона не може керувати сво?ю волею, за рiшенням ради волхвiв треба прирiкати на легку кончину. Свiтовид: -- Важкi закони оголосив ти, Боже. Голос: -- Всi цi закони я вже не раз передавав на Землю i не раз карав усю люднiсть за ?х порушення. Пiсля спалення, наступнi поколiння народжуються досконалiшими. Свiтовид: -- Але ж i Чорт спокуша?. Голос: -- Борiться iз спокусами, на те я вам дав силу волi, почуття правди i совiстi. Цi закони важкi, але разом з тим i легкi. Кожна людина середнiх здiбностей може ?х виконувати, щоб бути щасливою. Тiльки послiдовно дотримуючись законiв Бога i дослухаючись до голосу Совiстi, можна побудувати Рай на землi. Адже Рай i Пекло можна збудувати на землi. Нарештi ще раз блиснула блискавка, загримiло, тро? волхвiв -- Авх, Бож i Рус -- попадали ниць, i з того часу ця поза стала позою найбiльшо? покори Боговi, позою притлумлення людсько? гординi перед гнiвом Божим, а перед Рiздвом люди, сходячись на радiння, спалюють опудало людини, щоб разом з ним спалити сво? грiхи. Коли волхви пiдвели голови, пiд дубом стояв Свiтовид. Вiн сказав: -- Ставаймо спина до спини на чотири сторони свiту i будемо ректи тарiйцям, будемо говорити чотирма вустами волю Божу, новий закон укра?нському народовi. Хто прагне наблизитись до Ягни, до того сама Божиня наблизиться, чи та людина буде на горi, а чи сидiтиме в глибокому порубi. У людини ? душа, яка ? часткою Божого духу, у людини ? кров, яка ? часткою вогню животворного. Ягна сьогоднi да? людинi ще i совiсть, яка ? часткою всесвiтнього сумлiння. Волхви говорили i говорили, а люди приходили, вислуховували i вiрили, запам'ятовували i жили. В нiч перед Рiздвом вдарив грiм i спалив гурт волхва ?норея. Ягна сповiстила укра?нцiв, що князя Коло вона забрала з володiнь Морани i прилучила до лику Дар-Бога-Сонця. Вiднинi день почне бiльшати, аж поки не стане таким, як був, а тодi знову стане меншати, а коли ставатиме найменшим, буде час панування Дудя. Разом iз совiстю Ягна послала людям страх перед будь-яким убивством i любов до ближнього. Вiднинi, навiть рiжучи скотину, люди просять дозволу i мужностi в Бога. Найбiльший грiх -- це вiдмова вiд вiрувань предкiв. Казання-речення рiдною мовою -- це ?дина дорога до спiлкування з Богом. Вiдмова вiд рiдно? мови -- це вiдмова вiд цi?? дороги, вiд цi?? опори. Грiх тим батькам, якi не навчають сво?х дiтей мови предкiв, адже дитина не може вибирати, i не давати ?й можливостi знати рiдну мову -- це насильство над невинною душею. Грiх убивати свого одновiрця, це -- справа державного закону. Грiх не поважати сво?х батькiв. Грiх красти. Грiх не вiддавати позички зумисне i не виконувати скрiпленого вiйськовим а чи торговельним договором обов'язку. Торгiвля -- це головний закон людського спiвiснування. Грiх пропивати статки сво?х дiтей. Не дбати про сiм'ю. Грiх зневажати чоловiковi жiнку, з якою вiн ма? дiтей, чи жiнцi чоловiка, з яким вона ма? дiтей. Грiх мати сестрi брата чи братовi сестру до четвертого колiна як жiнку. Грiх матерi мати сина як чоловiка, а батьковi дочку як жiнку. Треба виховувати у собi i в людях почуття честi. Дотримуватись Божих заборон у поведiнцi i стосунках з одноплемiнниками, бути мужнiми i самовiдданими у боротьбi проти ворогiв укра?нського народу, дотримуватися князiвських законiв доблестi, керуватись голосом власно? совiстi, прагнути до правдивого життя. Умерти у боротьбi за благо рiдного народу -- то ? найпрекраснiша смерть. Багато чого не можна людинi робити, щоб вижити на землi. Розум людини безмежний i не зна? перепон, лише Божi закони iснують для того, щоб людина не стала Нечистою силою. Але ще бiльше можна людинi на землi робити справ з Божого благословення. Все сво? життя люди видумують закони, пiзнаючи розумом, душею i совiстю волю Божу. Совiсть -- рiдна сестра правди. Голос совiстi -- це голос Бога. Коли людина втрача? совiсть, нею заволодiва? Чорт. Людина без совiстi -- це божевiльна людина, вiльна вiд Бога: вона не ма? спiвчуття, жалощiв, вiдчуття правди. Тому, крiм того, що вiдчуття правдивостi вихову?ться звичаями прабатькiв, почуття совiстi Ягна да? тарiйцям разом з душею при народженнi. Не зразу людина втрача? вiдчуття совiстi, сотнi разiв Бог попереджа? людину схаменутись, стати на шлях iстини, i це ? завжди вибiр. Золотi речi: плуг з ярмом, пояс iз чашею i сокира-бартка -- пiсланi вам, укра?нцi, для того, щоб ви знали, що наше суспiльство завжди повинно дiлитися на три стани: I -- землеробiв-робiтникiв i над ними старiйшина; -- волхвiв, якi навчають народ Божих законiв, i над ними колегiя волхвiв iз дев'яти осiб (жiнок i чоловiкiв у довiльнiй кiлькостi). По черзi кожен рiк один з волхвiв -- найстарший; -- во?нiв, охоронцiв народу, i над ними Золотий князь. Основний закон для старiйшин, волхвiв i князiв -- це байдужiсть до розкошiв i накопичення багатства для себе особисто i безкорисливе примноження багатства i добробуту укра?нського народу. Прабатько наш, тарiйцi, -- Дарбог, а прамати -- Ягна-Дивна-Жива. Ми всi -- укра?нцi -- дiти Тар'ягна. Ось вам, укра?нцi, дев'ять одкровень, i кожне одкровення склада?ться iз трьох казань. Кожне одкровення ревний вiруючий може говорити вголос або подумки в однiй з вiдповiдних дев'яти поз. Будь-яке з наведених казань можна творити у будь-якiй з наведених поз. До того ж можна створювати новi казання i новi пози, якi були б сприйнятливi для лона Вiри. Форма нашо? Вiри -- це книга "Бережа". Змiст нашо? Вiри -- це вiруюча укра?нська Душа. Наведенi нижче казання i пози -- це початок дороги до Вiри, до самовдосконалення i спосiб Вiри для тих, хто шука? до не? дорогу. Поза перша: поза Тар'ягна, поза найбiльшо? Божо? благодатi. Лягти на спину, розкинувши руки i ноги, розслабитись, думати про вогонь небесний животворний, розчепiривши широко пальцi на руках i напруживши долонi. Очi примружити, майже заплющити.

  До Ягни

  Казання перше

До Ягни звертаюсь я, до вогню животворного, який у Всесвiтi розлитий, у теменi розбризканий, у твердi захований. До тебе, Найдосконалiша, яка послала на землю вогонь животворний, вогонь, який буду?, оживля?, зiгрiва?; вогонь, який умиротворю?, очища?, змiта?, пану?. До тебе, Табiтi, яка народилася iз рiвноваги вогню i холоду, до того вогню, який упокорений, повiльний i теплий, як життя. Бережо-Ягно-Дивна-Жива, спаси i помилуй мiй народ, мою сiм'ю i мене, твою рiдну дитину, порятуй мене вiд Зради i Манi?. Пошли в мою душу Мир i Надiю, в тiло -- Силу i Наснагу. Щоб вода менi була смачною, а повiтря було легким, щоб я був у потоцi твойого, Ягно, всеблага, дихання, як краплина у могутнiй рiцi, щоб я був у тiлi свого народу, наче кровинка в серцi. Слава тобi, Ягно-Дивна-Жива, ти -- вогонь животворний, ти -- Коляда, ти -- Леля, ти -- Лелiйка, ти -- Велес!

  Казання друге

Ти, Велес, -- меч i щит укра?нського народу. Ти Бог вiйни i коханець Слави. Ти Тар'ягн -- непереможний войовник. Укрiпи душу мою Мужнiстю, щоб вона не знала, що таке Страх перед лицем ворога, перед лицем можливо? Смертi. Укрiпи мо? руки, мiй стан i мо? груди мiццю Тар'ягна всеперемагаючого, щоб я був мiцним, як дуб, швидким, наче вовк, i розважливим, як лис. Дай у мою душу жагу Перемоги, Слави i Звитяги. Дай у мо? руки всепобiдну зброю. Слава тобi, Велесе, покровителю всiх, хто став на прю. Хто став на захист благ укра?нського народу, його земель, рiчок, хат i криниць. Слава тобi, Велесе, ти -- Тар'ягн, ти -- переможець, ти -- Князь!

  Казання трет?

До тебе звертаюся, Велесе, охоронцю купцiв i мандрiвникiв. Ти -- Свiтовид. Торгiвля -- це мир i спокiй, благо i достаток. Заступи тих, якi ?здять iз землi в землю i сiють мир i вза?морозумiння помiж племенами iноязичними, чи просто людей, якi подорожують i братаються з тими, хто хоче братства i миру. Будь з нами, Велесе, коли ми п'?мо чашу побратимства, це найбожистiше почуття з-помiж людей -- Дружба; будь з нами, коли ми п'?мо компанею весiльну. Будь зi мною, коли я шукаю опору для Душi, виведи нас до Вiри в Ягну. Охороняй мене з усiх чотирьох сторiн свiту вiд напастi. Велесе всюдисущий, охорони мою худобу вiд хвороб i дай ?й гарний нагул i здоровий приплiд. Викохай у лузi гарну траву, пастуше небесних хмар. Прижени сво? отари, щоб напо?ти луг, i степ, i лiс, i город. Щоб зело буяло, а трави пишались. Щоб ситими були всi. Слава тобi, Велесе, ти -- воля Бога, покровитель нашого достатку! Слава!!!

  До Роди

  Поза

Лягти на спину, розкинувши руки i ноги в сторони. Очi заплющити, долонi згорнути в кулаки. Пiд час казання намагатися чим ширше розставити ноги.

  Казання перше

Родо-Богине, ти -- животворний вогонь, ти -- мiнлива i всеприсутня. В кожнiй билинi, у кожнiй комашцi, у кожнiй звiринi, у кожнiй людинi твiй животворний вогонь. Животворному вогневi я вклоняюся, Родо, творячи тобi сво? казання. Тому вогню, який ласкаво буя? помiж вогнем бiлим, свiтлим i вогнем спопеляючим. Твiй вогонь -- це вогонь нiжностi, творення i народження. Це вогонь, який спiвживе iз живою водою, це водяний вогонь, ти -- Дана-Рода. Слава тобi, Родо-Дивна-Жива!

  Казання друге

Родо, ти -- мати всiх матерiв, ти -- земля, ти -- дружина Папи, ти -- Леля, яка народила Коло-князя. Ти -- яйце iз жовтогарячим жовтком сонця. Ти -- мати, ти -- початок наш, тобi наша споконвiчна пошана. Дай нашим матерям здорове родюче лоно, захисти ?х вiд вогневицi, вiд недуги, хай вони родять здорових i дужих дiтей -- продовжувачiв укра?нського роду. Родо, мамо, пiдтримуй у нас животворний вогонь, захисти нас вiд бiлого вогню i вогню спопеляючого. Хай народження оновлю? землю. Хай вона буде вiчно молодою. Слава тобi, Родо, ти -- Табiтi, ти -- Коляда!

  Казання трет?

Родо, ти трима?ш житнiй колосок у руцi, ти -- саме Життя, розлите в небi, на землi i пiд землею. Ти -- Життя, розлите у водах i глибинах. Родо, ти -- життя родових вод. Ти -- жито, пшениця, овес, гречка, просо -- всяка пашниця. Ти -- святий хлiб на столi, ти наша щоденна пожива, ти -- молоко, яке влива?ться до рота наших немовлят, телят i звiрят. Ти кришиш, перемелю?ш, оживля?ш холодний камiнь, у якому вогонь дуже мiцно заснув. Ти -- вологий подув вiтру Стрибожича, вiд якого зволожу?ться камiнь i вкрива?ться зеленим мохом, ти -- найдрiбнiша живинка безмежних вод, якi без тебе були б мертвими. Ти -- Життя, яке повзе, росте, плететься, буя?, лiта?, бiга?, стриба?, пiдноситься, цвiте, квiтне i зав'язу?ться у зародки, плоди, насiння i безкiнечнiсть. Слава тобi, Родо, ти -- Жива, ти -- Рожаниця. Слава!

  До Морани

  Поза

Лягти на спину, скласти руки на грудях, заплiвши пальцi, приплющити очi, ноги звести докупи в одну лiнiю, носки не витягувати, розслабитись i думати про Смерть.

  Казання перше

Морано, ти -- покровителька волхвiв. Ти зна?ш пота?мне: долю людей i народiв. Ти велика ясновидиця i не бо?шся майбутнього. А я боюся знати майбутн?, бо я лише людина i маю смертне тiло, цю посудину для радощiв, для болю та гiркоти. Я маю смак, дотик, нюх i зiр, яких ти не ма?ш, тому ти вiльна, i всевладна, i всесильна. О Морано, володарка тьми, яку не може розвiяти нiяке свiтло, бо в тебе нема очей. Слава тобi, Морано, сховок усiх злих сил, не випускай ?х на нас -- ти могутня володарка. Слава тобi!

  Казання друге

Морано, володарка холодного пiвнiчного вiтру, бiлого снiгу i блискучого льоду. Ти -- межа для живого, ти -- холод, який зацiплю?, присипля?, заколису?. Ти -- противага вогню, його опора, ти -- безкiнечна галерея холоду, холодних бур i холоду тихого, безвiтряного, космiчного. Ти -- оболонка для тепла. Ти -- безмежний, холодний, вiчний спокiй i холодна мовчанка. Ти -- безмежний страх, тремтiння, холод душi, нудьга душi, лiд душi i снiг поза шкiрою. Слава тобi, Морано, ти -- Тьма, ти -- Морок!

  Казання трет?

Морано, ти Смерть. Ти -- незбагненне, бо те, що можна збагнути, живе. Ти -- непроникна темiнь, брама, загадка вiчностi i володарка Жалоби. Ти -- володарка Болю, ти -- страждання i упокорення змучено? Болем душi i тiла. Ти -- бич Божий i Божа ласка для стомлених життям. Ти -- протилежнiсть життя, його темна хвиля. Морано, не приходь до нас зарано, прости нам нашi грiхи, не насилай на нас шалене во?нство iз хвороб, недугiв i болiв. Посилай нам Смерть у пору старостi i без мук! Ми грiшнi i слабкi перед спокусами, прости нас i помилуй! Слава тобi, Морано, ти -- Жалоба i Сум.

  До Папи

  Поза

Сiсти, згорнувши ногу на ногу i руки на грудях, випрямити хребет i шию, приплющити очi. Пiд час казання зосередити зусилля, яксильнiше випнувши вперед сонячне сплетiння, намагаючись з'?днати лiктi за спиною, а долонi притуливши до соскiв грудей.

  Казання перше

Папо, ти -- i зоряне небо, ти i денне сонячне небо. Ти -- батько, ти -- батько всiх батькiв, ти -- Тар'ягн. Папо, ти охоронець всiх угiдь, всiх земель, всiх землеробiв. Будь ласкавим до мене. Ти -- кошара для хмар, ти -- сагайдак для блискавок i роздолля для грому. Ти -- наш хлiб на столi, i нашi дiти кажуть на тебе -- Папа. Оберiгай нашi ниви, сади i луки. Оплодотвори наше жито, пшеницю, i ячмiнь, i овес, i просо, i картоплю, i яблунi, i грушi, i вишнi, i кожне дерево, i кожну билину. Дай батькам мого народу i менi мiцну чоловiчу наснагу i хiть до жiнок. Щоб наше плем'я, наш рiд, наш народ був численним, дужим i мужнiм. Слава тобi, Папо, ти -- Тар'ягн, ти -- Небо!

  Казання друге

Папо, ти -- майстер ковальства, i гончарства, i всякого ремесла, ти -- покровитель робiтникiв. Ти викував меч, i рогач, i коцюбу, i серп, i косу, i спис, i наконеччя для стрiли, i сокиру, i безлiч усяких пристро?в. Ти викував зброю для Атiла, обручку для шлюбу. Ти допустив мене до та?мницi речей, до творчо? сутi. Папо, батьку рiдний, оберiгай мене вiд пiдступiв Чорта, який пiдстерiга? мене на дорозi до пота?много. Обережи мене, нас, народ, людей вiд атомно? вiйни, вiд страшних винаходiв, яких людям не можна винаходити, якими не можна керувати i тримати в покорi. Слава тобi, Папо, Батьку, продовжувач Роду!

  Казання трет?

Папо, ти -- небо над нашими головами, ти -- неперевершений митець, майстер художнього виробу, художнього слова i гарно? музики. Ти надиха?ш нас до творчостi, да?ш нам вiдчуття творення, вiдчуття причетностi до Бога-творця. Ми творимо сво?х дiтей i в цей час вiдчува?мо божисте блаженство, ми робимо свiй дiм i хочемо, щоб вiн був гарним, ми вишива?мо рушник i сорочку, малюючи на них радiсть життя i поклонiння Боговi. Ми спiва?мо пiснi, посилаючи свою душу до божисто? сутi. Ти, Папо, уклав у нашi душi творчу iскру, iскру Божу, ти дав нам почуття прекрасного. Слава тобi, Папо, ти -- Небо, ти -- Творчiсть!

  До Слави

  Поза

Стати на весь зрiст, п'яти стулити, а носки розвести. Пiдняти обидвi руки вгору в сторони, розчепiривши долонi, лице пiдняти до неба, приплющивши очi. Пiд час казання руки тягнути вгору, долонi розслабити.

  Казання перше

Славо, Богине, ти найпрекраснiша серед гарних, Богине Перемоги. Страшне тво? дихання на полi бою. Солодке тво? звучання у душi переможця. Ти надиха?ш наших во?нiв на подвиг, надиха?ш ?хнi серця самовiдданою любов'ю до сво?? землi. Через злигоднi, кров, рани i смерть ти ведеш до Перемоги, до торжества сили над супротивною силою ворога. Ти -- сама Боротьба. Випий з нами, Славо, чар-трунку, бо ти завжди попереду тих, хто перемага?. Славо, ти -- Боротьба, ти -- Перемога, будь з укра?нським народом. Ти -- найпрекраснiша серед гарних, ти -- гаряча, ти -- Торжество!

  Казання друге

Славо, ти -- ласкава Лада. Ти -- нiжнiсть до коханого, яка раптом оселя?ться в порожньому серцi. Ти -- кохання всеперемагаюче, ти -- всеперемагаюча любов. Ти -- Лада, Богиня Кохання, ти -- голос нашо? статi, яка прагне любовi. Наверни серце мо?? кохано? до мене, мов бджiлку до квiтки, мов пташку до гiлки, мов Лада до Лади. Пошли, Славо, менi щасливе кохання, щоб моя Лада була хорошою, доброю, вiрною, ласкавою, люблячою. Розлий, Славо, на мо?му лицi красу свою. Дай менi щасливу нагоду подивитися iз мо?ю коханою ув одне дзеркало, щоб нашi душi були нерозлучнi, а серця люблячi. Слава Коханню, Ладу i Ладi!

  Казання трет?

Славо, ти -- Любов, ти -- Богиня кохання. Доведи наше весiлля до подружнього ложа. Хай подружня любов, що ти ?? вселя?ш, Славо, в душi молодих, буде для нас провiдною зорею в подружньому життi. Хай наше спiльне лiжко буде оселею жагучого кохання, щоб у наших серцях нiколи не гасла iскра любовi з безсмертного серця Тар'ягна. Дай нам, Ладо, вза?мну ласку, розумiння, прагнення одне до одного. Одведи од нас, Любове, потворне, страшне, грiшне i зле. Витай, Славо, навколо нашого сiмейного вогню, будь разом з нами, а ми з тобою. Слава тобi, Любове, ти -- Благодать, ти -- щасливе Почуття!

  До Ями

  Поза

Стати на колiна, нагнутись, упершись у долiвку лобом i долонями побiля голови. Намагатись вигнути спину, подаючи корпус назад. Посерединi казання повiльно лягти на живiт, розкинувши руки i ноги в сторони. Пiд час казання викликати в сво?й свiдомостi до себе вiдразу, приниження за ницiсть почуттiв.

  Казання перше

Ямо, ти -- ворота для померлого тiла, ти -- страшна i невiдворотна родичка Смертi. Ти -- благо для оновлення i очищення землi, але ти страшна. Ти розверзете для поглинання лоно землi. Ти -- ворота в потойбiчне, перед яким тремтить наша душа. Але ти i сховок, i надiя, i втеча для зруйнованого хворобами чи старiстю тiла. Душа, яка звика? до тiла, протесту?, не хоче вiрити, що ти ?. Не приходь передчасно, Ямо, не затьмарюй мо?? надi?. Слава тобi i пошана, i боюсь тебе!

  Казання друге

Ямо, ти -- володарка печер, шахт i покладiв. Бережеш золото, срiбло, вугiлля, нафту i рiзнi коштовнi каменi. Володарка пiдземель, погребiв i льохiв. Зберiгач зерна, картоплi i капусти, бурякiв i моркви. Ти -- дух тунелiв i пiдземних вод. Ти -- та?мниця землi. Ямо, будь милостивою зi мною, коли я лiзу в шахту, зберiгай мiй харч, коли ховаю його в льох вiд спеки, оберiгай мою воду, коли я копаю криницю. Слава тобi, Ямо, вта?мничена у сховища, пiдземнi скарби, землянi плоди, якi зростають менi на спожиток. Будь милостивою, Ямо, ти -- лоно рiчок, ти -- Бережа.

  Казання трет?

Ямо, ти -- великий пастух чорних i сiрих ворон, грифiв i кондорiв. Ти -- очищувач землi пiд падла, хвороб i покидькiв. Ти -- велика Прибиральниця, родичка Чистоти i Здоров'я. Ти -- повелителька червiв i хробакiв. Ти -- страшна володарка потворного, жахного, смердючого, яке перетлiва?, щоб стати мирною благодатною землею. Ти -- родичка Мороку, Морани, невiдомого. Не переступай межi мо?? свiдомостi, чистоти мого тiла i духу. Будь собi у сво?й темницi, поза мо?м зором. Будь мо?ю опорою i помiчницею. Не май на мене зла, ти -- повелителька хвороб i недуг. Прости менi мо? грiхи. Тобi наша i Слава, i Боязнь, i Пошана!

  До Дарбога

  Поза

Стати на колiна, розвести плечi i взятись руками за п'яти, очi приплющити, лице розслабити, груди мiж двома сосками напружити назустрiч сонцю.

  Казання перше

Дар-Боже-Коло, ти -- свiтло, ти -- свiтло наших очей, свiтло наших хат, свiтло наших iкон. Засвiчую я свiтло у сво?й хатi i бачу тебе, виходжу з хати зустрiчати новий день i бачу, як яйце твого золотого лику котиться синiм небом. Дарбоже, ти -- всемогутн? небесне яйце, з тебе вилуплю?ться бiлий день -- небесний Лебiдь, небесний птах, лiсовий звiр i всяка живнiсть. Всяке зело витягу?ться тобою iз землi. Слава тобi, золота барво наших достигаючих нив, засмаглих плечей, лиць, рук наших. Свiти нам рiвно i вiчно, над нами i в нас. Хай рiвне свiтло твого вогню буде розлито у нашiй кровi i освiтлю? нас iзсередини великою любов'ю. Слава тобi, Дарбоже!

  Казання друге

Дарбоже, ти -- небесний вогонь. Ти -- Перун Бога, який дару?, i Бога, який кара?. Ти лiта?ш, наче золотий птах помiж чорних хмар, хова?шся iскрою в каменi, ся?ш божистим серпанком навколо тiла святого. Ти -- Божистий вогонь дев'яти перевтiлень Ягни: Велеса, Роди, Морани, Папи, Слави, Ями, Даждя, Дани i Дудя. Дарбоже, ти -- наша найстрашнiша i найсвященнiша клятва. Ти -- караюча вогневиця, вогняна стрiла, вогняна Мара, вогняна Манiя для тих, хто клянеться тво?м iменем, але не дотриму? слова. Ти -- сторож наших договорiв i кара для боговiдступникiв. Перуне, стiй на сторожi наших законiв, наших звича?в, наших обов'язкiв. Слава тобi, Перуне, покровителю княжого вiйська, батьку звитяжцiв, геро?в i мученикiв! Слава!

  Казання трет?

Дарбоже, Сваржичу, мо? домашн? вогнище! Ти зiгрiва?ш мою оселю, тво? червонi язики лижуть челюстi наших печей, денця наших горщикiв, дякуючи тобi, нашi страви стають смачними. Ти -- варене i смажене тепло нашого святкового столу. Сваржичу, ти -- найперший свiдок нашого пошлюблення, нашого весiлля, наших спiльних радощiв i турбот. Сваржичу, ти -- наш сiмейний мир, наше добро, тепло наших тiл, якi розкошують у вза?мнiй любовi. Слава тобi, Сваржичу, посланець Даждя, посланець Ягни всевладно? i всюдисущо?!

  До Дани

  Поза

Лягти на спину, заплести руки, зчепивши пальцi над головою, голову повернути, намагаючись дивитись на землю. Пiд час казання напружувати лише шию у поворотi голови.

  Казання перше

Дано, вода небесна, сьома рiка нашого народу, ти -- Аракс, ти -- мати земних рiк наших. Небеснi потоки води -- це голубе волосся Ягни, яке обгорта? землю, по?ть ??, насичу?, наповню? живородне лоно землi. Ти -- мушля для вогню, ти -- волога для висихаючо? душi, ти -- небесний трунок. Ти -- розкiш лiтньо? зливи, ти -- смуток осiннього опенькового дощу, ти -- радiсть весняного вмивання землi. Ти -- наше щоденне умивання, наше щоденне причастя. Слава вам, небеснi води, роса очей Тепло?. Ти -- Вода, ти -- Аракс, ти -- Дана всеблага!

  Казання друге

Бережо Вардани, Дону, Днiпра, Бугу, Днiстра i Дунаю. Ти ?дина, але незчисленна, як незчисленнi притоки i струмки цих рiк. Як незчисленнi тарiйцi, якi живуть побiля цих рiчок. Бережо, ти голуба кров укра?нсько? землi. Як усi жили несуть кров вiд серця i до серця, так i ти, Бережо, несеш воду i по?ш кожен город, кожну ниву, кожну билину. По?ш велике серце Укра?ни -- Арiйське море. Бережо, ти -- Дана, ти -- Дунай-море. Будь завжди доброю, завжди глибокою, завжди чистою. Ти -- оселя риб i птаства, ти -- притулок. Оберiгай, Бережо, наш народ, нашу Вiру, мене, твою рiдну дитину. Хай будуть незлiченнi табуни тво?х долин, згра? тво?х небес, заводi тво?х глибин! Слава тобi, Дано, Водо рiчок, i болiт, i озер, i морiв!

  Казання трет?

Дано, володарко всiх вод. Ти -- жива вода наших криниць, вод внутрiшньо? сутi, вод, з яких народжу?ться все живе. Твоя вода свiтиться у наших криницях, у наших вiдрах, у наших кухлях, у наших животах. Твоя вода -- найкраща приправа для наших страв. Ти -- свiдок наших весiль, ти -- чистота нашого тiла, нашого сумлiння i трунок животворний для спраглого. Ти -- диво з див, дивина, ти -- жива вода. Слава тобi, Дано, ти -- Бережа, ти -- дзеркало нашо? душi!

  До Дудя

  Поза

Лягти на правий бiк, пiдтягнути ноги, руками обхопити колiна. Колiна пiдтягувати руками до голови, а голову нахиляти до колiн. Намагатися скрутитися у найменшу грудочку, уявити себе малим, i ще меншим, i зовсiм малим зародком початку.

  Казання перше

Дудю, ти -- теплий вогонь без свiтла, ти -- рiвновага вогню i холоду, ти -- межа до безмежжя. Ти -- ласкавий Дiдо, який охороня? наш сон, i зачаття, i народження. Ти -- добрий Бог нашого дому, ти -- Домовик. Ти -- охоронець сiмейного щастя i тепла. Ти -- мирний сон вiдпочинку, ти -- одне з найбiльших благ для людей, яке нам подарувала Ягна. Ходи, Дудю, по нашiй оселi тихим мирним сном i готуй умиротворену сном душу для пробудження свiтлим ранком. Слава тобi, Дудю, ти -- Дiм, ти -- Добробут Дому! Слава!

  Казання друге

Дудю, ти -- теплий вiтер ночi. Ти -- дихання пота?мно? любовi, ти -- нiчне дихання Ягни, чаруючий i заполонюючий. Ти -- Щек, добрий дух ночi, охоронець закоханих i пiд'юджувач до любовi. Ти -- свiдок розкритих обiймiв назустрiч коханню, ти -- заступник соромливостi, ти -- безсоромний коханець, вта?мничений у та?мне. Ти -- противага денно? цноти, ти -- прозорий та?мний серпанок навколо голого тiла, навколо голого почуття любострастя. Дудю, ти -- ласкавець i надiя, принада i страх перед зачаттям. Будь до мене добрим, будь славним!

  Казання трет?

До тебе звертаюся, Дудю, до внутрiшньо? сутi. До оселi праведних душ, до оселi очищених душ, якi линуть, щоб злитись з Ягною. Ти -- проводир душi у лабiринтах внутрiшньо? сутi, у хащах спокус, у нетрях грiхiв. Заступи i охорони нас, Дудю, од пота?мно? i явно? Нечисто? сили, од змi?в i чортiв видимих i невидимих, якi закрадаються до наших душ iз арканами грiхiв i спокус, до наших тiл iз мечами хвороб i сiтями недуг. Дудю, ти -- Табiтi, ти -- вта?мничений у найпота?мнiше, спаси, i помилуй, i заступи, i виведи на шлях Iстини, до чистого ?ства Ягни-Лелi! Слава тобi, Дудю, будь до мене добрим!

  До Бережi

До Ягни я звертаюся, до вогню животворного, ти -- Велес, меч i щит укра?нського народу, Бог вiйни, i коханець Слави, i Тар'ягн -- непереможний войовник. Ти -- охоронець мандрiвникiв i напучувач торгiвлi мiж людей, ти -- Свiтовид. Ти -- животворний вогонь Роди, я вклоняюся i молюся вогневi зародження i народження, житу i життю, розлитому у водах i глибинах. Ти -- Морана, велика ясновидиця, яка не бо?ться майбутнього, володарка холодно? тьми, холодного вiтру i бiлого снiгу. Ти -- незбагненна Морана, куди зникають люди, ти -- володарка жалоби. Але ти i наша Папа -- зоряне нiчне небо i сонячне денне небо. Ти -- наш хлiб на столi. Ти -- майстер на всi руки, неперевершений творець слова, музики i живопису. Ти -- Слава, найпрекраснiша серед прекрасних Богиня Перемоги, ти -- ласкава Лада i нiжнiсть коханцiв. Ти -- невмируща iскра Тар'ягнового серця -- кохання помiж мужчиною i жiнкою. Але ти i страшна Яма, розверзла паща землi, яка поглина?, щоб народити. Ти -- володарка копалень i скарбiв, сховищ для злакiв i лоно для зерна. Ти -- великий пастух чорних i сiрих ворон, ти -- очищувач землi. Але ти i Дарбог-Коло, свiтло наших очей, ти -- Перун, який дару?, але який i кара?, ти -- сторож договорiв i кара для боговiдступникiв. Ти -- Сваржич, домашнiй вогонь, який зiгрiва? оселю i варить ?сти. Ти -- Дана, небеснi води, небеснi потоки i голубе волосся Ягни. Ти -- незчисленнi рiки нашо? землi, ти -- свiчадо наших криниць i озер, оселя для людей, риб i птахiв. Ти -- живi води внутрiшньо? сутi, з яко? народилося все живе. Ти -- теплий вогонь без свiтла, ти -- Дудь, ти -- Домовик, добрий хатнiй Бог. Слава тобi, Ягно-Дивна-Жива! УКРА?НЦI! Народжуйтесь, живiть i вмирайте за законом Божим пiд цими одкровеннями, шукайте слова для нових одкровень, але одкровень до Ягни i ?? Перунiв. Як дитина, зростаючи i мужнiючи, весь час вiдчува? любов до батька-матерi, наче тугу за цiлим, вiд якого вона вiд'?дналася, так душа укра?нця тужить за Ягною, вiд яко? вона вiд'?дналася, поселившись у новонародженому тiлi. Туга за Богом -- це молитва про помiч, про помилування, про спасiння, це осяяння у прилученнi до божисто? сутi через молитву. Живiть з iменем Бережi в серцi, i буде вам життя утiхою, а смерть -- бажаним вiдпочинком. Молiться на самотi, подумки, пошепки або вголос, молiться спiльно в релiгiйних громадах з надi?ю в душi, i ви долучитесь до божистого, до трепетного, до незбагненного нiяким iншим шляхом, як лише через вiрну молитву Боговi. Молiться, коли туга за неосяжним, вiчним, незбагненним, туга за цiлим обгорта?. Молiться, коли вам страшно, тоскно, лячно, незатишно, спокусливо. Починаючи якусь важливу роботу, помолися, ставши лицем до джерела чистого свiтла: сонця, вогню в печi, вiкна, свiчки чи лампи. Коли нема джерела свiтла, його можна уявити. Якщо Вiра твоя буде щира, ти будеш почутий Богом, тобi буде полегшення i благословення у початiй справi. Всi укра?нцi мають працювати на благо свого народу. Землероби i робiтники -- на землi i в рiзних ремеслах; волхви -- навчати народ вiри в Бога, казань, обрядiв i вiдправ; князi i во?ни -- оберiгати народ вiд насильства iнших народiв i пiдтримувати лад у державi. Держава -- це певнiсть для життя кожного члена суспiльства, тому треба весь час дбати про удосконалення держави, весь час прагнучи до справедливостi. Справедливi договори повиннi об'?днувати i роз'?днувати укра?нський народ iз сусiднiми народами. Кожен фiзично здоровий юнак повинен пройти козачий гарт, служачи у державному вiйську. Вiра в Ягну i ?? дев'ять Перунiв -- це запорука волi, це сила, перед якою нiякi сили, якi нас хочуть поневолити, не встоять. Книга "Бережа" повинна лежати в кожнiй укра?нськiй сiм'? разом з хлiбом на столi, а на покутi -- оберiг iз знаком Перуна. За це ми повиннi боротись, i це Божа воля i наша воля. Бо, як казали нашi предки раб i пiсля смертi раб, а вiльний i пiсля смертi вiльний.

  ХIII. КНЯЗI

  1. Року Божого 705 до ново? ери

Слов'янський князь Артур зiбрав великий похiд на кра?ну Урарту. Кра?нська земля прислала шiсть тисяч козакiв на чолi з князем Славомиром, Кiмарiйська земля прислала шiсть тисяч козакiв на чолi з князем Свiтланом, Волинська земля прислала шiсть тисяч козакiв на чолi з князем Дубовим, земля сар'ягнiв при?дналась до них з шiстьма тисячами козакiв на чолi з князем Русланом, Роксоланська земля пристала до них з шiстьма тисячами козакiв на чолi з князем Iваном. На чолi кожно? тисячi стояв тисяцький, на чолi кожно? сотнi -- сотник, на чолi кожного десятка -- десятник. Над колоною вiйська майорiли значки десяток, прапорцi сотень, бунчуки полкiв, а попереду, побiля великого князя Артура, пiд охороною його трьохсот найдоблеснiших витязiв, майорiв трикутний золото-блакитний прапор iз зображенням червоного Триглава. З кожним князем землi ?хав старiйшина i волхв. На Малий круг збиралися тисяцькi, якi були старiйшинами, волхви i князi; на Великий круг -- усе вiйсько. Зiбралося все вiйсько побiля города Варта, розташувалося на Великий круг навколо величезно? степово? могили, вкриваючи ?? пiднiжжя i схили. На самому верху могили став князь Артур пiд золото-блакитним прапором i з ним князi земель. Князь Артур скинув соболину шапку i мовив: -- Тар'ягни, сьогоднi ми як один виступа?мо у похiд в землю полуденну проти царства Урарту, проти ?хнього царя Руса, який минулого лiта полонив жiнок, дiтей, товар i золото братiв наших роксоланiв. Хай не тiшиться цар Рус легкою перемогою, що вiн зненацька пограбував креси Роксолансько? землi. Ми покажемо царю Русу i його пiдданим силу наших рук, самовiдданiсть у бою i служiння Богинi Славi! Переможцям -- слава i здобич, а переможеним -- рабство i ганьба на цьому i на тому свiтi! Усi во?ни як один вигукнули могутн? "Слава!", i Богиня дихнула на них пекельним вогнем, i звiрi кинулись урозтiч на багато гонь навколо. Князь Тар'я-Слав'ягн-Артур продовжив: -- Нашi лиця повиннi бути поверненi лише в напрямi гострякiв наших списiв, а списи нашi -- лише на ворога! -- Гора-а-а! Слава князю Артуру, слава кра?нцям! Князь Артур продовжив: -- Хай вiд нашого бойового кличу "гора-а!" ворог тiка?, як перекотиполе вiд вiтру! I третiй раз степ здригнувся вiд могутнього вигуку "Слава!" Нарештi вiйсько перейшло Кавказькi гори i пiдступило пiд стiни погранично? урартiйсько? твердинi Тейшеба?нi. Урартiйський цар Рус, почувши вiд утiкачiв про прихiд тарiйцiв, засмутився тяжко, проте за якийсь час його смуток змiнила гординя, що ж вiн оце лише торiк ходив на роксоланiв переможним походом i повернувся з важкою здобиччю i полоном. Почав цар Рус збирати похiд, щоб виручити свою пiвнiчну твердиню. Крiпость мiцна, думав вiн, укра?нцi вгризуться в не?, але зразу не розгризуть, а тут i вiн, цар Рус, ударить уздовж урядово? дороги. Тим часом вiйсько князя Артура переправилось через рiку Зангу i розташувало свiй обоз на ?? березi. Полки кiльцем обступили мiсто. Тейшеба?нi i в перший же день захопили його. Зупинили ?х лише високi стiни само? фортецi. До вечора фортеця була обведена зв'язаними возами у три ряди, i на перших возах стали великi плетенi щити, за кожним з яких засiли лучники. Вже аж пiд вечiр все тарiйське вiйсько, хто мав луки, ставши рядами, випустили за мури по пiвдесятка стрiл, але зразу ж вiдступили i стали готуватись до ночiвлi. Раптово стемнiло, бо сонце тут ховалося за гори. Десь опiвночi дозорцi з полку Стояна сотнi Учигура зiткнулися неподалiк ворiт iз земляком, який служив в урартiйцiв сторожем пiвнiчних ворiт. Вони з ним переговорили, i сотник швидко пiшов до старiйшини Стояна. Перед вранiшньою зорею тисяча гайдарiв вдерлася в розчиненi ворота, стрiляючи стрiлами iз просмоленим запаленим клоччям. Хатини, вкритi очеретом, що тулилися попiд головною стiною, запалали, як свiчки. Загуло страшне арiйське "го-рр-ра!", i майже все урартiйське вiйсько пiд проводом намiсника кинулось до пiвнiчних ворiт. Зав'язалась уперта сiча при свiтлi пожеж, i урартiйцi потiснили гайдарiв майже до ворiт. З цитаделi урартiйцi густо посипали стрiлами козакiв, якi стовпились пiд брамою. Проте все бiльша кiлькiсть гарнiзону ув'язувалась у бiй перед брамою, оголюючи стiни. Коли ж зайнялась вранiшня зоря, з усiх бокiв над стiнами крiпостi з'явилась нiби щетина з кiнцiв штурмових драбин, i тарiйцi без крику i гамору стрибали з оголеними мечами на широку стiну, по якiй могли ?хати двi колiсницi в ряд. Стрибали iз стiн всередину мiста, i коли сонце визирнуло з-за гори, воно побачило, що мiсто вже не обороня?ться, лише на головному майданi в честь Перемоги тар'ягни приносять у жертву Славi кожного сотого взятого в полон урартiйського вояка. Коли жертви Арею було принесено i навкiл вогнища валялися лише урартiйськi трупи з вiдрубаними головами разом з плечем, засурмили сурми, i тарiйське вiйсько вийшло з мiста, стало табором у полi полками. Убитим при штурмi товаришам викопали могилу, i все вiйсько тричi пройшло понад могилою, сиплячи землю шапками. В долинi виросла цiла земляна гора. По тому сiли за тризну, кожен во?н пiдходив до сотника i кидав йому до нiг голови забитих ним у бою ворогiв. Джура пiдносив йому братину з хмiльним медом. Проте усе вiйсько насмiшив Лисак iз сотнi Стригуна. Вiн i собi кинув до нiг сотника голову i вже був протяг руку до братини, проте голова покотилася iз затiнку ближче до вогню, i хтось iз козакiв загорлав: -- Та це ж овеча голова! Сотник пiдняв голову i побачив, що вона дiйсно овеча, зразу ж призначив Лисаку десять канчукiв. Усе вiйсько реготало, а Лисак з посiченими штаньми пiшов i сiв до тих юнакiв, яким не пощастило взяти бойову здобич. Вони були трохи пригнiченi, але й збудженi першим у життi великим бо?м, сидiли трохи осторонь звитяжцiв i запивали вечерю водою. Лисака з того часу стали звати Бараняча Голова. На третiй день висланий уперед по урядовiй дорозi полк гайдарiв, переднi сотнi якого були перевдягнутi у довгу урартiйську вiйськову одежу, затримав трьох гiнцiв вiд царя Руса. Через них вiн повiдомляв намiсника, що сам iде на допомогу з усiм вiйськом, хай трима?ться. Там, де родюча долина звужувалась i переходила в ущелину, по якiй iшла урядова дорога, князь Артур подiлив сво? вiйсько на три частини. Сам iз князем Славомиром залишився в долинi, перетявши головний шлях. Во?нiв князя Свiтлана i Дубового розмiстив у горах по обидва боки дороги, а князiв Руслана та Iвана послав уперед, на половину денного переходу заховатися у бiчнiй ущелинi i сидiти тихо. Цар Рус у повному бойовому обладунку вiв сво? 30-ти тисячне вiйсько по головнiй дорозi. На чверть денного переходу скакала на гарних конях розвiдка, потiм iшов корпус iз 300 бойових колiсниць, тодi полк самого царя Руса iз тисячi вершникiв на чолi iз самим царем, за ними -- пiшi i кiннi полки. За чверть денного переходу гайдарi зав'язали короткi бо? з розвiдкою урартiйцiв, поступово вiдступаючи. Коли ж дозорцi князя Артура побачили далеко попереду чорнi стовпи диму, що витикаючись з-за гiр, стелився понад сопками, вони повiдомили великого князя про те, що во? князiв Руслана й Iвана перетнули шлях позаду вiйська царя Руса. В цей час козаки князiв Свiтлана i Дубового почали розповзатися по горах понад дорогою, налаштовуючи сво? жахнi на всю навколочорноморську ойкумену луки. Горде вiйсько царя Руса в повному бойовому обладунку йшло урядовою дорогою, i з цим вiйськом у вправностi, озбро?ннi i силi мiг змагатися хiба що могутнiй цар Ассирi? Саргон Другий. Дорога попереду вiйська царя Руса вже була перегороджена возами в три ряди. На возах виставили дерев'янi щити, а за ними стали во?ни з довгими сулицями. Кiннота спiшилась з правого боку дороги, де долина переходила в рiвнину i розширювалась на кiлька гонь з вибалками i ярками. Величезний вогонь, пускаючи густi клуби диму, запалав позад вiйська князя Артура. Це був сигнал атакувати вiйсько царя Руса з лукiв i пращ. I свиснули стрiли, зафурчали ядра, гори помножили могутн? тарiйське "ура-а". Вiйсько царя Руса швидко спiшилось i прикрилось щитами, оголивши мечi, проте першi пораненi i вбитi, пораненi конi i верблюди, перше замiшання у вiйську, яке потрапило в пастку, не давало царевi Русу i його во?начальникам зразу навести лад. Раптом злива стрiл i камiння стихла, лише лунали зойки поранених й iржання коней, а з боку становища князя Артура загучала сурма, яка кликала до переговорiв. З табору князя Артура ви?хало три вершники iз знаменом переговорiв, а назустрiч ?м з таким же знаменом ви?хало три гiнцi вiд царя Руса. Драгоман вiд князя Артура сказав: -- О могутнiй i непереможний царю урартiйського народу! До тебе в кра?ну прибув великий князь укра?нського народу з князями усiх земель. Вiн заклика? тебе до мирно? бесiди щодо того, як покарати твого сусiда, царя Ассирi? Саргона Другого. Чи вступати тобi з нами у переговори, думай до вечора, а як надума?ш, вишлеш послiв. Надвечiр цар Рус погодився виплатити князевi Артуру з полками данину i разом виступити на Ассирiю.

  2. Року Божого 704 до ново? ери

Тарiйське вiйсько на чолi з князем Артуром i урартiйське вiйсько на чолi з царем Русом розбили ассирiйське вiйсько. У цiй битвi загинув i ассирiйський цар Саргон Другий.

  3. Року Божого 676 до ново? ери

Укра?нськi козаки з родiв Краягна, Кiмар'ягна, Вол'ягна, Слав'ягна, Сар'ягна i Ам'ягни учинили похiд до кра?ни Урарту. В союзi з урартiйським царем розгромили кра?ну Фрiгiю. Похiдним князем був кiмарiйський князь Тадеуш.

  4. Року Божого 675 до ново? ери

Коли укра?нське вiйсько поверталося з вiйськовою здобиччю з кра?ни Фригi?, на полки слав'ягнiв, якi замикали похiд, напало вiйсько ассирiйцiв. Пiсля Мало? ради князь кiмарiйцiв Тадеуш разом зi сво?м полком залишився стерегти табiр i здобич, а всi iншi полки пiд рукою князя слав'ягнiв Iскри повернули коней проти ассирiйцiв.

  5. Року Божого 674 до ново? ери

Тарiйське вiйсько пiд рукою князя Iскри вдерлося в кра?ну Ассирiю. Назустрiч йому виступив ассирiйський цар з багатими дарунками. В знак замирення ассирiйський цар вiддав за сина князя Iскри, княжича Потока, свою дочку. Цього ж року кiмарiйський полк на чолi з князем Тадеушем знявся з обозом, забравши з собою скарби i здобич всього тарiйського вiйська, пiшов у кра?ну Мiдiю. В той час, як головне тарiйське вiйсько, замирившись з Ассирi?ю, поверталось додому, кiмарiйцi на чолi з князем Тадеушем уклали договiр з мiдiйцями i разом з ними обложили столицю Ассирi? Нiневiю. Ассирiйцi послали гiнцiв до свого зятя князя Потока. Тарiйцi пiд рукою князя Потока повернулися пiд стiни Нiневi? i розбили мiдiйцiв та кiмарiйцiв. В цьому бою загинув i князь кiмарiйцiв Тадеуш.

  6. Року Божого 670 до ново? ери

Кiмарiйський полк, вiдступивши вiд Нiневi? через Мiдiю, вступив у кра?ну Лiдiю. На чолi головного вiйська тарiйцiв став князь сар'ягнiв Мадько, який, переслiдуючи кiмарiйцiв, захопив кра?ну Мiдiю. Новий князь кiмарiйцiв Любомир вiдступив з полком у кра?ну Лiдiю, захопив ?? i закрiпився там. На цей час незчисленний укра?нський народ, якого греки називали скiфами, обхопив Чорне i Азовське море з усiх сторiн. Династiя князя Любомира протрималась у Лiдi? 60 рокiв, аж до 600-го року до ново? ери. Полки краягнiв, слав'ягнiв, сар'ягнiв i роксоланiв залишилися у Мiдi?.

  7. Року Божого 645 до ново? ери

У Мiдiю з Укра?ни князь сарматiв Лютий привiв охочих козакiв. Разом з вiйськом князя Мадька вони вчинили похiд на Сирiю. Була велика здобич i великий полон. Частина во?в повернулась на Укра?ну, а частина залишилася в Сирi?.

  8. Року Божого 630 до ново? ери

У Мiдiю охочих козакiв привiв кра?нський князь Веретило. Через Сирiю вiн учинив похiд у Палестину. Була велика здобич i великий полон.

  9. Року Божого 617 до ново? ери

Привiв у Мiдiю волинських, слов'янських, кра?нських, сарматських i роксоланських козакiв волинський князь Святополк. Через Сирiю i Палестину вiн учинив великий похiд у кра?ну ?гипет. ?гипетський фараон Псаметiх вийшов назустрiч тарiйцям-скiфам iз третьою частиною усiх золотих багатств ?гипту i вiдкупився. Обтяженi здобичю незчисленнi укра?нськi полки поверталися додому. За кожним вершником тягнулося по одному, по дво?, тро? нав'ючених коней. Сирiйське мiсто Аскалон, що вони через нього проходили, наче вода в повiнь через низький луг, вже нiкого не цiкавило. Йому вже дiсталося, як полки тарiйськi збиралися у похiд на ?гипет. А зараз кiннота iшла й iшла додому, додому, на тихi води, у край веселий. Вiд цi?? спеки i куряви рятував тiльки рух. Ось уже п'ятий рiк, як вони в походi, а дехто вже не був на Укра?нi цiлих двадцять рокiв. У цих ремiнних саквах-мiшках i ?врейськi шекелi, i ?гипетськi дари, i сирiйськi келихи, i ассирiйськi мечi та всяке начиння, матерi?, коштовностi, прикраси. Додому, додому, на тихi води, у край веселий! Переляканi жителi мiста сидiли по домiвках, по ямах i чекали, коли минеться це лихо, це нашестя, цей бич Божий. Нiде в навколишнiх землях не було держави, вiйська а чи князя, який мiг би або намагався чинити якийсь опiр. Ассирiя, могутня серед сво?х, шукала з укра?нцями спiлки, вiдкуплялася золотом, ?гипет -- держава над державами, вiддавала як викуп третю частку сво?х золотих запасiв, бо вiдкритий колчан скiфський -- як вiдкрита домовина. Так i во?н на iм'я Скоморох з порожнiми саквами тягнувся у хвостi вiйська. Лише бурдюк вина, що бовтався при боцi запасного коня, був у нього з усього майна i, звичайно, повний бойовий обладунок, який забороняв пропивати звичай вiйськовий. Цей бурдюк вiн вимiняв у козакiв свого полку за останн? золото. Козак Скоморох був завжди веселий, нежонатий, на всi штуки вдатний. Може, нiхто у всьому вiйську не мiг так, як вiн, вправно скакати на конi, стоячи, висячи пiд конем i збоку. Мiг вiн на руках ходити, згинатися назад дугою, дiстаючи зубами траву, мiг заплiтати сво? тiло, наче iндiйська танцiвниця, що не добереш, де голова, де ноги, а де руки, вправно грав у костi i мiг перепити будь-кого. А ще мав гарний голос, то думи i бувальщини спiвав краще за всiх; ось i зараз, хоч усе пропив, а проте невеликi гуслi в шкiряному чохлi були в нього припасованi до боку коня. Але де та здобич пiсля стiлькох звитяг? Лише шальвари, а то голий по пояс, весь розмальований татуюванням, iз давно не бритою головою, так що оселедець ледве вирiзнявся на нiй. Був Скоморох дуже витривалий i, навiть геть обпившись вина, мiг пройти по жердинi, покладенiй на спини двох коней, або поцiлити з лука у мiзерну пташку на льоту. А як затiювали боротьбу десь на вiдпочинку а чи й перед самими князями, Скомороха нiхто не мiг побороти. Були силачi, якi кидали Скомороха об землю, що в iншого вже б i костi розсипались, але Скоморох був гнучкий, як вуж, i живучий, як кiт. Завжди падав на всi чотири, нiхто не мiг поцiлити в нього кулаком -- вiн ухилявся; i це веселило все вiйсько. I коли затяжний похiд пригнiчував навiть семижильних тарiйцiв, важкий штурм вбивав охоту далi воювати, на перепочинку хтось гукав: -- Гей, а де ж це Скоморох? -- Ану, Скоморох, утни. А зараз, у край веселий, на тихi води, забули про Скомороха, тiльки йокали селезiнки коней. Скоморох трюхикав позаду вiйська сво?ми двома кiньми i, коли перехилився, щоб налити в рiг вина, торкнув коня, i кiнь повернув у бiчну вуличку. Скоморох не став його справляти. "Хай iде. Вечорi?, пiдночую десь, а там дожену", -- подумав. Так вiн i в'?хав обома кiньми у сирiйську церкву, присвячену Богинi Iштар. Дванадцять жриць, якi творили Богинi вечiрню требу, побачивши спiтнiлого, запиленого, голого по пояс скiфа Скомороха, попадали ниць. Скоморох тим часом розсупонив коней i поклав одного так, щоб вiн перегородив вхiднi дверi, а другого, щоб перегородив вихiднi дверi, якi були в глибинi храму за великою фiгурою Богинi Iштар. Тодi пiдняв обережно з землi всiх 12 жриць, посадив у коло бiля жертовника i сам сiв посерединi з бурдюком вина у лiвiй i рогом-ритоном у правiй руцi. На колiнах у нього вилискували полiрованим деревом невеликi гуслi. У широкий квадрат отвору в стелi храму на них заглядали яскравi зорi, якi тут, були набагато бiльшi, нiж на Укра?нi. Скоморох частував кожну жрицю по черзi, частувався сам, спiвав пiснi i пiдiгравав собi на гуслях. Тодi линув на жертовник олi? i, коли вогонь спалахнув яскраво, почав збирати у сакви все, що блищало. Коли ж наготував таким чином свою поклажу, накрив жертовний вогонь великою срiбною тацею, яка не влiзла в сакви, i сказав: -- Хай мiсяць нам свiтить, цей холодний залицяльник i знадливець, -- i став бавитися з кожною жрицею по черзi, iз кожною iншим способом; i на багато любощiв його вистачило, коли ж дiйшла черга до наймолодшо?, 10-рiчно? жрицi, вiн геть вибився з сил i задрiмав. З того часу залишилося одинадцять зразкових способiв тiлесого кохання i дванадцятий -- це кохання духовне, кохання спорiднених душ, коли люди не згадують про статевi стосунки, а люблять одне одного, навiть не беручись за руки. Сон Скомороха був дуже короткий, забуття на декiлька митей. Пiд час великих навантажень цього короткого забуття Скомороховi вистачало, щоб скинути втому i стати знову дужим i свiжим, принаймнi на момент смертельно? небезпеки. Правда, потiм, як був час, Скоморох мiг спати без просипу три доби. Але в цю мить Скоморохового забуття наймолодша жриця простягла над ним бiлi тендiтнi руки з розчепiреними пальцями, оберненими до його лиця, i розплющила широко очi, так широко, аж нiчого не бачила перед собою. Вона заклинала: -- Ти, тво? iм'я Скоморох, ти осквернив священне мiсце, ти завiв коней у храм, ти пограбував наш храм, хоча тво? одноплемiнники пройшли через мiсто туди й назад i не зачепили його. Але ти i потiшив Богиню кохання Iштар. Хоч ти i залишився мужчиною, i матимеш потомство, але хай у тобi поселиться жiноче бажання, хай воно iнколи смокче тебе з бокiв живота, i попiд грудьми, i в грудях, коли тебе погладить по спинi i нижче спини якийсь чоловiк, хай тво? колiна зiгнуться i ти пiдляжеш чоловiковi, наче жiнка. Щоб тобi хотiлося носити i чоловiчу, i жiночу одежу, щоб ти весь свiй вiк, i дiти тво?, i нащадки смiшили людей, щоб ти грав на дудi, тинявся вiд мiста до мiста i вiд села до села i водив ведмедiв. Щоб тодi, коли ти хотiв би стати над усiма, стати правителем, тебе принижував грiх i клало ниць жiноче бажання, однинi i довiку в тобi i в тих, в кому тектиме твоя кров. А за те, що ти так гарно спiвав i так до ладу кохав жiнок i сам такий гарний чоловiк, дарую тобi дар провiщення. Прокинувся Скоморох, осiдлав коней, нав'ючив золотом з храму Велико? Богинi Iштар i почвалав наздоганяти сво?х. З того часу потомки Скомороха стали артистами, поетами, циркачами, танцюристами i музикантами. Гадали скоморохи на тонко надертих ликових смужках. Пасмо лика розрiзували на три частини i смужки намотували на п'ять пальцiв лiво? руки. Коли скоморох розчепiрював пальцi i дивився на лико, яке розкручувалось, Богиня Iштар пiдказувала йому пророцтво. Повчання. Не оскверняй священного мiсця Бога свого народу а чи Бога якогось iншого народу, бо кара Божа тебе спостигне, яка б гординя тебе не за?дала.

  10. Року Божого 616 до ново? ери

Мiдiйський цар Кiаскар запросив на бенкет укра?нських князiв та старшин i умертвив. Тодi пiдняв повстання i став виганяти тарiйцiв iз сво?? кра?ни.

  11. Року Божого 615 до ново? ери

Всi укра?нськi загони, якi були в Переднiй Азi?, повернулися на Укра?ну.

  12. Року Божого 610 до ново? ери

Зiбралися всi тарiйськi вождi, старiйшини i волхви на Велику раду в урочищi Священнi Путi на рiчцi Днiстро. Мiж iншим, було осуджено вчинок князя кiмарiйцiв Тадеуша, який забрав вiйськову здобич усього вiйська. Було вирiшено, що п'ятдесят найближчих родичiв князя Тадеуша по чоловiчiй лiнi? стануть на смертельний бiй мiж собою, ?х подiлили на двi шереги по 25 бiйцiв, i вони побили один одного. У гирлi рiки Днiстро ?м насипали братську могилу i забули ?хн? iм'я. Кiмарiйцi ж вибрали собi князя з роду Кра?на i стали зватися галичанами.

  13. Року Божого 539 до ново? ери

Княгинею роксоланiв-гунiв була Томила. Вона посiла князiвський стiл пiсля того, як помер ?? чоловiк, князь Сак. Князь Сак уславився звитяжними походами проти персiв, i плем'я гунiв-рокосланiв стало зватися роксоланами-саками. Перський цар Кiр задумав без вiйни при?днати до свого царства землi сакiв-роксоланiв i заслав до княгинi Томили сватiв. Зiбрались роксолани на Малий круг i вирiшили не вiддавати княгинi Томили за iноземного царя. Перський цар Кiр пiдiйшов з вiйськом до рiки Вардани i наказав будувати плавучi мости. Княгиня Томила переказала царю Кiру через глашатая: -- Не поспiшай будувати мостiв: або ти вiдiйди вiд рiки на три днi ходу, або ми вiдiйдемо. Цар Кiр переказав княгинi Томилi, щоб вона вiдступила, i почав переправу. Кiр перейшов рiку Вардану i пройшов у степ на один денний перехiд. Тодi наготував багато ?жi i цiльних вин, залишив у таборi слабосилих во?нiв, а сам з головними силами вiдступив у плавнi. Тодi третя частка вiйська княгинi Томили на чолi з ?? сином княжичем Сар'ягном напали на табiр персiв i, не дивлячись на ?хню хоробру вiдсiч, всiх перебили. Пiсля перемоги, знайшовши вино, роксолани сiли бенкетувати. На?вшись i напившись цiльного вина, полягали спати. Цар Кiр з вiйськом тим часом повернувся, багатьох перебив, а багатьох заполонив. Взяв у полон i княжича Сар'ягна. Княгиня Томила, дiзнавшись про це, послала до царя Кiра Ахаменiда посланця з такими словами: -- Кровожерливий Кiр! Не хвалися сво?ми подвигами. Тарiйський народ незчисленний, як буйна степова трава, як дерево в лiсi, як риба у водi. Плодами виноградно? лози, якi вас, персiв, теж позбавляють розуму, коли вино вдарить вам у голови i коли ви, перси, напившись, почина?те викрикувати потоки непристойних слiв, ось цим ти перемiг мого сина, а не силою. Ти викликав гнiв усього незчисленного укра?нського народу, i мо? гiнцi, як вовки-сiроманцi, скачуть вiд Вардани до Дунаю, начувайся! Вiддай менi мого сина i йди собi додому iз мо?? землi. Якщо ти не послуха?шся, то клянуся Перуном, Дарбогом i Ярилом-сонцем я справдi напою тебе кров'ю, який би ти не був ненаситний! Кiр не звернув уваги на цi погрози, а син княгинi Томили, коли хмiль вийшов з його голови, попросив царя Кiра, щоб його розв'язали. Як тiльки князенко був розкований i мiг володiти руками, вiн вихопив меч у охоронця i заподiяв собi смерть. Тим часом прибули полки вiд краягнiв, галичан, волинян, слов'ян i сарматiв. Княгиня Томила подiлила все пiдвладне ?й вiйсько на три частини. На чолi головно? сили стала сама. По центру, проти вiйська царя Кiра, билися пiшi полки, озбро?нi довгими списами, гаками, мечами, булавами, келепами, пращами i луками. Бiй тягнувся з ранку до полудня, а на флангах у роксоланiв билися лише незначнi, кiннi загони. Цар Кiр хвилювався, чому у княгинi Томили так мало кiнноти, тим часом був змушений вводити у бiй усi сво? запаснi полки, бо тарiйцiв перед ним було тьма-тьменна. Нарештi Кiр помiтив, що центр укра?нського вiйська послабшав, i сам цар Кiр з головними сво?ми силами розiрвав вiйсько тарiйцiв на двi частини. Розчленоване вiйсько ворога -- це майже перемога. Сонце вже хилилось над обрiй, i в цей час з усiх бокiв на здиблене поле бою вдарили кiннi козаки. ?х було так багато, що доля бою зразу вирiшилась, зашилось тiльки добивати персiв, якi то там, то там згруповувались, щоб органiзовано вiдступити. Був великий полон i велика здобич. В бою загинув сам цар Кiр. Жоден перс не повернувся додому. Княгиня Томила наказала наповнити бурдюк перською кров'ю i вкинути туди голову царя Кiра. З того часу збереглися ?? слова: "Ти, Кiр, бажав кровi, так пий же ??!"

  Мудрiсть предковiчна

Ввiвши в оману зарозумiлого ворога, ти спокiйно розпоряджа?шся сво?ми силами i чека?ш слушно? нагоди, щоб знищити його. Недовiра до злого ворога не зника? нi в час вiйни, нi в час миру. Якщо ворог злий i сильний, необхiдно вжити хитрiсть. Правдивим треба бути не перед ворогом, а перед Богами, дiтьми i вчителем.

  14. Року Божого 530 до ново? ери

Роксолани в союзi з сарматами вели вiйну з персами-мiдянами. На полi бою особливо вiдзначилася княгиня Зоряна, жiнка Сака Мермера. Була вона дуже вродлива, водночас великого розуму i завзята. Поранена в битвi, вона втiкала з поля бою на конi (у роксоланiв жiнки воюють разом з чоловiками, бо вони -- нащадки амажонок). Але ?? наздогнав мiдiйський витязь царевич Стрiагней, зять царя мiдян, збив з коня i намiрявся вбити. Проте жiнка була така гарна i так благала про помилування, що розчулений царевич Стрiагней випустив ?? живою. В подальших боях Стрiагней потрапив у полон до роксоланiв. За наказом царя Мермера вiн мав бути страченим. Княгина Зоряна благала князя Мермера помилувати царевича Стрiагнея, але князь Мермер був невблаганний. Тодi княгиня Зоряна звiльнила декiлькох полонених i наказала ?м убити свого чоловiка, щоб зберегти життя сво?му рятiвниковi. Помiж саками-роксоланами i персами-мiдянами було укладено перемир'я, а потiм угоду про союз i дружбу. Одного разу князь Стрiагней завiтав до мiста Роксонаки, де жила княгиня роксоланiв Зоряна. Княгиня вийшла йому назустрiч, радiсно привiтала, поцiлувала на очах у всiх придворних i сiла в його колiсницю. А потiм, жваво розмовляючи, вони увiйшли у палац. Вона влаштувала пишну учту для царевича Стрiагнея. Пiсля бенкету царевич пiшов у вiдведенi йому хороми, безперестану зiтхаючи вiд любовi до княгинi Зоряни. Неспроможний опанувати себе, вiн звiрив сво? почуття найвiдданiшому iз ?внухiв. Той пiдбадьорив царевича Стрiагнея i порадив йому облишити надмiрну делiкатнiсть, освiдчитися княгинi Зорянi. Царевич послухався i негайно пiшов до княгинi. Вона прийняла його люб'язно, вiн же повагався, тяжко зiтхнув, мiняючись на обличчi, i зрештою звiрив ?й сво? почуття. Сказав, що сохне вiд пристрасного кохання до не? i туги. Але княгиня Зоряна вiдмовила на його умовляння, сказавши, що, погодившись на шлюб, вона вкрила б себе ганьбою перед сво?м покiйним чоловiком. Адже вона допустила таке iз почуття вдячностi, щоб врятувати життя людинi, яка вдруге подарувала ?й життя, яке ? найдорожче над усе. Обов'язок для не? понад усе. А ще бiльше, мовляв, вкри? ганьбою i безчестям вiн себе сам. Адже вiн ма? за дружину Ройтею, дочку царя мiдiйцiв Астiбара, жiнку, як вона чула, дуже вродливу, вродливiшу за багатьох жiнок. Йому слiд бути мужнiм не лише на полi бою, але й мужньо боротися з власними пристрастями, щоб не стати рабом скороминущо? насолоди, яко? можна зазнати i з наложницями. Iнакше, якщо про його зраду дiзна?ться царiвна Ройтея, йому не минути великого лиха. Хай вiн погаму? сво? бажання, хай просить в не? чогось iншого, i вона заблаговолить його прохання. Почувши таку вiдповiдь, цар Стрiагней довго мовчав, а потiм обняв на прощання княгиню Зоряну, i на мить йому здалося, що ?? тiло затрепетало йому назустрiч. Так вiн i по?хав додому нi з чим. Але i вдома, i на полюваннi, i на бенкетах, i в боях, i з жiнкою Ройте?ю журба сушила його, а до наложниць не було нiяко? охоти. Вiн часто жалiвся ?внуховi на свою долю. Зрештою узяв пергамент, написав листа до княгинi Зоряни i примусив ?внуха заприсягтися, що той вручить його княгинi пiсля того, як вiн, Стрiагней, заподi? собi смерть. I ось що було в тому листi: "Цар Стрiагней вiта? княгиню Зоряну. Я пощадив тебе на полi бою, отже, менi ти завдячу?ш тим, що живеш на свiтi i тiшишся благами життя, а ти занапастила мене, тобто вiдплатила злом на мо? добро. Якщо ти вважа?ш, що вчинила по совiстi, хай тобi у всьому таланить i будь щаслива. Якщо ж ти пiшла проти велiння свого серця, бажаю тобi зазнати такого ж вiдчаю, якого зазнав я, бо я гину через тебе". Листа цього вiн поклав пiд подушку, попросив меча i мужньо позбавив себе життя. А княгиня Зоряна ще довго правила сво?м народом. Вона пiдняла добробут кра?ни, була для сво?х людей зразком чеснот.

  Мудрiсть предковiчна

Не запитуй поради у коханнi в ?внуха. Життя справжнього мужчини не вичерпу?ться одним лише коханням до жiнки. Тiло -- це зосередження трьох благ; поздержливiсть у ?жi, доброчиннiсть у поведiнцi i пошана до мудрощiв оберiгають його.

  15. Року Божого 519 до ново? ери

Зорян, син княгинi Зоряни i князя Мермера, правив кра?ною сакiв-роксоланiв, яка розлягалася вiд Кавказьких гiр аж до долини рiки Дон. На рiцi Дон князював над сар'ягнами князь Омарслав, у якого була дочка на ймення Огняна. Вона побачила одного разу увi снi князенка Зоряна (кого вона в життi нiколи не бачила) i вiдразу закохалась в нього; те ж саме сталося i з князенком Зоряном -- йому приснилась i полюбилась Огняна. З того часу, як ?м обом увi снi з'явилось таке видиво, вони покохали одне одного i почали сохнути вiд любовно? туги. Князiвна Огняна була першою красунею серед навколишнiх князiвен, а князенко Зорян був вродливий юнак. Отож князенко Зорян послав до князя Омарслава у мiсто Бiла Вежа сватiв з уклiнним проханням видати за нього Огняну. Проте князь Омарслав не дав сво?? згоди, бо, не маючи нащадка чоловiчо? статi, хотiв видати дочку за когось iз сво?х родичiв. Проте Богиня Ягна противилась тому, а Огняна весь час молилась Ладi за сво? кохання. Невдовзi князь Омарслав запросив до себе в гостi всiх старшин сво?? держави, дружкiв, родичiв i найкращих витязiв, щоб залагодити весiлля Огняни, однак не обмовився жодним словом, за кого саме збира?ться ?? видати. Коли гуляння було в розпалi, батько покликав Огняну в бенкетну залу i сказав так, щоб гостi почули його слова: -- Сьогоднi урочистий день твого весiлля, дочко, тим-то роздивися i придивися до всiх, хто тут зiбрався, потiм вiзьми золотий келих, наповни його вином i дай тому, чи?ю дружиною хочеш стати, вiн назве тебе сво?ю дружиною. Княжна Огняна оглянула всiх довкола i вийшла до сiней з плачем, бо сподiвалась побачити Зоряна, якого встигла повiдомити, що готуються заручини. А тим часом князенко Зорян, який стояв табором неподалiк Дону, потай вiд свого вiйська вночi в супроводi свого вiзничого став у колiсницю i помчав щодуху до города Бiла Вежа. Наблизившись до мiста, вiн залишив вiзничого з колiсницею у затишному мiсцi, а сам у сарматському вбраннi пiшки пiшов далi. Прибувши в палац, у сiнях побачив Огняну, яка стояла, заливаючись сльозами, i наливала вино в келих. Князь Зорян пiдiйшов до не? i сказав: -- Огняно, ось я бiля тебе, я, кого ти бажала, я -- Зорян. Дивиться вона -- перед нею ставний юнак, той, який ?й приснився. Зрадiла вона дуже i подала йому келих з вином. Вiн забрав iз собою князiвну Огняну, посадив у колiсницю i чимдуж тiкати. Служницi, якi знали про кохання сво?? панни, не зчинили галасу, а коли батько звелiв покликати дочку, сказали, що не можуть ?? знайти. Цiлий день вiйсько князя Омарслава нишпорило по навколишнiх лiсах i вибалках, щоб зiтнути голову зухвальцевi, який умкнув князiвну, i дiстати винагороду, проте намарне. Лише через день князь Зорян прислав пишне посольство, яке сповiстило, що князiвна Огняна у князя Зоряна, i вони хочуть прийняти батькове-матерiне благословення. Князь Омарслав був задоволений, що дочка знайшлася, а вiн ма? високородного зятя, i справив бучне весiлля.

  Мудрiсть предковiчна

Трохи да? жiнцi батько, трохи дають родичi, але найбiльше да? жiнцi милий серцю чоловiк. Якщо чоловiк втiшений жiнкою, то це при?мно Богу. Слушна нагода трапля?ться раз в життi i коли ?? втратити, вдруге не дочека?шся.

  16. Року Божого 517 до ново? ери

Анахарс, син слов'янського князя Гнура, внук князя Лiпослава i правнук князя Свiтозара, прибув iз далеких подорожей на Укра?ну. Цей Анахарс, як бачите, був дуже знатний, але ще й дуже розумний. Ще малим вiн вивчив грецьку мову при дворi свого батька вiд драгоманiв i рабiв. Знав вiн також перську i мiдiйську мови. Батько часто брав його з собою, коли ?здив у гостi чи в справах до молодших золотих князiв, чи то до роксоланiв, чи до сарматiв, а чи до волинян, чи до галичан, чи до кра?нцiв. Коли Анахарс досяг козачого вiку, йому треба було постригтись у козаки. Вiн не став голити сво?? чуприни пiд оселедець i не став голити сво?? молодо? борiдки, щоб кохати козацькi вуса. Вiн одягся, як знатний скiф (скiфами звали слов'ян греки), i удвох з молодим греком-рабом, з яким здружився i мав його за вiрного слугу, сiв на грецький корабель, щоб побачити свiт. Цей корабель вiз у Грецiю укра?нську пшеницю i мед. Довго пiсля того про нього нiхто не чув, i всi думали, що вiн пропав. У всiх кра?нах, про якi чували греки, побував князенко Анахарс: в Iндi? i в ?гиптi, в Галi? i Грецi?, але найдужче йому до душi припала Грецiя. Там вiн пiзнав премудростi поезi? i фiлософi? i став мудрецем. На диспутах у високоаристократичному товариствi його шанували. Слава про Анахарса, як одного з трьох мудрецiв свiту, досягла навiть тарiйських земель, i про не? почули укра?нськi князi. Проте самi укра?нськi князi, i старiйшини, i волхви, i народ сторонилися грецького письма, бо воно прославляло грецьких богiв, а в договорах послуговувалися рабами-драгоманами. Драгоманам жилося при багатих тарiйських князях дуже добре, i ?м мало хто нагадував, що вони раби, отож служили вони вiддано. Вся ж вiра, i iсторiя, i наука укра?нського народу жила в головах волхвiв, старшин i князiв, якi знали напам'ять молитви, знахарство i суспiльнi та вiйськовi закони. Нарештi князь Анахарс постарiв у чужих краях, i йому захотiлося повернутись додому, до могил предкiв. За роки подорожування, за тяжiстю сво?? мудростi вiн забув, як строго дотримуються на Укра?нi вiри у сво?х Богiв. Повертаючись у Скiфiю, йому довелося пливти через Чорне море i пристати до острова Кизик. Греки-кизикинцi в той час справляли свято матерi богiв Гери. Анахарс, який перед цим перетерпiв велику бурю на морi i думав, що вже не побачить домiвки, дав Богинi Герi таку обiтницю: -- Якщо повернуся додому здоровим i неушкодженим, то принесу тобi жертву по обряду, який бачив у кизикинцiв, i встановлю в твою честь всеношне святкування. Повернувшись благополучно на Укра?ну, Анахарс та?мно пiшов у Гiлею, що бiля Ахiллового тирловища, вкриту густим лiсом. Там вiн повнiстю здiйснив обряд святкування, почепив на себе маленьке зображення Богинi Гери i бив у тимпани. Якийсь слов'янин пiдглянув усе це i доказав князевi Савлу, який проходив з вiйськом неподалiк. Князь Савло, побачивши Анахарса пiд час справляння обряду, вбив його стрiлою з лука.

  Мудрiсть предковiчна

Позичай мудрiсть, а Бога свого май. Людей без вiри у свого Бога в душi Бог прирiка? служити iншим. Справдi мудрий нiколи не вiдмовиться вiд вiри предкiв.

  17. Року Божого 513 до ново? ери

Пiсля трагiчно? подi? iз Анахарсом на народ укра?нський впало два грiхи. Анахарс осквернив грецьким обрядом священний лiс Гiлею, а князь Савло осквернив себе братовбивством. Цього ж року у бою з тавро-скiфами вiн був убитий випадковою тарiйсько? стрiлою. Нечиста сила не забарилася ополчитися проти укра?нського народу в образi перського царя Дарiя Ахаменiда iз семисоттисячним вiйськом. Дар'явауш Ахаменiд був на той час володарем Персi?, Вавилонi?, Мiдi?, Маргiанi, Еламi, ?гипту, Парфi? i багатьох iнших (в тому числi й грецьких) кра?н. Ще дехто з персiв пам'ятав iз переказiв дiдiв, як вони тремтiли перед гiммiрами-скiфами, i корились ?м, i сплачували данину, як ?хнiй цар Кiр Ахаменiд безславно загинув в укра?нських степах. Тому цар Дарiй вирiшив довести до зенiту славу персiв, пiдкоривши вiльнолюбних тарiйцiв. З усiх покорених народiв вiн зiбрав вiйсько у 700 тисяч чоловiк. Кораблiв же в нього було 600. Iоняни, холiйцi i гелеспонтiйцi споруджували царю Дарiю мiст спершу через Боспор Фракiйський, а потiм через Дунай. На ши? рiки Дунай вони почепили намисто iз сво?х кораблiв. Коли Дар'явауш Ахаменiд iз сво?м вiйськом прийшов до мосту на Дуна?, вiн зав'язав на ременi 60 вузлiв i сказав iонiйським тиранам: -- Iоняни, вiзьмiсть цей ремiнь, i як тiльки побачите, що я виступив проти скiфiв, розв'язуйте кожен день по вузлу. Якщо всi вузли закiнчаться, а я не повернуся, то пливiть на батькiвщину. Укра?нцi зiбрались на раду: старiйшини, волхви i князi вiд кра?нцiв, галичан, волинян, слов'ян, сарматiв i роксолан. Всi цi зрiдненi племена вирiшили дружно виступити проти царя Дарiя. Лише пiвнiчнi сусiди -- андрофаги i пiвденнi родичi -- кримськi тарiйцi-кiмарiйцi вiдмовились вступити в союз, бо цар Дарiй, мовляв, прийшов помститися укра?нцям за походи в Передню Азiю, а вони в тих походах не брали участi. Укра?нцi згрупували всi сво? вiйська у три армi?. Населення, яке жило в пониззi Дунаю, Днiстра, Бугу i Днiпра, покинуло насидженi городища i вiдiйшло на пiвнiч у Полiсся, де можна було краще сховатися вiд напастi. Головне вiйсько з пiшими во?нами вiд усiх земель i слов'янською кiннотою очолив слов'янський великий князь Iдан. Кiнноту ж кра?нцiв, галичан i волинян очолив венетський князь Скопа. Сармати i роксолани утворили третiй загiн пiд рукою сарматського князя Такаслава. Князь Iдан зi сво?м вiйськом, яке було найчисленнiше i в якому була зосереджена пiхота з усiх земель, повинен був вести головнi, стримуючi противника, бо?, коли ж йому треба було вiдступити i перешикувати ряди, то двi фланговi армi? на чолi з князем Скопою i князем Такаславом нападали на персiв з флангiв. Ще не все вiйсько царя Дарiя переправилось через Дунай, як тарiйцi зав'язали бiй, але персiв було так багато, що до вiйська князя Iдана при?дналось i вiйсько князя Такаслава, сам князь Iдан не змiг би ?х стримувати цiлий день. Цiлий день тривала битва, пiд час яко? тар'ягни поступово вiдступали, розтягуючи наступальнi порядки персiв i тягнучи ?х у бiк Лукомор'я. Коли ж Дарбог-Сонце почало опускатись до обрiю, з пiвночi на персiв звалилися кiннотники князя Скопи. Перси, бачачи, що день закiнчу?ться, а тут ще свiжа кiннота укра?нцiв ув'язалась у бiй, полишили думку про переслiдування для остаточно? перемоги, стали отаборятися. Коли ж уранцi вся перська армiя переправилась, перешикувалась i приготувалась до бою, вони побачили у напрямку свого руху розгорнутi ряди десь iз трьох тисяч вершникiв, якi охоплювали перський табiр пiвколом i досилали до табору стрiли iз сво?х потужних лукiв. Коли ж цар Дарiй випустив проти них два кiннi корпуси по п'ять тисяч вершникiв, скiфи розсипались по степу i зникли за обрi?м. Перед царем Дарi?м розлiгся чистий степ, лише там, де степом пройшли головнi сили князя Iдана, чорнiла вибита дорога. Дарiй наказав вiйську шикуватися в похiднi колони i йти по цьому слiду. Ведучи безперервнi авангарднi бо?, вiйсько царя Дарiя дiйшло до города Роднi на Днiпрi, в якому не застало нi одного жителя, пiшло за Днiпро i дiйшло до Азовського моря. Вiд Азовського моря князь Iдан почав вiдступ до Волги. Цар Дарiй знав, що в тилу в укра?нцiв буде широка, як море, рiка Волга, тому подiлив сво? вiйсько на сiм колон i став пiвкiльцем обходити головнi сили скiфiв. Нарештi неподалiк Волги князь Iдан з вiйськом опинився в пастцi, i цар Дарiй наказав будувати сiм укрiплених таборiв на 12 верстов один вiд одного, щоб, затримуючи скiфiв валами, половину свого вiйська згрупувати в кулак i розбити князя Iдана. Коли ж розвiдувальнi загони персiв уклинилися в оточену територiю, вони не знайшли там нiякого вiйська. Вiйсько князя Iдана об'явилося позаду перських укрiплень. Розлючений цар Дарiй не знаходив собi мiсця. Забобон перед смертю царя Кiра злякав його, i вiн побоявся iти додому через землi роксоланiв понад Арiйським морем. Тому вiн наказав припинити будiвництво укрiплень i рушати в зворотну дорогу. Коли вiйсько царя Дарiя знову переправилось через рiку Дон i рухалось степом, розвiдка донесла йому, що з право? руки рухаються незчисленнi загони скiфiв. Цар персiв Дарiй I Ахаменiд послав до князя Iдана послiв з посланням, у якому говорив: "Князь Iдан, ти дивак, чому ти все втiка?ш, хоча у тебе ? вибiр? Якщо ти вважа?ш себе в змозi протистояти мо?й силi, то зупинися, припини сво? блукання i вийди на бiй зi мною. Якщо ж ти призна?ш себе дуже слабким, тодi тобi варто перестати втiкати i, несучи в дар сво?му володаревi землю, вступити з ним у переговори". Великий князь Iдан вiдповiв так: "Я i ранiше не втiкав вiд страху перед кимось, i тепер не тiкаю. Я веду вiйну, а вести вiйну, як говорять нашi веди, можна багатьма способами, можна наступати, можна вичiкувати, можна хитрувати, бо у вiйнi головне не спосiб ведення, а перемога. Замiсть городищ, якi ти зруйнував, ми побуду?мо новi, адже земля наша велика. Якщо ж ви бажа?те, щоб то не стало, битися з нами, то у нас ? батькiвськi могили. Знайдiть ?х i спробуйте зруйнувати, i тодi дiзна?тесь, станемо ми битись чи нi. Володарями ж сво?ми я вважаю богиню Ягну i прабатька нашого Тар'ягна". Пiсля цих переговорiв напади укра?нцiв стали навальними. Перська кiннота зразу ж тiкала вiд тарiйсько? пiд захист сво?? пiхоти, коли ж укра?нцi нападали на становище царя Дарiя, обознi осли здiймали таке ревище, що це полохало скiфських коней. Якось тарiйцi прислали царю Дарiю дощечку, на якiй були намальованi пташка, миша, жаба i п'ять стрiл. Дарi?вi пiдлабузники прочитали цей лист, що буцiм скiфи визнають над собою Дарi?ву владу i в знак цього приносять землю i воду (миша i жаба), здаючись разом з кiннотою, яка швидка, як птах, i пiхотою (стрiли). Але радник царя Дарiя Горбiй вичитав сумнiший змiст: -- Якщо ви, перси, як пташки, не полетите в небо, або, як мишi, не зари?тесь у землю, або, як жаби, не поскачете у болото, то будете враженi цими стрiлами. Проте цар Дарiй наказав привести полоненого укра?нського волхва i, пообiцявши йому волю, попросив розтлумачити послання. Волхв сказав: -- Ти не можеш дарувати менi волю, поки знаходишся на нашiй землi. Бо я завжди вiльний у сво?й вiрi Ягнi i завжди невiльний, доки по мо?й землi ходить ворог. Тому я зобов'язаний з ним боротись словом i дiлом. Лист же чита?ться так: "П'ять племен, якi поклоняються Дарбоговi, Данi i Дудю, iдуть на тебе вiйною i готовi до вирiшального бою". Армi? вибрали рiвне поле i вишикувались у бойовi порядки. Позад вишикуваних вiйськ перси i укра?нцi спiшно будували укрiпленi табори, заздалегiдь обперезавши ?х зчепленими возами у кiлька рядiв. Лiто вступало в силу, хоча степ ще не зовсiм висох, земля вже добряче вiдлунювала вiд кiнських копит i була пiд заступами во?нiв, якi копали захиснi рови, як камiнь, проте трави ще не в'янули, лише сильнiше шелестiли, i коли по них проходили отари овець, вони вже не пiднiмались на другий день вiд роси. Загони вершникiв, якi гарцювали вслiд за отарами, i стадами корiв, i гуртами коней, здiймали куряву, яка пiдiймалась у безвiтряному степу високо i так стояла стiною аж до вечiрнiх сутiнок, поки легенький вiтрець уночi не розстеляв ?? знову по землi. Вiйсько Дарiя I вже не налiчувало тих 700 тисяч, якi вiн привiв, а вже на третину зменшилося. Ще перси докопували рови, робили вежi для спостереження i запасалися водою з невелико? степово? рiчечки, а вже бiльше тисячi вершникiв-козакiв спiшилися в степу на вiдстанi польоту персько? стрiли i нахабно стали лаштувати для стрiльби сво? надпотужнi серед навколишнiх народiв луки. З попереднього досвiду перси вже знали, що перед ними полк козакiв, молодих во?нiв, якi ще лише готувалися стати справжнiми вояками, хто через три роки, а хто завтра мали одягти повний обладунок i ковтнути вогненного трунку iз золоченого черепа найзнатнiшого ворога. А зараз це були вiдчайдухи, голi по пояс, геть потатуйованi зображеннями рiзних подвигiв Тар'ягна. Голови в них виголенi, лише серед голови ритуальний оселедець тако? товщини, аби волосся, могло пролiзти через отвiр персня. I хоча вони були по пояс голi, в шкiряних штанях, в сап'янцях i без шапок, битися з ними перськi во?ни не дуже хотiли, бо козаки зовсiм зневажали смерть. А людину (це зна? кожен во?н), яка зневажа? смерть, важче вбити, нiж людину в бойовому обладунку, бо голе тiло нiби випромiню? з себе захисний панцир, i шабля його погано цiлить, бо воно занадто чутливе i блищить, змащене жиром i зрошене потом, воно ся? i слiпить очi. Тим часом майже всi козаки вклали сво?х коней у траву i вишикувались фронтом у двi шеренги навпроти перського табору. Десь iз сотня ?х полетiли на конях до табору, женучи коней по пiвколу, яке у одному мiсцi найбiльше наближалось до табору. Вони не тримались руками нi за кантар, нi за гриву, кричали, улюлюкали, ставали у сiдлi навстоячки, стрiляли з лукiв i волочили за собою на арканах декiлька обезголовлених перських трупiв, одягнутих у дорогу одежу, Перси з табору пiзнали в тих трупах старшин п'ятитисячного загону, який пiшов на здобутки харчiв i не повернувся. Нарештi стрiли козацькi з першо? шереги свиснули над валом i надаремно вп'ялися у вози i в землю, лише одна уцiлила в горло сотника, i вiн звалився. Люди з його сотнi стали поправляти на конях збрую i лаятися, тим часом як козаки мчали до табору по пiвколу, наблизились, розвернулись до персiв боками i стали зручними мiшенями для стрiльби з лука. Перси почали висовуватись з-за валiв, щоб уцiлити в кого-небудь, проте не встигли вони випустити по стрiлi, як козацькi стрiли, випущенi з друго? шереги з надпотужних, в рiст людини, лукiв, то там, то там знайшли жертву. I вже декiлька козакiв iз сотнi, яка дражнила персiв, клюнули носами в гриви коней, але товаришi пiдхоплювали ?х за руки з обох бокiв, не даючи сповзти з коня, продовжували шалений галоп, вiддаляючись до сво?х, а Смерть i Слава дихали над ними то холодним, то гарячим подихом. Тим часом тисяча перських кiннотникiв вже вишикувалась бiля ворiт по чотири в ряд, розв'язали вози, i вони ряд за рядом стали вилiтати з табору, охоплюючи спiшених козакiв з тилу, а на валу шерегою пiднялись лучники персiв теж iз великими луками бiльше людського зросту. Козаки в одну мить вихопились на коней i полинули, пригнувшись до грив, назустрiч перськiй кiннотi i змiшались з персами в скаженiй рубцi, а лучники на валу опустили луки. Ратибор, молодий козак, гарячий, якому лише цi?? весни чорну чуприну поголив волхв, залишивши оселедець, виривався з правого боку на пiвконя поперед полковника Доброслава, i Доброслав кра?м ока бачив Ратиборову зiгнуту лiву руку, яка мiцно тримала кантарку, i дивився на золотошоломного перського витязя, для якого вiн перехоплював у праву руку легкий спис, вкинувши меч у пiхви. Все ж витатуюваний синiй пардус на Ратиборовiй голiй лопатцi, що його хвiст сягав аж на жилаве передплiччя, не випадав з його зору, бо в бою треба бачити не лише ворога, а й товариша. Хоча цей Ратибор не мав ще нi одно? шкiри з голови ворога, не мав ще й побратима, але був з молодих, та раннiх. I коли полковник Доброслав метнув списа, а перський полковник здибив коня, i спис вп'явся коневi в шию, i кiнь став осiдати на одну ногу, а вершник, втрачаючи рiвновагу, вiдкинув голову назад, зiтнулись першi ряди. Ратибор махнув мечем -- i голова перса зависла в повiтрi, хоча тулуб з конем рухнув до землi. Ратибор пiдхопив голову лiвою рукою i приник до гриви коня, а тiлоохоронець знатного перса з усього маху опустив на Ратибора важкий, розширений на кiнцi, палаш. Доброслав, вiдбиваючи удар, бачив лише тiлоохоронця, що важко хекнув, опускаючи палаш, подумав: "Мало тобi, козаче Ратиборе, довелось повоювати", -- озирнувсь, щоб побачити, що залишилось вiд Ратибора. Проте побачив, що палаш перса уп'явся в ремiнне Ратиборове сiдло i хребет коня потяг перса за собою, i вiн упав пiд копита, а Ратибор пiд конячим пузом не випускаючи голови перса, мчав далеко в степу. Очумiлий вiд болю кiнь летiв як вiтер, а Ратибор не мiг вихопитись в сiдло, бо йому заважав перський палаш. Нарештi кiнь Ратибора притишив бiг. Ратибор сплигнув на землю, прив'язав до пояса золочений шолом, лизнувши ворожо? кровi iз зрiзу ши? перського во?на, кинджалом черкнув по лобi i поза вухами i витрусив череп зi шкiри. Тодi накрутив пишнi перське волосся на лiву руку i зняв iз здихаючого коня аркан. Конi без вершникiв вилiтали з бойового тлумовиська, свиснув аркан Ратибора -- i вже Ратибор пiдтягував до себе норовистого буланого перського жеребця. А над степом залунав могутнiй посвист, козаки кинулись у рiзнi боки, з ворiт перського табору вилiтав ще один легкий кiнний полк. Так починався цей день. Перси не гналися слiдом, почали збирати вбитих. Подекуди мiж персами лежали i козаки i ?хнi невеликi кудлатi конi, пробитi списами. Однак серед козакiв жодного живого. Поранений тяжко козак добивав себе кинджалом або просив про це свого товариша, бо йому не хотiлося бути рабом свого ворога нi на цьому, нi на тому свiтi. Тарiйцi вважали, що дружба мiж козаками повинна бути такою вiдданою, що коли побратим просить побратима допомогти йому померти, вiн не може вiдмовити йому в цiй надзвичайнiй просьбi, як це йому не важко. Вирвавшись з бою, козаки пустили коней ступою i групами рухались до свого табору. Хто, захлинаючись, розказував про бiй, а хто сумно похнюпився, бо не винiс з бою нi одно? ворожо? голови. Вадим, якого лише цi?? весни постригли в козаки, гаряче розказував: -- Як зiткнулись першого разу, я ледве ухилився вiд палаша. Всi бачили вже запечену округлу рану на плечi. Палаш зрiзав лише шкiру з м'ясом, кров потекла по голому тiлу, по виколотому на тiлi сонцю; i хоча кров, змiшана з пилюкою, i потом, i синiм татуюванням по всьому тiлу, була Вадимова, а не ворожа, Вадим був збуджений i щасливий. Бiлявий Мечислав, син князя Такаслава, який пробував у козаках третiй рiк i вже мав бiля сiдла iз десяток шкiр iз перських голiв, запитав: -- А де тво? рушники, щоб руки витирати у походi? -- Вiн мав на увазi шкiру з волоссям з голови ворога. Але Вадим не образився, у нього теж був трофей: меч без пiхв, який вiн пiдхопив на полi бою, коли вже треба було вшиватися. Добрячий меч, рукiв'я iз слоново? кiстки позолочене, та ще й з блискучим каменем на яблуку, який так i блискав довгими рiзкими променями в очi. Мечислав оцiнив той меч i запитав: -- Хочеш за меч коня i два рушники? Вадим не знав, що й казати. Мечислав пiдморгнув побратимам, щоб не втручались у торг, i додав: -- А ще дам тобi свiй колчан iз шкiри право? руки отого перса, якого я вбив на герцi. Я собi ще зроблю. Ратибор, радий iз свого успiху в бою, пiдпрiгся й собi, -- хотiлося пiддобритись до Мечислава. Цього Мечислава нiхто в полку не мiг збити з коня, мiцний хлопець, син золотого князя, хоча зараз вiн був, як i всi, запилений, голий по пояс, через усю спину кривава подряпина, а на спинi витатуювано, як Тар'ягн верхи на конi женеться за кабаном зi списом напереваги. -- Той перс, що його вбив Мечислав на герцi, можливо, був перський князь. -- Який там князь, -- озвався ще хтось, -- звичайний сотник. Збруя ж дiсталась Мечиславу не золота. -- Йому золоту й батько дасть, -- докинув ще хтось. Мечислав люто блиснув очима, але Вадим уже згодився. Буде в нього аж два рушники, i колчан з ворожо? руки, i другий кiнь. Чим не козак. I козаки з iнших полкiв як стрiнуть його, хiба ж знатимуть, що вiн ?х вимiняв? Та й сво? заздритимуть. I вони вдарили по руках. Тим часом пiд'?здили до табору. Пiсля того, як легка тарiйська i перська кiннота розвiялись по степу, вози перського табору розв'язались, i по мiсточках, перекинутих через рови, широка колона перського пiшого вiйська рушила в степ. Спереду вона виглядала як суцiльний ряд прямокутних плетених з лози i сирицi щитiв, а зверху, iз спостережних веж, -- це були шеренги во?нiв десь iз версту по фронту, якi повiльно рухались на вiдстанi сажня одна вiд одно?. А назустрiч персам iз степу таким же широким фронтом рухалась колона тарiйсько? пiхоти, i ?? переднiй ряд теж iшов iз плетеними щитами у два аршини заввишки i аршин завширшки. По боках колон пiхоти по десять вершникiв у ряд iшла важка укра?нська i перська кiннота. Бойовi порядки персiв i слов'ян були майже однаковi. Адже вони воювали вже давно. Укра?нцi в свiй час побували у всiх городах теперiшньо? персько? iмперi?. У мурах усiх перських, мiдiйських, лiдiйських, iудейських цитаделей стримлять наконечники скiфських стрiл. Навiть iм'я перського i укра?нського родоначальника звучить подiбно. У персiв це Тра?тана, а в укра?нцiв -- Тар'ягн. Але Богу було угодно, щоб вони змагалися за першiсть. I оце перси, завоювавши весь навколосередземноморський свiт, вирiшили пiдкорити ще й тарiйцiв, тих, кому перси колись прислуговували у власних хатах-хоромах. За щитоносцями iшов ряд во?нiв iз довгими списами, за ними -- два ряди укра?нських во?в з короткими списами, що ?х греки називають дротиками, за ними -- ряд лучникiв, за лучниками -- ряд пращникiв. У всiх на поясах висiли мечi, келепи а чи булави. Посеред колони тарiйських во?нiв у важкому кавалерiйському озбро?ннi ?хав на конi великий слов'янський князь Iдан. За пращниками на деякiй вiдстанi ?хало триста бойових колiсниць-тачанок, запряжених парою коней, iз вiзничим-щитоносцем i лучником на них. Вони пускали стрiли у супротивнi ряди, коли все iнше вiйсько лише мовчки зловiсно зближувалось. Колiсницi втручалися у бiй тодi, коли перших п'ять рядiв уже зчiплювались у напираючi один на одного розрiзненi гурти. А за колiсницями знову iшов фронт пiхотинцiв, але вже не рядами, а суцiльно розрiдженою масою, тримаючись один вiд одного на вiдстанi пiвсажня, озбро?них хто чим попало. На вiдстанi пiвверсти один вiд одного обидва вiйська зупинились i вирiвняли ряди. Посеред смуги степу, яка пролягла мiж двома вiйськами, росло декiлька невисоких кущикiв дико? вишнi, i раптом з них вискочив за?ць. За?ць побiг посерединi. З тарiйських рядiв зразу вихопилось з пiвсотнi вершникiв i погнали за зайцем, за?ць збивав свiй бiг до персько? колони, але слов'яни немов не бачили ворожого вiйська, i ?хнi стрiли збивали пил то попереду, то позаду зайця. Нарештi одна стрiла проткнула зайця, вiн зойкнув, пiдстрибнув i впав, i зразу козак, що пiдлетiв до зайця, пiдхопив його списом i погнав назад до сво?х. В той час як козаки полювали зайця, тарiйськi ряди дещо змiшались, слов'яни кричали, свистiли, галалакали, немов перед ними не було найсильнiшо? у свiтi армi? персiв. А коли за?ць нарештi був убитий, над полем прогримiло могутн? "у-ра-а-а!", "слава!". Перси ж у чужому степу почували себе незатишно, i оцi тарiйськi бучнi розваги i веселощi перед бо?м ?х не радували. Один iз наближених царя Дарiя навiть сказав: -- Вони нас зневажають, чи що? Ще коли перси лише переправлялися через Дунай, а п'ять тарiйських племен радили Раду, вони вже дивилися на це незчисленне вiйсько як на здобич, яка сама прийшла до них у степ i по не? не треба томити коней десь аж до ?гипту. Незчисленний обоз, незчисленнi бойовi обладунки i незчисленнi смертi. Коли пiсля тижневого походу вiйсько царя Дарiя залишилось без харчiв i води i вже хотiло повертати назад, укра?нцi заманювали його подалi вiд лiгва, наче звiра на полюваннi. Вони знарошне дали персам можливiсть захопити декiлька отар овець i худоби, а кiлька козакiв спецiально потрапили в полон, щоб вказати ?м шлях до недалеко? рiки Буг, де б усьому перському вiйську було вдосталь води i воно не повернуло назад до Днiстра. А тут, аж за Днiпром, бiля Азовського моря, тарiйцi вирiшили дати бiй. Загучали труби, ударили литаври -- i колони рушили на зближення. Десь коли зблизились на вiдстань ста аршин, засвистiли стрiли, зафурчали ядра, кiннота вирвалась по флангах i вв'язалась у рубку; а ряди пiхоти мiрно iшли, пришвидшуючи темп, i коли колони зблизились на двадцять аршин, звились по крутiй тра?кторi? дротики i шугонули помiж ворожих рядiв, а щитоносцi великих щитiв повернули щити руба, i помiж них виступили во?ни з круглими щитами, оголеними мечами, занесеними булавами i келепами, i перших три ряди змiшались, i почалася сiча, рiзанина i гупання палиць; загримiли мечi персiв об круглi слов'янськi щити, i сарматськi довгi мечi кресонули по перських конiчних шоломах, по кованих щитах. Крики, iржання коней, трiск кiсток, i все покривав дзвiн металу об метал, i важке хекання, i пил; вже лучники вихопили мечi i пращники, i застигли вiйська на одному мiсцi, нiхто не хотiв вiдступати нi на крок. Вже бiйцi розпорошились по всьому полю, скiльки могло окинути око, групами i поодинцi, намагаючись одне одного вбити, i князь Iдан бачив з коня, що сила наткнулась на силу. Замелькали мiж просвiтами бойовi колiсницi, величезна напруга бою ставала до неба стовпом сивого пилу. I вже кiннота князя Скопи i князя Такаслава набирала темпу, замаячивши на обрi?, i перси почули могутн? "а-а-а!". З пiвденного i пiвнiчного бокiв у фланги поля бою мчала легка скiфська кiннота. Загучали перськi сурми до вiдступу, i щитоносцi великих плетених щитiв почали пробиватися наперед i шикуватися в ряд, а перськi во?ни виривалися з бою i ставали за стiну щитiв, ощирену довгий списами, яка повiльно вiдступала до табору i кучилась. Проте цар Дарiй бачив, що пiхота не встигне втягнутися в табiр, як буде розметена могутньою лавиною укра?нсько? кiнноти. Тодi цар Дарiй вирiшив увести в бiй сво?х 10 тисяч безсмертних -- важку кавалерiю, яку набирали лише з персiв. П'ять тисяч важко? персько? кiнноти -- п'ятьма колонами iз хiлеархами на чолi, по п'ять вершникiв у ряд легким клусом рушили назустрiч князю Скопi i п'ять тисяч -- назустрiч князю Такаславу. Вершники в залiзнiй бронi, в конiчних шоломах, з мечами в аршин завдовжки, луками i колчанами. В кожного коня металевий налобник i в кожного вершника важкий спис напереваги. I вдарилась легка тарiйська кiннота об залiзнi лави персько? кiнноти, i запiнилась, як вода, перед гранiтною стiною, а тим часом перська пiхота в бойовому порядку вiдступила за рови. Загучали кавалерiйськi сурми, i безсмертнi позадкували коней, вiдмахуючись мечами, змикали ряди, хоча дехто з них i лишився на полi, а декого вихоплювали з сiдла хлисткi тарiйськi аркани, але без великих втрат безсмертнi вiдступили за рови. На валах перського табору стали суцiльною стiною дерев'янi щити, а за ними во?ни з великими луками; бризнули в поле довгi комишевi перськi стрiли. Лави укра?нцiв вiдхлинули, пiдбираючи зброю, добиваючи поранених i здираючи рушники з ворожих голiв. Поле було густо всiяне трупами, наче великими клаптями барвисто? матерi?, живi люди ходили помiж мертвих i вмираючих i щось там порпались, а чорне вороння ще лише кружляло над ?хнiми головами, але на землю не сiдало. Трупи ще були занадто свiжими. Ще день не закiнчився, але на сьогоднi битва вже закiнчилась. Суха земля вбирала гарячу кров, i перси вперше за весь похiд вiдчули завзяття тарiйського великого бою. Зiбрав цар Дарiй сво?х радникiв i захотiв послухати ?хньо? ради. Горбiй, старший радник царя Дарiя, сказав: -- О цар царiв! Я давно вже знав з чуток про войовничiсть цього народу, а тут ще бiльше в цьому переконався, побачивши, як вони знущаються над нами. Тому моя рада така: з настанням ночi залишити на волю долi поранених, хворих i слабосилих во?нiв, а також частину вiйська, яке змогло б деякий час обороняти табiр, а самим з найрухомiшою частиною вiйська вийти з табору нiби для нападу на скiфiв з тилу. Насправдi ж треба скорiше рушати до переправи на Дуна?, поки скiфи ?? не зруйнували i поки iоняни не попливли додому. Коли настала нiч, цар Дарiй виконав цю пораду. Залишивши половину вiйська i поранених та хворих, важкий обоз iз награбованим i всiх в'ючних ослiв, цар Дарiй Ахаменiд вислизнув з табору, наказавши охороняти його до повернення. Того вiйська, яке Дарiй забрав iз собою, було вже менше, нiж третя частина. Наступного дня перси вперто захищали табiр, а коли тарiйцi взяли його штурмом, перси падали на колiна i просили про пощаду. Укра?нцi нишпорили по табору, шукаючи Дарiя, а коли дiзналися, що вiн утiк, князь Iдан сказав: -- Лисиця утекла з капкана, вiдгризши собi лапу. Проте до Дунаю звiдси було далеко, перси блукали десь у степу, а тут перед тарiйцями був багатющий табiр i обоз 700-тисячного вiйська. Здобич була така багата, що нi один во?н, нi одна укра?нська сiм'я не залишилась обдiленою. Безлiч возiв, колiсниць, хороших мечiв, панцирiв, казанiв, ножiв, кiнсько? збру?, схiдних тканин, шоломiв, наметiв, рiзного господарського начиння, сокир, кресал, одежi, взуття, рабiв. Тарiйцi скликали Великий круг i стали дiлити здобич. Доки дiлили здобич, ховали убитих, бенкетували на могилi полеглих, минуло три днi. Тим часом пройшли сильнi дощi i змили в степу свiжi слiди, а тому, що навколо весь час снувало вiйсько, старих слiдiв було безлiч. Коли вляглася радiсть перемоги i здобичi, укра?нцi вирiшили перейняти персiв бiля мосту, i все кiнне вiйсько кинулося найкоротшими шляхами до переправи, а пiше, перешикувавши колони i органiзувавши обоз, рушило слiдом за персами. Коли князь Скопа, який очолював кiнноту, пригнався де мосту, царя Дарiя ще там не було. Тарiйцi зiгнали з берега захиснi iонiйськi загони, i тi вiдпливли вiд берега. Тодi князь Скопа сказав грекам: Iоняни, призначене вам для чекання число днiв минуло, i ви, залишаючись тут, чините неправильно. Бо ж ви лише зi страху залишались тут. Тепер скорiше руйнуйте переправу i йдiть вiльними додому, дякуючи богам i скiфам. Iоняни стали радитись. Афiнянин Мiльтiад, полководець i тиран херсонесцiв, що на Гелеспонтi, подав раду слухатися скiфiв i звiльнити Iонiю. Тиран Гiстiей з Мiлета -- напроти. За його словами, кожен iз них ? тираном милiстю царя Дарiя. Якщо ж царя Дарiя не стане, то нi вiн, Гiстiей, i нi хто iнший не зможе зберегти сво?? влади над мiстом, бо кожне мiсто вибере собi народне управлiння замiсть тирана. Прийнявши раду Гiстiея, iоняни вирiшили зруйнувати мiст лише з боку скiфiв на вiдстань польоту стрiли, щоб тарiйцям здавалось, що вони ?х послухали i не придумали ще чогось супроти грецьких кораблiв. Гiстiей же вiд iменi iонян сказав: -- Ви, скiфи, дали нам добру пораду. Ось бачите, ми вже руйну?мо мiст, а ви йдiть добивайте Дарiя. Тарiйцi повiрили i повернули у степ. Шукаючи ворога, вони йшли тудою, де була трава для коней, думаючи, що i цар Дарiй так iтиме, але перси йшли старою дорогою i лише завдяки цьому ледве знайшли переправу, до яко? добрались уночi. Коли ж перси не застали мосту, ?х охопив страх. Цар Дарiй наказав ?гиптяниновi, який мав дуже гучний голос, погукати мiлетянина Гiстiея. Гiстiей зразу подав кораблi, щоб сполучити мiст з берегом. З тих пiр укра?нцi вважають iонян нiкчемнiшими i продажнiшими боягузами з усiх людей i цiнують ?х як хороших рабiв, якi найвiдданiшi сво?му господаревi i найменш схильнi до втечi.

  Мудрiсть предковiчна

Той, хто не оцiню? власних сил i не зважа? на сили ворога, -- приречений на загибель. Якщо ворог сильний i нi в чiм не стримний, треба йому погрожувати, огризатись, вести розвiдку його слабких мiсць i ухилятись вiд бо?в. Навiть сильним, мудрим i можновладним доводиться вичiкувати слушно? нагоди.

  18. Року Божого 493 до ново? ери

Слов'янський князь Арiслав одружився на дочцi фракiйського царя Тiрея.

  19. Року Божого 465 до ново? ери

Великим князем тарiйським став слов'янський князь Артур, син Арiслава.

  20. Року Божого 451 до ново? ери

Великим князем тарiйським став Сокiл, син слов'янського князя Артура. Матiр'ю його була грекиня, iстрянка Оксана. Князь Артур загинув вiд пiдступу князя волинян Спрагаслава. Престол перейшов до князя Сокола разом iз однi?ю з жiнок князя Артура Опi?ю. Смiливий i хоробрий, князь Сокiл зовсiм не любив тарiйських звича?в. Коли йому доводилося вступати з вiйськом в межi мiста борисфенiтiв Борисфена (Ольвi?), (борисфенiти самi себе звуть мiлетянами), князь залишав почет перед мiськими воротами, а сам заходив у мiсто, наказавши позамикати ворота. Тодi князь Сокiл скидав укра?нську одежу i одягався в еллiнську. У цьому вбраннi вiн ходив по базарнiй площi без тiлоохоронцiв i почту. Князь Сокiл не тiльки дотримувався грецьких звича?в, а навiть здiйснював жертвоприношення за обрядами еллiнiв. Так було не раз, i князь Сокiл навiть побудував собi будинок у Борисфенi i поселив там мiсцеву жiнку. А одного разу князь Сокiл захотiв прийняти посвячення у та?нства Дiонiса. I ось коли треба було приступати до та?нств, сталося велике знамення. У пишний палац князя Сокола, обгороджений стiною, у дворi якого стояли бiломармуровi стату?, сфiнкси, грифони, Богиня кинула свiй Перун, i палац загинув у полум'?, але, незважаючи на це, князь Сокiл все одно здiйснив обряд посвячення. Один iз грекiв, який розмовляв з тарiйцями, якi чекали пiд ворiтьми на свого князя, сказав: -- От ви, скiфи, осуджу?те еллiнiв за вакханiчну несамовитiсть. Кажете, що не може Божество робити людей безумцями. Смi?тесь з нас, що ми служимо Вакху-Дiонiсу, i нас охоплю? в цей час Божиста одержимiсть. А тепер ось ваш Великий князь Сокiл охоплений цi?ю одержимiстю, вiн не тiльки здiйснив та?нство Дiонiса, але й безумству?, немов одержимий Божеством. Якщо не вiрите, то iдiть, я вам покажу. Тарiйськi старшини пiшли за борисфенiтом. Вiн та?мно провiв ?х на стiну i посадовив у башту. Побачивши князя Сокола, який проходив у натовпi вакхантiв п'яний, укра?нцi дуже розсердилися, пiшли до вiйська i все розповiли. Коли князь Сокiл повернувся, зiбрали Великий круг i забрали у князя Сокола князiвську бартку, бунчук i булаву. Князь Сокiл утiк у Тракiю. Круг вибрав великим тарiйським князем Осьмака, сина дочки князя Земляслава. Князь Осьмак виступив походом на тракiйцiв. На Дуна? вони зустрiлися. Князь тракiйцiв Сiталак послав до князя Осьмака посла iз словами: -- Нащо нам нападати один на одного, ти ж син мо?? сестри, у тебе у руках мiй брат. Вiддай менi його, а я видам тобi твого брата Сокола -- i не будемо воювати. Князь Осьмак видав князю Сiталаку свого дядька по матерi, а взамiн одержав свого рiдного брата Сокола. Великий князь Осьмак хотiв було дати наказ тут же вiдрубати йому голову, проте старiйшина старiйшин передав князю Осьмаку волю Мало? ради. Тому що, взявши на себе присуд братовбивства, князь Осьмак бере грiх перед Ягною на весь народ, Рада старiйшин вимага?, щоб князь Сокiл був осуджений як лжевiстун. Адже вiн здiйснив чужий релiгiйний обряд. За рiшенням Ради волхвiв, князя Сокола запхнули у хуру сухого хмизу, запряжену волами, а хуру пiдпалили. Так тарiйцi дотримувались сво?? вiри.

  Мудрiсть предковiчна

Хвороби, злиднi, глупота i муки -- це все нам за провини нашi. Страх перед Богом живе у душi людей. Найкраща, найбезкорисливiша, найсвiтлiша i найповнiша форма благочестя Богу -- суть у тому, щоб завжди у думках, на словах i на дiлi шанувати його щиро, чисто i безпорочно.

  21. Року Божого 438 до ново? ери

Великий князь укра?нського народу Арiслав хотiв визначити чисельнiсть свого народу. Для цього вiн наказав усiм тар'ягнам, якi користуються луком, принести по одному наконечнику стрiли в урочище Священнi Путi. В усi кiнцi сво?? велико? кра?ни -- вiд Вардани до Дунаю i до Пруту, вiд Чорного i Азовського морiв i до рiки Прип'ять i Пiвнiчного Бугу -- вiн розiслав гiнцiв, щоб власники лукiв здали по наконечнику стрiли старiйшинi селища, а кожен старiйшина здав ?х у город, а кожен город здав сво?му князевi, а кожен князь привiз наконечники в урочище Священнi Путi. Зiбраних наконечникiв стрiл було так багато, що нiхто не мiг ?х порахувати, навiть якби рахували ?х усе сво? життя. Тодi князь Арiслав наказав майстрам вилити з цих стрiл посудину для заведення священного трунку пiд час Великих з'?здiв з усiх укра?нських земель. Вийшла велика посудина яка вмiщувала 600 грецьких амфор хмiльного меду, i товщина стiнок цього казана була у шiсть пальцiв. Поставили цей баняк бiля ступнi Тар'ягна, яка залишилась великим вiдбитком на каменi з тих часiв, як тут подорожував Тар'ягн. На боках баняка було зображено три свiти: верхнiй, середнiй i нижнiй. У верхньому свiтi свiтило сонце i лiтали рiзноманiтнi птахи i комахи. У середньому жили тар'ягни, до?ли овечок, ловили коней, причащалися у Велико? Богинi, а також жили всякi звiрi i птицi, росли дерева, квiти i трава. У нижньому свiтi грифони терзали коней, леви ловили оленiв, пантери нападали на диких свиней.

  22. Року Божого 429 до ново? ери

Великим князем народу тар'ягнiв був волинський князь Атей. Багато походiв зробив князь Атей у всi кiнцi Укра?нсько? землi. Роксолани, сармати, слов'яни, кра?нцi-галичани ходили в походи пiд його бунчуком. Але цього князевi Ате?вi було мало. Зiбравши навколо себе найдоблеснiше вiйсько, яке його любило за доблесть i гарну статуру, князь Атей на Великому крузi оголосив, що, окрiм того, що вiн Великий князь, вiн буде ще й старiйшиною над старiйшинами, i вiйсько його пiдтримало. А старiйшина з роду Лiпослава був звинувачений у тому, що вiн брехливо поклявся вогнем дому князя Атея, який через це занедужав. Пiсля того як старiйшину старiйшин Доброслава стратили, князь Атей зразу одужав. Тепер князь Атей iз громадськими стадами не приходив у Полiсся на розподiл худоби мiж общинами, а жив у шестиколiсному возi i кочував у степу, присилаючи в городи дружину лише по данину: зброю, мед i хлiб. Через три роки ще бiльша гординя напала на князя Атея. На Священнiй Радi вiн оголосив себе ще й Великим волхвом, бо на цей час Великий волхв помер. У мiстi Борисфенi князь Атей карбував свою монету, на якiй був зображений власною персоною в шатах Колокнязя. Це великий грiх проти закону тар'ягнiв, -- говорили волхви помiж собою. -- Князь Атей не зна? та?нств волхвування. Адже Свiтовид заповiв владу старiйшин родовi Лiпослава, владу волхвiв -- родовi Арпослава, а владу князiв -- родовi Колослава. Хто хоче з'?днати ув однiй особi цю потрiйнiсть, той хоче дорiвнятись до богонародженого Тар'ягна. А це для народженого на землi -- зась. Це богохульство! Бо далеко людинi ще до досконалостi хоча ув однiй iз трьох цих царин. Тiльки як настане царство правди на землi, цi три царини людсько? дiяльностi не боротимуться одна проти одно?.

  23. Року Божого 380 до ново? ери

Князь Атей вступив у союз з македонським царем Фiлiппом i разом з ним завдав поразки царству одарискiв, поширивши сво? володiння за Дунай. Великий князь, старiйшина i волхв Атей говорив: -- Волхви завжди застерiгали нас iти за Дунай, бо туди не ходив Тар'ягн, але вони забули, що коли Тар'ягн боровся iз Кабаноголовим золотим шестиголовим злим змi?м, то вiн обiйшов цiлу землю, шукаючи, де живе той Змiй, який зберiгав душу Кабаноголового i перекидався горами, щоб вони бились одна об одну. Я вам, як Великий волхв, кажу: "Скрiзь на землi, де подорожував Тар'ягн, у майбутньому будуть жити укра?нцi, побудують церкви i будуть молитися Ягнi, Тар'ягну i Данi".

  Мудрiсть предковiчна

Кожен народ мрi? про свiтове панування. Розумний не почина? безглуздих справ. Правуй, неухвально дотримуючись справедливостi.

  24. Року Божого 339 до ново? ери

Колишнiй союзник князя Атея Фiлiпп Македонський пiшов вiйною на князя Атея. З князем Ате?м не було пiших волинських, деревлянських, буковинських i подiльських полкiв. Цар Фiлiпп розбив князя Атея, захопив 20 тисяч жiнок i 20 тисяч племiнних кобил. У бою загинув i сам князь Атей, якому вже було 100 рокiв. Зазолотiв меч роду Сар'ягна, i вся Укра?на ходила пiд сарматськими бунчуками. Частина слов'ян вiдмежувалася вiд влади сарматiв i створила окреме князiвство в пониззi Днiпра i Криму. Греки називали цю кра?ну Мала Скiфiя. Але згодом i Мала Скiфiя визнала владу сарматiв.

  25. Року Божого 331 до ново? ери

Намiсник Александра Македонського у Тракi? Зопiрiон здiйснив похiд через укра?нськi землi до мiста Борисфена, де тарiйськi князi карбували свою монету. Сармати пiд проводом князя Ярослава знищили 30-тисячний корпус до одного во?на i греки так i не дiзналися, де вiн подiвся.

  26. Року Божого 313 до ново? ери

Лiсiмах, правитель Фракi?, пiсля смертi Александра Македонського зробив похiд на Укра?ну, переправившись через Дунай. Розбив кра?нцiв i галичан i взяв велику здобич.

  27. Року Божого 179 до ново? ери

Великий князь ки?вський Тар'я-Сарм-Гатал очолив спiльний похiд укра?нцiв у Малу Азiю.

  28. Року божого 159 до ново? ери

Велика княгиня ки?вська Тар'я-Сарм-Амага наказала покарати смертю князя Мало? Скiфi? Обода за те, що вiн самочинно напав на Херсонес, чим пошкодив торгiвлi, i настановила князем Мало? Скiфi? сина князя Обода -- Палкого.

  29. Року Божого 63 до ново? ери

Князь Мало? Скiфi? Тар'я-Слов'ян-Палкий виступив проти Херсонеса, Боспору i Понтiйського царства в союзi з роксоланами, але був розбитий, i його столиця Неаполь Скiфський була взята. Боспор припинив сплачувати тар'ягнам данину.

  30. Року Божого 36 до ново? ери

Великим князем народу тарiйського став Тар'я-Сарм-Алан. Пiд його прапором укра?нський народ ходив походом на Мiдiю та Вiрменiю. З великою кiлькiстю полонених та iншо? здобичi алани повернулися додому.

  НОВА ЕРА

  31. Року Божого 50 ново? ери

Великим князем землi укра?нсько? став Тар'я-Вол'ягн-Скiра. За його князювання волиняни давали лад усiй Тарiйськiй землi. Князь Скiра ходив з дружиною по дань до роксоланiв, сарматiв, слов'ян, волинян i галичан. Скрiзь сiяв мир. Народ був численний i трудився в полi, в лiсi i на випасах. Нiхто не смiв нападати на тар'ягнiв. ?хнi мечi взялися iржею, бо Ягна послала на Укра?нську землю великий мир. Венедськi володiння простяглися вiд Пiвнiчного Кавказу i до Балтiйського моря та Дунаю.

  32. Року Божого 312

Готський король Германарекс iз долини рiки Рейн пройшов з мечем i вогнем по укра?нськiй землi аж у Крим. Галичини, волиняни i слов'яни платили йому тяжку данину. Готи зрiвняли з землею столицю Мало? Скiфi? Неаполь Скiфський i осiли в Криму.

  Мудрiсть предковiчна

Хочеш миру -- готуйся до вiйни. Во?на годуй i бережи в мирний час, а в час вiйни посилай на бiй. Якщо нема вiйська або золота, не сподiвайся на перемогу.

  33. Року Божого 371

Роксоланськi мисливцi загнали чарiвного Оленя, i вiн перейшов через Сиваш у Крим. З того часу шлях Оленя став зватись "Переправа Бика" або "Боспор". За Оленем рушило плем'я роксоланiв-гунiв. Так вони знайшли пряму дорогу на Крим, а не в обхiд Меотiди (Азовського моря), як ранiше.

  34. Року Божого 373

Старий король готiв Германарекс, який володiв Кримом, дiзнався, що за Переправою Бика у княгинi Гуни, жiнки покiйного князя Гуна, ? прекрасна дочка Людмила. Вiн послав свого брата Велiмира i сина Рандвера, щоб посватали йому Людмилу, яку звали Прекрасна, бо кращо? за не? не було в околишнiх князiвствах. Вона мала лебедину шию, великi синi очi i бiле-бiле густе волосся, яке сягало аж до п'ят. Дядько Вiнiтарiй пiдмовив Рандвера, щоб вiн висватав Людмилу-Лебiдку для себе, адже Герман-король вже мав бiля ста рокiв. Як тiльки Рандвер побачив Людмилу, вiн зразу закохався в не? i послухався ради свого дядька. Вони полюбили одне одного, але коли прибули в Германград, король Герман звелiв повiсити свого сина Рандвера. Коли Рандвера привели до шибеницi вiн попросив, щоб йому принесли мисливського сокола, обскуб йому пiр'я i звелiв послати в подарунок Германарексу. Рандвера повiсили. Коли ж Герман побачив того обскубаного сокола, зрозумiв, що так само як безпорадний обскубаний сокiл, така беззахисна його держава без молодого королевича, бо вiн старий i нема в нього сина. Одного разу Германарекс повертався з полювання зi сво?ми людьми i побачив Людмилу, яка сидiла на пеньку i вичiсувала коси. Король звелiв затоптати ?? копитами коней. Як почула про це мати Людмили Гуна, то намовила сво?х синiв Руса, Яса i Орида помститись за Людмилу. Для цього вона сплела ?м залiзнi сорочки i викувала залiзнi шоломи. Також порадила, що коли при?дуть до короля Германа, щоб нападали на нього вночi. Рус i Яс будуть рубати йому руки i ноги, а Орид -- голову. В дорозi брати запитали наймолодшого Орида, як вiн збира?ться ?м допомагати. Вiн сказав, що пiдтрима? ?х, як рука ногу. Рус сказав, що нiколи такого не було, щоб рука була пiдтримкою для ноги. Також були вони сердитi на молодшого брата, бо вiн був у матерi пестунчиком i вона його найбiльше любила. I вони вбили Орида. Пiзнiше Рус посковзнувся i пiдперся рукою. Тодi вiн сказав: "Ось рука i пiдтримала ногу, краще б Орид залишився живим". Коли прийшли в поко? до короля Германа, вiдрубали йому руки i ноги. Вiн прокинувся i став кричати. Тут сказав Яс: "Злетiла б йому голова, якби Ор був живим". Збудилась челядь Германа, але не могла побити братiв мечами, бо в них був дуже мiцний бойовий обладунок i вони вправно володiли мечами. Тодi король Герман звелiв побити ?х камiнням, i вони впали мертвими. Сам володар Германарекс теж помер. Як померли Рус i Яс, на них скiнчився родовiд князя Гуна i князем став юнак з роду Роксоланiв --Володимир.

  35. Року Божого 375

Таким чином, внаслiдок намови Рандвера його дядько Вiнiтарiй став королем готiв замiсть Германа. Вiн пiшов вiйною проти волинян, якi перестали платити данину готам-германцям, i у першiй битвi був розбитий об'?днаними силами волинян, галичан i слов'ян.

  36. Року Божого 378

Готський король Вiнiтарiй пiдступно напав на волинян у той час, як союзнi ?м вiйська тар'ягнiв вiдiйшли, розбив венедського князя Божа, а його 70 старiйшин розiп'яв,

  37. Року Божого 379

До князя роксоланiв Тар'я-Гуна-Володимира прийшли посли вiд iнших тарiйських земель -- кра?нсько?, галицько?, волинянсько?, слов'янсько? -- i сказали: -- Великий княже Володимире, ось уже бiльше року, як готи-германцi чинять безчинства в Араянi, але ж вони тво? данники, то чи не взяв би ти нас пiд свою звитяжну руку i не покарав зайд. Цього ж року князь роксоланiв-гунiв Володимир у спiлцi з сарматським князем Язигом учинив з готами три битви. З перших двох бо?в Вiнiтарiю удалося вивести готiв з уцiлiлим ядром вiйська, щоб знову сполчитись. На третю битву до роксоланiв i сарматiв при?дналися слов'яни, волиняни, галичани i кра?нцi. Князь Володимир, по давньому тарiйському звичаю, подiлив вiйсько на три частини. Наздогнав вiн готiв у верхiв'ях рiки Пiвденний Буг. По центру вiн поставив сарматську i слов'янську пiхоту на чолi з сарматським князем Язигом, з право? руки кiнних слов'ян i волинян на чолi з князем Мечиславом, а з лiво? руки став сам iз вершниками i козаками вiд галичан i кра?нцiв. Коли князi Язиг i Мечислав притисли короля Вiнiтарiя до його укрiпленого табору, вiн, залишивши заслону з важко? пiхоти, почав вiдступати вниз за течi?ю Бугу по, здавалось, вiльному шляху, i коли вже готи радiли, що вийшли з битви, князь гунiв Володимир перетнув ?м шлях iз свiжою кiннотою. Князь Володимир убив короля готiв Вiнiтарiя стрiлою у шию.

  38. Року Божого 380

Упочив Великий князь ки?вський Тар'я-Гун-Володимир, i сiв на отчому столi його старший син Данко.

  39. Року Божого 399

Вокняжився в городi Ки?вi Милодух, син князя Данко, i був вельми недуж, i правила при ньому його жона Рада. Через рiк народила вона сина, названого Ахiлом, а що це був у не? з князем Милодухом ?диний довгожданий син, то звали його ще й Богом даним -- Богданом.

  40. Року Божого 411

Ходив князь роденський Улич з полками вiд гунiв, сарматiв, слов'ян, волинян, галичан i кра?нцiв у Грецьку землю по дань.

  41. Року Божого 420

Пруги велi? найшли на землю Тарiйську вiд Карпат i до самого Днiпра i також на землю Деревську, Северську i на луги; був голод великий, i прийшла чума з кра?н полуденних, i забрала багато життiв.

  42. Року Божого 422

Великим князем ки?вським став молодший брат князя Данка -- князь Рогволод.

  43. Року Божого 438

Великим князем ки?вським i всi?? землi Укра?нсько? став син князя Милодуха i княгинi Ради Ахiл-Богдан.

  44. Року Божого 440

Вдруге прислали вiрмени послiв сво?х у Тарiйську землю просити помочi. Iзрядив Великий князь ки?вський Богдан-Ахiл рать велику, i пiшла вона пiд рукою слов'янського князя Поляна, i дiйшла до землi Гурартiйсько?, i зiтнулася з персами, але персiв не перемогли.

  45. Року Божого 444

Бiлогорватськi i лужськi, i сарматськi, i слов'янськi, i галицькi, i кра?нськi князi ходили за Дунай i вернулися iз здобиччю i полоном великим.

  46. Року Божого 447

Мiсяця березоля Великий князь ки?вський Тар'я-Богдан-Ахiл прийшов на Дунай з великою раттю i незлiченними лодiями, перед тим потрощивши грецькi тамги ущент коло Херсонеса Сарматського. За три тижнi вiн одбив у Схiдно? Римсько? iмперi? область Сiрмiю, взяв приступом Нiшаву, могутню Сардику i усi городи мiж Дуна?м i Гемськими горами. Всю Тракiю i Мезiю разом. Похiд спричинила несплата Вiзантi?ю 230 лiврiв золота, яке Вiзантiя платила щорiчно ще з 411 року, коли на них ходив походом Великий князь ки?вський Данко.

  47. Року Божого 448

У стольний город Ки?в уступило вiзантiйське посольство. Учасник цього посольства грек Прiск писав, що не тiльки гуни, сарми, слави, венеди, галичани i кра?нцi, але i iншi народи Скiфi? любили Ахiла- Богдана, цього дивного мужа, за його великi доброчинностi i за правосуддя. Багато грекiв i римлян служили йому. Нiхто з дотеперiшнiх князiв Скiфi? та iнших земель не вчинив бiльше великих справ за Ахiла. Його володiння простяглись за острови на океанi, i не тiльки народи Скiфi?, але i греки та римляни -- його данники. У зазначений час ми, посли Захiдно? Римсько? iмперi?, стали перед Ахiлом при входi свiтлицi, в сiнях. Тут кравчi за звича?м землi цi?? пiднесли нам келихи, але перед трапезою ми помолилися за ?хнього царя. Випивши, ми зайшли у свiтлицю i сiли на вказанi нам мiсця. Лави стояли попiд стiнами свiтлицi i навколо довгих столiв. Посерединi, за окремим столом, сидiв Ахiл в крiслi з золотими лев'ячими головами. Позад нього, вище на кiлька схiдцiв, було його царське мiсце з пологом iз рiзних дорогих тканин. Первоповажнi мiсця були суть за столом управоруч. Ми сидiли з лiвого боку. Вище нас, але нижче князя Ахiла, усiвся Борич, найзнатнiший серед скiфiв во?вода. Конюший мостився праворуч царського мiсця. Навпроти Ахiла сидiли обидва його сини -- старший Богдан i менший Роксолан. Вишуканi страви подавались на срiбних тарелях, а перед Ахiлом була поставлена дерев'яна миска. Вiн був у всьому стриманий. Гостям пiдношено золотi i срiбнi келихи, а в нього була дерев'яна братина. Одiж на ньому також була проста. Лише висячий при боцi меч i пiхви були оздобленi золотом i дорогоцiнним камiнням, як у всiх знатний скiфiв, проте нi шнурки черевикiв, нi комонна збруя не були оздобленi золотом, так як у всiх знатних скiфiв. З настанням сутiнок, коли були запаленi свiчки, тарiйцi заспiвали гiмн. Спiвали дуже гарно, пiсня звучала могутньо i злагоджено, аж вiд ?? звучання терпла спина i вiдчувалося корiння волосся на головi: Араяно, Берегине, рiдна мамо, Пiд знамена жовто-синi дружно станьмо, Офiруймо на вiвтар звитяжцiв славу, Як зiницю, бережiм свою державу. Приспiв: Житнiй колос, Тар'? голос, синi води: Золотий Тризуб -- народу вiчне древо. Хай живе козацька слава малинова, Хай святиться наша вiдданiсть крицева. Араяно! Стольний Ки?в -- тво? серце! Голубий Днiпро iз того серця лл?ться. Три?диний боре Змiя булавою! Укра?но, ми пиша?мось тобою! Приспiв: Житнiй колос, Тар'? голос, синi води: Золотий Тризуб -- народу вiчне древо. Хай живе козацька слава малинова, Хай святиться наша вiдданiсть крицева. Укра?нцi! У ?днаннi наша сила. Землю й волю боронiть, щоб не змалiла. Вiд Вардани до Дунаю наша мова Хай луна?, як трембiта свiтанкова. Приспiв: Житнiй колос, Тар'? голос, синi води: Золотий Тризуб -- народу вiчне древо. Хай живе козацька слава малинова, Хай святиться наша вiдданiсть крицева. Спiвали всi злагоджено i мелодiйно, з насолодою й утiхою. Потiм прийшли три спiвцi i почали спiвати про подвиги Ахiла i його богатирiв. Багато хто стиха ?м пiдспiвував, декотрi жваво говорили про його вiйськовi походи, дiди ж, виснаженi лiтами i розморенi медом, просльозились, згадуючи молодiсть свою, i силу, i звитягу, яка перейшла у пiсню. За спiвцями виступили скоморохи з рiзними викрутасами, кривляннями, танцями i жартами

  48. Року Божого 447

Греки пiдiслали шпигуна, щоб отру?ти Богдана-Ахiла, але це ?м не вдалося.

  49. Року Божого 451

Великий князь ки?вський Богдан-Ахiл, якого римляни називали Атгiлою Бичем Божим, зiбрав пiд сво? жовто-блакитне знамено гунiв-роксоланiв, сарматiв-аланiв, слов'ян-русiв, волинян-склавiв, кiмарiйцiв-галичан, кра?нцiв-тиверцiв, лемкiв, карпiв, чорних горватiв, подолян, трокiв та букачiв. Такою могутньою Укра?на була хiба що за князя Кияна. Князь Богдан-Ахiл розбив об'?днанi сили римлян, галiв i германцiв на Каталунських полях у Францi? i почав громити Пiвнiчну Iталiю. Римська iмперiя змушена була вдво? збiльшити данину золотом Укра?нi. Замiсть трьохсот лiврiв золота рiчно -- сiмсот лiврiв золота рiчно. Готи-германцi спiвали у сво?х сагах: "Ахiле, мудрiстю рiвний Соломону! Але Соломон, при всiй сво?й величностi не мав поряд себе стiлькох витязiв, скiльки ?х бачив Бiтерольф при дворi можновладного Ахiла". Готський лiтописець Йордан писав: "Ахiл, володар усiх гунiв, можновладець небачений у свiтi племен цiло? Скiфi?, достойний подиву в його невiродайнiй славi серед усiх. Любитель вiйни, сам був людиною помiркованою, вiдзначався свiтлим розумом, був приступний для тих, хто потребував допомоги, i прихильний до кожного, в кого раз повiрив". Грецький лiтописець Прiск писав: "Великий князь великого народу, господар досi нечувано? могутностi, царств Скiфi? та Германi? самодержець, вражаючий жахом Захiдну i Схiдну Римськi iмперi?, незлiченнi пiдкоренi ним мiста не пiддавав пограбуванню, а милостиво обкладав щорiчною даниною".

  50. Року Божого 454

Помер Тар'я-Ама-Роксолан-Гун-Милодух-Богдан-Ахiл. Готи вiдпали вiд його держави.

  51. Року Божого 489

Великим князем землi Тарiйсько? -- Укра?ни -- став Тар'я-Вол'ягн-Троян. Вiн упорядкував землю тар'ягнiв, обмеживши ?? лише заповiтними землями вiд Дунаю до Кавказу. Ходив походом на Вiрменiю i примусив грекiв вiзантiйських платити дань. Його правлiння було благодатне для укра?нського народу i залишилось у пам'ятi народнiй як золоте правлiння князя Трояна, який пiкся за благо народу свого, був справедливий, мало ходив на вiйну. 523 року Великий князь Троян помер.

  52. Року Божого 527

Великим князем ки?вським i всi?? Укра?нсько? землi став Тар'я-Слов'ян-Ант. Вiн зiбрав дружину i ополчення в похiд за Дунай, у Тракiю, але був розбитий Германом -- римським намiсником у Тракi?.

  53. Року Божого 531

Рим призначив полководця Хiльбудiя (венеда за походженням) охороняти кордони Римсько? iмперi? по рiцi Дунай. Хiльбудiй неодноразово переходив Дунай i забирав укра?нцiв у полон, щоб потiм продати в рабство. 534 року Великий князь Ант зiбрав князiв з дружиною i ополчення во?в, перебив римськi полки, якi перейшли на цей бiк Дунаю, у тому числi i перевертня Хiльбудiя убив. Дружина билася на конях i в повному бойовому обладунку при панцирах, двох списах, луках i мечах; во? -- у тих обладунках i при збро?, яку хто собi надбав, а чи одержав у спадок вiд дiда-прадiда; козаки ж -- при повнiй збро?, але лише в шароварах -- голi по пояс i без шоломiв, бо ?хньому стану не страшна була смерть, а люба лише бойова звитяга.

  54. Року Божого 535

Великий князь тар'ягнiв Ант з усiм вiйськом перейшов на римський берег Дунаю, напав на Тракiю i багато римлян пограбував i обернув у рабство, женучи поперед себе додому.

  55. Року Божого 540

Великим князем землi Укра?нсько? став Тар'я-Слов'ян-Склавин. У 546 роцi римський iмператор Юстинiан послав посольство до князя Склавина, щоб, вiддавши йому мiсто Турин-на-Дуна?, домовитись, аби укра?нцi оберiгали пiвнiчний римський кордон, але князь Склавин не пристав на цю угоду. У 547 роцi укра?нцi на чолi з князем Склавином захопили Iлiрiю аж до Епiдамана, вбиваючи i обертаючи в рабство всiх на сво?му шляху. Начальник Iлiрi? з 15-тисячним вiйськом стежив за ними, але в бiй вступати побоявся. 551 року князь Склавин з 30-тисячним вiйськом перейшов Дунай. Начальники римського вiйська Iлiрi? i Тракi? вступили з ним у розгорнутий бiй, але були розбитi i ганебно втекли. Князь Склавин змусив до ганебно? втечi також кiнний загiн Асбада, взяв приступом приморське мiсто Топер, де разом з гарнiзоном зiбралося 15 000 вiйськ. Року 552-го Великий укра?нський князь Тар'я-Слов'ян-Склавин з вiйськом наблизився на один денний перехiд до Константинополя, проти нього iмператор вислав вiйсько на чолi з синами покiйного полководця Германа, але воно не наважилось вступити в бiй. Укра?нцi взяли величезну здобич i повернулись додому. 581 року, коли Великий ки?вський князь Склавин лаштувався в похiд за Дунай, за вiйськом знялося багато слов'ян, i венедiв, i кра?нцiв з сiм'ями i домашнiм скарбом. Вони пройшли через усю Елладу, i по кра?нi Фесалонiка, i по Фракiйських провiнцiях. Взяли багато фортець i мiст, завоювали кра?ну, сiли як у сво?й власнiй. Вони стали багатi, нажили багато золота й срiбла, табуни коней i багато збро?. Вони навчилися воювати краще за римлян.

  56. Року Божого 602

Не було богатирiв i пророкiв на Укра?нськiй землi. Бусурмани на чолi з ханом Аваром прийшли з-за Волги, напали спочатку на гунiв-роксоланiв, тодi на сарматiв-аланiв i розбили ?х. У 603 роцi роксолани-гуни i сармати-алани об'?дналися в одну кра?ну, яка називалась Вартанiя, iз стольним мiстом Варта на рiцi Варданi. Кра?нцi i галичани об'?днались у кра?ну Славiю iз стольним мiстом Переяслав-на-Дуна?. Слов'яни i волиняни об'?днались у кра?ну Куявiю iз стольним мiстом Ки?вом на Днiпрi. Аварам вони платити дань i терпiли вiд них велику наругу.

  57. Року Божого 635

Ки?вський князь Тар'я-Слов'ян-Дiр очолив боротьбу укра?нцiв проти аварiв i об'?днав Куявiю i Вартанiю.

  58. Року Божого 700

Великий ки?вський князь Тар'я-Дiр-Рус об'?днав усю державу Троянову, тобто Вартанiю, Куявiю i Славiю, в одну державу, яка стала називатись Рус. Руси розбили аварiв i прогнали ?х з укра?нських земель за Дунай.

  59. Року Божого 860

Великий ки?вський князь Тар'я-Слов'ян-Оскольд з князями, дружиною i воями ходив походом на Вiзантiю вимагати дань. Був обплутаний константинопольськими церковниками i тайно прийняв ?вангелiзм. 880 року ходив князь Оскольд iз князями чернiгiвським, переяславським, деревлянським дружиною i воями у похiд до Хвалинського (Каспiйського) моря на Арабський халiфат, але повернувся без здобичi. У 882 роцi була у Тарiйськiй землi велика смута i печаль. Кияни, а за ними i весь укра?нський народ дiзналися, що ?хнiй Великий князь Оскольд тайно сповiду?ться грецькому попу. Вся люднiсть, боячись гнiву Перуна, повстала, i князь Оскольд був побитий камiнням. На ки?вський стiл кияни запросили новгородського князя Олега.

  60. Року Божого 882

Великим ки?вським князем став Олег. У 907 роцi пiшов Великий ки?вський князь Олег з дружиною i воями усi?? укра?нсько? землi, всього вiйська 80 тисяч, походом на Вiзантiю. Вiзантiя заплатила одноразову плату по 12 гривен на кожного во?на та ще данину городам земель тарiйських, якi споряджали во?в у похiд. У 909-910 роках ходив Великий ки?вський князь Олег з князями, дружиною i воями у землю роксоланiв. Там разом з роксоланами побудував кораблi на Каспiйському морi i поплив разом з ними в похiд на пiвденне узбережжя Хвалинського моря. Взяв здобич велику i через два роки повернувся в Ки?в. 912 року Великий князь ки?вський i всi?? Русi помер.

  61. Року Божого 922

Великим ки?вським князем i всього укра?нського народу став Iгор. Князь Iгор пiдкорив повсталих деревлян i наклав на них бiльшу данину, нiж за князя Олега. У 923-925 роках воював князь Iгор проти волинського князя Улича, який сидiв з родами в низах Днiпра. Великий ки?вський князь Iгор взяв приступом столицю венедiв-уличiв Пересiчен. Частина венедiв з князем Уличем вiдступила на корiннi волинськi землi по рiцi Буг, а тi, якi залишились, стали платити дань князю Iгорю. У 944 роцi Великий ки?вський князь i усi?? Укра?нсько? землi Iгор з князями, дружиною i воями пiшов на Вiзантiю. Iмператор вислав назустрiч послiв з дарами, але договiр про дань з Вiзантi?ю пiдписали менш вигiдний, нiж за князя Олега. 943 року здiйснив князь Iгор морський похiд на царство Грузинське. Взяв городи Дербент i Бердаа i повернувся у Ки?в зi здобиччю. 945 року Великий ки?вський князь з дружиною пiшов по Руськiй землi по дань. Зiбрав дань i повернув на Полоцьк, а тодi подивився, i здалося йому, що мало зiбрав з деревлян, i захотiв ще взяти. Деревлянськi визначнi мужi сказали: "Внадиться вовк до овечок, то, поки всю отару не винесе, не забуде". Повстали деревляни, полонили князя Iгоря, нагнули двi берези i прив'язали князя за одну й другу ноги, а потiм берези вiдпустили.

  62. Року Божого 946

Княгиня Ольга, жiнка Iгоря, разом з дружиною зробила похiд на Коростень. Взяла його приступом i багатьох скарала на смерть. На деревлян же наклала данину ще бiльшу, нiж за князя Iгоря. 956 року княгиня ки?вська Ольга, яка тимчасово замiщала свого сина Святослава Iгоровича, на ки?вському столi, вiдвiдала з посольством Константинополь. З нею було 20 бояринь, 42 купцi i 40 чоловiк прислуги. Взяла княгиня Ольга на себе, а разом i на всю Укра?нську землю, великий грiх перед Ягною -- прийняла ?вангелiзм. Греки ж скупо дiлили милостi руським купцям, а данини i не думали платити.

  63. Року Божого 965

Великим князем ки?вським став Святослав Iгоревич. Вiн не прийняв вiри ?вангелiстiв, вигнав ?х з укра?нських городiв i поруйнував ?хнi храми. Це був останнiй найбiльший князь Тарiйсько? землi. Великий князь Святослав об'?днав у одну державу всi землi, якi пiдлягали Ки?ву за князя Трояна. Спершу пiшов у сарматськi землi i примучив в'ятичiв, тодi примучив роксоланiв-гунiв, пiдкоривши всi ?хнi городи аж до Кавказьких гiр; розбив державу Хазарський каганат, столиця яко? була в гирлi рiки Волги. Пiдкорились йому також кiмарiйцi, якi населяли Кримський пiвострiв. За намовою вiзантiйського iмператора Никифора, який платив Русi дань по договорах з Вiзантi?ю ще за Олега i Iгоря, Великий князь ки?вський i всi?? Укра?нсько? землi Святослав 967 року завоював усю Болгарiю, чи як ?? називали греки -- Мiсiю. Пiдступивши до мiста Фiлiополь, чи як його пiзнiше вiзантiйцi назвали Адрiанополь, вiйсько Святослава зустрiло впертий опiр жителiв, якi були схильнi до вiзантiйцiв. Взявши його штурмом, Святослав навiв жах на всi околицi, знищивши багато жителiв, всiх оборонцiв. Iмператор Вiзантi? Iоан прислав до Святослава послiв, якi радили йому покинути Болгарiю, але Святослав зажадав великого викупу, погрожуючи вигнати роме?в на Азiйський материк i розбити сво? куренi пiд стiнами Вiзантiя, чи, як ще його греки називали, Константинополя. Вiзантiя почала готуватися до вiйни. Святослав не встиг зробити заслони в Гемських горах, в ущелинах-проходах, бо в цей час печенiги обступили Ки?в i кияни прислали гiнцiв. Вiдiгнавши печенiгiв вiд Ки?ва, Святослав повернувся на Дунай лише на початку лiта, в той час як iмператор роме?в Iоан вже проник з вiйськом через проходи в Гемських горах пiд стiни болгарсько? столицi Преслави. До того ж прихiд роме?в був такий несподiваний, що вони зненацька пiд стiнами Плиски застали загiн у 8 тисяч чоловiк тарiйцiв, якi вправлялись у веденнi бою. Не чекаючи пiдходу основних сил, вiйсько роме?в напало на цей загiн, але вiн зiмкнутим стро?м, при пiдтримцi во?нiв з города, якi, хапаючи зброю, вибiгали на допомогу вiдступаючим, замкнувся в городi Плиска. В оборонi Плиски болгари почали переходити на бiк роме?в, i коли роме? вдерлися в мiсто i взяли в полон царя болгар Бориса, роси у кiлькостi 8000 чоловiк зiбралися в царському укрiпленому палацi, залишивши вiдкритими ворота. Всi намагання роме?в увiйти в цi ворота виявились марними. Бачачи, як даремно гинуть його кращi во?ни, iмператор наказав закидати палац вогнем. Коли почалися пожежi, тарiйцi зiмкнутим бойовим порядком, з щитоносцями попереду, якi закривали во?нiв аж до колiн, вийшли з замку i, незважаючи на тяжкi втрати, пробилися за город, через лави роме?в, вiдiйшли до вiйська Святослава, який наближався до Преслави з головними силами. За дванадцять верств вiд Доростола вiйсько Святослава, яке налiчувало близько 30 тисяч чоловiк, зустрiлося з вiйськом iмператора Iоана, яке налiчувало 30 тисяч гоплiтiв (важко? пiхоти) i важко озбро?них вершникiв, крiм обозу i облогово? технiки з обслугою, яка рухалася за вiйськом. Крiм того, морем до Доростола рухалася вiйськова флотилiя iмператора. Дiзнавшись вiд во?нiв, якi вiдступили з Преслави, про зраду болгар, Святослав наказав обезголовити 300 болгарських заложникiв. Почалась битва, яка тяглася цiлий день, не визначивши переможця. Святослав з вiйськом вiдступив до Доростола, проте роме? не приступали до облоги, бо ще морем не пiдiйшов у Дунай, пiд стiни Доростола, грецький флот. Отже, перед Доростолом грецьке вiйсько побудувало укрiплений табiр. Кожного дня Святослав виходив з Доростола, шикував сво? вiйсько у бойовi ряди i починав бiй. На шостий день бо?в, здiйснивши з двохтисячним загоном вдалий рейд по Дунаю на лодьях за продовольством, Святослав згодився на переговори, але за умови, що завтра вони дадуть ромеям сьомий, рiшучий, бiй. Святослав сказав: -- Слов'яни! Чи ви дума?те, що Слава, яка iшла за полками росiв до цих пiр, вiдмовилась вiд нас, сво?х дiтей? Адже ми легко перемагали сусiднi народи i навiть без кровопролиття пiдкоряли цiлi кра?ни! Якщо ми зараз ганебно вiдступимо перед ромеями, Слава нас покине. Переймiмося мужнiстю, яку нам заповiдали предки, згадаймо про те, що могуть тар'ягнiв до цих пiр була непоборна, i в жорстокому бою будемо боротися за сво? життя. Ми або переможемо, або помремо зi Славою, здiйснивши подвиги, достойнi ратних людей. Хай iмператор не дума?, що ма? справу з ополченцями, якi заробляють на життя рiзними ремеслами а чи оратайством. Ми вигодуванi з вiстря мечiв! Слава! Могутн? "Слава!" сколихнуло околицi Доростола. Укра?нцi вийшли з города, вишикувались у бойовий порядок, маючи попереду колони щитоносцiв i во?нiв, озбро?них довгими списами, i приготувались до бою. Святослав наказав замкнути ворота, щоб нiхто не думав, що вiн поряту?ться втечею. Тар'ягни почали свою навальну, вперту ходу на ряди роме?в. Пiвдня лiнiя бою стояла майже на мiсцi, дванадцять разiв доля бою схилялась то на один, то на другий бiк, нарештi роме?, якi у вузькому фронтi, затиснутому горою i стiнами города, не могли ввести у бiй всю свою кiнноту, за наказом iмператора почали поступово вiдступати на рiвнину. Тут iмператор зробив спробу вiдрiзати слов'ян вiд города, але це йому не вдалося. День закiнчувався, роме? i слов'яни, втомленi бо?м, почали роз'?днувати ряди. Обидва вiйська отаборилися в полi. Роси почали збирати сво?х убитих i палити ?х на великих вогнищах перед крiпосною стiною, серед убитих тарiйських во?нiв були жiнки. Приносили в жертву, на очах у роме?в, ?хнiх полонених -- вiдсiкаючи голову разом з плечем. На другий день почали мирнi переговори. За умови, що Святослав вiдступить вiд Доростола за Дунай, iмператор видав на кожного во?на Святослава по 20 кiлограмiв хлiба, зобов'язався сприятливо приймати руських купцiв. Харчiв роме? видали на 22 тисячi чоловiк. Близько восьми тисяч росiв погинуло в цiй вiйнi. 969 року на островi Хортиця на Днiпрi у бою з печенiгами загинув останнiй Великий ки?вський князь, який молився Ягнi, Святослав Iгоревич.

  64. Року Божого 969

Великим князем у Ки?вi став Ярополк Святославович.

  XIV.СМУТА

  65. Року Божого 980

Великим ки?вським князем став Володимир, син Святослава. По сво?му вокняжiнню вiн зiбрав у Ки?вi, на Святiй горi, всiх головнiйших богiв Тарiйсько? землi. Це були шiсть перевтiлень Ягни. I волхви приносили ?м жертви, творячи треби. Вся земля Тарiйська, упорядкована Великим князем Святославом, корилась Ки?ву. Вiзантiя платила данину, як i ранiш. 987 року перемiг князя Володимира Змiй спокуси, Золотоголовий кабан. Мало йому стало данини вiд усiх сусiднiх народiв, захотiлося ще й золотих вiзантiйських риз. Чи не помишляв вiн стати ще й iмператором вiзантiйським? Але якщо ти збира?шся у бойовий похiд, то бери з собою у серце свого Бога, i Слава тебе не омине. Ось уже майже два тисячолiття греки платили укра?нцям дань з деякими перервами i хотiли заарканити могутню тарiйську душу сво?ю вiрою, та все намарне. Допоки князi-во?ни, волхви-пророки, люди-народ молились Ягнi i ?? перевтiленням, доти укра?нський народ ?днався, випростувався, можновладний перед будь-якою напастю. Могутнiм було дерево укра?нсько? держави, коли ?? князi-во?ни, зажершись достатком вiд податей з усього свiту, почали виганяти мечем свого Бога з сво?? хати. Горе народовi нашому. Три столiття безбожнi князi плюндрували землю Троянову в усобних вiйнах, аж поки ?? не потоптали орди Батия. I ось уже 1000 рокiв стогне пiд iноземними ярмами укра?нський народ, i не вмира?, i не ожива?, а лишень кона? та шука? забуту стежку до свого Требища, до свого Артаря. I скiльки вже за цих 1000 рокiв було могутнiх укра?нських геро?в, якi хотiли визволити свiй народ з неволi i не змогли, бо не знайшли вiри у свого Бога. У 988 роцi повелiв князь Володимир поперекидати на Священнiй Горi тарiйських Богiв. Одних порубати, iнших спалити. Перуна ж наказав прив'язати коневi до хвоста i волочити з гори по Боричевiм узвозi. Волочити Бога князiвсько? звитяги. Горе! Того Перуна, iменем якого клялися у вiрностi один одному всi укра?нцi, i волхви ?хнi, i князi ?хнi! О горе! О грiх! О напасть i нечестива спокуса злого Золотого кабана! I поставив князь Володимир, боговiдступник, 12 грецьких попiв бити Перуна жезлами. Коли тягнули Перуна до Днiпра, то оплакував його народ, оплакував народ свою долю без найбiльшого i наймогутнiшого заступника Перуна -- перевтiлення всемогутньо? Ягни-Лелi-Бережi. Скинули Перуна в Днiпро, а князь Володимир ще й приставив до нього сторожу iз варягiв, наказавши, щоб, коли пристане до берега, вiдштовхували його списами, а як допливе до порогiв, то вже хай як хоче. Попливла з Укра?ни разом з Перуном воля, злагода i сумлiння тарiйцiв. Перун був пристав до Видубицького бору, бо кияни бiгли слiдом i просили: "Видибай, Боже", але варяги вiдштовхнули його. З цього часу ця мiсцевiсть зветься Видибiр. За порогами Днiпро винiс Перуна на мiлину, i його взяли до себе венеди-уличi. З того часу звила собi там гнiздо Воля Укра?ни. Перуновi i Богинi-Бережi-Тро?ручицi молились уличi-запорожцi. Коли смута, розор i забуття витали над Аряною, запорожцi вдихнули у, здавалось би вже мертве тiло, живу душу клятводержця Перуна сина Ягни. Затим, як з наказу князя Володимира наймане вiйсько розорило святилище шести укра?нських богiв iз шести родiв Тар'ягна, велiв князь Володимир по всьому Ки?ву сказати, якщо не прийде хто завтра на берег Почайни, то буде йому ворогом. Люди знатнiйшi, якi залежали вiд князя, казали один до одного: -- Якби це не було добре, то не прийняли б цього князi i бояри. Трохи людей зiйшлося i увiйшли до води. Однi по шию, iншi по груди, деякi, тримаючи немовлят. Попи ж грецькi i корсунськi творили молитву. В цей час волхв волхвiв, який творив ранiше треби у храмi Перуна, з'явився на днiпровськiй кручi, а з пiвночi над долинами Славути почала пiднiматись невелика, але дуже чорна хмара. Високе небо ще було син? й чисте, i сонце сiяло над усi?ю могутньою державою Укра?нською, яка, наче в часи Великого князя Кия, всiма сво?ми дiтьми i дiтьми дiтей схилилась до свого прекрасного стольного города Ки?ва. I зазвучали слова волхва волхвiв: -- I ти, рiчко Почайно, яка була першою для зневiрених киян, i ти, Володимире, iз сво?м князiвським кодлом, розбещеним розкошами, пощезнете з Укра?нсько? землi. О горе укра?нському народовi без пастуха: без Бога i без князя! Як отсi колоди та камiння, се золото та поволоки, так розпадеться держава. Порозтягають ?? чужi, заллють кров'ю та сльозами доти, доки народ не зречеться всього, навiть сього нового Бога, щоб порвати клятi кайдани. Горе! I твоя могила, Володимире, i твоя Десятинна церква, що ?? ти збуду?ш на нашому священному Требищi, западеться, i тво? вiруючi згорять, заваленi камiнням. Горе! I прийде ворог жорстокий на вас, кияни. Спершу це будуть усобнi братовбивчi вiйни, а тодi, без свого Бога в серцi, ви тiкатимете з поля бою, як останнi боягузи, бо не буде з вами Перуна. I кожен з вас захоче бути князем, але всi разом ви будете лише рабами! Горе! Довга сива борода волхва замаяла на рвучкому вiтрi, i замаяла на вiтрi його довга вишита сорочка. Грозова хмара вже зайняла пiвнеба, лише волхв стояв на кручi, наче розвихрений вогонь. Варяги, якi пiдганяли у воду неохочих, почали пускати у волхва стрiли, але стрiли, пiдхопленi потоком Стрибога, летiли врiзнобiч. Зненацька вдарив грiм, Перун потрапив у дерево на кручi, i воно спалахнуло свiчкою. Сильний вiтер гнав по небу хмари одна за одною, але з них не крапало. Волхв зник, а люди, трохи пригнiченi, розходились по домiвках. Трохи ранiше за цi сумнi подi? гуляла Мар'я Всеславiвна по зеленому саду, милувалася квiтами весняними. А iз зеленого листя на не? дивився величезний Змiй-полоз. Задивився добрий Змiй, син Землi, у очi Марi? Всеславiвни, на ?? бiле тiло, на ?? стрункий стан та i полюбив ?? дуже-дуже. Звернувся вiн до Роди-Слави-Дани з такою молитвою: -- Родославодано, мамо! Нащо ти народила мене холодним? Дай у мою кров вогню Ягни, а у тiло вроду юнацьку хоч на один день i на одну нiч, щоб нi одна жiнка земнородна не змогла передi мною встояти, не змогла менi вiдмовити. А тодi я знову стану Змi?м-полозом, тво?м любим сином. Почула його Родославадана i звернулася до Ягни з такими словами: -- Ягно-Лелю-Коляда, змiни вогонь у тiлi мого сина Змiя-полоза на вогонь теплий, животворний, дай мо?му синовi чоловiчу вроду хоч на один день i на одну нiч, таку вроду i звабу, щоб йому пiдлягла та жiнка, яку вiн захоче. Вийшла Мар'я Всеславiвна на другий день у зелений сад погуляти, сiла пiд глиняною кручею бiля лiщинового куща та й задумалась. Млость на ?? серце разом з теплим весняним туманом налягла недiвоча, а туга в грудях защемiла неземна. Тут з куща лiщинового звiсився величезний Змiй-полоз, закрутився товстелезними кiльцями i заглянув Марi? в очi. Захопило Марi? дух, а тiло стало нiме. Нi крикнути ?й, нi писнути, щоб на помiч покликати. Сидить вона сама не своя, вiд страху очi заплющила. А як вiдкрила очi -- сто?ть перед нею ставний юнак роду невiдомого, але княжого, бо горить у нього на чолi золочений ремiнець з дiадемою, на ши? блищить гривна княжа золота. Що по верхньому краю гривни птахи по квiтах лiтають, що по середньому ряду гривни князi диких коней упокоряють, що по третьому ряду гривни звiрi коней княжих терзають. Сорочка, вишита жовтою i синьою ниткою, взята пiд шию золотим шнурком, а на рукавах Берегинi знаки повишивано. Перехоплений стан тонкий шкiряним широким поясом, блискiтками-цвяшками розцяцькований, та ще й золотою пряжею, а за поясом запоясник з рукояттю, дiамантами обсипаною. Що штани на ньому iз шкiри змi?но? та заправленi в червонi м'якi чоботи. Був юнак вродливий з лиця, а очi мав наче чорна вода у геть затiнених верболозом рiчкових озерах. У таку воду неможливо довго дивитись, за ?? блискучою чорнотою -- безодня. I це та?нство живо? води притягу? упасти в не? i не ворухнути нi рукою, нi ногою. Стати очеретом а чи зеленою кугою, яка пузириться та?мним диханням де-не-де попiд берегом. Розiмлiло вiд любовi серце Марi? Всеславiвни, стала падати вона вiд млостi свiтло?, але втрималася за лiщиновий кущ. Мовив слово юнак -- наче весiльна музика заграла, руки здiйняв до плечей Марi? Всеславiвни -- наче теплий вiтрець повiяв: -- Не багато i не мало у нас часу, Марi? Всеславiвно, а всього лише один день та одна нiч. Тож ми часу не гаймо i поспiшати не маймо, а подiлимо нашу любов на цю добу по хвилиночцi, вип'?мо росу нашого кохання по краплиночцi. З того часу затяжiла Мар'я Всеславiвна, i настав той час, прийшов той день: засяяло в небi сонечко красне?, загорiлись-заграли зорi яснi? -- то народжувався у Ки?вi-градi могутнiй боготир по iменi Вольга Всеславович. Задрижала тут земля сира, похитнулось син? море, i риба сховалась у морську глибину; полетiли пташки попiд хмари, всi земнi тварi сховалися, по горах, по долах розбiглися. Швидко-скоро став Вольга на мiцнi ноги. I став Вольга рости-матернiти не по днях -- по часах, по хвилиночках. Скоро вiн вивчився пером володiти, а ще скорiше читати. Тут захотiлося Вользi мудростей пiзнати. Перша мудрiсть: щукою-рибою пiрнати в глибоких морях. Друга мудрiсть-хитрiсть: соколом лiтати попiд небеса. Третя мудрiсть: сiрим вовком чи всякою земною твариною по лiсах-полях гасати. Замовив волхвам, якi вчили Вольгу мудрощiв, i князь Володимир слово сво?: -- Ой ви, гей ?си, волхви-мудрецi! Вольга сильний i мудрий ста? над усiх. А вiн мiй племiнник, та ще й безбатьченко. Щоб бiди не нако?в, адже в державi неможлива свавiльнiсть, i менi, князевi, доводиться слово вiча виконувати. Найдiть-винайдiть для мене слово заповiтне, щоб мiг я Вольгу богатиря пiд сво?ю рукою держати. Послухали волхви князя Володимира, заступив у цей час Мiсяць Сонце, i стало на землi темно. Погасла на якийсь час мудрiсть волхвiв прозорлива, i дали вони князю Володимиру заповiтне слово, вiрили князю Володимиру, бо зiбрав вiн усiх богiв землi Укра?нсько? на Священному Горбi над Днiпром. Вiд Вардани взяв Дарбога, пiд Дону взяв Дану, вiд Днiпра -- Арпославу, вiд Бугу взяв Велеса, вiд Днiстра -- Роду, вiд Дунаю взяв Морану. I сказав укра?нцям: Тар'ягни, по землях i весях сво?х молiться всiм перевтiленням Ягни i ?? оберегам, а для всiх людей укра?нських ось святилище Ягни: це коло, викладене з каменю на землi, а вiд нього шiсть променiв, i на кожному променi постава одного з ваших Богiв. Тож повiрили волхви у глибоку набожнiсть князя Володимира, у вiрнiсть його сво?м Богам i дали йому заповiтне слово над Вольгою. А тим часом Вольга всi науки, всi мудрощi пройшов. Як виповнилось йому дванадцять лiт, став вiн собi дружину пiдбирати. Пiдбирав вiн дружину три роки i зiбрав молодцiв сiм тисяч. Вользi стало п'ятнадцять рокiв i дружинникам його по п'ятнадцять лiт. Вирiс Вольга у плечах широкий, тонкий у поясi, брови чорнi, врозлiт, соболинi?, очi зоркi? соколинi?, кучерi в'ються русi?, кiльцями розсипаються, з лиця бiлий-рум'яний, наче макiв цвiт, очi синiм синi, як чисте небо, а силою та вдачею йому рiвних нема, сам же ласкавий та поступливий. I ось вирiс Вольга до козака зрiлого, молодця змужнiлого та й сказав матерi: -- Ой ти, матiнко моя, добрая-ласкавая! Ти спечи менi в торбу хлiба житнього та клади в клунок рушник-дорiженьку, попо?жджу я навкiл Ки?ва, навкiл Ки?ва по крутих ярах, по байраках та по чистих полях. Або стрiну я звiра сильного, або стрiну я змiя злючого, або стрiну я бусурмана-грабiжника, щоб з ним силою молодецькою помiрятись. Ой виходив вiн з палат бiлокам'яних на широкий, на просторий двiр, виводив з конюшнi коня богатирського та й став засiдлувати: спершу наклав пiтничок, а на пiтничок наклав войлочок, а на войлочок сiдло троковицьке, шовком-золотом оторочене; дванадцять пiдпруг ремiнних затягнув. Пряжки в пiдпругах -- чисте золото, а шпинi у пряжках залiзнi?, не заради краси, заради мiцностi. Ремiнь не рветься, золото не iржавi?, богатир на конi сидить -- не старi?. Потiм приладнав до сiдла колчан зi стрiлами, взяв тугий богатирський лук розривчастий, меч двосiчний, запоясник гострий, приладнав до сiдла тяжку палицю, один довгий i два коротких списи подав парубку. Видно, як богатир на коня вимаху?, та не видно, як з двора вилiта?. Тiльки пил стовпом та курява. Ви?хав Вольга та в чисте? поле, бачить сили бусурмансько? пiд Ки?вом видимо-невидимо, вiд крику людського та iржання кiнського сум на серце чорною габою спада?. Ви?хав Вольга на високий горб-могилу, подивився в сторону, де сонце сходить, i побачив далеко-далеко шатро бiле? конопляноткане?. Направляв туди свого коня богатирського, промовляючи: -- Видно, там стоять нашi тарiйськi богатирi, про напасть-бiду не знаючи. При?здить вiн на заставу богатирськую, зайшов у курiнь до богатиря Дуная Русиновича, свого божатого, а богатирi пiд ту пору якраз обiдали. Хлiб та сiль, богатирi святороськi?! Вiдповiв йому Дунай Русинович: -- А дивiться, наш славний богатир Вольга Всеславович! Сiдай з нами обiдати, хлiба-солi скуштувати. Тут вставали богатирi на ноги дужi?, обiймали Вольгу, тро?кратно чоломкалися, за обiднiй стiл побратима запрошували. -- Спасибi, богатирi-побратими божатi?! Не обiдати я при?хав, а привiз вiстi нерадiснi. Сто?ть пiд Ки?вом ворог силою небаченою. Грозиться хан Калiн наш стольний город на сулицю взяти -- спалити, киян-городян вирубати, дочок у полон забрати, а князя Володимира з княгинею Апраксi?ю злою смертю скарати. Я при?хав до вас кликати з ворогом ратитися. Вiдповiв йому на те Дунай Русинович: -- Не тi часи тепер, як за Великого ки?вського князя Руса Дiровича, як сидiли ми, тарiйськi богатирi, бiля нього по праву руку, як громили ми пiд його знаменом орду аварську. Ця орда, яка зараз пiд Ки?вом, не рiвня тiй ордi, що насунула була на всю землю Укра?нськую. Не станемо ми, Вольга Всеславович, коней сiдлати, не по?дем ми битись-ратитись за князя Володимира та княгиню Апраксiю. Великий князь стольно-ки?вський ближчих князiв та бояр по?ть-кормить i жалу?, iз корсунськими попами по кутках перешiпту?ться, а нам нема нiчого вiд князя Володимира. Не вмовляй ти нас, Вольга Всеславович, Володимирiв племiнничок. Не до шмиги Вользi Всеславовичу тi речi прийшлись. Вiн сiв на свого коня доброго i по?хав до полчищ ворогових. Став вiн силу ворожу конем топтать, списом колоть, мечем рубать, булавою бить. Б'?-косить без втоми i вiддиху. А кiнь богатирський мовить до нього: -- Не побить тобi, Вольго, сили ворожо?. ? в хана Калiна могутнi богатирi i поляницi завзятi?, а в чистому полi виритi пiдкопи глибокi?. Як просядем ми в пiдкоп -- iз першого пiдкопу я вискочу, i з другого пiдкопу я вискочу i тебе, Вольгу, винесу, а з третього пiдкопу я хоч вискочу, а тебе не винесу. Тi речi Вользi не сподобались. Пiдняв вiн нагайку сирицьову i став приказувати: -- Ах ти, вовче м'ясо, трав'яний мiшок! Я годую тебе, пою та вичiсую, а ти хочеш мене згубити? Тут просiв кiнь з Вольгою у перший пiдкоп. Звiдти кiнь вискочив i богатиря винiс. I знову став Вольга ворожу силу бить, як траву косить. I вдруге просiв кiнь з Вольгою у глибокий пiдкоп. I з цього пiдкопу кiнь з Вольгою вискочив. Б'? Вольга бусурман та приказу?: -- Самi не йдiть, дiтям-внукам закажiть воювати землю Ки?вську! Тут просiли вони з конем у третiй глибокий пiдкоп. Його вiрний кiнь з пiдкопу вискочив, а Вольгу Всеславовича винести не змiг. Набiгли бусурмени коня ловити, та кiнь не дався, поскакав у чисте? поле. Тодi десятки богатирiв, сотнi во?нiв напали в пiдкопi на Вольгу -- зв'язали, скували йому руки-ноги i привели в шатро до хана Калiна. Зустрiв його хан Калiн ласкаво-привiтливо, наказав розв'язати i розкувати: -- Сiдай, Вольго Всеславовичу, зi мною, ханом Калiном, за один стiл, ?ж, чого душа забажа?, пий вина заморськi?. Я дам тобi дорогу одежу, скiльки хочеш дам тобi золота. Не служи князю Володимиру, а служи ти менi, хану Калiну, будеш ближчим князем-боярином. Глянув Вольга на хана Калiна, усмiхнувся недобре та й вимовив: Не сяду з тобою за один я стiл, не вгощатимусь тво?ми стравами, не скуштую тво?х вин заморських, не треба менi золото? одiжi, не треба менi твого золота. Я не стану тобi служить! А я завжди буду боронить землю Троянову, буду битися за великий Ки?в -- стольний град, за народ свiй укра?нський, за князя Володимира! Зi словами цими з шатра вискочив. Розметав-розкидав сторожу з оковами, на високу могилу вихопився, свиснув по-богатирському. Тут прибiг до нього його вiрний кiнь. Скочив-вискочив Вольга на коня могутнього, розмахнувся залiзною рукавицею i сказав: -- Ти лети, рукавиця з право? руки, та впади на груди мо?му божатому, могутньому богатирю Дунаю Русиновичу. Вiн про скруту мою здогада?ться. Став би я ясним соколом та полетiв у небо чисте?, а чи бистрим вовком, чи рибою, але ж не пiдуть вiд того вороги з землi рiдно?. Треба менi зараз бути лише геро?м землi Тарiйсько?, сво?? батька-матiнки. Вiдстiбнув вiд сiдла троковицького булаву шишастую i почав колошматити рать поганую. Як упала залiзна рукавиця на бiлий курiнь, прорвала полотно бiле? та й упала на груди Дунаю Русиновичу. Прокинувся Дунай Русинович, пiдняв рукавицю залiзну закривавлену, скочив на ноги проворнi?, закричав могутнiм голосом: -- Вставайте, богатирi могутнi? тарiйськi?! Прилетiла вiд божатича залiзна п'ятiрня -- вiсть нерадiсна, треба йому пiдмога в бою з бусурменами. В скорому часi прискакали на пiдмогу тридцять два богатирi, а Вольга iз ними тридцять третiм був. Накинулись вони на полчища ворожi?, прибили-притоптали кiньми сили пiдступнi?, самого хана Калiна у полон взяли, привели у Ки?в до князя Володимира. Раз по?хав Вольга Всеславович на Карпатськi гори, що постали вони, як кинув Тар'ягн ув озеро Змiя срiбного. А на горах жив богатир Святогор Родович, сила-могута йому була дана немiряна. Не могла його з конем земля-мати втримати, то гуляв вiн по кам'яних Карпатських горах. Святогор Родович запитав коня вiщого: -- Хочеться менi по Тарiйськiй землi погуляти, в усiх краях мого батька, Бога Рода, побувати. Чи понесе нас мати, сира земля, коли спустимось ми iз камiнних гiр? Вiдповiв йому кiнь: Легким поступом по?дем -- земля видержить, а на грунь перейти чи галопом скакать -- то провалимось. Тихо ?хав конем Святогор Родович та й задрiмав-заснув вiд похитування. Коли ?де назустрiч Вольга Всеславович. Бачить -- легенько богатирський кiнь чалапа?, а копитами, як хата, груддя вивалю?, на конi тому богатир сидить, сидя спить, ще й носом посвисту?. Дужим голосом гукнув Вольга вершника. Раз, i вдруге, i втрет? -- не спиня?ться. Тут Вольга узяв списа довгого, повернув його тупим кiнцем та легенько ударив Родовича в плече могутн??. Два ударив, аж з усiх сил ударив -- Святогор прокинувся. -- Думав, комарики-цюбрики кусаються, аж тут славний богатир Вольга Всеславович довгою сулицею тiшиться! -- Вiн нагнувся з сiдла, ухопив Вольгу разом з конем, лiвою рукою пiдняв, оглянув i заховав у сакви, ?хав годину-другу Родович, бачить: кiнь спотикатись став, а то вже й на колiна став. -- Що ж ти, вовча сить, трав'яний мiшок, на колiна став? Чу?ш, може, бiду яку на мою голову? Вiдповiв Святогорiв кiнь: -- Тому я спотикатись став, що замiсть тебе одного несу двох могутнiх богатирiв, а на додачу ще й коня богатирського, а бiда на твою голову не тепер прийде, а через три роки. Святогор-богатир дiстав Вольгу Всеславовича та й поставив на матiр-землю з конем. Каже вiн йому такi слова: -- Будь ти, Вольго Всеславовичу, мо?м братом названим. Тобi у бою смерть неписана, а менi така сила-могута дана, що ледве носить нас iз конем земля-матiнка. Як колись на землi Тарiйськiй всi богатирi такi, як я, були, -- не було в нас ворогiв анi в ближчих, анi в дальнiх краях. Тому що занадто важкий я з конем сво?м, тому i застава моя -- на камiнних горах. I доки я тут, на горах, прогулююсь, не пройдуть вороги з-за Карпатських гiр. Тут при?хали вони до трьох дорiг. Одна дорога -- у град стольний Ки?в. Друга -- у незвiданi кра?, а третя дорога -- на Житомирський гранiтний щит i далi -- на гори Карпатськi?. Тут побратими-богатирi i роз'?хались. А в ту пору в Ки?в прийшли вiстi нерадiснi: грозиться бусурманський хан, похваля?ться, хоче Ки?в-град вiн приступом взять, житло спалить, во?в вирубать, а дiвчат молодих у полон забрать. I сказав Вольга князю Володимиру: -- Не пiд стiнами Ки?ва нам бусурмана ждать, а в його кублi осиному нам би його мечем дiстать! Дозволь, княже Володимире, молодшу дружину в похiд зiбрать. Пiшов Вольга у похiд. Ратникiв-дружину кормити-по?ти треба, одягати, взувати. Дружина спить, а Вольга не спить. Обернувся вночi сiрим вовком, бiгав-рискав по темних лiсах, по чагарниках, бив оленiв, лосiв, спуску ведмедям не давав, та й зайцями i лисицями не гордував. Вiн кормив-по?в свою дружину хоробрую, взував, одягав добрих молодцiв. Носили вони шуби соболинi?, на перемiну носили опанчi барсовi?. Перевертався Вольга ясним соколом. Летiв вiн далеко на син? море. Вiн бив там гусей, бiлих лебедiв, та й сiрими качками не гордував. I по?в, одягав свою дружину хоробрую, всi страви на перемiну. У путi-дорозi став Вольга допитуватись: -- А ви, гой ?си, смiливi добрi молодцi! Не багато вас i не мало, а сiм тисяч. А чи ? серед вас, юнаки, такий чоловiк, щоб обернувся буйним туром i збiгав у ханство бусурменське, розвiдав-провiдав би про хана Салтана Ставруловича? Як трава пiд вiтром хилиться-стелиться, вся дружина йому поклоня?ться, i кажуть йому дружинники-ратники: -- Нема? серед нас такого козака, опрiч тебе, Вольга Всеславович. Тут сам Вольга обернувся гнiдим туром Золотi Роги -- i побiг до ханства бусурменського. Перший скок -- на верству скочив, а другий скок -- вп'ятеро бiльше першого. Притомився туром скакать, обернувся ясним соколом. Прилетiв, досяг ханства бусурменського i сiв там на палати бiлокам'янi, на тi? палати на ханськi? примостився на косяк вiконечка, став слухати-прислухатися, як хан iз ханум розмову ведуть. Молода ханум Азв'якiвна чоловiку сво?му вимовила: -- Ой ти, славний хан Салтан Ставрулович! Чи зволиш та виряджатися Укра?ну воювати? Вiдповiв ?й Салтан Ставрулович: Ой ти, красуне ханум Азв'якiвна! Чи ти зна?ш, чи ти вiда?ш? У полях тепер трава не так росте, i квiтки цвiтуть не по-старому. Мабуть, богатирi тарiйськi перевелись. По?ду я з вiйськом на Ки?вську Русь, покорю-вiзьму дев'ять городiв з пригородками, обдарую городами дев'ять сво?х синiв, а тобi, ханум, подарую соболину шубоньку. Промовила молода ханум Азв'якiвна: -- Ой ти, гой ?си, славний хан Салтан Ставрулович! А я знаю про те ще й вiдаю: на Вкра?нi трава росте все по-старому i квiти цвiтуть, як колись цвiли. Ти про те не вiда?ш, що в Ки?вi народився могута-богатир, тобi, хане, супротивничок. А менi вночi у снi видiлось, нiби iз захiдного боку летiв сокiл, а зi схiдного -- чорний ворон. Сокiл з ворона пiр'я повискубував, на вiтрi порозвiював. Той сокiл -- то ? богатир Вольга Всеславович, а чорний ворон -- славний хан Салтан Ставрулович. На тi слова-речi мовив хан Салтан Ставрулович: -- Ой ти, ханум, молода Азв'якiвна! Казано: волос у баби довгий, а розум короткий. Пiду я повоюю Тарiйську землю. Вiзьму дев'ять городiв з пригородками, обдарую тими городами дев'ятьох сво?х синiв, а тобi привезу шубу соболиную. А Вольга, на косячку вiконнiм сидячи, слухав тi речi-розмови та?мнi?. Вiн розумний був, догадливий: обернувся малим горноста?м, побiг по пiдвалах-погребах, по високих теремах: у тугих луках тятиви понадкушував, гартованi стрiли поприламував, гострi шаблi повищерблював, палицi залiзнi у дугу погнув. Пiсля цього обернувся Вольга сiрим вовком, скочив-поскочив на конюшню, там усiх коней перебрав-подушив до ?диного. А тодi обернувся ясним соколом, знявся високо в пiднебесся, полетiв далеко до сво?? дружини хоробро?. Дружина спить, та Вольга не спить. Розбудив вiн дружину-ратникiв, закричав дужим голосом, як в трубу заграв: -- Ой, ви, добрi козаки, дружинники хоробрi?! Не час спать, пора вставать, та пiдем у ханство бусурменське?. Тут швидко-скоро всi дружинники пiднiмалися, i прийшли всi сiм тисяч до стiни бiлокам'яно?. Мiцна та стiна бiлокам'яна в небо верхом упира?ться. Нi пролому нема в стiнi, нi мало? щiлини, i залiзнi ворота закритi мiцно-накрiпко, крюки-засуви у воротах мiднi?, а бiля ворiт варта бусурменська, лiку ?й нема. В пiдворiтню лиш мурашка пройде. От всi ратники-дружинники зажурилися-засмутилися. -- А як нам в бусурменський город потрапити? Через стiну не перебратися, а залiзнi ворота не виломать, та i варта у воротях надiйна, як ворота ламать, лишень голови сво? пiдставлять. Молодий Вольга Всеславович розумний був, догадливий. Обернувся вiн мало? мурашкою i сiм тисяч ратникiв-дружинникiв в мурашок обернув. В пiдворiтнi була вузенька щiлинка, i всi ратники через не? в город потрапили. Обернув ?х Вольга в добрих козакiв зi всi?ю збро?ю. Вартовi бусурменськi забiгали, за зброю хапаються. А палицi залiзнi в дугу зiгнутi, шаблi гострi всi пощербленi, стрiли рiвнi? поламанi, тятива в тугих луках рветься, як гнилi нитки. Закричали на пiдмогу кiннотникiв, прибiгли вершники на конюшню, а там всi конi пiдсiдельнi побитi лежать. Тут Вольга Всеславович зi сво?ю дружиною хороброю бусурменських ратникiв побив-повоював, а ще бiльше у полон узяв. Бабусь, дiдiв та малих дiтей дружинники не чiпають, а молодих красних дiвчат полонили сiм тисяч, щоб на кожного юнака жiнка прийшлась. А сам Вольга у палати пiшов, в тi палати ханськi?, до того хана бусурменського. Дверi в палатах були залiзнi, крюки-засуви -- золочена криця. I сказав тут Вольга Всеславович: -- Хоч ногу зламаю, а дверi виставлю! I копнув ногою в дверi, залiзом кованi -- поламав усi засуви, пробо? булатнi?. У свiтлицi брав за руки самого хана бусурменського i говорив такi слова: -- Похвалявся ти, Салтане Ставруловичу, на Укра?ну йти, а поляни ось до тебе самi прийшли, не треба тобi, Салтане, нiг томить -- я накину на плечi ханум Азв'якiвни соболину шубоньку. Помiнявся в лицi бусурменський хан: -- Недарма казала менi ханум Азв'якiвна, свiй вiщий сон переказувала. Ти не бий, не карай мене, Вольго Всеславовичу, я й сам не пiду воювать Рос великую i дiтям, внукам закажу в мирi з тар'ягнами жить i данину платить з року до року! Ми запишемо цю заповiдь на срiбнi листи. Як прийшов Вольга з походу дальнього в стольний город на Днiпрi Ки?в з полоном великим i дарунками, а Великий князь Володимир його й стрiчать не став. Бо стрiчав якраз гречинiв золоторизих, та цiлував Бога ?хнього, та за себе брав царiвну царгородську, жiнку брата свого рiдного, якого сам пiдступно вбив. Душу продавав та на царство Вiзантiйське мiрився. У палатах Володимира бiлокам'яних ллються вина, та все заморськi?, i нема серед них домашнiх медiв. За столом та все гречини-роме?, та попи золоторизi?, та бояри боговiдступники, та нема серед них богатирiв. Нема нi Дуная Русиновича, нi Святогора Родовича. Бо вся сила ?хня вiд Ягни-Бережi йде, а князь Володимир -- на грудях з розп'яттям. Богатир Вольга Всеславович образився. Та й виходив вiн на вулицю, тугий лук натягував, став стрiляти по церковних макiвках i кричав городянам ки?вським: -- Позбирайте срiбнi-золотi церковнi макiвки, несiть у кружало -- корчму мужицькую. Заведемо свiй бенкет невиданий на увесь робочий люд ки?вський. Князь Володимир стольно-ки?вський розгнiвався, наказав посадити Вольгу у поруб пiд баштою. Наказать наказав, а бояться челядники i гридники до Вольги пiдступить та за руку взять. Тут сказав йому Вольга Всеславович: -- Ти, вiдступнику, Володимир-князь, оскверня?ш вiру дiдiв наших, обiдня?ш ти силу богатирiв наших, не бувать по тому Ки?ву добра, а тво?му княжому роду миру! Ти послав Богiв мо?х у Днiпро та ще й бити ?х батогами смiв. Я ж тебе рiшу i твiй поганий рiд, щоб землi Тарiйсько? не поганили! Наклада? Вольга стрiлу гартовану. Тут згадав князь Володимир слово чарiвне?, що йому дали, не подумавши, волхви роськi?, як Вольгу скорить. Не страхаючись, князь Володимир до Вольги пiдступа?ться, та до самого вуха дотяга?ться, та й говорить йому чарiвнi слова. Тут Вольга руку зняв з лука могутнього, меч сховав i палицю викинув, звiсив голову та й у поруб пiшов сво?ю волею, у пiдземелля глибоке?. Тут попи гречинськi закричали: -- Володимир святий скорив словом диявола, словом, iз книг гречинських зчитаним! Так сидiв Вольга у вогкiм порубi i вже мохом бравсь, аж прийшов до нього батько-полоз -- Землi син. -- Як не можеш ти, Вольго, жить на землi людиною, то ставай же i ти таким, як я. -- I забрала ?х назад мати сира Земля. Як прийшов Дунай Русинович до Карпатських гiр, стрiв вiн Святогора Родовича. Святогор якраз iз коня зiйшов та iшов спати у печеру пiд Говерлою. Тiльки-но Дунай Русинович хотiв його погукати, щоб про сумну долю Вольги Всеславовича розказати, щоб разом якось раду цьому дiлу дати, як стулилися челюстi гiр. Що не ламав Дунай Русинович списа об скелi, що не лупив булавою могутньою, що не рубав мечем, а по скелях лиш залiзнi смуги. Засмутився-зажурився Дунай Русинович, що забрала Земля Вольгу Всеславовича, що забрала Земля Святогора Родовича, та й зажурений по?хав на Дунай-рiку, свою матiнку. Та як в'?хав на конi в прибережнi кущi, в очерети високi?, так i зник навiк з очей во?нських. Так не стало на Укра?нi трьох найдужчих богатирiв.

  XV. ПРОПОВIДI

  1. Про любов

Любов -- це крапелина кровi Тар'ягна, сина Ягни i Дарбога, яка впала в серця наших прабатькiв Лада i Лади, коли Тар'ягн поборов Золотого кабана. Саме любов робить людей безсмертними, бо лише народжуючи дiтей, вони можуть продовжувати свiй рiд. У новонародженому тiлi розвива?ться молода душа, хоча в нiй живе досвiд всiх попереднiх поколiнь. Прагнення любовi чоловiка до жiнки, а чи жiнки до чоловiка невситиме, доки тiло молоде. В любовному зляганнi чоловiк i жiнка вiдчувають себе ?диним Богом-творцем. Це мить найвищо? насолоди, але у вищому сво?му спалаху вона коротка. Жiнка i чоловiк увесь час живуть в очiкуваннi цього спалаху насолоди, розчаровуються, що вiн швидко мина?, i почина?ться нове чекання. З часом любов чоловiка до жiнки, а чи жiнки до чоловiка продовжу?ться у плеканнi дитини, ?м обом може в якийсь час видатись, що вони стали менше любити одне одного, але думаючи про беззахиснiсть дитини без ?хнього обопiльного пiклування, вони згоджуються на три?динiсть любовi. Таким чином трива? Лад: народжуються дiти, ви ?х вихову?те i потiм помира?те з надi?ю, що ваше життя продовжу?ться в дiтях. Любов можлива лише мiж чоловiком i жiнкою, якщо вони не родичi в третьому колiнi. Ця любов може завершуватись зляганням лише дiтородними органами. Що ж до приязнi чоловiка до чоловiка, то тут може бути лише дружба чи побратимство. В цьому випадку мiж двома особами дозволя?ться лише рукостискання, обiйми в одежi (пiсля довго? розлуки) i чоломкання -- поцiлунок у лоб чи в щоку. Так само виража?ться приязнь мiж двома жiнками, приязнь батька до сина чи дочки, матерi до сина чи дочки. Цiлуватись у губи дозволя?ться лиш чоловiку з жiнкою. Коли одруженi чоловiк i жiнка мають дiтей, а тодi з якихось причин розлучаться, то нi в якому разi не можна не давати батьковi зустрiчатись зi сво?ми дiтьми чи навпаки -- не давати матерi зустрiчатись зi сво?ми дiтьми. Грiх настроювати вороже дiтей проти рiдно? матерi чи рiдного батька. У дiтях злита во?дино ваша любов, ваша кров, ваша житт?ва енергiя, тому помiж вами не може бути доконечно? ворожнечi, хоча ви й розлучилися через те, що любов минула. Любов -- це не постiйне явище для окремо? особи i може проявлятися протягом одного життя людини до осiб протилежно? статi кiлька раз чи водночас до кiлькох осiб у той самий час. До поширення iудо?вангелiзму в кра?нi Араяна (так ранiше називалась Укра?на), кожен чоловiк (вiльний общинник), якщо мав достаток i чоловiчу снагу, мав двi-три жiнки. Були також жiнки, якi жили час вiд часу з iншими чоловiками, мали дiтей вiд рiзних батькiв. Якщо у такому спiвжиттi був лад, то це не осуджувалось громадою. Учитель Барбара вчить, що так може бути i зараз i потiм. Проте коли над подружнiм життям тяжi? звичай одножонства, а чоловiковi не вистача? то? жiнки, з якою вiн вперше одружився, то щоб не залишати дiтей без батька, вiн шука? собi ще одну жiнку, але так, щоб не знала перша. В такому випадку краще, щоб перша жiнка про це не знала, iнакше почнуться ревнощi, i не кожна, навiть сильна людина, може ?х подолати. Це ж стосу?ться i тих випадкiв, коли жiнка, потай вiд першого чоловiка, зустрiча?ться ще з одним. Якщо ж чоловiк (або, вiдповiдно, жiнка) дiзна?ться про цей побiчний зв'язок, то не треба признаватись, щоб остаточно не поранити душi людини, яку ви колись кохали. Хай у не? залишиться надiя на те, що вона помилилася у сво?х пiдозрах. Увага i пестощi згладжують душевнi рани. Якщо ж це неможливо i виникли ревнощi, то треба розлучитись. Залишати помiж себе ревнощi, а тим бiльше ?х провокувати дуже небезпечно. Ревнивий чоловiк чи ревнива жiнка можуть дiйти до такого стану, що можуть вбити чи накласти на себе руки. Любов i, як наслiдок, природне злягання чоловiка з жiнкою дiтородними органами -- це вiд Бога. Вона омолоджу? тiло, пiдсилю? в ньому палання животворного вогню, який да? вiдчуття радощiв. Збочення у статевих стосунках чоловiка з жiнкою, статевi стосунки чоловiка з чоловiком чи жiнки з жiнкою,-- це вiд Чорта. Тiло людини Бог сотворив так, що енергiя життя розподiлена мiж чоловiком i жiнкою та зосереджена у ?хнiх органах статi. Енергiя смертi однакова i в чоловiка, i в жiнки. Вона зосереджена в кiнцi кишкового тракту. При педерастi? енергiя життя змика?ться з енергi?ю смертi i вiдбува?ться швидке згорання енергетичного поля тiла, яке ще називають аурою, в'яне душа. Для осiб, якi практикують розпусту, з'явля?ться ефект житт?вих невдач, невезiння, руйну?ться також захисна (iмунна) система тiла, яке ста? сприйнятливим до хвороб. Тiло людини створене так, що ма? багато захисних вiдновлювальних засобiв, i це запобiга? швидкiй смертi (подiбно до згорiлого електродвигуна) при одноразовому (помилковому) змиканнi протилежних енергiй. Але ефект цiкавостi, звикання спрацьову? вiдразу, тiльки маючи сильну волю i усвiдомивши небезпеку для життя, як скажiмо, у випадку алкоголiзму чи наркоманi?, можна вирватись iз цi?? пастки, настановлено? Чортом, i вiдмовитись раз назавжди вiд збоченства. Як свiдчать давнi та?мнi знання, тiло людини прив'язане до Дерева життя трьома петлями. Одна петля розташована в головi -- це розум, друга -- помiж грудей -- душа, третя петля -- внизу живота -- це вогонь животворний. Неправильне статеве життя порушу? нижню петлю: всиха? спинний мозок; в першу чергу хворiють нирки, печiнка, шлунок, вiдбира? ноги. У книзi "Бережа" записана давня билиця про Скомороха. Отже, ще за багато вiкiв до ново? ери волхви знали про цю хворобу. Нею покарано людей за пограбування Храму кохання. Проте цi знання забулися внаслiдок во?н i перемiщувань народiв, так що в деяких кра?нах ?вропи так званi "сексуальнi меншини" борються за сво? права i вже навiть закон держави дозволя? одностатевi шлюби. Таке явище -- ознака смертi суспiльства. Тому держава повинна жорстоко боротись з публiчними проявами збоченства так, як вона бореться проти наркоманi?. Мистецтво кохання, його та?мниця чи його вiдвертiсть -- все це може мати вiдтiнки любовi, яка для людини ? найсолодшим напо?м. Тому слова, якими називаються дiтороднi органи, не ? лайливими, а зображення в лiтературi, малярствi, театрi любовних картин, голого людського тiла i дiтородних органiв не забороня?ться. Сказано -- любiться, але знайте мiру. Людина -- наслiдок впорядковано? матерi?, Бог ? Любов. Забороня?ться лише збоченство i його зображення, а також статевi стосунки з тваринами. Маючи розум i силу волi, тобто прагнучи до досконалостi, можна таким чином здiйснювати сво? любовнi стосунки з одною, двома чи з трьома жiнками, щоб мати тiльки бажане число дiтей, не вдаючись до хiмiчного чи операцiйного втручання. Вчитель Барбара забороня? аборти i радить мати в кожнiй арiйськiй сiм'? тро? i бiльше дiтей. Позашлюбнi дiти -- це квiти кохання, вони i ?хнi матерi користуються особливою пошаною i повагою. Коли пари дотримуються закону любовi, то навколо ?хнiх тiл завжди горить захисне поле. Якщо багато особин порушу? закон любовi, аура навколо тiл згора?, так само руйну?ться i навколоземна аура. Лад зника? i наста? Гад, поширюються невилiковнi хвороби органiв любовi, зникають захиснi оболонки Землi, вчиняються вiйни i землетруси. Учитель Барбара вам про це ще раз сказав, хоча багато Просвiтлених i ранiше про це говорили. Отож не говорiть, що ви не знали, бо розплачуватись доводиться i знаючому, i незнаючому, i батькам, i дiтям. Дотримуйтесь Ладу, дотримуйтесь закону любовi з поколiння в поколiння, аж поки грiх предкiв не вивiтриться з аури Землi, з кровi вашо?. Поступово грiх стане одноплощинним у часi i зникне зовсiм. Аж тодi буде на землi Рай. Тар'я!

  2. Про навернення у вiру

Укра?нцi, тар'ягни, арiйцi -- вiра в Ягну, у животворний вогонь Ягни проступа? у наших душах, наче трава на доброму грунтi пiд теплими променями Дарбога. Ми ще раз i ще перепишемо iсторiю тисячолiтньо? покути, яка впала на нашу землю пiсля 988 року -- iсторiю бездержавного страждання, щоб зрозумiти: тiльки одностайна сила волi цiлого народу до зорганiзованого державними мужами життя ? благо для кожного укра?нця. Хай вчать нас нашо? правди i нашо? вiри волхви. Наш Верховий Священний Храм проступить Священному пагорбi бiля майдану Богдана Хмельницького. Сюди, на урочисте вiдкриття Храму, злетяться душi тих укра?нцiв, якi ступили на шлях боротьби i померли на чужинi, i тих, якi впали на рiднiй землi, воюючи за волю укра?нського народу. Заблищать на стiнах Храму вiдблиски нашого Священного вогню. Сюди вестимуть стежки вiд усiх сiл, де живуть укра?нцi. Вiд майдану Водогра?в до Софi? Ки?всько?, на стелi яко? зображено Оранту-Бережу з пiднятими над людьми благословенними руками, ми знесемо будинки i зробимо численнi пiшоходнi схiдцi з майданчиками, обсадженими квiтами. Це високий Храм новiтнiх конструкцiй iз величезною площею зовнiшнiх i внутрiшнiх стiн, на яких найкращi укра?нськi митцi зобразять безкiнечнiсть, невичерпнiсть i всебiчнiсть у часi i просторi iсторi? кра?ни Араяна, нашо? правди i нашо? вiри. Тут будуть зображенi подвиги Тар'ягна i його нащадкiв. У центрi цього Храму горiтиме вiчний вогонь i прекраснi цнотливi дiвчата-арiйки вiком вiд 12 до 16 рокiв прислуговуватимуть тому вогню. Весь час до Храму буде iти потiк вiруючих, щоб прилучитися до Святинi. Вхiд до Храму повинен бути тако? ширини, щоб прихожани, йдучи в ньому щiльним потоком, зразу за порогом роздiлялись на шiсть потокiв i, йдучи, почували себе просторо. На Рiздво, Великдень, Ягни-Купала, Свято Рода i Роди навколо Священного вогню у Храмi дванадцять нагих цнотливих дiвчат танцюють "Танець животворного вогню". У названi свята у священнодiйствi беруть участь всi дев'ять канонiзованих перевтiлень Ягни, але робиться наголос на тих назвах, якi рокуються по календарю "Бережi". Дiвчата, якi виконують "Танець животворного вогню", повиннi бути Божисто? статури i вроди. Коли ?м виповниться 16 рокiв, а то i ранiше (за рiшенням дев'яти головних волхвiв), вони звiльняються вiд обов'язкiв танцiвниць Храму i далi живуть звичайним свiтським життям. Освiтлення в залi повинне бути приглушеним, а вогонь -- червоним. Танець повинен бути повiльним, грацiйним, iз стриманими, але похiтливими рухами. Пiд опуклою стелею Храму -- велике зображення Ягни-матерi з малим Тар'ягном. Силует Ягни повинен бути мiнливим, щоб прихожани, якi повiльно йдуть i дивляться на стелю з рiзних точок зали, бачили Ягну то в образi Велеса, то Роди, то Морани, то Папи, то Слави, то Ями, то Даждя, то Дани, то Дудя. Навколо Храму -- величезнi клумби квiтiв i посеред кожно? клумби -- дуби. Дорiжка вiд Храму вестиме до Софi?, яка, пiсля деякого переоформлення, теж буде дiючим храмом. Але головним Храмом Ягни, осердям вiри в Ягну ? хата, житло, в якому живуть чоловiк i жiнка iз сво?ми батьками чи без них, а також ?хнi дiти. В хатi разом з сiм'?ю живуть домашнi духи. Найстарший над ними -- Домовик. Добрий настрiй, Здоров'я, Сон, Добробут, Мир у сiм'? -- це його пiдлеглi. Домовика бояться Злиднi, Сварки, Ревнощi й iншi злi духи. Домовика треба шанувати, не думати про нього зле, не ревнувати до нього жiнку, мати його за найвiдданiшу iстоту i вiн вiдзичить добром. Переходячи в нову хату, треба у старiй хатi поставити бiля хатнього вогнища старий черевик i, заплющивши очi, подумки або пошепки творити казання: -- Пане Домовик, сiдай у черевик та по?демо до ново? хати малих дiток колихати. Зробивши останнi приготування до пере?зду, берете черевик, намагаючись на нього не дивитись. Однi?ю рукою трима?те, а другою затуля?те вiд вiтру, наче вогник свiчки. Принiсши в нову хату, ставте черевик бiля домашнього вогнища: печi чи плити, на якiй ви варите ?жу. Через деякий час, пiсля клопотiв по господарству, ви приберете черевик. За цей час Домовик вже знайде собi в хатi зручне мiсце, а черевика можете сховати на горище чи взагалi спалити. На покутi у свiтлицi (бажано, щоб цей куток був орi?нтований на схiд сонця, у мiськiй квартирi -- просто урочистий куток у свiтлицi) повинен висiти образ Ягни в подобi одного з ?? перевтiлень: намальований або вилiплений як канонiчний оберiг. На покутi може бути також лампадка, котра запалю?ться в свято, i священна книга "Бережа". Свiтлиця, в якiй ? Образ, -- це домашнiй Храм Лелi-Бережi-Матерi. Молячись, можна засвiчувати лампадку чи свiчку, а можна молитись i до сонця, до освiченого сонцем вiкна чи ще якогось чистого джерела свiтла. Чисте свiтло -- те, яке не несе зла людинi. Нарештi можна молитись, лежачи в постелi, обернувши долонi до неба, дивлячись на стелю або заплющивши очi. Молитва -- це спiлкування з Богом. У хатi, а особливо в свiтлицi, треба завжди скидати шапку, не вживати лайливих слiв i поводитись пристойно. Скидати шапку треба також, вживаючи ?жу а чи п'ючи воду. Кожному вiруючому доступнi такi способи очищення: умивання водою вранцi рук i лиця з молитвою до Дани, а також увечерi -- рук, лиця i нiг. Молитви, якi можна вживати протягом дня, поданi в роздiлi книги пiд назвою "Тар'я". Вечiрня молитва найголовнiша. Проказувати ?? вголос чи пошепки, чи подумки можна перед образом а чи в постелi, прийнявши одну з наведених у книзi "Бережа" поз або просто довiльно лежачи. Перед сном i пiд час сну душа людини звiльня?ться вiд тiла. Коли тiло в станi сну, душi потрiбна Божа опiка, опiка Бережi, адже в станi сну душу легко можуть дiймати i мучити злi духи, особливо коли душа лине за межi хати, яка ? другою пiсля тiла захисною оболонкою для душi, але вже не однi??, а цiло? сiм'? душ. Повторимо молитву до сну: -- Бережо: Ягна-Дивна-Жива, спаси i помилуй мiй народ, мою сiм'ю i мене, твою рiдну дитину. Оберiгай мене у мо?й вiрi вiд грiха, зради, безчестя i манi?. Допоможи менi благополучно прожити i благополучно вмерти. Тар'я! Перед останньою фразою, яка почина?ться словом "допоможи", можна вставляти речення про сво? конкретне побажання. Наприклад: "Допоможи, Боже, завтра благополучно закiнчити косовицю" або "Допоможи Боже, щасливо прибути додому i щоб дома все було благо" й iнше. Ваше прохання Божистого благословення повинне бути справедливим, вивiреним совiстю. На початку молитви ви просите за цiлий народ укра?нський, тобто ви спонука?те свiй дух до з'?днання з духом мiльйонiв спорiднених вам кров'ю душ, якi теж звертаються до Бога з такою ж магiчною молитвою, а отже, духовна сила цiлого народу приходить вам на допомогу i ? опорою вашiй душi. А дух цiлого народу -- це вогненна куля. Бог же або розлитий як еманацiя у Всесвiтi, або ма? вигляд вогненно? кулi. Коли ви проказали першi два речення вечiрньо? молитви, можете звертатись до Лелi з рiзними добрими словами, якi покладуться вам на серце. Коли молитва буде палка i щира, на вас зiйде Божа благодать, i ви будете просвiтленi нею i умиротворенi. Молитву можна повторювати тричi, повторюючи кожне речення тричi. Коли душа схвильована, молитву треба повторювати доти, доки на вас не зiйде сон. Тi, хто бажа? проявити ревнiсть у вiрi в Бога, а чи ма? вищу насолоду для душi вiд постiйного спiлкування з Бережею, а чи хоче себе присвятити становi волхвiв, можуть молитися тричi i бiльше раз на добу, завчити молитви i молитовнi пози, а також речення з книги "Бережа" напам'ять. Можна також постити. Вiвторок, п'ятниця, недiля -- вважаються у ревновiруючих м'ясними днями, вiдповiдно: понедiлок, середа, четвер, субота -- пiсними. Постять також сiм тижнiв весною перед Великоднем i два тижнi восени перед Святом Рода i Роди. Можна також накладати на себе обмеження у свiтських забаганках, адже вiдкидання надмiрностей, якi обсiдають людське тiло, очищу? Дух i сприя? ближчому спiлкуванню з Богом. Закон такий: якщо Бог дав тобi тiло, ти повинен пiклуватися ним, доглядати i вдосконалювати, а не руйнувати i нiвечити. Можна творити i удосконалювати молитви, проповiдi i оповiдi про дiяння подвижникiв вiри в Ягну. Подвижництво i служiння Боговi у вiрi безмежне, i треба, щоб воно, це подвижництво, завжди йшло на користь укра?нському народу. Корисна праця в будь-який день року не ? грiхом. У святковi днi уникайте брудно? роботи. Ми молимось та?нству животворного вогню. Старi мудрi люди кажуть: хто жив на цiй землi справедливо, тому Бог посила? легку смерть, грiшна душа довго i в муках покида? тiло. Молитва очища? душу. Очищення може бути також через сповiдь волхву. Сповiдь чи очищення -- не повне звiльнення вiд грiхiв, це полегшення для душi. Один Бог вiда?: простив вiн вам грiх чи нi, простив чи покара? вас за нього сьогоднi чи завтра, чи вас, а чи нащадкiв ваших у якомусь колiнi. Леля проща? тих, хто щиро ка?ться. Бог милосердний, але Бог i строгий. Сповiдь -- полегшення для душi. Це перекладання частини свого тягаря на сповiдника. Але тому, що сповiдатись будь-кому бува? соромно, а то й небезпечно, треба сповiдуватись волхвовi, людинi iз стану Арпокнязя. Бо волхв -- також i порадник, i втiшник, i зцiлювач, якщо Бог дарував йому таке вмiння. Волхвом може бути i чоловiк, i жiнка. Волхв може напутити грiшника до прилюдного каяття, але не ма? права розголошувати та?мницю сповiдi, доносити владi, за винятком тих випадкiв, коли людина божевiльна i може наробити горя. Волхв вiдповiда? перед Богом за дотримання та?мницi сповiдi. Часткове очищення i полегшення да? дарування дiтям солодощiв, а також давання милостинi бiдним i тим, хто жебра?. Людина, яка просить на хлiб а чи пиво, -- нещасна, тому не скупiться. Краще давати, нiж просити. Добро i спiвчуття умиротворюють. Тар'я!

  3. Про вождя, весi i храм

Сiм'? укра?нцiв об'?днуються в села, в яких може проживати вiд кiлькох сотень до семи тисяч душ. Якщо поселення налiчу? понад сiм тисяч жителiв, то воно дiлиться на два села. Села об'?днуються у весi (райони), весi -- у край (область), кра? об'?днуються в державу Араяну (Укра?ну). Село -- це окремий, замкнений у самодостатньому iснуваннi, органiзм народу. Села об'?днуються в державу для того, щоб мати захист вiд зовнiшнiх ворогiв (неукра?нцiв), мати силу для проведення полiтики з метою запобiгти чужiй агресi? i для того, щоб здiйснювати спiльний наступ у навколишн? житт?ве середовище, утримувати i поширювати житт?вий простiр укра?нського народу. Тому протягом вiкiв народ повинен виробляти як чiткий порядок покори у деяких питаннях села -- весi, села -- кра?вi, села -- державi, так i розбудовувати ту царину мiжлюдських стосункiв, якi належать лише селу i його головi. Наш верховний Бог у жiночiй iпостасi -- Ягна, у чоловiчiй -- Дарбог. У iпостасi Боголюдини, творця земного життя -- Тар'ягн, син Ягни i Дарбога. Наша самоназва -- ар'ягни. Наша кра?на зветься Араяна. Для назви Бога ?диного ми послугову?мось словом "Бог". У часи миру нами править цивiльний уряд на чолi з головою. В часи вiйни нами править князь. В мирний час вища влада в селi, весi, кра? i державi належить головi, який обира?ться згiдно закону тар'ягнiв всiма дорослими громадянами. Кожен громадянин повинен стежити за справедливiстю виборiв. Всяке шахрайство на виборах означа? прихiд до влади дурнiших вождiв, нiж би ?х мiг обрати народ, а це призводить до ослаблення держави. Вищим виявом культури народу ? чесне дотримання правил виборiв. Головним злом у будовi владно? Гори в Араянi завжди була нездатнiсть до омолодження керiвно? верхiвки. Це загальнолюдська вада, i всi законодавцi всiх часiв i народiв билися головою об закон старiння. Кожен, хто приходив до влади, старався обдурити громаду i закон старiння, чiплявся за владу: вiн, його родичi, його слуги. Старiння правлячо? верстви супроводжу?ться розбещенiстю, млявiстю, вiдсутнiстю патрiотизму, що приводило i приводить до зникнення спершу держави, а тодi й народу, який цю державу створював. У виборний закон напiвдемократичних систем, якi зараз найпоширенiшi в свiтi, закладено тривалiсть часу правлiння лiдера. Це в середньому чотири роки з можливим переобранням ще на чотири роки. Ми вибира?мо на 3,5 роки з можливим переобранням ще на 3,5, щоб разом було сiм рокiв. Загальновiдоме священне число. Проте у цей закон ще треба ввести вiковий бар'?р. Щоб кожен громадянин кра?ни Араяна знав, коли його голова села, весi, краю, держави; командир рою, чоти, полку, армi?; голова общини, заводу, фiрми, скарбницi досяг чи досягла вiку 54 роки, його треба негайно переобирати, а коли вiн опира?ться, то й усувати силою, бо вiн вже втрача? iмунiтет, захищенiсть законом i моральними нормами суспiльства сво?х прав як вождь. Нi в якому разi тут не може бути якихось виняткiв. Якщо це розумна людина, вона може бути радником, вчителем, наставником, але не головою, завдання якого приймати остаточне рiшення. Щоб переконати у потребi такого жорсткого способу омолодження керiвно? верстви, нагада?мо, що у 40 рокiв мозок людини переста? розвиватись i наста? поступовий занепад, спершу в другорядних вiдгалуженнях, а тодi i в головних. Iлюзiя попередньо? здатностi -- це звичайне самозаспоко?ння старiючого органiзму. В доiсторичних державах вождя приносили в жертву Боговi, коли вiн досягав вiку 33 роки. У рiзних народiв були рiзнi вiковi обмеження, але мета одна: змiнити вождя, щоб омолодити народ. Щоб село жило i дiяло, воно повинне мати владне ядро, навколо якого рухалися б сiльськi силовi поля житт?дiяльностi. Ядром села ? голова, обраний селянами термiном на 3,5 роки правлiння, отаман, призначений головою села, i волхв. Якщо органiзм села довго живе, без втручання у його внутрiшнi закони ворога, агресора, то в ньому народжуються люди з потрiбними селу ремiсницькими i лiкувальними здiбностями. В першому випадку -- це коваль, чинбар, швець i таке iнше; в другому -- знахар, костоправ, заговорювач кровi, зубного болю, знахар вiд страху, наговору i таке iнше. Через сво? часткове самоуправлiння у селi тар'ягни повиннi дотримуватись прадавнiх моральних норм спiвжиття. Лише село може пiклуватися про здоров'я тi?? землi i води, на якiй воно прожива?. Голова села, весi, краю, держави повинен свято дотримуватись законiв тар'ягнiв, керуючись почуттям правди i совiстi, за якi громада обрала його головою. Отаман, сотник (весi), полковник (краю), князь (держави) повинен плекати козачий стан во?нiв-захисникiв держави. Волхв ма? навчати народ звича?в i вiри в Бога. Голова, волхв, отаман -- це Мала Рада села, яка може бути розширена до доцiльного непарного числа, за потребою, з людей, совiсть яких вiдома громадi. Всесiльський сход -- вiче -- ?диний в Араянi захiд, куди можуть прийти всi гласнi громадяни територi?. Вiче весi, краю, держави може бути лише з обраних сходом сiл радних. Голова сповня? закон держави, вiда? колективною скарбницею. Волхв навча? через приватну бесiду чи проповiдi в Храмi. Вiн повинен мати книгу "Бережа", постiйно ?? вивчати, знати всенароднi i сiльськi звича?, як-от: весiльне благословення, освячення новонародженого, обряд похоронiв, обряд закладання ново? хати, проводiв у армiю, проведення iменин i рокових свят. Бажано, щоб ця людина мала вищу освiту, володiла лiкувальними знаннями, знала музику i спiв, усе життя вивчала i систематизувала (писемно й усно) мiсцеву обрядовiсть, пристосовуючи ?? до сучасного життя i очищуючи ?? вiд iудейських, iсламських, ?вангельських iмен, звича?в, символiв, поступово вплiтаючи в обряд iмена перевтiлень Ягни i символи, якi записанi в книзi "Бережа". Казання до Ягни, якi зiйдуть на нашi душi Божистою вiдвертiстю, -- ось суть нашо? вiри. Спiлкування з Божистим розумом через молитву й iснування, зануреним у вiру, -- ось благо. Кожне село повинне прагнути мати свiй Храм для спiльного звернення до Бога, обнародування шлюбу, збереження священних релiквiй. Звича?ве планування храму -- з чотирьох кiмнат. Перша, велика, -- для прихожан, перед нею -- тро? однакових примiщень. Середн? -- для олтаря, на якому запалю?ться священний Перун, iконостаса i волхва, який проводить проповiдь; лiве -- для хору i музик; праве -- для прапорiв, священних фiгур i рiзного реманенту, потрiбного для справляння служби Божо?. Храм може мати дзвiницю i дзвони. Спiввiдношення площ кiмнат Храму вiдповiда? ?хньому призначенню, а також смаку зодчого. Храм мусить бути орi?нтований олтарем на схiд сонця. Жертвою на палаючий вогонь можуть бути запахущi трави i речовини, бризки вина, води i крихти ?жi. У Храмi повинно висiти три усталенi образи: образ щиро? молитви, образ Лелi-Ягни з дитиною, образ змi?борства. Стiни Храму розмальованi дiяннями з книги "Бережа". Вiруючi можуть носити на тiлi обереги, якi зображують тварин i птахiв, котрi згадуються в книзi "Бережа". Головними трьома оберегами ?: перший оберiг -- старовинне зображення Лелi; другий оберiг -- Сварга, рiвнобiчний криж; третiй оберiг -- Три?днiсть. Цi обереги, а також тварини, птахи чи рослини, якi за книгою "Бережа" ? оберегами, можуть (за бажанням вiруючого) бути витатуйованi на тiлi. Також може бути витатуйоване зображення Мiсяця -- для дiвчат i Сонця -- для хлопцiв, а також зображення Лiле? для обох статей. Тар'ягни користуються також як оберегом священним жестом рiвноваги крижа з iменем Ягни, накладаючи його на груди: "Я" -- пiдносите пучки трьох пальцiв право? руки до чола; "Г" -- переносите пучки на сонячне сплетiння; "Н" -- переносите пучки на праве плече; "А" -- переносите пучки на лiве плече. Так ви можете робити три i бiльше разiв (можна подумки, уявно). Тар'я!

  4. Про силу

Тар'ягн -- Боголюдина, предок укра?нцiв ? сином сили. Вiн народився вiд злучення двох Божистих сутностей: Ягни i Дарбога. Тар'ягн -- рушiйна сила Бога. Тар'ягни -- життя -- це ? боротьба. Там, де нема боротьби, життя завмира?. Сiм'? тар'ягнiв об'?днанi в села, весi, кра?, державу, зосередженi в собi вiрою в Ягну, протистоять iншим народам, якi ?х оточують i прагнуть поглинути. Крiм такого найвищого стану боротьби як вiйна, ? ще боротьба культур: мов, кращих виробiв i таке iнше. Мирне спiвiснування народiв -- коли боротьба за панування проходить без вiйни. Меншi народи зникають пiд натиском сильнiших культур чисельнiших народiв, державною полiтикою яких ? постiйне прагнення до поневолення i поглинання. Укра?нський народ посiда? тi землi, на яких розвивалась i мiцнiла бiла раса, щоб згодом завоювати весь свiт. Культура арiйцiв стала надбанням всiх народiв землi, вiд чого вiдбулося тимчасове розрiдження Родового ядра. Туга за прабатькiвщиною спонукала нащадкiв арiйцiв з пiвночi, пiвдня, заходу i сходу здiйснювати вiйськовi походи в напрямку Арiйського моря на терени Укра?ни i руйнувати таким чином ?? державну конструкцiю. Вiдновлення держави тар'ягнiв вiдбува?ться за часiв настання домiнування сузiр'я Води. 22 сiчня, як день проголошення самостiйно? УНР, а також як день об'?днання Захiдно? i Схiдно? Укра?ни -- день Соборностi -- свiдчить про те, що сузiр'я Води ? найсприятливiшим для Араяни. Панування цього сузiр'я наста? на початку третього тисячолiття, отже, означа? оновлення i посилення Родового ядра бiло? раси -- кра?ни Араяна. Арiйське вчення спонука? до домiнування бiло? раси в свiтi, а над бiлою расою -- домiнування тар'ягнiв, бо вони ? спадко?мцями кра?ни Араяна i володарями полiв поховань найдавнiших арiйських князiв на берегах рiк Вардани, Славути i Десни. Разом з вiрою в Ягну тар'ягни сповiдують правило здорового глузду. Вiрячи в розум людини, вони беруться вирiшувати право людини на життя чи смерть. Право вiдбору належить Радi наймудрiших, посвячених у знання про тiло i душу волхвiв, совiснiсть i чеснiсть яких вiдома громадi. Посвяченi проповiдують народовi правила тiлесно? та духовно? чистоти. Тар'ягни визнають, що люди народжуються iз рiзними здiбностями, якими ?х надiля? Бог. Тому керувати сво?ю державою, кра?м, вессю, селом доручають мудрiй особi, яка ? вищою за загал як за розумовими, так i фiзичними здiбностями. Отже, тар'ягни визнають владу сильно? особи. Спiвiснування мiж сильними особами вiдбува?ться за законами васалiтету, суспiльно? i?рархi?, родових традицiй та звича?в прабатькiв. Тар'ягни визнають iснування ворога, який може загрожувати ?хньому iснуванню як Божистому народу. Тобто для тар'ягнiв держави подiляються на дружнi i ворожi. Вiдносно ступеня ворожостi, здатностi особи чи держави до ворожих дiй проти народу i держави Араяна -- ворог укра?нського народу заслугову? на покару або смерть. Спiлкування мiж народами бiло? раси повинно вiдбуватись за правилами кодексу честi i в змаганнi за першiсть у всiх галузях i сферах життя. Як вчить книга "Бережа", правдивим треба бути не перед ворогом, а перед Богом, дiтьми i вчителем. У будь-якi часи спiльнота людей за мовною ознакою була знаряддям для самозахисту вiд знищення. Поза однорiдним органiзмом спiльноти тар'ягнiв можуть бути лише союзники, планованi для ближчого чи подальшого поглинання, як слабшi. Бiльшi державнi утворення роздрiбнюються найрiзноманiтнiшими зусиллями для зручнiшого поглинання за принципом: роздiляй i володарюй. Iншого закону спiвiснування нема. Мирний народ -- це провокатор агресивностi щодо себе. Лише рiвновага агресiй призводить до миру. Тому, вiдкидаючи облуднi i тимчасовi твердження лiбералiв про устiйненiсть свiту внаслiдок замирання iнстинкту сили, тар'ягни визнають прагнення до свiтового панування здоровим явищем. Сила народу захована також у здатностi його до розмноження. Тому, сповiдуючи закон Любовi, кожна укра?нська сiм'я повинна мати тро? i бiльше дiтей. Злягання чоловiка i жiнки -- священна Боговi при?мна дiя. У коханнi тар'ягни уподiбнюються Боговi, вiдчуття заплiднення i народження -- найбожистiшi почуття, якi можна порiвняти лише з насолодою вiд усвiдомлено? влади i панування над свiтом. В розумiннi расово? чистоти, волхви вiдкидають всiлякi розрiзнення людей за формою кiсток, черепа, очей i таке iнше. Прилучення до народу тар'ягнiв тих, хто в рiзнi iсторичнi часи розсiявся по свiту, волхви вважають за дуже важливе. Тому, щоб стати тар'ягном, громадянином кра?ни Араяна, потрiбно мати перш за все бажання, яке йде вiд душi, вiд генного коду; потрiбно мати бiлу шкiру, говорити укра?нською мовою i молитись Ягнi так, як написано в книзi "Бережа". Причому, поняття "бiла шкiра" визнача? для себе сама особа, яка хоче бути громадянином кра?ни Араяна. Народ сильний тодi, коли сильна його кожна особа. Тому плекання фiзичного здоров'я, а також розумово? сили кожного окремо взятого укра?нця ? найважливiшим завданням волхвiв. В кожному селi повинна бути козацька школа (КОШ), де б юнаки i юнки удосконалювали тiло, навчались рукопашного бою i вiрили в Ягну. Фiзична i розумова сила да? почуття зверхностi i зухвальства, що ? ознакою слова "арi?ць". Аристократiя -- це влада найкращих, форма правлiння, за яко? державна влада належить представникам родово? знатi. Воля, сила волi, сила волi в ?дностi укра?нцiв ? засобом опанування матерi? життя. Причиною будь-яко? поразки ? не вiдсутнiсть збро?, а вiдсутнiсть сили волi до спiльних дiй, нездатнiсть побачити за первинним проявом сили волi подальшу вигоду вiд панування над ситуацi?ю i над оточуючими народами. Смак сили може бути рiзноякiсний, як сп'янiння вiд фiзичних вправ -- збудження вiд трепету тiла внаслiдок фiзичних вправ, так i вiд розумового пересилення та?мницi -- трiумф розуму. Але вищою насолодою вiд особистого почуття сили ? стадне вiдчуття сили, коли тiло i розум стають ?диним народним тiлом. Такий порив не вiдступа? навiть перед загрозою смертi для окремих людей, в iм'я торжества сили цiлого народу. Саме загальне, всенародне почуття сили ? самодостатньою метою для сина сили -- Тар'ягна. Арi?ць, здоров'я якого не пошкоджене курiнням, зловживанням вина i розпустою, ма? достатньо сили волi, щоб зносити житт?вi злигоднi в iм'я перемоги, терпiти бiль i сприймати смерть як закономiрну даннiсть. Арi?ць вiльний вибирати -- жити йому чи померти (внаслiдок втоми чи хвороби заподiяти собi смерть), але вiдда? перевагу життю. Свiдомiсть частки великого тiла цiлого народу полегшу? тар'ягновi зустрiти смерть у бою достойно. Бути сильним -- значить, бути гордим, бути надлюдиною -- значить, ревно вiрити в Богиню Ягну, яка ? Надбожеством. Плекання в кожному арiйцевi вiдчуття надсили, надрозуму -- це цiлеспрямоване виховання надлюдини. Зухвалий i сильний тiлом, сильний вiрою в Бога радо ста? в одну лаву на прю, щоб бути тараном для зруйнування велико? перешкоди, щоб звiльнити дорогу народу Тар'ягна. Але й будучи один проти численнiшого ворога, Тар'ягн зневажа? небезпеку i бореться до переможного кiнця. Сильний у армi? -- значить, сильна армiя. Сильний у науках -- значить, сильна наука. Сила перемага? логiку, адже сама сила ? закон. Тар'я!

  5. Про те, як вживати хмiльнi напо?

Книга "Бережа" -- це знання про життя на землi i про служiння Боговi, завдяки чому людина могла б бути щасливою. Тому повчання мудрих про те, як пити хмiльнi напо?, ? одним з найважливiших вчень. Адже навiть чисельнi народи, впавши в безмiрну пиятику, зникають з лиця землi або ?х заполонюють iншi, фiзично i розумово сильнiшi народи. Пити горiлку чи вино у великiй кiлькостi -- шкiдливо для здоров'я. Але всi свята земно? людини супроводжуються питтям хмiльного. Лише досконала людина -- надлюдина -- може обходитись без хмiльних напо?в i бути задоволеною життям. Простолюд, який, одначе, ? тiлом народу, шука? радощiв у винi. Отож пити хмiльне можна лише досягнувши повнолiття. У дiвчат повнолiття почина?ться пiсля 16-ти рокiв, а у хлопцiв пiсля 18-ти. Дiдусi i бабусi, батьки i матерi, дядьки i тiтки при всякiй нагодi повиннi говорити дiтям i онукам: "Ось досягнеш повнолiття, тодi почнеш". Можливо, дiти десь при якiйсь нагодi i порушать вашi настанови, але вони знатимуть, що офiцiйного дозволу вiд вас вони не отримали. Вихованi дiти не дозволять собi пити хмiльне а чи лихословити в присутностi дорослих, навiть не рiдних. Але починати пити хмiльне (горiлку, пиво, вино) у 16 чи у 18 рокiв -- це ще не означа? пити його так часто, як люди середнього вiку i в таких кiлькостях. Ма?ться на увазi, що, сидячи разом з дорослими за столом, юнак може дозволити собi випити лише 100 грамiв горiлки мiцнiстю до 45 градусiв або склянку (200 г) крiпленого вина. Бажано в два прийоми. Сухого, мiцнiстю до 10 градусiв, -- двi склянки. Дiвчина п'? вдвiчi менше. До того ж, юнакам i юнкам до справжнього повнолiття пити горiлку за столом разом з дорослими можна лише на великi свята, як-то: Новий рiк, Великдень, Купала, свято Роди, проводи в армiю, весiлля. На всiх iнших урочистостях вони повиннi обходитись солодкими i мiнеральними безалкогольними напоями. Але справжн? повнолiття дiвчини наста? у 18, а юнака -- у 22 роки, i по досягненню цього вiку можна пити так, як дорослi. Проте слiд мати на увазi, що саме тепер на людину чига? величезна небезпека. Зауважимо, що у людському побутi привiд випити горiлки, вина чи пива трапля?ться нерiдко. Отож треба весь час контролювати себе i стримувати, щоб пити менше, не часто, не систематично, щоб не звикнути. Особливо шкiдливо для психiчного здоров'я пити кожен день малими дозами, часте пиття малими дозами також призводить до швидкого звикання, тобто до алкоголiзму. Мала доза - це 50-100 г., лiкувальна - 40 i менше грамiв. Перш нiж перейти до пояснення, скiльки пити, ми охарактеризу?мо iснуючi напо?. Найнебезпечнiшими для юнакiв i юнок ? слабоалкогольнi напо?: пиво, сухi вина, тонiки, бо iсну? iлюзiя, що ?х можна пити кожен день, в той час як горiлку лише з яко?сь важливо? причини. Особливо небезпечне пиво. Алкогольний удар на голодний шлунок вiд 0,5 лiтра пива середньо? мiцностi рiвнозначний двомстам горiлки для доросло? людини при добрiй закусцi. Тому припадати в спеку до пива як засобу потамувати спрагу ? небезпечним, особливо для молодi. Треба сказати, що коли вам 20 рокiв, ви не зна?те, чи схильнi до алкоголiзму чи нi (i нiхто вам цього не скаже), але коли в 30 рокiв вам раптом скажуть, що ви алкоголiк, це вже трагедiя багатьох. Отже, граючись, вживаючи бездумно, безконтрольно i часто тонiк, пиво чи сухе вино, ви наослiп бредете до небезпеки, коли ваша кров раптом завола?, що ?й хочеться алкоголю ще й ще. До одруження ви повиннi стримувати себе вiд систематичного пиття хмiльного i вiд пиття хмiльного у великих дозах з усiх сил, з усi?? сили волi, яку вам дав Бог. Пам'ятайте, пити зайве - це не геройство, пити можуть майже всi, хто не обдiлений нормальним здоров'ям, не пити хмiльного не може майже нiхто. Сказано: пити може i дурень, а ти спробуй не пити. Тому не поспiшайте. Вихована людина повинна володiти як сво?м тiлом, так i сво?ми забаганками. Запам'ятайте: ваше здоров'я - це ?диний скарб на цьому свiтi, i у вашiй волi чи зразу його стратити, чи розтягнути це задоволення на сто рокiв. Пити в будень пиво, вино сухе, вино мiцне, горiлку без поважно? на те причини не можна. Не можна пити хмiльне також зранку. Навiть якщо у вас цього дня iменини, хрестини чи весiлля, перший прийом ?жi вранцi повинен бути безалкогольним. Жiнка повинна пити вдво?, а то й утро? менше, нiж чоловiк. Жiнка в станi вагiтностi взагалi не повинна вживати алкоголю i курити. Для чоловiка середньо? ваги i сили порогом вiдчуття найвищого сп'янiння ?, коли вiн вип'? триста грамiв горiлки мiцнiстю до 45 градусiв. Отож цю дозу чоловiк може собi розтягнути на всю вечiрку, як йому до вподоби. Тут багато хто з пиякiв-професiоналiв може заявити, що це мало, але зiзнаймося собi, що горiлка, випита понад трьохсот грамiв, вже не да? задоволення. В деяких людей пiсля прийняття чотириста грамiв з'явля?ться почуття непогамовно? спраги, i вони хочуть пити горiлку ще й ще, тодi органiзм сам вимика?ться, людина засина? чи тратить свiдомiсть i таким чином ряту?ться вiд смертельно? дози. Запам'ятайте, що, п'ючи зайве сьогоднi, ви скорочу?те для себе можливiсть завтра випити всмак. Невдовзi прийде час, коли ви дивитиметесь, як п'ють iншi, нiяково заявляючи друзям, що я, мовляв, уже свою випив. Якщо ви в двадцять рокiв почали iнтенсивно пити алкоголь i курити, то в тридцять ви вже не будете здатнi робити житт?ву кар'?ру, хоча прожили лише третину сучасного людського вiку. На вашому лицi з'явиться багряна алкогольна засмага, кiнчик носа зрадливо посинi?. На лицi явно проглядатиме деградацiя i з таким обличчям вас не захочуть слухати в жоднiй фiрмi, де ? пристойна робота. Алкоголiзм - хвороба его?стична. Щоб задовольнити свою спрагу, ви обкрадатимете власну жiнку i, що найганебнiше, власних дiтей. Найкращим продуктом для пиття ? пшенична горiлка, виготовлена на державному пiдпри?мствi за давно виробленими технологiями. Не тiльки з комерцiйною метою, а й з метою безпеки держава повинна утримувати виробництво хмiльних напо?в у сво?х руках i пiд громадським контролем. Адже здоров'я нацi? - найбiльше багатство держави, i вiддавати його на поталу недобросовiсним дiлкам - злочин перед власним народом. Навiть коньяк в таких дозах, в яких ми п'?мо горiлку, може бути шкiдливим для здоров'я. На другому мiсцi по нешкiдливостi ? домашнiй самогон iз зерна (пшеницi, жита, ячменю i iн.), а також iз картоплi та бурякiв. На третьому - самогон iз цукру, тому що для виробництва цукру застосовуються хiмiчнi додатки. Найкориснiше в помiрних дозах для людини сухе вино - продукт, який виготовля?ться з чистого виноградного соку без додавання цукру i спирту, за умови екологiчно? чистоти грунтiв, на яких рiс виноград. Здоровiй людинi при?мно випити i мiцного вина, якщо воно виготовлене добросовiсним винарем. Готувати алкогольнi напо? потрiбно в посудинi, яка не розчиня?ться кислотами, котрi ? в бразi чи соку фруктiв. Це може бути дерев'яний, глиняний, скляний чи емальований посуд. Найдоступнiшим i зручним ? емальований посуд, i ним треба користуватись, готуючи алкоголь в домашнiх умовах. Бажано, щоб трубки були скляними або iз нержавiючо? сталi чи свiтло? латунi, хоча тодi в горiлку потрапля? якась частка окису мiдi. Коли ж ви робите закваску, а потiм i переробля?те в залiзному, алюмiнi?вому, мiдному чи латунному посудi, то в горiлку потрапля? багато окисiв металiв, якi ? отрутою для вашого шлунка, печiнки, зрештою, всього органiзму. Горiлка виходить важка на смак, хапа? за горло, метали не фiльтруються i не опадають в осад. Чужу самогонку пити небезпечно, тому, iдучи на весiлля чи на яку випивку в складчину, треба брати з собою напо?, купленi в державнiй установi, щоб уникнути на святi прикрих випадкiв отру?ння, а то й смертi. Отож, коли ви прийшли в гостi i вже зна?те свою норму, то розтягу?те цю норму на весь обiд. Коли на столi сто?ть горiлка, вино сухе, вино мiцне, пиво, ситро, ви тверезо вирiшу?те: "Що я п'ю?" Якщо вибрали горiлку, то в кiнцi обiду, вiдчуваючи спрагу, можете випити пiвсклянки чи склянку сухого вина. Якщо ви почали з мiцного вина, то бажано, щоб пили його небагато i нiчого бiльше, окрiм мiнерально? чи солодко? води. Бо коли ви змiша?те солодке вино з пивом чи горiлкою, швидко сп'янi?те i буде незручно перед людьми. Якщо у вас нестiйкий кров'яний тиск, на другий день болiтиме голова. Якщо ви п'?те пиво, то пийте лише пиво. Найлегшим компонентом до коньяку, горiлки а чи мiцного вина ? вино сухе (без домiшок цукру). Пивом мiцнi напо? запивають лише алкоголiки. Шампанськi вина треба пити в невеликих кiлькостях до десерту (торта, печива), коли за обiдом мiцнi напо? взагалi не вживались. Починати поважний обiд з шампанського, а потiм пити горiлку - дилетанство, шкiдливе для здоров'я. В шампанське, щоб воно шипiло, дода?ться сода i цукор, тому, коли ви п'?те його багато або разом з горiлкою, у вас болiтиме голова i буде важке похмiлля. Якщо ви на вечiрцi будете пити все пiдряд - горiлку, пиво, мiцне вино, можете у якийсь момент, навiть не вiдчувши сильного сп'янiння, втратити свiдомiсть i зiпсувати людям свято. Якщо ви таки втримались на трьохстах грамах горiлки (або сво?й нормi, яку ви самi зна?те), пiсля добро? вечерi через деякий час при?мно випити чорно? кави або чашку мiцного чаю. Отже, коли ви вчора дотримались сво?? норми, сьогоднi вам достатньо випити велику чашку чаю або пiвлiтра кислого молока, щоб через деякий час вiдчути себе нормально. Якщо ви таки не втримались i перебрали, випийте вранцi пляшку пива чи склянку сухого вина, чи сто грамiв горiлки i на цьому зупинiться. Треба зауважити, що весiльнi оргi?, коли пиятика тягнеться зранку до вечора протягом трьох днiв чи навiть тижня, дуже шкiдливi для органiзму, i сприяють набуттю навикiв до алкоголiзму. Тому, якщо говорити з погляду доцiльностi, пити на великi свята бажано лише протягом дня, а на другий день виходити зi стану алкогольного отру?ння. Людям психiчно хворим пити алкогольнi напо? не можна. Людям, у яких проявилася бiла гарячка, треба рiшуче кидати пити. Бiла гарячка - такий стан, коли пiсля першого а чи другого дня пиятики, наступного дня людина не п'?. Вiд того, що алкоголь не поступа? в мозок, вчиня?ться галюцинацiя. Можуть вдаватися чорти i проявлятися звiрячi iнстинкти, котрi притлумлювалися запобiжними гальмiвними нашаруваннями культурного виховання людини в колективi. Тобто людина дурi?, будучи нiби-то тверезою. Щоб така людина не вмерла або не наробила горя, бо в станi бiло? гарячки вона може вбити будь-кого, навiть найрiднiшого, тому, хто впав у бiлу гарячку, треба дати випити сто грамiв горiлки, а потiм звернутися до лiкаря. Якщо ви будете дотримуватись сво?? норми, весь час стримувати себе, щоб не пити в будень без поважних причин, якщо ви i в недiлю теж знайдете якесь цiкаве заняття, щоб зайвий раз не випити, то, коли надiйде свято, ви вип'?те з задоволенням, будете щасливi, здоровi, i матимете сили, щоб заробити на хлiб собi i сво?й сiм'?. Вчитель Барбара радить також не курити. Вживати наркотики (мак, коноплi, хiмiчнi препарати) забороня? укра?нський звичай i закон. Тар'я!

  6. Про ставлення тар'ягнiв до iнших

  релiгiй та використання старих храмiв

Слава Ягнi, Дарбогу i ?хньому сину Тар'ягну! Так сталося, що в Укра?нi зараз ма?мо переважну бiльшiсть юдо?вангельських церков. Перш нiж приступити до посутньо? розмови, узгодимо для себе значення слова "юдо?вангелiзм". Це слово склада?ться iз двох значень: юда?зм -- юдейська вiра, яка виплива? з юдейсько? народно? книги "Бiблiя", та ?вангелiзм -- це вчення виплива? з книги "?вангелiя", яку написали грецькi юде?-книжники. Отже, до юдо?вангелiстiв належать сiонiсти, католики, православнi i всi iншi секти, якi проповiдують вчення з "?вангл?i", але пiдкрiплюють його посиланнями на "Бiблiю". Волхв Барбара i його послiдовники не вважають Iсуса Богом, а лише юдейським проповiдником. Iншими силами, якi борються за панування в Укра?нi, ? буддизм, кришна?зм, iсламський фундаменталiзм та iншi. Утративши свою матiрню вiру в Бога, в чому багато шкоди завдав князь Володимир 988 року, укра?нський народ почав поступово, але неухильно, тратити свою мiць, а з нею i державну зорганiзованiсть, що нарештi призвело до незчисленних бiд, учинених нам загарбниками нашо? дiдизни. Волхв Барбара обстою? за укра?нцями свiй шлях, бо вони посiдають землi, в яких знаходяться головнi поля поховань найдавнiших арiйських князiв. Вчення волхва Барбари визна? провiдну для народу ролю Просвiтлених волхвiв i грунту?ться на вiруваннях давньо? кра?ни Араяни, долучаючись i до арiйських вед. Кра?на Араяна iсну? в нашiй пам'ятi навколо Арiйського моря, ?? межi означаються витоками рiк, якi впадають в Арiйське море. Саме на цi терени повинен бути направлений в першу чергу поступ вiдновлено? укра?нсько? держави. Дотримання шляхетних звича?в i обов'язку перед Батькiвщиною пильнував у нас Бог Перун, одне з перевтiлень свiтового животворного вогню, iм'я якого в жiночiй iпостасi -- Ягна. Нехтування усвiдомленим обов'язком, рiзновидом цього нехтування ? зрада, призводить до настання Гада, на противагу закону спiвiснування помiж арiйцiв, який назива?ться Ладом. У сво?х обрядах послiдовники Барбари послуговуються рiвнобiчним крижем, на якому нема розiп'ято? людини. Малювання або лiплення на крижi розiп'ято? людини послiдовники вчення Барбари вважають великим грiхом i святотатством. Це ?х вiдштовху?, бо це наруга над людським тiлом, навiяна чортом. Учитель Барбара також застерiга?, що носiння на тiлi крижа з розп'яттям шкiдливо вплива? на здоров'я i томить душу. Сам криж знання волхвiв, послiдовникiв Барбари, мiрку? як знак життя, де вертикальна лiнiя означа? чоловiче начало, а горизонтальна -- жiноче. Вiд акту перетинання чи вза?мопроникнення чоловiчого i жiночого ?ства народжу?ться дитина. Свята Трiйця, за вченням книги "Бережа", ?: мати -- батько -- дитина у земнiй iпостасi, а у небеснiй -- Ягна -- Дарбог -- Тар'ягн. Отже, однi?ю а головних засадничих рiзниць мiж юдо?вангелiзмом i вченням Барбари ? те, що ?вангелiзм тракту? любовне злягання самицi iз самцем грiхом, арiйцi ж вважають цю дiю актом радiння, в чому вчення Барбари суголосне з ведизмом. Грiхом, i то великим, арiйцi вважають лише збочення як мiж самцем i самкою, так i мiж одностатевими особинами. Рiзниця ще й у тому, що в книзi "Бережа" Божистими героями i родоначальниками ? укра?нцi, а у юдо?вангелiзмi ними ? юде?, або грецькi юде?. Звiдси виплива?, що нi церкви ?вангелiстiв, нi ?хнi мистецькi предмети не можуть служити нашому Божистому культу. Хоча для потреб нашо? вiри треба будувати новi Храми, але мистецтво будувати релiгiйнi осiдки ?вангелiсти перейняли у попереднiх поколiнь арiйцiв, котрi молились Перунам Ягни. Тому коли настане такий час, що вiруюча громада ?вангелiстiв перейде у вiру Барбари, може постати питання, як використати будiвлю старого Храму. Рада тут може бути така. Iкони треба вiддати чи продати тим громадам, якi ?х потребують, а чи здати в музей, якщо вони мають мистецьку вартiсть, все iнше спалити. Вогонь очища?. Стiни теж треба обробити вогняним факелом. Там, де потрiбно, змiнити штукатурку i оздобити дiяннями з книги "Бережа". Потiм освятити Храм довгим читанням iз книги "Бережа" i покропити свяченою водою. Всяку наругу над Храмами iнших релiгiйних громад, над священними релiквiями iнших народiв, держав, армiй Барбара забороня?. ?х можна лише спалити. Вогонь очища?! Тар'я!

  7. Про досконалiсть

Той арi?ць, який буде осягати суть книги "Бережа", поступово вiдчу? благовiст Божого просвiтлення i життя його буде при?мним. Досконалiсть не може бути доконаною так само, як i просвiтленiсть, котра ? вищою за досконалiсть. Просвiтлення не може бути без досконалостi; досконалостi не може бути без дi?; дi? не може бути без волi; волi не може бути без самообмеження; самообмеження не може бути без непевностi; непевностi не може бути без неосяжностi. Це сiм вiрогiдних сутностей просвiтлення. Восьмою сутнiстю досконалостi ? смерть. Тому, прагнучи досягти просвiтленостi, треба весь час молитись Боговi, щоб вiн допомiг робити кожен крок до досконалостi правдивiшим. Отже, вдосконалення -- це пом'якшення переходу вiд стану життя до стану смертi, а просвiтленiсть -- втрата сутностей досконалостi, якi переходять у просте вiдчуття свiтла або у свiтло.

  XV. РЕЧЕННЯ

  1. До Бережi

Бережа, яка живе в трьох сутностях, вiдання яко? розширило Укра?ну, тебе солодкоязику шанують волхви, ставлячи попереду всяко? дi?. О Бережо, ти вiда?ш про найдальшу даль, звiдки приходять Божистi закони життя; для тебе просочуються незчисленнi джерела в криницях, завдяки тобi добра сiються для арiйцiв. Це завдяки знання звичаю волхвами було проламане цiле, яке замикало Дану, Бережа зберегла стада корiв на просторах, зробила смачною ?жу i напо?. Отож хочемо ми пошанувати Бережу, Богиню-Бога, який всi звича? зна?, зробимо треби, покропимо чар-трунком, щоб вона благословила синiв-геро?в. Тiльки той князь ста? можновладним, притлумлю? ворожi потуги звитяжною силою, хто денно i нощно пiклу?ться про Бережу, любить Ягну, яка ? суттю Бережi. Тiльки той господар живе благополучно, ма? в домi хлiб i до хлiба, хто волхва шану? Боголюбного i викону? звичай родовий -- Бережу. Той князь завжди удатний войовник у поборюваннi ворогiв i чортiв, який волхва знаючого попереду справ ставить, дух свiй скрiплю? вiданням про Ягну. Тар'я!

  2. До Ягни

Ягну я кличу, ту, хто в усьому живому, ту, хто ?сьм Богом, якому волхв вiншу?, прикликаю i славлю ??. Ягно, образ твiй священний для вiдунiв як колишнiх, так i теперiшнiх, повертайся до нас лише сво?ми добрими лицями. Дай нам багатство, посилай нам денно i нощно наснагу для кохання i коханих. О Ягно, ти треба i звичай обряду, коли ти гарячими язиками охоплю?ш жертву, ?? прийма? названий послушником Бог. Ягно, ти прозорливiша за кобзарiв, ти Богинею Славою славна, хай Боги зглянуться на нас! Коли ти захочеш, о Ягно, ти ощасливиш богомольця, вдихнеш йому в груди Божистий вiтер. До тебе, матiнко Ягно, ми зверта?мо лиця, коли день народжу?ться, вогню животворному молимось. Живе свiтло розлите в серцях i свiтах, ти пану?ш на священнодiйствах, о сонцесяйна Ягно! Як мати дитинi, будь доступна для наших слiв, твори мир у наших домах, супроводжуй нас у добрi! Тар'я!

  3. До Ягни перед святковою стравою

Ягну ми вибира?мо провiсником це? утчi, ту, яка все зна? i все розумi?, Ягну, Ягну весь час кличемо. Та, яка прийма? при?мнi дари, о Ягно, прилинь багатолика, вродись серед сухо? золото? соломи. Ти -- ?ство, котре ми Боготворимо, пробуди в нас Божисте почуття, в тих, хто надi?ться на тебе. Сядь з нами на священну солому, засяй, полита тоуком, спали до тла зловредних. О Ягно, всi Божистi якостi в тобi, вогонь нам да?ш у присмак до страви -- кобзар, господар i князь: всi тобi вдячнi. Бо ж тво? полум'яне знамення проганя? хвороби, в той час, як ми пошанову?мо тебе. О Ягно, покрий нас сво?ю благодаттю, бо ж ми, матiнко, через твiй пломiнь всi тво? добрi можливостi кличемо. Будь милостива до нас, Пречиста, бо ж ти найчистiша серед чистих, пломiнь-бо -- вуста тво? i подих. Прославля?мо тебе на всi голоси, пошли нам достаток i змiцни наших дiтей, о Ягно, свiтле полум'я! Лише ти зна?ш дорогу до всенебного Бога, насолоджуйся ж славою, що ми ?? тобi зичимо! Тар'я!

  4. Славлення Ягни

Красна Ягно, запалена на цьому святi, прихились до нас всiма сво?ми добрами, бо часту? тебе щирий волхв. Зроби солодкою, о мати матерiв, нашу славу для Божисто? сутi, посприяй, щоб всесутня Бережа славою втiшилась. Похвала всього народу нашого лине до тво?х вух, Богине, медовими язиками жертву лиже. О Ягно, ти на швидкiй колiсницi привезеш Божу благодать, передаси ?? через нашого волхва. Розстелiмо ж за звича?м житню солому, политу тоуком жертовних тварин, тут i запала? свiтло безсмертних. Хай розчиняться дива, хай зiйде звiдти Божа благодать тепер i вовiки вiкiв. Нiч i Зоря -- це так гарно, я ?х запрошую до нашого священнодiйства, на жертовну солому. Запрошую також двох солодкоязиких волхвiв, хай заспiвають для нас Божистих пiсень i Богиню прославлять. Ягну, Дану i Та?мницю, трьох Божинь я запрошую, якi закони вершать у свiтi. Дерево життя, яке пророста? через три свiти, хай буде серед перших пошанованих, хай росте в нас. О Божисте дерево, хай через тебе нашi узливання досягнуть Бога, хай вiн побачить тих, хто його шану?. З вигуком "Слава" ми шану творимо для Перуна Божого, того, хто прожива? в домi Божества! Тар'я!

  5. Закликання Ягни

Прийди, Ягно, пошанована нашими пiснями, з'явися сво?ми численними перевтiленнями, прислухайся до Слави. Тебе кличуть волхви, спiваючи тобою натхненнi речення, прийди, Ягно, iменами рiзночинних Богiв. Велеса, Рода, Морани i Папи, Слави, Ями, Даждя, Дани i Дудя, рiзних духiв умилостив. Пiдносимо до рота п'янкий чар-трунок, бризка?мо на вогонь краплi меду, долуча?мось до Божистого. Кличуть тебе, Ягно, тi, хто потребу? пiдтримки, для тебе волхви золоту солому розiслали, зараз почнуться вiншування i треби. Тоуковi спини коней, запряженi помислами, привезуть Богiв, щоб меду спiльно випити. Пiдносимо нашi дари так, як дивний закон велить, о Ягно, супутнице солодкозвучних жiнок. Хто гiдний пошанування, всi хай п'янкого меду вип'ють, о Ягно, кличемо тебе "Вiзьми"! Iз небесно? сонячно? хати всiх Богiв, якi вранцi прокидаються, хай кличе сюди одухотворений волхв. О Ягно, о Перуне, о Вiтре, пийте за сонячними законами медовий напiй. Ти як волхв, настановлений людьми, о Ягно, сидиш на наших добрах, пошануй цей обряд. Запрягай же в повiз рудих, буланих i червоних коней, о Боже, привези сюди всiх Богiв. Тар'я!

  6. Запрошення Ягня до участi у дiйствi

На цей славний обряд, о Ягно, тебе запрошу?мо для заступництва, з Перунами прийди, Ягно! Нiхто з людей не рiвня тобi, великiй i всепереможнiй, з Перунами прийди, Ягно! З тими вогнями, що лiтають в Дивi i переслiдують клятвопорушникiв, з Перунами прийди, Ягно! З тими, що ?хня пiсня -- грiм небесний, ?м нема супротивно? сили, з Перунами прийди, Ягно! З Перунами, якi жахкотять блискавками, як добрi господарi стоять на сторожi закону, з Перунами прийди, Ягно! З тими, якi горами трясуть, моря збурюють з Дивом змiшуючи, з Перунами прийди, Ягно! З тими, якi слiплять промiнням на морi i на сушi, з Перунами прийди, Ягно! Тебе випуска?мо на мед чар-трунку, щоб ти перша причастилася, з Перунами прийди, Ягно! Тар'я!

  7. Звернення пораненого князя до Ягни

Я хочу згадати ту, яка дала менi життя, щоб я побачив батька-матiр. Я називаю iм'я Ягни, першо? i животворно? Божинi, яка дала менi пiзнати ласку батька-матерi. До тебе, свiтла Божине, володарко всього сущого звертаюся, щоб ти дала долю щасливу. Бо ти воiстину володарка долi, котра недосяжна для заздрiсних зловмисникiв, бо доля в руках тво?х, Ягно. Тiльки ти, Ягно, найщасливiша, i тiльки до тебе я прилучитись хочу, оперти на тебе сво? надi?. Твого всевладдя i сили ярiння не досягли нi пташки, що лiтають, анi води, якi ринуть, не досяг тебе i вiтру легiт. В безоднi простору вариться вариво, з якого вироста? Дерево життя, хай змiцню?ться його корiння. В безмежному просторi шлях Дарбога, круглий вiн i котиться, а не ногами ходить, вiдверта? темiнь i напасть. В князя свiтла тисячi способiв зцiлення, проганя? вiн хвороби вiд нас, бо, дивлячись на нього, ми ста?мо доброчинними. Бо ж зiрки i мiсяць видно лише вночi, так i ми через темiнь незнання iдемо до свiтла Ягни, приносимо подарунки i речення, щоб умилостивити. Але якщо воля твоя, Ягно, душу мою, заковану в клiтку тiла, легко звiльни вiд пут. О Ягно, всевiдаюча i всеможуча, звiльняй нас вiд колод життя легко, легко розв'язуй петлi на путах. Ми умилостивлю?мо твiй гнiв молитвою, поздержливiстю, узливанням, щоб ти нас на розум поставила. Угору -- петлю верхню, вниз -- нижню петлю, тодi середню знiми, душа розв'язана полине в лоно Ягни. Тар'я!

  8. До Ягни

Ми шану?мо тебе, Ягно, шану?мо i твого коня, бо ви пану?те на дiйствi. Нехай Тар'ягн, син тво?? сили, буде доброзичливий i широкодушний, хай буде з нами. Захисти нас, Ягно, вiд дальнього i ближнього зловмисника, захищай нас усе життя. Надiли нас великою нагородою, надiли нас достатком достатнiм, пiклуйся про наше майно. Ти розподiля?ш блага, о пломiнноязика, так, як тво? iм'я -- Рода рiдна, дай нам Рiг достатку. Того, кого ти благословля?ш на бiй, той заслужить Славу як нагороду, бо ти живиш його силами. Нiхто улюбленця твого не переможе, хто б не намагався протистояти, нагорода арiйцевi буде. Тар'я -- улюбленець всього народу, його конi найкращi, його славлять кобзарi. О, той, хто не спить, коли вста? Дарбог-батько, оспiва? славного сина Тар'ягна, мати якому Ягна животворна. Бо величальна Ватра пала?, закучерявлена димом пахучим, закосичена лизнями вогню. Вона, як господар на обiдi, як прапор з полум'я, слуха? нас, тих, хто Ягну славить в перших променях Дарбога. Кланя?мось старому i малому, кланя?мось юним i зматернiлим, шану?мо Бога разом зi спiвцем. Тар'я!

  9. Про всеохопну славу Ягни

Ти, Ягно, перша серед Богiв, ти ?м мати i батько Дарбог, тобi служать мудрi волхви, ти народила Перунiв iз блискучими списами. Ти, Ягно, найперше сутн? Божество, кобзарi оспiвують Божистiсть твою, ту, що пронизу? всей свiт доцiльнiстю, ти мати-батько живого Тар'ягна. Ти, Ягно, дивний вогонь живий, проявись розумною суттю видимою, два свiти тряслися, як Ягну Божеством вибирали, в нiй ми шану?мо всi Божистi властивостi. Ти, Ягно, для людини всесвiтньо? змусила Диво гримiти, для тiла, що з нього сiм Див утворилось, коли ти розгора?шся, викликана волхвом, ми запалю?мо жертовнi вогнi на сходi й на заходi. Ти, Ягно, житт?дайна корова, але ти i бик Велес житт?дайний, молячись тобi, вигуку?мо: "Бачимо!", бачимо тебе животворну володарку. Ти, Ягно, напучу?ш заблудлих, навiю?ш правдивi вчинки шляхетним, ти обира?ш переможцiв серед геро?в, якi змагаються, i серед тих, хто змага?ться в накопиченнi скарбiв. Ти, Ягно, прийма?ш у сво? животворне лоно душi померлих, даючи безсмертя, бо ти суть Ягна-Дарбог, сина Тар'ягна народили. А ви, шановнi господарi, обдаруйте волхва, який Ягну славить, хай новi пiснi склада?, звича?в навча?, о Диво i Земля, допомагайте нам разом з Богами. Ти для нас, Ягно, родюче лоно, Бог серед Богiв -- бездоганна i невсипуща, стань кобзарю матiр'ю-батьком, заступницею, ти, яка щастя несе, сiючи добро. Ти Ягно, наша мати-батько, творець житт?во? сили, а ми тво? дiти, тво? це багатства -- тьма ?х тьменна, доступнi сильному, захиснику обов'язку. Тебе, Ягно, жива серед живих, зробила Доля Богом над тар'ягнами, через натхненну молитву приходиш до нас, щоб Тар'ягн i Лада з Ладом народилися. Ти, Ягно, зi сво?ми охоронцями -- Перунами захищай нас вiд напастей, бо ти -- рятiвник нащадкiв, молочна корова, бережи нас, очей не склеплюючи. Ти, Ягно, як найближчий заступник для того, хто нема? стрiл у колчанi, на чотири боки свiту поклони б'?м тобi, чотириокiй заступницi. Ти, Ягно, для волхва суть Слави, да?ш багатство людям на землi, всяк сильний i слабкий тебе славить, бо перед тобою всi голови хилять. Ти, Ягно, людину, яка тебе ревно шану?, охороня?ш з чотирьох бокiв, наче щит, той, хто ?сть смачнi страви i ма? м'яку постiль у власному домi, жертву? тобi найтучнiше ягня. Тож прости, Ягно, нам грiхи нашi, бо шлях на землi важкий i довгий, ти мати-батько наш ласкавий заступник, ти i волхва сотворила, щоб нас молитов навчав. Як у свiтово? людини Ягна грiла душу, так i у земних людей Ягна в грудях теплi?, чистi помисли для не?, як солома суха золота на сонцi горить, диму не видко, лише вогонь ясний. Хай змiцниться наша вiра цею молитвою, що ми ?? проспiвали, Богом натхненнi, Веди нас, Ягно, до кращого буття, обдаруй багатством щедрим, ми ж тво? родичi. Тар'я!

  10. Пошануванням Ягни

Золотим волоссям розмаяна в просторi свiтлопломiнна мати Зорi, воiстину, твоя суть -- це рух, орли -- тво? сини, чорнi бики -- тво? стада. Ти проходиш усмiхнена блискавками, жагуча, наче похiтлива жiнка, рине на землю дощова вода, хмари гримлять! Коли Ягна набухла вселенськими родовими водами народжу? живнiсть, сповнюючи свiтовi закони, весiльна сваха для батька-матерi пану? всюди, зволожуючи житт?йдане лоно. О Ягно, ти нагороджу?ш всiм: коровами, кiньми, вiвцями, козами, надiли нас, о всесутня i всепроникна, славою сво?ю, яка в доблестi ся?! Це Ягна пала? в словах кобзаря, яку вiн заклика? пiснею славослiв'я, хай дасть нам достаток, багатолика! Та, хто нiч розсiю?, Зорю вечiрню i ранкову засвiчу?, Ягно, гострими язиками полум'я -- спали Чортiв. Допоможи нам, Ягно, пiдтримай, тобi ми славу спiва?мо, про тебе у молитвах згаду?м. Тим, хто нам загрожу?, Ягно, близьким i далеким ворогам -- погибель пошли, зроби так, щоб лише арiйцi множились. Тисячоока, бризкаюча у всi боки iскрами, Ягно, вiдлякуй Чортiв! Бо волхв праведний пiснi спiва?, тебе закликаючи, криж-знамення на груди наклада?. На всi боки поклада?, на низ i вгору поклада?, так, як променi вiд Зiрки на всi боки посила?. Тар'я!

  11. До Ягни

Ти, Ягно, народжу?шся разом з днем, пала?ш червоним обрi?м нам назустрiч, ти у водi, в каменi, в деревi, в травi: панна для людей -- народжу?шся чистою. У тебе, Ягно, обов'язок священнослужби, очищення, повчання, узливання, у тебе знання звичаю i казань, ти Арпослав -- господар печi i вогню в домi князя. Ти, Ягно, -- Тар'ягн, бик сутностi, ти високо в Дивi i скрiзь на Землi, ти волхв -- розпорядник скарбiв духовних, знавець приказувань i щирих дарiв. Ти, Ягно, -- князь Перун, сторож обiтниць, ти корона свiтла i чудодiйна, побратим для побратимiв, господар iстот, дару?ш Долю як ?диний шлях. Ти Папа -- майстер на всi руки, але i володарка Божистих мужiв -- величне свiтло, поганяючи коней, якi мчать навипередки, переможцям дари пiдносиш. Ти, Ягно, -- Рода, живильна сила великого Дива, наче натовп Перунiв, могутня, линеш багряними вiтрами, домашн? вогнище благословля?ш. Ти, Ягно, дару?ш тому, хто служить тобi, ти свiтло, що скарби блискучi сипле, ти Бож -- господар усього живого, бо ти той вогонь, що усюди й в усьому. Приймають тебе, Ягно, як княгиню Роду, як можновладця -- хоча ти всiм доступна, ти прекраснолика володарка володарiв, яких сотнi й тисячi, а ти ?дина. До тебе, Ягно, як до матерi-батька, люди приходять i бажання сповiдають, ти ста?ш дитиною тому, хто тебе шану?, ти захисниця вiд нечистого, наче товариш у бою. Ти, Ягно, влуча?ш куди схочеш, володi?ш тайною множення товару, коли ти розгоря?шся в образi Ватри, серце до тебе лине, як метелик до свiчки. Ти Божиня над усiма Богами, тебе Перун принiс -- священне свiтло, ти Хмiль -- вогонь iз п'яного напою, господарка всiх свят -- Данапраягна. Шляхетна Ягна -- це вища сила, язики твого полум'я -- краса незбагненна, ти ? високою нагородою для праведникiв, широка i глибока суть твоя i ?ство. Тебе, Ягно, Боги зробили сво?ми вустами, чистi лизнi полум'я, наче перша любов, ти нашi дари супроводжу?ш i прийма?ш, в тобi, Ягно, безсмертя, як ?ство правди. Боги тво?ми вустами п'ють меди, з тво?ю помiччю люди роблять чар-трунок, радiють водi, житу i життю, ти схожа на всiх Богiв, але в тобi вони ?динi. Бо це все ти, Ягно, в багатьох iпостасях, сила твоя поста? у всiй величi, через Диво i Землю -- обидва свiти ти проника?ш наче сiк живого. Ця пiсня тобi i тим, хто надбав корiв, коней i всяко? птицi, хто виростив сiм'ю i обряд облаштував, дяку?мо господарям i Богинi Ягнi. Тар'я!

  12. До Ягни i домашнього Вогню

Всюдисуща сутнiсть Вогню, якими словами визначити тво? ?ство? Бо ж Ягна безсмертна Божиня, народжена давно, прославля?ться як закон. Дивна вiсниця помiж двох свiтiв в образi Вогню земного перед очима волхва, кожен день рубiни Вогню прикрашають житло, хвалимо за це Бога i словами i думками. Прапор пожертв i ?хнiй вiзничий Вогонь наснажу? Божистi думки, на ньому зосереджена наша праця i здобутки, у нього ми дивимось i бачимо Ягну. Батько пожертв, Бог вiщунiв, Вогонь -- мiра i межа для волхва, вiн увiйшов у обидва протилежнi свiти, гарячим Вогнем ми послугову?мось. Яскрава Ватра на колiсницi золотiй, всюдисуща Ягна, яка на Дивi i у водах, захована i вiдкрита, оточу? нас звiдусiль, несамовита, коли Вогонь виходить з берегiв. Вогонь, який з Божою помiччю люди для пожертв запалюють, для зiгрiвання житла, славимо в пiснi, вiн зiгрiва? нас помiж двох свiтiв, вiдганя? злого звiра, злого духа i злi наговори. О Ватро, спалахни, щоб зiгрiти дiм, наберися сили, прийми пожертву, вiдживи нашi зв'язки з вищими силами, ти своя серед Богiв, вони тебе слухають. Батька Роду, юного гостя, володаря слова, головного серед волхвiв, ознаку звича?в, шану?мо Вогонь, який всi пiснi нашi зна?, пiдкинемо дров, щоб полум'я палало. Бог, який ся? вдаль, да? сили в бою, ти, Тар'ягн, який ?де до людей колiсницею, заповiтами велико? Ягни користу?мось ми, служимо йому мелодiйними пiснями. О всезнаючий, милий i добрий, з тво?ю помiччю дiждемо сходу Дарбога, коли ти спалаху?ш, втiка? темiнь, о Боже, Вогонь пронизу? всi свiти. Iз дивних сил всепроникного розуму випущено текти високе полум'я, пошановуючи обох батькiв -- Диво i Землю, переповнений зародками, народився Вогонь! Тар'я!

  13. При добуваннi Вогню

? материнська основа, щоб терти, ? чоловiчий живець, щоб втирать, приведiть жiнку -- главу Роду, ми будемо терти, щоб здобути Вогонь. Знання про Вогонь, вкладене помiж двох шматкiв дерева, суть його помiж ними, як зародок помiж тими, хто коха?ться, кожен день ми перебува?мо коло Вогню, рано вста?м, Зорю зустрiчаючи. Засiй лоно закохано? жiнки, покрита тобою народить бика, з червоною макiвкою свiтле його лице, народжу?ться син Дарбога в урочий час. О всесутнiй, тебе ми запалю?мо на пупi Землi, на священному точку, тут вiдчува?ться присутнiсть чарiв, щоб Богам коло нас при?мно було. О чоловiки, якi здобувають Вогонь тертям, цього вiщуна прекрасного i безсмертного, робота ця почесна i при?мна, до не? у бугая завжди охота ?. Якщо потерти добре, то вiн запала?, наче кiнь затрiпоче на вiтрi гривою, жовтогарячий, невтримний, наче бричка Ягни, нещадимий до дерева, трави i тоуку. Лише народившись, ся? i взори притягу?, шанований пiснями i танцями, його Боги поставили до обряду, як всезнаючого, того, хто жертву ?м пiдносить запашну. Сядь, святий чоловiче, на сво? мiсце, поклади пожертву на лоно точка, приклич Бога, здiйснивши узливання, о Ватро, додай нам житт?вих сил. Запахущий дим пiднiма?ться в Диво, вдатний Богам, як пошанування шануючих, ось Вогонь -- переможець пiтьми i холоду, з його допомогою i Тар'ягн перемiг. Ось тво? сьогоднiшн? лоно, Ватра, звiдки, народившись, ти засяяла, думаючи про Ягну, сидимо тут, священну пiсню Слави спiваючи. Ти, Ягно, вiддзеркалення само? себе, ти, Ягно, -- похвала для чоловiкiв, ти, Ягно, -- мати матерiв, Дарбог з тобою треться, щоб народила. Завдяки любовному тертю Вогонь вийшов назовнi, прекрасним сином Тар'ягном -- Боголюдиною, о Ягно, -- пошанiвок тобi наш, тобi цей солодкий дим вiд Ватри. Смертнi приблизили безсмертного, непомильного, вiдвертаючого напастi, десять дiвиць-папьцiв навколо язичка полум'я, новонародженого мужа -- iм'я йому Вогонь. Оточений сiмома священнослужителями, вiн засяяв з лона матерi, бiля ?? вим'я, день за днем не стуля? очей, з тих пiр, як народився з черева Божинi. Б'?ться з ворогами в переднiх лавах Перунiв, первороднi арiйцi знають всi священнi примовки, арiйцi узгодили i привели в рух священнi слова, вони запалили Вогонь, кожен у сво?му домi. Коли ми сьогоднi в час священнослужби вибрали тебе, як досвiдченого волхва, ти добре потрудився, вiдвозячи пожертви, будь з нами i тодi, коли п'?мо чар-трунок. Тар'я!

  14. До Дива

Ось перед взором нашим бездонне Диво, до якого в цю пору звертаються селяни, Диво розда? людям скарби, да? достаток тим, хто пiд Дивом ходить. Бо спочатку Богам, якi достойнi поклонiння, Диво дару? безсмертя, як Долю найвищу, а потiм розкрива? дароносицю для людей, визначаючи тяглiсть життя. Якщо через незнання ми погрiшили або через слабкiсть волi перемогла нас спокуса, о Диво-Дива: ти над Богами i над людьми, прости нам провини i напоум на совiснi вчинки. Не применшуйте Божистiсть Дива, бо воно ? самодостатня свiтобудова, це прекрасне Божество ? оболонкою Землi, ?? просторовою повiтряною сферою. Усiм Богам на чолi з Ягною в Дивi ? мiсце для сутнього ?ства, в тво?й волi Диво-Дива-Дитина духи лiтають, множаться i мiняться. Тi тво? порухи, о Диво-Дива-Дитина, якi тричi на день посилають щастя, нехай Тар'ягн, Водан i Земля, Боги з Русалками нас захищають. Тар'я!

  15. До Сварга

Я кличу першою Ягну на благо, я кличу сюди Дарбога на допомогу, я кличу Дудя, який заспокою? все живе, я кличу Бога Сварга для пiдтримки. Просвiчуючись через чорний простiр, заспокоюючи безсмертного i смертного, Сварго ?де на золотiй колiсницi, озираючи всiх сущих. Осяваючи Всесвiт, ?де вгору на двох бiлоногих конях чорно? мастi, Сварго сiя? з дальнiх далей, проганяючи геть всi небезпеки. Хомути кiнськi прикрашенi багатобарвними перлами, висока колiсниця золотом поцвяхована, виходить Сварго, розсiюючи променями чорнi простори володiнь Яминих. Чорноногi конi бiло? мастi позирають на людей, везучи колiсницю iз золотим дишлом, весь час всi люди i всi свiти перебувають у лонi Сварги сяючо?. ? тро? небес, дво? з них лоно Сварги, а трете -- сутнiсть Морани-Ями для погинулих, всiм буде нагода вибирати мiж тими свiтами, хто це збагнув, хай сам скаже. Як орел огляда? повiтрянi простори, глибоко натхненний Яса-Ра-вождь, де тепер Сонце? Хто це збагнув? До якого Дива тягнуться його променi? Вiн озира? вiсiм вершин Землi, рiвнину в три перегони, сiм рiк, прийшов золотоокий Бог Сва, той, хто да? коштовностi вогнепоклонникам. Золоторукий Сварго -- володар роду людського, подорожуй мiж двома -- Дивом i Землею, проганяй геть хвороби, рухай Дарбога, поспiшай до нас через чорнi простори. Золоторукий Ясу-Ра, добрий княже, милосердний i помiчний для вiруюючих, хай прийде, проганяючи Чортiв i ?хнiх прислужникiв, кожного ранку i вечора Всевишнiй над нами. Тво? шляхи, Сва, не припорошенi курявою, бо в безмежному просторi сiяння тво?, прийди тими чистими шляхами до нас сьогоднi, захисти нас i втiш, Боже! Тар'я!

  16. До Свiтла

Спiльне лице Богiв -- Свiтло, око Ягни, воно заполоню? Диво, Землю i Простiр, Свiтло -- суть життя рухомого i сталого. Свiтло наступа? позаду Зорi, наче юнак на юнку наляга?, в той час як люди, вiрнi Божим заповiдям, встають до працi, вмиваючись водою. Благодатнi рудi кобили свiтла, яскравi, пiстрявi -- захоплюють дух, достойнi поклонiння рудi конi видираються над обрi?м, за один день об'?здять Землю i Диво. Така Божиста природа свiтла -- розпросторювати золотоср?бну тканину, як тiльки воно запряга? рудих коней, нiч зника?, блякнуть ?? шати. Свiтло ста? кольором батька-матерi, щоб бути видимим у дивному лонi, нескiнченна свiтла сторона Дива, але десь за нею чорнi кобили скачуть. Сьогоднi, о Боги, на сходi Сонця перевезiть нас через вужчину, через грiховнiсть, хай нам добро щедро дарують мати-батько, Боги: Водан, Земля i Диво! Тар'я!

  17. До Велеса

О Велесе, пройди по дорогах, прожени небезпеку, бо ти син Ягни, будь з нами, Боже, в походi попереду ревним проводирем нашим. Щоб лютий вовк, о Велесе, який злий i пiдступний, не наважився, убий його, прожени з путi, хай дорога рушником стелиться. Прожени зi шляху розбiйника, грабiжника, що в засiдцi прича?всь, затопчи цього бездушного, зловредного, ким би вiн не був. Ми просимо, щоб ти заручився за нас, о могутнiй дивний Велесе, ти наших батькiв захищав, то й нас оборони, зроби так, щоб з походу багатими вернулися. Бо ж у тебе всi блага, бо ти найкращий i носиш золоту бартку, проведи нас через непевнi мiсця, дай нам легкий рiвний шлях. Дай нам також силу духа, вiдведи нас на хорошi пасовища, хай не зачепить нас в дорозi пропасниця, о, Велесе, дай нам кмiтливiсть. Принеси доброту нам, бо ми стара?мось, осяй нас i нагодуй, вiд доброго Велеса ми добра й прагнемо, спаси i помилуй нас, Боже наш! Тар'я!

  18. Славлення Божинi Роди пiд час товчiння винограду

Як товкач твердий з товстим кiнцем високо стирчить перед товчiнням, ковтай, Родо, сiк, що набiг у ступi. Де два кругляки лиснiють, наче жiночi стегна, заковтуй, Родо, соки, вичавленi в ступi. Там, де жiнка благовi?, захоплюючи i затискуючи товкач, ковтай, Родо, соки, сотворенi в ступi. Там, де товкач загнуздано, наче коня норовистого, заковтуй, Родо, соки, сотворенi в ступi. А коли тебе, ступо, в кожному домi товчуть, народяться арiйцi звитяжнi -- тьма-тьменна геро?в. У вiтах Дерева життя вiтер шумить наглий, так повнись, ступо, соком, хай Рiд нап'?ться. Цi двох, якi шаленiють одне на одному, мають в нагороду найвище щастя, наче дво? коней буланих, що ними Тар'ягн ?здить. Ви -- дво? дерев, дво? статурних святих, ви да?те Роду напiй солодший вiд меду. Вийми товкач iз ступи, нацiди свiжого соку, ляж вiдпочити на коров'ячiй шкурi. Тар'я!

  19. До Рода

Що нам просити в Рода, в того, хто прозорливий, щедрий i сильний, що нам найпри?мнiше для серця? Ягна посила? жiнкам охоту до чоловiкiв, коровам охоту до бугая, щоб потомство родилося з молока Родового, щоб пiд Сонцем i Мiсяцем Рiд наш тривав. Володар пiсень, володар пожертв, Род заспоко?ть нас сво?м засобом. Ми просим в нього цi?? милостi, втомленi вiд любовi вза?мно?. Род ся? у нашiй кровi, наче золоте Сонце, вiн кращий серед Богiв. Хай вiн помножить наших коней, наших овець, кiз, чоловiкiв i жiнок. О чар-трунок-мед-хмiль, дай нам хiть чоловiчу нестримну, велику Славу i мужнiсть дай. Хай не спинять нас нi пороги, нi вороги, о крапле пива-хмелю, дай нам частку здобичi. Тво? дiти, Роде, -- безсмертнi, вони на найвищому щаблi всесвiтнього закону. Тi, хто обривають пуповину i йдуть у свiт, це тво? дiти, Боже Роде! Тар'я!

  20. До Дарбога

Дарбог приводить людей до порядку, утриму? Диво i Землю, Дарбог очей не змика?, огляда? арiйцiв, тож йому узливання тоуку щедре. Хай наша шана Дарбогу буде неперевершена, хай той, хто клопочеться для нього згiдно звичаю, буде незнищенний, непереможний, бо Дарбог пiдтрима?, не наздожене шанувальника бiда нi далека, нi близька. Без хвороб, радiючи силi, яку да? Дарбог, рiшуче займаючи житт?вий простiр, живучи за заповiтами Дарбожими, хай буде для нас вiн милостивим. Дарбог, достойний пошанування, народився князем з прийнятною владою, хай буде до нас милостивий i доброзичливий, а ми йому шанобливе слово скажемо. До великого Бога треба звертатись з поклоном, вiн приводить людей до порядку i благоволить волхву, тому для цього дивного Дарбога бризнiть у вогонь трохи чар-трунку. Тар'я!

  21. На подивування Дарбогом

Вогонь бачить, як сходить Зоря, вiн доброзичливий перед сяючими Зорями, при?здiть Боги в дiм шляхетного господаря: Дарбог сходить червоним свiтлом. Дарбог направив прямо промiнь, могутньо пiднiмаючи червоне знамено, наче во?н, який корiв шука? -- золота корона на обрi? Землi. Його народила Сварга, щоб нищив Морок, в нього постiйний шлях вiд мети до мети, цього Свiтозара везуть сiм кобил буланих, тих, хто за всiм свiтом спостерiгають. Розсотуючи нитку Мороку, ти ?деш на буланих, прибираючи темну одежу ночi, променi Сонця лякають Морок, наче шкiряна одежа iз Землi пада? у воду. Ти, Дарбоже, невтримний, неприв'язаний, як ти пливеш у просторi? За яким законом? Хто бачив той стовп, що Диво пiдпира?? Та?мниця закону залиша?ться незбагненною. Тар'я!

  22. До Ярила

Ось променi везуть Бога, щоб усi iстоти побачили Сонце, Зiрки зникають вiд його свiтла, -- далеко променi сягнули. Розтинаючи простiр на свiтле i темне, всiма видимий свiтло творить, дару? нам свiтовiдчуття, в кожного вiд того душа трiпоче. Боже! Обернений до родiв Божих, обернений до людей, ти сходиш ласкавий до всiх, ти -- око Дива. Це Ярило дивиться на тих, хто працю?, вiн переходить Диво -- широкий темний простiр, мiряючи днi i ночi невпинно, дивиться на поколiння людей. Сiм рудих кобил його везуть полум'яноволосого на колiсницi, о Свiт-Бог, тебе здалеку видко: запрiг Ярило семеро чистих дочок в колiсницю. Радо вони везуть його, аж ми виринули з Мороку на свiтло ярiюче, на Сур-Ра, Бога серед Богiв, ми пiзнали вишн? свiтло. Тар'я!

  23. До Перемоги

Тiлький той, хто вiдверто хвалить Ягну, переможе, тiльки той, хто вiдданий Бережi, отрима? верх, тiльки той, хто душею вiдчува? Бога, переможе найсильнiшого, тiльки той, хто шану? Ягну, подiлить майно безвiрника. Принось пожертви Ягнi, герой, прийми ?? Божисту суть в серце, налаштуй свiй дух на перемогу ворогiв, здiйснюй жертовне узливання для щастя, ми вибира?мо собi для пiдтримки Бережу. Тiльки той, хто зi сво?м народом, плем'ям, сiм'?ю, з синами, мужами приносить здобич i багатство, хто довiря? Божистiй Ягнi, тiльки той переможе i перемагатиме. Тiльки той буде врятований вiд завуження, той розшириться до панування над переможеним, хто попереду ма? Ягну-матiр, хто весь час намага?ться перемогти! Тар'я!

  24. До Лада i Лади

Я заспiваю близнятам високу Славу, дивнi-бо обо?, ?хня мати Ам'ягна, вони скарб продовження Роду вiднайшли, дво? Богiв, якi кохання плекають. ?хнi бики мчаться галопом по хвилях, ?хня колiсниця як птах лине, завдяки збудженим ними любовним водам, перевiзник перевозить Дитя. Ви ж бо Див i Дива, у вас суть рух народження, коли проломлю? батько Родинi ворота, чар-трунок п'янить нас, шанобливих, Ягна-бо переправля? близнят через Морок. Дайте нам вашу живлющу силу, припливiть на лодi? наших прагнень, щоб перепливти на той берег, запрягають Ладо i Лада колiсницю. Весло, щоб Родовi води гребти широке, хвилi любовнi гойдають плавцiв, сiк божистий живий тане, наче Диво в краплi чар-трунку. Ось та закономiрнiсть сонячна, що з того на цей берег перевозить, ось та веселка щасливо? хiтi, котра ? шляхом на небо. За допомогу i сприяння в коханнi залюблений спiвець славить близнят, сп'янiлий вiд кохання напою, Лада i Ладу славить -- перших коханцiв. Тар'я!

  25. До Лада i Лади перед коханням

Ось вам найсмачнiший чар-трунок, о ви дво? -- примножувачi закону, пийте його, смакуючи, дайте скарби насолоди тим, хто вас шану?. На тримiстнiй трисутнiй заквiтчанiй колiсницi в'?жджайте до нас, Лада i Ладо, волхви творять вам требу на цьому святi, послухайте уважно ?хнiй клич. О близнята, найсолодше ваше вино, бо ви благоволите розмноженню людей, везучи Дитя на колiсницi, подаруйте його тому, хто вас шану?. О всезнавцi, i звичаю, i обов'язку, на жертовнiй соломi, розкладенiй в трьох мiсцях, медом оросiть пiдношення, словом утiште Богiв. Тi, хто чар-трунок кохання приготував, кличуть вас, Лада i Ладо, те благословення, яке батьки дарували, хай рiд наш змiцнить дiтьми здоровими. Ви володарi краси i жаги невiдпорно?, тут, зараз допоможiть нам мати дитину, пийте чар-трунок, щоб продовжився Рiд, привезiть Дитину з любоовi i Дива. Силу дайте ?й i живучiсть, сутнiсть Моря, Дива i Землi, дайте пораювати на цьому свiтi, при?здiть звiдтам на швидкому повозi. Сiдайте на священну солому дво? батькiв-арiйцiв, а конi хай привезуть сюди Лада i Ладу, на тачанцi пофарбованiй сонячним свiтлом, у якiй Боги Дитя возять. Пиймо солодкий чар-трунок кохання, пiснями i танцями близнят привабимо, тих, якi поять найсолодшим напо?м -- вони-бо -- Лада i Ладо -- свiтом правлять. Тар'я!

  26. До вранiшньо? Зорi

Ось приходить свiтло свiтла, краща за всiх, яскрава вiсниця народжу?ться, пломенi?, це вона збудила Сварга, i Нiчниця звiльнила мiсце Денницi. Зi свiтлим телятком сяюча прийшла, поступилась ?й нiч мiсцем сво?м, вони обо? з одного Роду -- безсмертнi, одна за одною подорожують: Денниця i Нiчниця. Спiльний шлях двох сестер нескiнченний, ним подорожують одна за одною з Божо? волi, не сваряться, не зупиняються, бо узгодженi добре, Нiчниця; i Денниця -- одного Бога, та рiзнi з виду. Сяюча володарка багатьох дарiв з'явля?ться яскрава, вiдчиня? браму, спонука? до руху сей свiт живий, Зоря пробуджу? всiх iстот. Сплячих щедра змушу? прокинутись, шукати щоденну ?жу i iншi скарби, тих, хто вночi не бачить, робить зрячими, Зоря ясна пробуджу? все суще. Це дочка Дива з'явля?ться, яскраво пала?, як юнка в свiтлiй одежi, пану? над всiма земними добрами, запалай i сьогоднi, Зоре щаслива. Вона iде слiдом за зграями Зор, якi зникають у глибинi Дива, яскраво пала?, пiднiма? все суще, але мертвого вона не збудить. О Зоре, за те, що запалила Вогонь, що засяяла оком Сонця, що побудила людей, якi тебе шанують, за це ми славимо тебе i любимо. Пiшли тi в смерть, якi бачили, як спалахувала колись ця Зоря, i нам, i дiтям нашим вона сяятиме, бо вона вiчна, а ми переходим. Вона знищу? ворожнечу, оберiга? закон, доброзичлива шле нам скарби сво?, несе добрi знамення, Божистi розмисли, тут зараз i спалахнеш, Зоре, ти найкраща. I в давнину, i аж по сьогоднi з'являлася, i зараз спалахнеш, щедра, буде вона засвiчуватись i в наступнi днi, нестарiюча, безсмертна -- подорожу? закономiрно. Вона засяяла прикрасами на порозi Дива, Богиня скинула чорну одежу, будячи всiх, на рожевих конях ?де колiсницею -- княгиня небесна. Везучи дари бажанi, якi все квiтнути змушують, вона пiднiма? прапор яскравий, остання з усiх Зiрок, якi чередою проходять, перша за яскравiстю вiсниця дня. Вставайте, живильний дух спада? на нас, геть Морок, наближа?ться Свiтло, вона шлях звiльнила, щоб Дарбог iшов, ми ? там, де життя продовжу?ться. Тi днi, багатi на корiв i мiцних мужiв, живi в нашiй пам'ятi, бо шану?мо Бога, хай той, хто арiйському Боговi молиться, досягне досконалостi, багатства i Слави. Мати Богiв, лице Ягни, прапор жертви, висока Богине, засяй, запалай, почувши нашу пiсню тобi, закорiни наш рiд укра?нський бажанням жити. Те ясне багатство, що приносить Зоря, то благодать для тих, хто трудився з молитвою, хай нас щедро обдарують мати, батько, Боги: Водан, Земля i Диво. Тар'я!

  27. До Матерi-Батька

Поклонимось щиро двом великим сутностям, ?хн? Божисте милосердя для нас важливе, цi двi сили, що ?хнiй напiй тоук, прославляються на кожному святi. На ?хню владу нiхто не наважиться, на ?х Божисту природу всi моляться, з'явився ще ширший вихiд для закону, шлях якого променi вказують. Око бачить променi Бога: на Дивi ? трон Всематерi, на Дивi ? трон Всебатька, вони джерело сили Любовi i Перунiв. Вони володiють та?ною народження, достойною поклонiння i Слави, свiтлоносну Ягну, яка пiдтриму? людей, вони день i нiч супроводжують. Сотворившися для народження дiтей, вони досягають свiтлоносно? влади, дво? Богiв, володарiв дару народжувати, один з них -- Мати, а другий -- Батько. Хай буде цей напiй найблагодатнiший для Матерi i Батька -- з нами предки поряд, хай будуть присутнi на цьому обiдi предки нашi i нашi Богове. Та людина, яка шану? Матiр i Батька, перебува? пiд охороною предкiв, вони ?? вiд тiсноти оберiгають, захищають вiд передчасно? задухи. Поклонiмось високому Диву, двом началам -- Всебатьковi i Всематерi, вони для дiтей завжди милосердними будуть, для таких, якi обiтниць i звича?в тримаються. Ягну, Дарбога i Тар'ягна прославляймо, дивну приязнь мiж людьми, яка зветься Любов'ю, живучи довго, ми матимемо нащадкiв, вода i зерно нам будуть смачними. Дякуючи пiдтримцi Бога, хай будемо ми улюбленцями Тар'ягна, нехай вiн разом з Перунами наснажу? хiттю i силою Матерiв i Батькiв. Тар'я!

  28. До Оранти

Дякуючи Матерi Орантi i Батьковi Ору, ми володi?мо полем i йому молимось, воно нас году? i нашу худобу, хай змилу?ться над нами Оранта й Ор. О господине поля Оранто, пролийся для нас достатком, як корова молоком, ти солодка тоуком i медами, хай змилуються над нами Русалки тво?. Хай будуть смачними нам тво? рослини, хай буде запашним над полем повiтря, Ор i Оранта, будьте в парi, живе життя з вами хай не переводиться. Хай нам на щастя плодиться худоба, на щастя плуг оре поле, на щастя зав'язуються вузли на упряжi, на щастя мужi беруться за плуг. О Земля, Вiтер i Дощ, хай ваша волога заплiдню?ться Перуном, упаде на землю, оросить ростки, щоб врунився урожай пiд Дивом. Хай щедрою буде борозна, на щастя, на здоров'я, на Новий рiк, роди, Боже, жито-пшеницю, всяку пашницю, Оранто. Тар'ягн хай заживить борозну, Бог хай ?? благословить, наче вим'я да? молоко, так хай поле родить зело. На щастя хай оре землю плуг, на щастя хай орач поганя? волiв, на щастя хмара пролл?ться дощем, на Оранту, на Ора, на арiйця. Тар'я!

  29. До Перунiв

До весело? згра? Перунiв звертаюся, до них не пiдступишся -- на колiсницi ?дуть, волхви натхненнi, оспiваймо ?х. Цi Перуни народились разом зi списами блискучими, сокирами, дiмантами бризок, земля, вода i листя вiд блискавок сяють. Нiби поряд ?х чути, коли батогами тьохкають, бiлими блискавками жахкають. Завивають у танцi несамовитiм, блискають у буревi? шаленiм, славу матерi Ягнi спiвають. Радий бугай серед корiв, так i Перуни серед хмар шалiють, вим'я хмар на землю молокодощ кроплять. Хто з вас муж найдостойнiший, що так Диво i Землю трясете, наче все навколо Трясця напала. Могутнi Перуни родяться, сильними зразу з черева матерi вилонюються, лише народились, а вже могутнi. Це сини самого Рода заспiвують, розсовуючи простiр доокiл, щоб ревучи, мчатись, колiньми виблискуючи. Навiть цю суцiльну зливу, що з хмари рине на землю, вони трясуть i освiтлюють. О Перуни всесильнi, сво?м громом ви душу людей тiшите, ви горами i долами танцю?те. А коли ви?жджають Перуни, чутно вуркотiння грому, яке наближа?ться, ледь-ледь чути, а потiм сильнiше. Швидше линьте вперед на конях, ? у волхвiв для вас подарунки, пийте чар-трунок на нашiй учтi. ? тут дещо випити, i ми з вами вип'?мо, за наше i ваше здоров'я вiншу?мо. Тар'я!

  30. Про Перуна i Тар'ягна

ПЕРУН Спершу менi належали всi володiння, тодi не було смертних, а лише безсмертнi, Боги коряться законам горiння, я правлю народом, який ма? бiле тiло. Я князь Перун, для мене встановлено Долею цi першоосновнi Божистi сили, Боги коряться законам Ягни, я правлю народом, який ма? бiле тiло. Я Перун -Тар'я, а це означа? двi сутностi роздiленi законом: вогненно-дивну i вогненно-земну, великий свiтовий майстер Папа це зробив. Я зробив живими текучi води, я пiдтримав Диво в гнiздi закону, за законом Богiв, охороняючи закон, трояко розпластав родючу Землю. ТАР'ЯГН Мене на допомогу закликають бiйцi на конях, мене кличуть у гущу кривавого бою, я встановлюю змагання на силi, бо сам я ? сином сили! Я здiйснюю подвиги, якi зробили закон спiраллю, Божистi сили здобулися на рух, коли чар-трунок гра? i звучить Слава, обо? сутностей Простору злагодженi ?. ПЕРУН Все, що iсну?, зна? про Тар'ягна, але цi тво? подвиги присвяченi Перуну, ти прославився як руйнiвник перепон, випустивши текти замкнутi води. ВОЛХВ Нашi батьки тут бiля Ватри, семеро волхвiв, коли коня до стовпа в'язали, вони, за жертву, одержали князя над собою подiбного до Тар'ягна, поборника ворогiв - Боголюдину. Адже Лада пошанувала нас дарами, i тебе Тар'ягне i тебе Перуне, тодi ?й подаровано князя Ладо, убивцю ворогiв -- Надлюдину. Тар'я !

  31. ПРО СПОСIБ НАРОДЖЕННЯ ТАР'ЯГНА

Тим, якi народили Тар'ягна, ця треба, вашi намiри до об'?днання -- безперервнi струменi молока, вам кориться всесвiтнiй закон життя живого, о Мати i Батько, звича?вий закон Роду. Не кожен зразу це зрозумi?, що волхв каже юнаку чи юнцi про та?ну народження, як грiзний чотиригранник пробива? податливий трикутник. Самовiльний дiтородний живець iде попереду батька до жiночого лона, зародок несе у лоно свiтотворення: ось улюблена настанова материнства-батькiвства. Так народився Тар'ягн, як конi i корови, немовля голосом сповiща? свiт, молодята радiють, як лягають у шлюбну постiль, гостi оспiвують Всебатька i Всематiр -- двох Богiв. Дiйнi корови наситили сина Дива, бiля того вименi i волхв зростав, хай прагне долучитися до священнодiйства той, хто, цiлуючи дiвчину, засунуть дума?. Я хотiв би, щоб материнство i батькiвство опанували арiйцями, аби тро? i бiльше дiтей в сiм'? мали, щоб рiд-плем'я було могутнiм, хай дощ урожайний небесний нам допомага?. Тар'я!

  32. НА СЛАВЛЕННЯ ПОДВИГIВ ТАР'ЯГНА

Тар'ягна геро?чнi звитяги оголосимо, тi першi подвиги, якi звершив громовержець, вiн убив Змiя, створив джерела рiк, вiн розколов надра гiр булавою. Вiн убив Змiя, того, що лежав у горах, Папа йому викував булаву, наче спраглi корови до води живлющо?, так води рiк до моря линули. Роз'ярiлий, наче тур, Тар'ягн, напившись чар-трунку з трьох озер, силою щедрою налитий, схопив булаву i убив його -- первородного Змiя. Коли ти, Тар'ягне, убив Змiя, перехитрив хитрощами хитрунiв, народив Сонце, Диво i вранiшню Зiрку, з тих пiр тобi вже не було ворогiв. Вiн зруйнував Вал, здолав ворога, того, що його Богиня створила круглим, без плечей, булава могутня Змiя звалила, наче гiлля обрубане приниклий до Землi лежить. Наче той, хто не був бiйцем та ще й на похмiлля, Змiй викликав на бiй героя, що силою скоря?, безликий, бо провалене булавою лице, лежить ворог, безногий i безрукий, а боровся проти Ягна. Але Тар ударив його булавою по спинi, вилещав переможець переможеного, Безлад став Ладом вiд волi залiзно?, з одно? причини народилось безлiч наслiдкiв. Через мертве, розкришене, наче посiчений очерет, течуть води живi родючим лоном, тi, що були мертво-застояними; бiля нiг переможця Змiй мертвий лежить. Зникла мертвота того провалля, чий син Морок, бо Тар'я занурив у не? свою животворну булаву, набухла Дана живими водами, тепер лежить як корова з телям. Серед невпинних неспокiйних потокiв хова?ться мертве тiло ворога, посiчене в бою, води течуть через та?мне провалля Смертi, в безмежний Морок потонув той, кому Тар'я ворог. Жiнки Водана -- Даниберегинi, що ?х Змiй оберiгав, стояли скованi, наче корови захованi Дудем, вiйстя вод, яке було заткнуте невiдомiстю, Тар'я пробив булавою сво?ю, ламаючи цiле. В кiнський волос витягнувся ти, Тар'я, в ту мить, як дав тобi по зубах Змiй, охоронець холоду, ?диний Бог, ти завоював корiв, узнав та?мницю чар-трунку, випустив, щоб бiгло сiм потокiв рiк. Хоча обо? вергали блискавки й громи, але не завадив туман i град, напущений Змi?м, коли Тар'ягн з ним бився, то на всi майбутнi вiки здобув перемогу. Якого месника побачив ти, Тар'я, за вбитого Змiя, що в тво?му серцi убивцi захолодив страх, коли шершнi iз скриньки на волю вилетiли i щасливi днi для людей посiялись. Тар'я -- князь рухомого й нерухомого, прирученого, дикого i дев'яносто дев'яти потокiв, ти, князю, правиш достойно арiйцями, охоплюючи ?х, наче обод шпицi в колесi. Тар'я!

  33. ДО ТАР'ЯГНА

Пошану?мо цього барана, якого ми приносимо в жертву Тар'?, хай пiдiйма?ться до Сонця дух смаженого м'яса, тисячi правдивих сил приходять у рух, наче конi наввипередки несуть колiсницю, здобуваючи Перемогу. Тар'ягна я хотiв би покликати бути присутнiм, шануючи його i Слави зичачи, вiн як гора закорiнена в Землю, завдяки тисячам джерел наповнився силою. Тодi убив Змiя, котрий затворив рiки, затворив води небеснi i джерела замулив, по тому i сам Тар'ягн напився i Землю напо?в цiлющими водами. О Тар'я, заполонювач i можновладець, ти володi?ш чар-трунком животворним, вим'я хмар житт?дайне iз золотим дном цiдить п'янкий для Землi чар-трунок. Мудра то наука, що ?? Тар'я здiйснив сво?ми дiями i молитвами, той, чи? дари найщедрiшi, адже вiн сам повний чар-трунку, його наливають силою Ягна, Дарбог i Сварго, бо вони, наче океан водою, свiтла житт?дайного повнi. За Тар'ягном була ?хня сила, як Змiй був убитий, за Тар'ягном сили добра незламнi, в той день, як вiн бився вiдчайдушна, сили йому поповнювались сторицею. Коли Тар'я-громовержець, шаленiючи вiд чар-трунку, Проламав Вал, наче князь Троян, його охопив жар, сила збурення, а той, заграбаставши води, лежав на днi Всесвiту. Тодi-то Змiя, якого важко спiймати у вирi води, Тар'ягн по щелепi вдарив, адже вiн благими намiрами повен, як озеро хвилями, бо його сила у Вiрi в Ягну. Це Сварго пiдсилив його силу, це Вогонь небесний зробив йому булаву, iз зосередженим духом Тар'я на бiй вийшов, за допомогою коня вiрного Змiя порiшив. Ти, Тар'я, зробив, щоб свiтло було, щоб води ринули вагiтнi Дитям, Боги в сум'яттi пiднялися на Диво, коли ти Перунами кидав. Високе Диво перед ревом Змiя вiдступило злякано, коли твоя булава розрубала голову Змiя, того, що увесь свiт пригнiчував; сп'янiлий вiд чар-трунку Тар'ягн торжеству?. Змiст його подвигiв не вмiщу? нi Диво, нi Земля, рiки його безкiнечнi, а води бездоннi, його подвиг утiлився у видиме i невидиме, бо вiн встановив послiдовнiсть дi?. Спiвали Перуни у цьому бою, всi Боги радiли, дивлячись на Трояна, коли вiн шишкастою булавою махнув, свiтового Змiя порiшив, вдаривши переможно. Тар'я!

  34. НА ПОШАНУВАННЯ ТАР'ЯГНА

Це Тар'ягну я славу спiваю, холю коня, щоб на перегонах перемогти, щоб пошанувати лицаря благодiйного, приборкувача поселень -- його слава всесутня. Це йому Папа виточив гарпуна, що як блискавка ворога вража?, цим гарпуном вiн Змiя витнув, той, хто напада?, ? напасник-переможець. В матерi Ягни й Дарбога-батька снаги i сили набрався, це вiн страву смачну зварив i вполював кабана на смаженю, це йому жiнки Богинi i Богiв жiнки пiсню Слави, наче килим, зiткали. Це його велич виходить за межi Землi i Дива, це вiн безмежний усе обняв, несамовитий забiяка-переможець переможних, одухотворений для борнi, вiн суть борня. Тiльки Тар'ягн сво?ю можнiстю зборов Змiя, розрубав на частини, рiки звiльнив, корiв молочних з неволi випустив, якi побiгли водою назустрiч Славi. Це вiн роздiлив гарпуном озера запертi на тисячi потокiв, якi до моря ринули, роздiлив, наче жертовного бика по суглобах, подiлив води на криницi, рiки i озера. З переляку перед народженням Тар'ягна тремтiли гори, Диво i Земля, вiн долонi простер, голосно славлячи Ягну, готовий на подвиг в iм'я прийдешнiх. Тар'ягну була дана влада i вiн володар, бо, крiм нього, нiхто Змiя не мiг збороти, це вiн Тьму розвiяв i засiяв Сва, бо вiн у змаганнях на конях завжди переможець. Для Тар'ягна, володаря колiсниць i коней буланих, весь Славу склада? у молитвах вдячностi, дай i менi натхнення разом зi скарбами, хай наступить день новий, сонцедарний. Тар'я!

  35. НА ПОШАНУВАННЯ ТАР'ЯГНА

Тобi, Тар'ягне могутнiй, славу спiва?мо, Богонародженому вiншування наше, мужу знаменитому нашi почестi, сину сили, звитяги i боротьби. Поклоня?мось великому предку, тому, кого i нашi прадiди славили, бо вiн знайшов слiди корiв, спiваючи пiсню Слави Ягнi сонцеликiй. Коли Тар'я з Богами корiв шукали, собака винюхав ?хнiй слiд, булава владна скелю розколола, корови ревли i мужi криком кричали. Бiгло i ревiло сiм корiв, тодi в пролом ще дев'ять корiв вибiгло, потiм, разом з потоком вод, десять корiв у ревучiм валу води шалено брикали. Оспiваний Богами, о дивний, ти розкрив Морок Зорею вранiшньою, Сонцем, коровами, ти розпросторив, Тар'ягне, поверхню Землi, ти змiцнив нижнiй простiр Пiднебесно?. Але найславнiший подвиг його, зручний для його дiтей i внукiв, що вiн коров'яче вим'я створив i наповнив солодким молоком чотири цицьки-рiки. Хоча вiн несамовитий, але з молитвою побожною, заможний господар, який двох жiнок ма?, на верхньому Дивi трима? два свiти, ма? з них користь, бо керу? доцiльнiстю. Здавна-бо навколо Дива i Землi двi несхожi юнки кружляють -- День i Нiч, Нiч -- темна, а День -- свiтла, рухаються, наближаючись, то одна, то друга. Гарно i зручно робить син сили, дружить з ними, звершуючи подвиги, вiн iз сирого зробив варене, вiд чорних корiв бiле молоко до?ть. Здавна та?мнi житт?дайнi потоки оберiга? вiн, обiтницi дотримуючись, тисячi сестер, нiби замiжнi жiнки, дарують цьому мужевi сво? кохання. До тебе молитви нашi, муже Тар'ягне, поклонiння наше дiянням тво?м, наче пристраснi жiнки ласкавлять чоловiка, нашi молитви ласкавлять мужа могутнього. Бо ж здавна достаток iз тво?х рук не зника?, не виснажу?ться твiй Рiг Достатку, ти блискучий, мудрий, сильний духом, Тар'ягне, допомагай нам посильно, ти ж сили повен. Для того, хто вiчно буланих коней запряга?, складав славославне речення волхв, щоб вселився в нас його дух Божистий i раннiм ранком нас провидiнням освiтив. Тар'я !

  36. ДО ТАР'ЯГНА

Володарю стад корiв i коней, з тобою в серцi требу творимо, бо ти примножу?ш нашi добра, наче рiчковi води наповнюють море. Наче родовi води, дух твiй наблизився до глечика волхва, увiйшов у нього, благословляючи жертву, розпластану на соломi. Боги ведуть просто до мети, того, хто ?м вiдправу вiрно служить, вони радiють тому спiвцю, хто слух щирою молитвою тiшить. Так тiшить молодий чоловiк молоду жiнку, бо Бог ?м послав вза?мну любов, бiля тих, хто любиться i з ворогами б'?ться, i волхв, шанувальник звича?в, ситий. Нашi Богогеро? досягли юначого розквiту, запалили жертовнi багаття по трудах i дiях, вони знайшли ?жу для весi, мужi пригнали товар: корiв i коней. Засобами молитов i пожертв волхви Богiв прикликають, з'явився Тар'ягн -- захисник обiтницi, ми шану?мо безсмертне походження Янь. Коли простеля?ться золота солома, щоб корова привела здорове теля, тодi Тар'ягни п'ють чар-трунок, славлячи Бога, i втiшений Тар'ягн слуха? славослов'я . Тар'я!

  37. ДО ТАР'ЯГНА

Дво? матерiв рiзно ходять, та клопiт у них один: годувати новонароджене Дитя; для одно? та Дитина золота, а для друго? -- сяюча i ясна. Дванадцятеро невтомних юних няньок глядять цього очiкуваного сина Дива, гострозорого, найблискучiшого в Славi, сяючу зiрку Ладу в безладi. Пошануймо його трояке народження: одно -- з Води, одно -- з Дива, а одно -- з Вогню, з'явля?ться зi сходу дня жителiв Землi, пори року розподiля? по всесвiтньому закону. Хто пiзнав та?мницю цього порядку? Теля народилося, вiд того матерi матерями стали, з лона ?хнього Дiй виходить, а також волхв, знавець звича?в. З'явившись на свiт, вiн зроста?, ще в лонi матерi, а вже сяяв, обидвi половини Дива всесвiту знiтились перед силою того, хто народився вiд Дарбога. Хоча i побоюються золотого лева, але радi йому, обо? Рожаниць i вся челядь, наче мукаючi корови, матерi поряд з ним, щоб напо?ти молоком i вилизати. Вiн стане господарем, бо дi? засобом сили, бо це йому пожертвами змащують рот, вiн можновладно здiйма? руки догори, як Творець, обидва кра? страшно? одежi Дивовсесвiту ?дна?. Iз себе самого випромiню? свiтле джерело, нову одежу творить сво?м родичам, вiн ста? iскрометним i вищим зростом, коли змiшу?ться з молоком i з водою. Творець слова i думки всеохопно?, вiн ?дна? нас з Божистим свiтом, широкий свiтовий простiр руха?ться навколо основи, виблиску? ся?во сузiр'я Бика. О Ягно всесутня, захисти нас, сяйвом i теплом очисти, бо ти ? i в сухiй землi, iз неба линеш свiтлими хвилями. Все старе поглина?ш i переварю?ш, новi пагони, звiрят i дiток свiтлом плека?ш, так Вогонь, нагодований сухими дровами, ся? чистий для Слави i прилучення до Бога. Тар'я!

  38. ДО ТАР'ЯГНА

Тар'ягн ма? бичачу силу, вiн можновладець Дива i Землi, його пiд час смертельних герцiв на помiч кличуть витязi, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Його шлях недоступний, як шлях Сонця, його завзяття нурту? в жилах бiйця кожного, ворога смертельного вiн булавою поборю?, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Його шлях -- це шлях сильного самця, який заплiдню? Бережу, вiн силою посiда?, бо вiн переможець, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. З Богами вiн кращий серед Богiв, серед дужакiв -- вiн бик дужий, серед спiвакiв -- спiвак якнайперший, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Вiн з Родами як з синами майстер, в боротьбi за владу -- вiн переможець, його булава всевладна i могутня, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Вiн той, хто притлумлю? лють ворога, вiн славить Дарбога разом з воями, господар сущого, всi його кличуть, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Перуни викликають в ньому снагу до бiйки, вiн в однiй лавi разом з героями, але i для мирних справ його кличуть, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Одною лiвицею вiн боре супротивника, правицею -- щастя сi? для всiх, навiть слабкий переможе, коли з ним Тар'ягн, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Вiн здобичник з пiшими во?нами i з вершниками, всi укра?нцi про нього чули, мужнiстю i силою вiн поборю? злi чари, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. А чи в герцi за нагороду, чи в бою з ворогами вiн здобува?, бо ? найсильнiший, бо вiн води звiльнив, вiн Рiд розпочав, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Вiн носить булаву, вiн убивця чужинцiв, вiн страшний, жахливий, але майстер i хитрун, силу його шанують серед семи племен, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Його булава шишкаста гримить, несамовито дужий його рев пiднебесний, за ним Перемога, Слава i Здобич, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Межi його сили нiхто по змiряв, нi Боги, нi люди, нi навiть води, бо вiн, дякуючи силi, суть мiж Дивом i Землею, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Червона i чорна кобили з зорями на лобах сяють у запрягу всемогутнього, ця колiсниця Тар'? звитяжцю належить, в супроводi Перунiв Тар'я приходить на помiч. Вiн пiдкорив чужинцiв, як вiв свiтлочолих, убив, загнав у землю булавою, вiн завоював Кра?ну зi свiтлими юнаками, вiн Сонце вiдкрив, Дану звiльнив -- Боголюдина. Хай всi днi нас захища? Тар'ягн, щоб за нами на всiх шляхах була Перемога, хай нам щедроти дарують мати, батько, Ягна, Водан, Земля i Диво. Тар'я!

  39. ДО ТАР'ЯГНА

Твоя найвища суть дуже далеко, ?? лише мудрi можуть збагнути, але тво? дивнi дiяння разом iз земними творять всесвiтню Славу тво?м подвигам. Ти змiцнив Землю i поширив Свiт, владною булавою вивiльнив Бережу, убив змiя Горинича, розчерепив злу силу, змiв з лиця Землi Нечисту. Твоя воля нас пiдтриму?, бо ти з нами завжди, коли фортецi дола?мо, коли нашi списи у ворогiв потрапляють, помнож арiйську силу, всесильний Боже. Шану?мо тебе, Тар'я, як найстаршого прабатька, назива?мо -- Щедрий, щедрого силою, виходячи на герць iз пiдступним, заслужив Тар'я iм'я сина Слави. Гляньте на його повний розквiт, повiрте в геройську силу Тар'ягна, вiн знайшов корiв, вiн знайшов коней, траву, води i дерева. Для того, хто сильний, як бик, чий порив iстинний, ми напiй готу?мо, для героя, який пiдстерiг здобич, як мисливець, вiд укра?нцiв шана i священнi пiснi. Тар'я!

  40. ДЛЯ СЛАВЛЕННЯ АРIЙЦIВ I БОГА ТАР'ЯГНА

Хто заледве народився, а вже мудрий, Бог, який силу духа взяв у всiх Богiв, вiд чи?? несамовитостi тряслися обидва свiти, його величi i мужностi -- то ? Тар'я ! Хто змiцнив Землю, яка коливалася, хто заспоко?в гори, якi тряслися, хто вимiряв якнайдалi повiтряний простiр, хто пiдтримав Диво -- то ? Тар'я! Хто убив Змiя, пустив струменiти сiм рiчок, хто вигнав корiв, поруйнував Вал, хто народив Вогонь iз двох каменiв, хто загрiба? здобич в боях -- то ? Тар'я! Ким всi цi перевороти здiйсненi, хто неарiйцiв змусив як нижчу расу зача?тися, хто, як щасливий гравець, виграв, зiрвавши куш, багатство чуже привласнив -- то ? Тар'я ! Про кого, боячись, питають: "Де вiн ?", до кого молитва iз страхом i пошаною, хто зменшу? багатства чужинцiв, вiрте в нього щиро -- то ? Тар'я! Хто одухотворив змученого i слабого, до кого за пiдтримкою зверта?ться волхв, хто допомагав тому, який жорна крутить, володар племiнних корiв -- то ? Тар'я! Кому пiдкоряються конi i корови, у кого полки во?в, ряди колiсниць, хто народив Сонце, Вранiшню Зiрку, хто управля? водами -- то ? Тар'я! Кого закликають поокремо дво? супротивних полкiв, по той i по цей бiк, вза?мнi вороги, навiть тi дво?, що воюють на однiй колiсницi, по рiзному кличуть Бога вiйни Арея. Без кого племена не перемагають, кого ратники кличуть на помiч, хто завжди iшов навпроти всього, хто трясе непорушним -- то ? Тар'я! Хто кожного, який здiйснив великий грiх, вражав списом -- перш чим той усвiдомить, хто наглому не проща? наглiсть, хто вбив ворога -- то ? Тар'я ! Хто Шамбару, який у горах жив, вiднайшов за сорок лiт, хто вбив Змiя, що силою хвалився, Дану полонивши, -- то ? Тар'я ! Хто сильний як бик на семи поводах, хто випустив сiм рiчок для плину, хто булавою зiштовхнув Змiя, який на Диво лiз, -- то ? Тар'я ! Навiть Диво i Земля вклоняються йому, навiть гори бояться його несамовитостi; хто це, сп'янiлий з гарпуном у руцi, з булавою в долонi -- то ? Тар'я! Хто допомагав виноробу, а також кухарю, оповiдачевi речень i знавцевi обряду, кому укра?нцi моляться, шануючи Славу його, кому цi дари -- Божистому Тар'ягну. Тар'я!

  41. ДО ТАР'ЯГНА

Тому, хто все завойову?, здобич i Диво, тому, хто завойову? ниви i чоловiкiв, тому, хто завойову? коней, корiв i води, Тар'ягну достойному наша Слава i дари. Тому, хто всiх переважа?, скоря?, лама?; непереможному, пересилювачу, розпоряднику, могутньому поглиначу, вiзничому непереборному, Тар'ягну, володарю оголошу?мо поклонiння. Вiн трясе найважчою булавою, бо?ць, який вирiс сам по собi, вiдомий серед племен як войовничий ар'я, збирач вiйськ i шукач подвигiв. Його зброя смертельна для повсталого, вiн не поступливий, як бугай, високий, глибокий, обдарований, твердий i пронизливий, Тар'я отриму? достойнi пожертви. Вiн визволив iз печери корiв, води застоянi подiлив на безлiч рiк, Диво пiдпер, добре вiд злого вiддiлив, навчив нас пiсень, щоб його причарувати. О Тар'я, дай нам найлiпшi багатства, щоб ми збагнули силу дi? для благополуччя, щоб зростав наш народ, здоровий тiлом, щоб з бадьорими пiснями минали днi. Тар'я!

  42. ДО ЯГНИ I ТАР'ЯГНА

Насолоду собi сотворила та, яка володi? силою дi?, тiсно зв'язана родинними узами з Дивом i Землею, i ось Боги вiднайшли Тар'ягна, достойного для взору, у водах, пiд час вирування сiмох озер. Сiм днiв посилили щасливе Дитя, яке народилось рожеве i величне, Боги спiшили до нього, як кобили до лошати, Боги милувалися Три?диним. Розростаючись у повiтрi сяючим тiлом, очищуючи силу духа молитвою, одягаючись в полум'я i водяну пару, вiн творить свою досконалу красу. О Тар'я! Наш вождь i прабатько, спожива?мо тво? неоцiненнi дари, ми виросли, дякуючи тво?му сiменi, тож переможемо безбожних супротивникiв. Ти став нашим бойовим прапором, ти став натхненником наших пiсень, ти дав нам дiм i в ньому Сваржича, на колiсницi ?деш, як Бог до Богiв. В житлах смертних ти безсмертний, ти пану?ш в нашiй хатнiй печi, для тебе на жертовне вогнище плеска?м тоук, щоб ласкава Ягна грiла нашi лиця. Приходь, Ярило, з добрими намiрами, великий з великими потугами для народу, сотвори нам достаток i безпеку в свiтi, славну долю дай i пiсенний настрiй. Всi тво?, Тар'я, давнi народження i теперiшнi ми славимо i шану?мо, цi узливання для племiнного бугая, для сина Дарбога i Ягни. З поколiння в поколiння про тебе нагаду? волхв, в твою честь запалю?мо Ватру, Вогонь-бо завжди молодий, коли горить полум'ям, коли пашить очищенням i добром. Цi нашi пожертви ти могутнiй вознеси разом з нашою шанобою до Ягни вишньо?, дай нам, священику, благословення, Ягно, посприяй нашому достатку. Веди нас вiд народження до мети, даруючи благо за заслуги i пошанiвок, хай буде нам син, який продовжу? Рiд плоть вiд плотi, о Ягно, хай буде тво? благословення. Тар'я!

  43. ДО ТАР'ЯГНА

Тар'ягне, господарю сильних чоловiкiв, великих удач i перемог, ти ма?ш багато корiв молочних, на вбивство ворогiв напучу?ш. Перуни, iдiть з нами до бою для пiдсилення за тими, в кого багатство i щастя, за тими, хто в бою перемага?, знищуючи ворога i беручи здобич. Налаштуй нас на достаток добр, о Тар'ягн, Бог сильних, разюче блискаючий, охоронець потомства, смiливий, вiдчайдушний i несамовитий. Вiн сотворив усiх iстот, сотворив пошанування для Богiв, коханець Слави, Звитяги i Хвали. Не допусти, Тар'ягне, до нас нi нудьги, нi страху, нi зради, нi немочi, нi наруги, бо ти син сили, заступи вiд злих чарiв i наговорiв. Дай нам в нагороду сильне потомство, о Тар'ягне, поборник поборених, дай нам достаток i багатство, могутнiй у пристрастi i славi Бог. Тар'я!

  44. ДО ТАР'ЯГНА

Ягна, Зоря, Божистий кiнь, вас заклика? вдосвiта волхв-спiвець, хай почу? нас Сварго, той, хто сiя?, i тi, хто присутнiй при священнодiйствi. О Тар'ягн, три сили в тебе, тро? жител, три язики полум'я у народженого законом, три тiла в тебе, уподобанi Богами, охороняй нас в наших молитвах. О Тар'ягне-Ярило, у тебе багато iмен, ти всеволодар, ти самосутнiй i безсмертний, а те, що ти володi?ш чудесною силою, то вiд Ягни, бо ти ? Бог вiд Бога. Бог Тар'ягн ? вождь Божистого народу арiйцiв, бо вiн п'? полум'я i пiдтриму? закон, вiн убивця ворогiв древнiй i всезнаючий, пiдтрима? в скрутну хвилину того, хто славить Ягну. Божистий кiнь, Вогонь, Дивний волхв, син Матерi, Батька, Бога-творця, славимо тебе, поливаючи дрова тоуком. Тар'я!

  45. ДО ТАР'ЯГНА ПЕРЕД БИТВОЮ

До Тар'ягна звертаються шанувальники, готуючи священнi страви для треби, вiдганяючи наговори злих людей, о Тар'я, подай знак благословенно? прихильностi. Вiдстанi для тебе не мають значення, при?зди, володар буланих коней, для мiцного бика зготували ми цей чар-трунок, для тебе трудилися, збираючи припас. Тар'я полум'яноязикий, щедрий охоронець з великим вiйськом, рiшучий, несамовитий. Що звершив ти, грiзний для ворогiв, якi були тво? подвиги, дивний бугай? Це ж ти трясеш те, що непорушне, це ж ти, подорожуючи, знищу?ш нечисту силу, за тво?ми заповiтами Диво трима?ться над Землею, гори стоять i рiки течуть у моря. Безстрашний i рiшучий арi?ць, ти говорив захоплююче i рiшуче дiяв, убиваючи ворогiв, навiть двi безмежнi половинки Всесвiту для тебе -- лише двi пригорщi. Хай летить стрiмко вперед твоя колiсниця, поперед не? помах тво?? булави, яка трощить ворогiв, убий тих, хто йде насупротив, тих, хто наступа? ззаду, утверди свою правду, мир i порядок. О Тар'я, тебе прикликають тисячi арiйцiв, бо ти визволив Дану, пробивши Вал, ти знищив Змiя, що розростався, круглого, безногого i безплечого. Ти встановив на мiсце велику Землю, врiвноважив ?? рух i поступ, налагодив над нею повiтряний простiр i Диво, хай потечуть сюди води, якi пробуджують живе. Як ти зруйнував Вал, то й корiв випустив, боячись твого удару, вони на волю вийшли, iшли корови зручним шляхом-лоном, яке ти, Тар'я, сво?ю булавою пробив. Тар'ягн сам заполонив двi сфери добрами -- дивну i земну, об'?днану водами, вiн з повiтряного простору, де вiдбувалася битва, привозить нам дарунки i скарби. Сонце не змiню? установлених сторiн свiту, якi створив володар коней буланих, тiльки тодi, як Дарбог Землю обiйде, вiн ляга? спати, розпрiгши коней. Перед сходом Сонця всi бачать вранiшню Зорю, ?? яскравiсть, що засвiчу? лице Овиду, всi знають, що коли Зоря з'явля?ться, Тар'ягн благоволить людям, котрi знають молитви. Велике свiтло заховане в персах Зорi, сира корова йде, але несе тепле молоко, смак молока походить вiд корови, коли Тар'ягн його призначив для спожитку арiйцю. О Тар'я, будь твердим перед походом, допоможи i спiваку i господарю, а тих, хто насила? на арiйцiв злi чари, Перуном убий i Перуном спали. Навколо ? багато ворогiв, врази ?х розпеченим камiнням, розколи з верху до низу, осиль, убий Змiя, утверди свою владу. Вирви з коренем чортове зiлля, розколи середину i зламай верхiвку, до яких пiр ти будеш вичiкувати, метни розпечене вiстря списа у безвiрника. Якщо, ?дучи сво?ми буланими кiньми, ти, Тар'ягне, заволодi?ш щедрими добрами, хай стануть цi добра нашими спiльними, хай Круг справедливо частини розподiлить. Принеси нам, Тар'я, щедру частку, хай буде з надлишком твiй дар Божий, наше бажання прослалося, як море, задовольни його, господарю благ. Порадуй нас коровами i кiньми, золотом i хлiбом, скарбами й дiтьми, прагнучи до сонячного свiтла, ми, укра?нцi, сво?ми молитвами тебе умовля?мо. Проломи для нас загони з коровами, хай потечуть нам як нагорода статки, ти небожитель, бугай, твоя несамовитiсть iстина, будь щедрим подавачем добра для нас. Ми заклика?м для дачi щедрого Ярила, наймужнiшого, для захоплення здобичi в битвi, Бога вiйни, Тар'ягна, заклика?мо в спiльники, того, хто ворогiв убива?, перемагаючи в битвi. Тар'я!

  46. ДО ТАР'ЯГНА, ЩОБ ДАВ КНЯЗIВСТВО

При?зди сюди, Тар'ягне, стоячи на мiсцi ?здового, це твiй звичай -- пити чар-трунок, двох буланих коней розпрягай, на житню солому кличе тебе волхв. При?зди лише до арiйцiв, не слухай ворогiв наших, бо нашi речення, прикрашенi похвалою, кличуть тебе, нашого родича. На нашу пожертву, при?мну через заговори, о Тар'я, разом з буланими при?зди, голосно тебе кличемо, молячись тобi, задобрю?мо пожертвою сп'янiлого вiд тоуку. А привезуть тебе дво? буланих коней, добре об'?жджених, струнких i гарних, ти, Тар'я, радiючи ячмiнному напою, послухай нас благоприязно. Надiюсь, ти зробиш мене пастухом народу, князем над во?нами, о щедрий Ар'я, звичайно, я стану Золотим князем, бо ж наш рiд княжий -- тво? кревнi родичi. Хай тво? могутнi буланi конi, о Тар'ягн, привезуть тебе сюди, а тi, що нападають на нашi дивнi ворота, хай упадуть у безодню, тобою здертi. О Тар'я, заправу для цього чар-трунку орел принiс з вишнiх гiр, захмелений ним, ти потрясеш народи, заганяючи для арiйцiв корiв череди. Ми кличемо для щастя великого Тар'ягна, наймужнiшого, щоб захопити в цiй битвi здобич, Бога, який нас чу?, який пiдтриму?, який ворогiв убива?, завойовуючи нагороди. Тар'я!

  47. ДО ТАР'ЯГНА

Велика сила мужностi в тебе, Тар'я, ти войовничий бик-самовладець, грiзний, юний, мiцний, жагучий, булавою володi?ш всепроникною. Ти могутнiй бугай норовистий, переможець, захватник, поневолювач, ?диний можний князь всього свiту, веди арiйцiв на битву i розсели по землi. В тво?й творчостi всi Боги присутнi, сяючий, непереборний скрiзь, Тар'я сво?ю величчю перероста? Диво i Землю, широкий великий повiтряний простiр виповню?. В це чисте, глибоке, грiзне джерело входить натхнення Бога-творця, в Тар'ягна, як рiки в океан, iдуть нашi сили i звiдти виходять. Тар'я!

  48. ДО ТАР'ЯГНА

Ти великий Тар'ягне, це за тобою Земля i Диво владу визнали, ти вбив Змiя, виявивши силу, рiки випустив iз неволi. Вiд спалаху, як ти народився, затряслося Диво i Земля, затряслися кремiннi гори вiд страху перед тво?ю несамовитiстю, розступились пустелi,потекли рiки. З силою ти кинув булаву i розколов гору, сила ? засобом переможця, оп'янiлий вiд сили убив Змiя, води швидко потекли лоном. Диво вважа?ться тво?м батьком, Ора вважа?ться тво?ю матiр'ю, Ягна вважа?ться тво?ю душею, ти досконалий,прекрасний i сильний. Хто сам може Землю затрясти? -- Тар'я, бажаний князь для арiйцiв, ?диного його iстинного укра?нцi шанують, бо вiн дару? i опiку?ться волхвами. Вiн змушу? до втечi змiшанi полки ворогiв, вiн щедрий для тих, хто сильний, вiн приносить здобич тим, хто викоху? силу, ми бажа?мо твого, Тар'я, благословення. Тому Тар'я вiдомий як переможець i вбивця, бо вiн корiв у бою здобував, коли Тар'ягн вiд лишку сили шаленi?, все, що тверде, з жаху ста? податливим. Тар'я зiгнав до одного мiсця всiх корiв, коней, овець, кiз -- зiбрав весь товар, багато укрiплених мiст поламав, роздав багатства сво?м во?нам. Тар'я пiклу?ться про свою матiр, а також про батька пiклу?ться, тi, хто з криком "Слава!" б'ються в перших лавах, ? найкращими дiтьми Тар'ягна. Бо вiн кого схоче з живого перетворить у мертвого, щедрий до тих, хто змага?ться бо?м, розбива? камiння, як грiм дивний, обдарову? тих, хто його славословить. Вiн привiв у рух колесо Сонця, зупинив Чорта, який хотiв Дарбога спинить, кинув його в шкуру темно? утроби, води сiм'ям Вогню заплiднив. На розстелену шкуру бика кличе волхв усiх родичiв, своякiв i друзiв, а також Тар'ягна в компанiю кличе, князь-господар чека? сходу Сонця. О Тар'ягне, будь товаришем сво?м шанувальникам, тим, хто тебе оспiву?, силу дай, бо ж ми завжди тебе пам'ята?мо i в бойовому походi i бiля священного Вогню. Тож нехай щедрий Тар'ягн дасть достаток, наш великий князь, наставник i управитель, творимо йому треби i заговори, дякуючи натхненно за те, що веде до звитяги. Тар'я!

  49. НА ПОШАНУВАННЯ ТАР'ЯГНА

Хай прийде до нас Тар'я потужний, герой наших страв покошту?, хай, звеличений нашим славослов'ям, сили сво? незбагненнi, наче Див, розпросторить. Сила дивовижного бугая тут пану?, вiн свiтлом ясним ся? для хiтi чоловiчо?, його сила духа нашому князю перейде, арiйська сила всiх пересилить. Хай прийде Ар'я до укра?нцiв з Дива, з Землi, з Дани, iз сонячного ?ства разом з Перунами, здалека, а також з точка жертовного Вогню. Його, котрий володi? мiцним достатком, Тар'ягна-героя, ми прославля?мо, того, хто булавою Змiя перемiг, бо його хоробрiсть -- це дорога до щастя. На його подвигах нанизанi поколiння арiйцiв, вiн руха? язик, котрий шанобу спiва?, володар багатьох благ наш поважний волхв, хай ще й Тар'ягна сюди покличе. Благословеннi тво? красивi долонi, коли ти, Тар'я, вруча?ш подарунок волхву, створена тобi молитва шаноблива, дякуючи натхненню, злетiла з вуст наших. Тар'я!

  50. ПРО ТАР'ЯГНА I СОКОЛА

Я ? людина i свiтло разом, я -- натхненний спiвом кобзаря, я покорив Кра?ну -- син Дарбога, перший князь Араяни -- земне втiлення Бога. Я дав землю арiйцям, дав дощ, щоб земля родила, рiки по руслах побiгли з мо?? волi, поклонiння Ягнi через мене прийшло. П'яний вiд надлишку сили, я розбив дев'яносто дев'ять загорож Шамбари, а Дитинець зруйнував наостанку, коли допомагав Бiлобоговi побороти Чорнобога. * * * Ця птиця Сокiл летить попереду Перунiв, найперший Сокiл попереду соколiв, коли летить з Гори прекрасноликий, несучи гiлку з вишнi для людини. Ця птиця безстрашна ринулась в невiдоме, швидка, як думка, рiшуча i свята, миттю прилетiла вона з медвяною росою, у цьому Слава для птицi Сокiл. Стрiмкопадаючий зi стеблом у дзьобi, минаючи стрiлу варти, згубив перо, заправу для дивного чар-трунку принiс, забравши стебло з вищого Дива для Тар'ягна. Тар'я!

  51. НА СЛАВЛЕННЯ КОНЯ

Хай побачить нас Ягна, Прамати i Прабатько, а також Тар'ягн, Дружба i Перун, коли на священному требищi ми оголосимо досто?нства вбраного Коня. Ось волхви ведуть святково вбраного Коня в дар Боговi, спутаного, поряд Козел рябий гарно йде, мекаючи, це ж бо жертва для Тар'ягна i Велеса. Цього Козла призначено для всiх Богiв, разом з Конем найродовитiшим, як долю Велеса, цю бажану попередню жертву, разом з жеребцем, сам Творець пiдбадьорю? для славного дiла. Призначеного Коня учнi тричi обводять навколо требища, а призначений для цього Козел iде першим, оповiщаючи Богiв, що достойна жертва пiдходить до жертовного стовпа. Волхв, виночерпiй i знахар вiдганяють злих духiв, пiчник запалю? вогонь, а вiдун веди вiда?, всi вони покуштують жертовно? ?жi, доладу приготовано?, по звичаю пiднесено?. Тi, хто вирубу? стовп, тi, хто везуть стовп, тi, хто витiсують навершя для кiнського стовпа, тi, хто вбирають Коня в збрую, ?х молитовнi пiснi хай задобрюють жертву i Бога. Кiнь, викоханий з лискучою спиною, увiйшов у Коло, волхвом складена пiсня його супроводжу?, хор духовний йому спiва?, ми зробили його добрим подарунком Богам. Та вуздечка кiнська i недоуздок, той ремiнь, що на головi, i ремiнний повiд, та трава, якою йому напхано рота, все це буде на жертовний вогонь Боговi. Те, що з'?ла муха iз кiнського м'яса, що прилипло до жертовного стовпа чи до сокири, що прилипло до рук майстра, все це хай буде для Богiв. Хай майстер вiддiлить кишки вiд м'яса, м'ясо обмиють i запашними травами натруть, роздiлять його на особливi частини, зготують м'ясо на вугiллi Сваржича. Сiк м'ясний, який скапу? у Вогонь, коли м'ясо смажиться на веретелi, хай не пристане вiн до землi, нi до трави, хай i це буде пожертва Ягнi. Тi, хто оглядають Коня, коли вiн готовий, тi, хто каже: "Гарно пахне, час знiмати!", хто чека? пригоститись м'ясом шляхетного Коня, хай спiвають дружно в супровiд дiйству. Та палочка, що для проби м'яса в казанi, тi миски для наливання юшки-вiдвару, димуючi покришки горщикiв, гак, макiтра -- всi вони Коню служать. Його вуздечка, путо, попона; що вiн пив, що ?в, що нюхав, все це Боговi угодне. Хай не дуже закоптить його Вогонь, що смаженею пахне, хай не буде йому на шкоду блискучий казан, пожертвуваного, бажаного, оспiваного, приготовленого пiд гук "Шануймо!", цього коня хай прийме Бог. Той убор, який розстилають для Коня, верхн? покривало, золотi бляшки, уздечка, пута -- вся збруя -- все належить Богам. Якщо пiд час бiгу Кiнь сильно хропiв, коли його вдарено батогом, то так як ложкою з тоуком до Вогню, я замовляю цi образи молитвою. Сокира руба? тридцять чотири ребра цього найкращого Коня, втiлення Бога, притримуйте так його тiло, щоб не пошкодити, роздiлiть суглоби, називаючи ?х один за другим уголос. Майстер дiлить Коня, дво? притримують -- такий порядок, всi частини тушi будуть приготовленi за звича?м, стiльки ж кльоцок буде у вогонь кинуто. Хай тебе, Коню, не мучить вiдлiт життя, хай сокира не спричинить наруги тво?му тiлу, хай поспiшливий, недосвiдчений рiзник не промахнеться ножем, щоб не порiзати неправильно тво? органи. Ти тут не вмира?ш, не терпиш наруги, ти до Бога iдеш легким шляхом, дво? буланих коней, дво? в яблуках коней стали з тобою в однiй упряжцi, на яких Дарбог ?здить вiд обрiю до обрiю. Хай ця жертва бойового Коня посприя?, щоб гарнi родились у наших табунах конi i корови, щоб хлопчики народжувались для могутнiх арiйських полкiв, а також достаток, хай Кiнь, в супроводi жертовного узливання, дасть нам владу. Тар'я!

  52. ДО КОНЯ

Коли ти народився i вперше заiржав, виринаючи з першоджерела, як з безоднi океану, тво? ноги стали, як крила сокола, ти швидкий, як сайгак, достойний шани Кiнь. Його, дарованого Ягною, запрiг Три?диний, Тар'ягн уперше сiв на нього верхи, свiтлий Дух тримав за поводи, iз Сонця зробили Коня Боги. Ти, Ягна, ти закон Всесвiту, Коню, ти, Тар'я, за та?мною обiтницею, ти, наче п'янкий чар-трунок для вершника, тричi прив'язаний до сутi життя. Тро? прив'язiв у тебе на Дивi, три у рiчках, три в океанi, а ще ти вида?шся схожим на Перуна, там, у вишинi, тво? мiсце народження. О скакун, це тво? мiсця купання, це скарби копит переможця, ми побачили твою упряж, яка несе щастя, яка загнузду? подi? у закони. Думками ми упiзнали твою суть, це птиця, яка лiта? пiд Дивом, твоя вродлива сухорлява голова похропу?, коли ти линеш шляхами небесними, де нема? пилу. Тут я бачу вищий образ Коня, що напився води цiлющо? зi слiду Корови, щасливi ми люди, що ти нам дався до рук, до способу i для пожертви. Бо за тобою колiсниця слiдом, за тобою муж, за тобою корови, за тобою гурти дiвчат, слiдом за тобою iдуть во?ни, Боги тебе надiлили геройською силою. Кiнь iз золотими рогами, його роги залiзнi, вiн стрiмкий, як думка, Тар'ягн вiд нього вiдстав, самi Богове прийшли скуштувати жертовного, бо вiн досто?н ?х. Дивнi конi грають силою, нема? табунам нi кiнця нi краю, наче гуси, змикаються в косяки, коли iдуть на небеснi пасовища. Тiло тво? в польотi, о скакун, твоя думка лине швидше за вiтер, тво? роги знаходяться скрiзь, рухаються, звиваються по лiсах i долах. На жертву присвячено скакуна з думкою, зверненою до Бога, Козла ведуть попереду, його супутника, а позаду ?дуть мудрi спiвцi. Вiн вiдбув у найвищу хату, скакун пiшов до батька-матерi, хай вiн сьогоднi буде Боговi найпри?мнiший i попросить нам ласки у Ягни. Тар'я!

  53. ПРО БОЙОВОГО КОНЯ КНЯЗЯ КИЯНА

I ранiше дари приносили Диво i Земля, тi, що Киян одержав, щоб арiйцям дати, вони подарували во?ну владу над горами i долами, а також булаву, у якiй влада i сила. Скакового коня подарували, того, що завжди перший, що жар ?сть,полум'я п'?-буланого, який стрiмкий i хижий,наче коршун, достойного Коня дали для шляхетного князя Кия! Такому коневi радий кожен козак, швидко бiжить,наче вiтер по схилу, ногами жадiбно рве дорогу, обганяючи колiсницi i птахiв. Коня,який боях вiдбивав повантажену здобич, який служив во?ну, щоб вiдбити корiв, Коня, ознаки Божистостi якого очевиднi, вiн, як диск Сонця, в коронi ся?! Прагнучи бiгти першим, вiн рветься несамовито, аби бути попереду, отриму? в нагороду вiнок iз живих квiтiв, гаряче диха?, форка? пiною. Цей скакун, що вигра? завжди, слухняний тiлом також у бою, завжди вирива?ться вперед iз шереги, розпластавшись в польотi, пилюгу здiйма? аж по брови. Наче грому небесного грiзного, бояться вороги нападу цього Коня, як на нього нападуть навiть тисячi, вiн у могутньому поривi невтримний. Люди славлять його швидкiсть i перевагу, вiн сво?ю силою протягнувся через шiсть народiв, наче Сонце просвiчу?ться через воду, мед Слави п'? Кiнь-Сонце. Тар'я!

  54. ДО ТОУКУ

Солодка хвиля з надр Дунаю, перемiшана з суттю живильною, стала амрiтою, це ? та?мна суть Тоуку, який смачний Богам i ? суттю безсмертя. Ми оголошу?мо назву це? речовини -- Тоук, на цьому святi ми йому поклоня?мось, хай волхви принишкнуть, коли мовиться ця назва, чотирирогий, червоний бик його вивергнув з себе. Четверо рогiв, тро? нiг у нього, двi голови, сiм рук у нього, голосно реве бугай, прив'язаний трьома петлями, великий Бог увiйшов у безсмертних. Боги вiднайшли у коровi Тоук, трояко подiлений i схований Папою, Тар'я ? джерелом одного, Свiтло ? джерелом другого, третя суть Тоуку -- це ?хня сукупна дiя. Струменi Тоуку течуть iз серця Водана, оточенi сотнями загорож, щоб не пiдгледiв Чорт, подивимось уважно в цей прозорий Тоук i посерединi зауважимо золотий прутень. Так думки зливаються у потiк слiв, очищенi добрими, сердечними помислами, так i прозорий Тоук збiга? на вогонь, стриба?, наче сарна, яка втiка? вiд стрiли. Наче водоворот у руслi рiки, завихрю?ться Вогонь i народжу?ться вiтер, потiк Тоуку, як рудий жеребець, що лама? огорожi, набрякаючи силою. Хвилi Тоуку кидаються на Сваржича, наче жiнка, запалена коханням, в обiйми чоловiка, струменi Тоуку пестять сухi дубовi дрова, всезнаючий Тар'ягн насолоджу?ться Тоуком. Струменi Тоуку, що ллються у Вогонь, схожi на жiнок, якi хорошаться до весiлля, там, де готують хмiльнi напо? i страви смачнi, де очищають Тоук для священного Вогнища. Тож спiваймо шану i хвалу задля того, щоб численнi були стада корiв, нашi пожертви в угоду Ягнi струменi Тоуку запаленi супроводжують. На тебе, Тоук, як на основу, зiперте життя, ти -- серце в океанi, сила в життi, хай досягнемо ми то? солодко? митi, що принесла зародок на поверхню води. Тар'я!

  55. ДО СВАРЖИЧА

Вшануй вiстю, Сваржичу, Добро, Рода i Ладу з Ладом, уваж рiд наш, що йде вiд Тар'ягна, ми за звича?м окропили солому тоуком. Адже ждуть Боги Слави вiд нас, привези ?х усiх тридцяти трьох на рудих конях, бо ми ?х хвалимо, ми могутнi, бо дотриму?мось звичаю. О покроплений тоуком, ?ство Вогню, почуй нашi священнi пiснi, якими сини Тар'ягна-змi?борця кличуть тебе на допомогу. Тебе, чия Слава найяскравiша, прикликають свiтлочолi арiйцi, тебе, Сваржичу, полум'яноязикого i багатолюбного, щоб ти повiз нашу жертву Ягнi. Тебе, як волхва, що творить требу узвича?ну, постановлено перевiзником, бо ти найкраще сподоблю?шся достатком, Сваржичу, сине великого Сварга. Ти ожива?ш у чар-трунку хмiльному, коли його бризкають на Вогонь, тебе, високе свiтло, о Ягно, ми шану?мо, викрешуючи Сваржича. Тар'я!

  56. ДО СВАРЖИЧА

Для Вогню у всiх проявах, для Сварга, ми склада?м очищенi прозорi, як тоук, слова, волхви подумки уявляють його присутнiсть, священики укра?нськi створюють образ його досконалостi. Вiн освiтив, як народжувався, обидва свiти, цей син був достойний надiй обох батькiв, Вогонь -- носiй пожертв, вiчноюний, добрий гiсть для весi -- ясний i блискучий. Розлитий у свiтi Божистий розум народив Вогонь внутрiшнiм зусиллям, до велико? Ягни я звертаюся, сподiваючись на доброзичливiсть i благословення. Прагнучи оволодiти хатнiм Божеством, ми вибира?мо йому нагороду щедру, дар Бога, який володi? силою духа, Вогонь, що палахкотить дивним полум'ям. Щоб заслужити його прихильнiсть, люди запалили його в печi помiж каменiв, протягнули жертовну ложку, полили тоуком родове Вогнище. О Боже, з чистим полум'ям, навколо тебе в час утчi сидять господарi, о Ватро, тi, хто розiслав солому золоту, просять тво?? милостi i вiдданостi. Сварго заповнив обидва свiти, а Вогонь, коли народжу?ться, можна тримати мiж двох долонь, цього спiвака водять навколо Сваржича, щоб висвятити у волхви. Поклонiмося Вогню, який пересила? жертву Богам, шануймо Сваржича за усталеними звичаями, колiсничий високого закону, який крутиться в рiзнi боки, Вогонь був поставлений попереду Богiв. Для юного Сваржича, який здiйсню? круговорот, святий волхв очистив молитвою три полiна, одне полiно вiд нас, одне вiд Землi, а одне вiд Дива, щоб наблизитись до спорiдненого свiту. Мудрий господар вiд людей принiс пожертви, слова його гострi, як сокира, швидко дiючи, пiднiмаються вгору i спускаються вниз, Ягна вклала зародок у все сутн?. Народившись в рiзних утробах, вiн ожива?, ста? як бик або як рикаючий лев, Сварго широкий високий i безсмертний, той, хто розда? блага i скарби шанувальникам. Сварго так колись пiдняв небозвiд, утворив спину дива на радiсть людям, як i ранiше родить поживу для живих створiнь, кружля?, безсонний, звичним шляхом. Пiдтриму? закон, да? натхнення, Вогню захопив Тар'я для нас на Дивi, шлях Вогню яскравий, вiн золотоволосий, вiн пломенiючий, хай дасть нам удачу. До чистого, як Сонце, Вогнища, прапора дивного, схожого на Вранiшню Зорю, до Сонця - господаря Дива, що сi? щедроти, ми зверта?мось урочисто i радiсно. До осяяного волхва щедрого, до домашнього Бога - Варти - Сваржича, до яскравого i красивого, як щастя, до домашнього Вогню, дарованого Тар'ягном, зверта?мось. Тар'я!

  57. ДО СВАРЖИЧА

Пробуджений Вогонь лине назустрiч Зорi, натхненням нагороджу? весь i волхвiв, захоплю? подих шанувальникам, що ранок зустрiчають, вiзничий пожертв розчиня? ворота Мороку. Сварго дуже вирiс, дякуючи заговорам, пiсням похвальним, доречним до дiйства, любимо всеохоплююче проявлення закону, Сваржич спалахнув назустрiч Диву. Його було пущено серед укра?нських племен як зародка вод, як корону Сонця, бажаний, достойний пожертв, вишнiй, вiн став натхненною вершиною нашо? молитви. Короною ста? Вогонь, як його запалюють, короною для волхва, короною для Перуна, короною для виночерпiя i для Домовика, окрасою для рiк, долин i гiр. Сваржич спостерiга? за польотом птиць, тягнеться юний до руху Сонця, Вогонь уважний до семичасного пупа життя, вiн пiднiма? язики, слiдкуючи за весiллям Богiв. Сваржич може бути вогненною стрiлою, це Бог, який зна? всi межi, стереже засiки з ?жею, з тоуком, загорожi з товаром, за достатнiм достатком нашим пильну?. Сваржич виходить на лоно, залите тоуком, жир для нього -- якнайкращий напiй -- сяючий, прозорий, рожевий, чистий, вiн знову й знову оновлю?ться. Ледве народившись, зроста? завдяки сухим стеблам, мiцнi?, коли стебла политi тоуком, наче води ринучi вниз захоплюють дух, так дух захоплю? Вогонь, який рветься вгору. Ось прославлений юний Вогонь спалахнув у дровах, на вершинi Дива, на пупi Землi, як корона -- Ватра, як подарунок Ягни, як вiсник вiд не? до нас на точок. Завдяки дровам полум'я пiдняло Диво, розширився простiр завдяки джерелу свiтла, коли доглядач Вогню розпалив його в iм'я Бога, вiдблиски замиготiли на лицях шанувальникiв. Доведи, Сваржичу, до мети, -- пошли корову, як винагороду за шану, хай народжуються в Роду сини плоть вiд плотi, о Ватро, хай буде тво? благословення. Тар'я!

  58. ДО СВАРЖИЧА

Ватро, зроби сво? полум'я, наче петлю, вирушай, мов несамовитий князь з дружиною, кинувшись вперед, як хижий аркан, пробий ворога розпеченою стрiлою. Тво? гарячi вихори швидкi, нагло хапай ними, могутньо палаючи, iскри сво?, Сварго, розсипай на всi боки, вогнi, як птахи, головешки, як золото. Рвучкий, бурхай полум'ям проти ворогiв, захисти народ, не потерпи хули, хто вдалинi говорить про нас зле, хто зблизька, хай не завадить тво?м хижим стрибкам. Пiднiмись, Вогонь, витягнись насупротив, спопели ворогiв списами полум'я, тих, хто горе замислив пiдступно, як Тать, спали до тла, наче сухий кущ. Наблизимось до полум'яних коней Вогню, пашать гранню червоною полiна, вiн захища? й очищу? того й iншого, хто лицем чу? ласку чистого Вогню. Дякуючи Сваржичу, ми i слова вогненнi зна?мо, натхнення для пiсень з Ватри берем, хай зверне увагу Ягна на нашi речення, як ми славимо ?? сина -- домашн? Вогнище. У нашiй печi нiколи не затуха?, невтомно пала?, тлi?, жеврi?, горить, стiни печi захищають Вогонь звiдусiль, пiд -- для нього лоно, точок священний. Тво? служителi, Ватро, все бачать, ти ряту?ш наш дiм вiд злого, Вогонь очища? благочестивих, вiдляку? наслання i тьму. Ти нас, Ягно, ведеш i пiдтриму?ш, пiд тво?ю зверхнiстю i ми пану?мо, наша хвала -- то твоя iстина, твори за звича?м i справедливiстю. Випроставшись, вiджени злих духiв, пронизуюча, прояви, Ягно, Божисту силу, хай вистрелять луки твого полум'я, розбий ворогiв на черепки. Той пiзна? твою милiсть, молоде полум'я, хто молитву викону? узвича?ну, свiти йому,вiдкривши ворота щасливих днiв, багатство,пишноту i пошанування. Хай буде Ягна багата гарними дарами, тим,хто постiйно шану? ?? молитвами, служить ?й у хатi-свiтлицi, для Богошанувальникiв i блага Божистi. Оспiваймо Ягни милiсть,щоб нас почула, хай наша пiсня буде ?й люба, як люба чоловiку жiнка. Дарбог ?де до Ягни на прекрасному повозi, Сварго, син Ягни, завжди в нашому домi. Хай вiн сам собi у нас розгора?ться, освiтлюючи i зiгрiваючи хату вночi, щасливi духом, ми пiклу?мось про нього краще, нiж iншi недбайливцi. Ми шану?мо животворну Ягну, кладучи дрова, щоб жив Сваржич, хай спалить святий Вогонь злих ворогiв, обман, хулу, ганьбу, о великий Сварго! Тар'я!

  59. ДО ЧЕРВОНОГО ВОГНЮ

Цi молитви ми шлемо Вогню червоному, володарю мужiв iз заплетеною косою, щоб були щасливi двоногi i четвероногi, щоб у нашому селищi нiхто не хворiв. Очисть нас i помилуй, Вогонь червоний, сотвори нам радiсть, шану?мо тебе, ти щастя i благо, тебе нам дав Тар'ягн, просвiтли нас i мудрими зроби. Дякуючи тобi, нашу жертву чують Боги, щедроти тво?, то наших чоловiкiв снага, тiльки з благодiйними намiрами приходь до нас, не нароби шкоди, ми шану?мо тебе. Заговорю? тебе, буйна червона Ватро, солодкозвучний спiв поважного волхва, хай омине нас твiй гнiв Божий, тiльки помилування ми просимо. Рудий кабан небесний iз заплетеною косою, ти той, хто все лама? супроти себе, тримаю в руках вiдворотний цiлющий засiб проти Вогню, щоб вiд його стихi? врятувати оселi. Спiв волхва, солодший за солодке, луна? для батька Перунiв, червоного Ра, даруй нам, Боже безсмертний, варену ?жу, змилуйся над нами, дiтьми i онуками нашими. Нi старшого серед нас, анi молодшого, нi веселого, анi смутного, нi батька, нi матерi наших дочасно не бери, не заподiй ?хнiм тiлам опiкiв. Нi дiтям нашим, нi довжинi вiку нашого, нi нашим коровам, нi коням не зашкодь, не вбий, Ватро, у несамовитiй лютi наших мужiв, з жертвами пошани ми завжди перед тобою. Я назвав тобi нашу шану i прохання, помилуй, нас, батьку громiв-блискавок, адже благословенна милiсть твоя поблажлива, ось ми перед тобою просимо помочi. Вiдкинь ту зброю, що вбива? корiв i людей, ти володар над мужами, хай буде воля твоя шляхетна, помилуй i заступи, Боже, дай нам для мiцi подвiйний панцер. Бажаючи тво?? пiдтримки, ми склали пошанiвок, хай нас почу? Ягна i червоний Вогонь з Перунами, хай нас щедро обдарують мати-батько, Боги: Водан, Земля i Диво. Тар'я!

  60. ДО ДIЙСТВА ВРАНIШНЬОГО РОЗВЕДЕННЯ ВОГНЮ

Те сяяння, що вийшло iз джерела бiлого Вогню, увiйшло в лоно матерi батькiвською силою, заспiвало на сiм голосiв, самиця i самець злучаються в могутньому поривi, вони сво?ми тiлами охоплюють сутн? життя. У того гарячого бугая, який iсну? в просторi, ? дiйнi корови, i кобили, i ягницi, яких вiн обходжу?, навколо Вогню, який горить на священному точку, ходить тiльна священна корова. Податливi самицi вогненному бику, вiн на них справно стриба?, удатливий мужчина смаку? скарби солодкого злягання, де Вогонь пройшов, там вугiлля чорнi?, але вiн захоплю? новi простори, бо багатоликий. Могуть пiдсилю? вiчноюного Сварга, рiки везуть його норовливого на собi, яскраво блискають стегна i округлостi на ложi двох свiтiв, коли чоловiк зайшов до кохано? жiнки. Боги знають, що цей бугай породистий, вони радiють, коли жовтогаряче проника? в червоне, небесне сяйво краси зародження Вогню, до цього почту належить i хмiль чар-трунку. Муж зна? свою справу, коли живця у лоно вправля?, могутн? радiння великих батькiв здiйсню?ться в той час, як бугай в кiнцi ночi вдовольнився коровою -- могутнiй можновладець. Разом з п'ятьма волхвами сiм знахарiв бережуть та?мницю, як знак вiщо? птицi, зверненi нiздрями на схiд, радiють буга?, бо ж Боги рухаються за Божистими законами. Двох первiсних Божистих святих я залишаю бiля себе, семеро потокiв п'янить житт?вою силою, славлячи закон, закон i проголошу?мо, бо ж ми охоронцi заповiту i звичаю. Багато самиць перебува? в охотi, яскравому самцю легко вони пiдлягають, о Божистий святий дивного кохання, привези сюди Богiв iз обох свiтiв. Вранiшня Зоря, що да? нам сили наснаги, о багатство, прекрасним блиском засяй, а ти, Ватро, силою величi земно? прости грiх, здiйснений заради удачi. Доведи до мети, Ягно животворна, випиймо чар-трунку для умиротворення, хай народяться в нас дiти плоть вiд плотi, хай очистить нас Вогонь i благословить. Тар'я!

  61. НА ПОБОРЮВАННЯ ХВОРОБИ

Лада i Ладо, дво? мудрих Богiв Роду, наче бугай i корова, обдаруйте доброзичливiстю, господар, добрий син добрих батькiв, дару? цю утчу на Славу Ягнi. Шану?мо вас заради це? милостi, дво? добрих Богiв, якi йдуть по слiду Оленя, надихнiть нашi душi на здобуття здоров'я, ви подорожу?те, щоб нашi бажання сповнялися. Коли ваш оплодотворяючий символ виявився стiйким серед хаосу живих i мертвих потокiв, так i тут ми допомоги просимо i захисту, хай ваша житт?дайна сила вряту? господаря. Щоб не смоктали його недуги i злиднi, щоб не спалили його в десять радiв покладенi дрова, коли жертовний Вогонь гризе живу Землю, очищаючи ?? вiд нечистот i скверни. Хай не проковтнуть його материнськi рiки, як вороги не втопили зв'язаного святого, коли Три?диний рубав Змi?вi голову, меч його був всепобiдним над антижиттям. Тар'я!

  61. ДО БОГА ПЕРЕД СВЯТКОВИМ ОБIДОМ

Медом iз смаженими зернятами, кашею, хлiбом, пiснями i пошануванням насолоджуйся, Ягно, рано-вранцi. Почесним коржем смачним порозкошуй, Ягно, одобри його, для тебе нашi узливання. ?ж нашого хлiба, насолоджуйся пiснями Слави, наче той, хто насолоджу?ться молодою жiнкою. Корж, Боже, знаменитий здавна, зроби його смачним, щоб доцiльним був до iнших страв. За третьою чаркою, о благословенний, поласуй смаженими зернятами, i тобi майстерний стрiлець Тар'я -- шана. Для тебе, супроводжуваного Велесом, ми кашу приготували, в супроводi Перуна ?ж наш хлiб. Тож швиденько пiднесемо Боговi корж, смаженi зерна i чар-трунок, хай змiцнi? вiн нашими побажаннями i нам удачу пошле. Тар'я!

  63. ТРО?СТИЙ ЗАКОН

Нi знахарi, нi вiдуни не порушують тих перших мiцних Божих заповiтiв, нi двi половини Всесвiту не заперечують цих знань, нi гори, що стримлять в Диво непорушне. Шiсть рiк несе непорушна твердь, за вищим законом дояться цi корови, три сутностi знаходяться в просторi, одна захована вiд очей, а двi на виду, Трьохсутнiй ма? три животи, i в кожному животi живе насiння, трьохликий -- правитель Тар'ягн -- це бугай, який заплiдню? нескiнченну череду корiв. Раптово прокинувся провiдник родових вод, коли ми називали на iм'я Богiв, також трьох матерiв ма? володар, тро? водяних русалок -- його жiнки. Три рази на капищi требу творять три волхви, три рази в день свiтлу пiдносять дари, трояко багатства i блага до нас приходять, о Богине Бережа, влаштуй достаток. Три рази в день свiтло кличе нас, дво? князiв: батько i мати -- ласкаворукi, свiтовi води, двi половини Всесвiту, просять Сонце-дар пробудити скарби. Натро? подiленi вищi важкодоступнi простори, князюють там тро? володарiв, вiдданi вiчному закону дi?, ?х не можна обдурить, бо вони -- Закон, Тар'я!

  XVI. РАДУНИЦI

  1. РIЗДВО

Оповiдають, жили були Дана i Водан у звiриному крузi на Дивi. Ось це коло сузiр'?в: Баран, Бик, Дана, Близнята Ладо i Лада, Рак, Лев, Тризуб, Гад, Мисливець, Козел, Водан, Риба. У Дани i Водана не було дiтей, бо ?м було провiщення: якщо не матимуть дiтей, то будуть безсмертними. У райському саду росла яблуня, на якiй один раз на рiк визрiвало яблуко. Якби Дана з'?ла те яблуко, то народила б сина, котрий би був наслiдком iснуючо? в свiтi причини тяглостi життя. Але раз на рiк прилiтала Жар-птиця, з'?дала те яблуко i пiрнала в море. Аж урочо? години завився на дерево Змiй, який узяв те яблуко i подав Данi. Вона його з'?ла i стала вагiтною. Тим Змi?м був сам Водан. Як таке трапилось, Водан заборонив Данi родити, iнакше, за провiщенням, Водана чекала кончина. Дана пообiцяла, що не буде родити, але син в утробi все чув i розумiв. Так вона його носила тисячу рокiв. Син просив матерi, щоб вона його народила, iнакше вiн вийде у свiт через бiк. Пiшла Дана долами i горами, зайшла у печеру до майстра Бога Папи, народила сина i там необлизаного покинула, хоча вiн услiд ?й дивився i просив узяти з собою. Як залишився Три?диний сам на бiлому свiтi, то був слабкий i немощний, так що мiг померти. Раптом з гiр злетiв орел. Вiн принiс у дзьобi вишневу гiлку, вкриту зарошеним цвiтом. Крапля Божисто? роси упала в рот малого Тар'ягна, вiн зразу почув у собi нездоланну силу, став швидко рости i заповнив собою два свiти: Диво i Землю. Пiшов Тар'ягн свiтом i забрiв у райський сад. Тут вiн зустрiв Водана. Стали вони до бою. Водан ударив першим, потрапивши Тар'ягна булавою по щелепах i розбив ?х. Як замахнувся Тар'ягн сво?ю булавою, як ударив Змiя по головi, провалив голову, i з не? води потекли потоками. Цi води обмили лице Тар'ягна i зажила його рана. Води бiгли сiмома рiками. З тих вод вийшло стадо корiв. З тих пiр народився свiтовий закон життя. Через причину жiнка його не викинула, через причину прiрва його не проковтнула, через причину води змилувались над Дитиною, через Божистий напiй -- амрiту -- Тар'я набрався сили. Так причина стала наслiдком. Постав три?диний закон: Батько--Мати--Дитина. Спустився Тар'ягн на гору Орiяна i став вершити земнi дiяння, а на Дивi сяяли: Баран, Бик, Близнята Ладо i Лада, Рак, Лев, Дана, Тризуб, Гад, Мисливець, Козел, Водан, Риби. Звичай Двадцять третього грудня сiм'я рано ляга? спати. До цього дня господар наводить лад у дворi: чистить хлiви, товар, лагодить реманент, замiта? двiр. Господиня наводить лад у хатi: ми? столи, лавки, дверi, посуд, мiня? фiранки на вiкнах i рушники на образах. 23 грудня увечерi вся сiм'я ми?ться i вбира?ться в чисту бiлизну. Застеля?ться чиста постiль. На Святу вечерю 24 грудня готу?ться дванадцять пiсних страв. Протягом дня двадцять четвертого грудня нiхто нiчого не ?сть, окрiм дiтей до 7-ми рокiв. Страви можуть бути такi: кутя; узвар; квасоля; капуста; борщ пiсний з карасями або грибами; оселедцi; риба смажена; вареники з капустою, вишнями, картоплею; млинцi; каша гречана, голубцi з пшоном, пироги з квасолею та маком. Дотримання великого i малого посту, пiсних днiв на тижнi, а також утримання вiд ?жi перед Святою вечерею залежить вiд волi кожно? доросло? людини i ? не обов'язковим, а бажаним. Бо так як може бути рiзна ступiнь вiри, в залежностi вiд здiбностей людини, якi ?й дав Бог, так само може бути рiзна ступiнь дотримання звичаю. За стародавнiм звича?м носити воду i готувати страви починали на початку доби, тобто пiсля 12-? години 24 грудня, щоб до сходу Сонця готовi страви вже стояли на столi. Зрозумiло, що коли цьому щось завадило, до сходу Сонця можна виставити на столi лише заготовки для страв, провести обряд зустрiчi Сонця i готувати страви протягом дня, щоб святковий стiл був споруджений до появи на небi першо? зiрки. А якщо небо захмарене, то орi?нтовно по годиннику з настанням вечора почина?ться Свята вечеря. Отже, коли страви чи заготовки для них виставленi на столi i першi променi Сонця рожевлять Овид, вiдчиняються всi дверi, в дворi вiдчиня?ться хвiртка. А також дверi в стайню, щоб Божа благодать могла вiльно увiйти до господи разом з народженням Колокнязя. В мiськiй квартирi вiдкриваються всi дверi i кватирка. Господар чита? з книги "Бережа" речення No 37. Тодi виходить у двiр, з дитиною до семи рокiв, якщо така в сiм'? ?, бере ялинку i пучок колоскiв, ста? в сiнях i проголошу?: -- Рiздво прийшло. Iншi члени родини (старшi дiти i мати, дiд i баба) стоять лицем до вхiдних дверей, вклоняються i говорять: -- Бог благослови. Господар i мала дитина говорять: Святки прийшли. ?м вiдповiдають: -- Бог благослови. Батько з дитиною знову говорять: Рiздво прийшло. Сiм'я вiдповiда?: -- Бог благослови. Тодi господар з ялинкою i колосками заходить у свiтлицю, встановлю? ялинку (бажано в кутку свiтлицi в бiк сходу Сонця або просто в урочистому кутку в свiтлицi). Пiд ялинкою (сосною, вербою) ставиться снопик жита чи пшеницi iз засушеними польовими квiтами. Дiти починають вбирати Деревце. Долiвка в свiтлицi притрушу?ться соломою чи сiном, а також пахучими травами: м'ятою, чебрецем, любистком, шавлi?ю. Пiсля того як Деревце прикрашене, господар разом з усi?ю сiм'?ю стають перед ним i господар, а чи господиня, говорить: -- Боже, наситив ?си, напо?в, нагодував, нагрiв нас i нашу господу в тому роцi, то i в наступному обережи, насить, напiй. Всi тричi кланяються. Потiм на припiчку в печi або на сковородi на стiльцi бiля Деревця з декiлькох сухих вербових галузок (бажано, щоб ця верба була освячена в Храмi у Великоднi свята) запалю?ться вогонь. В той час як вогонь розгора?ться господар чита? речення No 4. Господиня налива? в миску води i трима? в двох руках, а господар, коли Вогонь перегорить, бере три гарячi вуглинки i кида? у миску з водою. Тодi господиня ставить миску з водою посеред столу i хтось iз сiм'? чита? речення No28. По тому господар бере миску з водою (чи карафку) у лiву руку, а в праву три колоски, вмоча? колоски у воду i кропить кожного члена сiм'? i себе, а також хату, комору, двiр, обори i хлiви. Кропить примовляючи: Боже, пошли на нас свою благодать, славимо тебе. Господиня в цей час поверх скатертi на столi трусить сiном, кладе по чотирьох вуглах столу по зубку часнику i накрива? стола ще одною скатертиною. В цей час вона приказу?: -- Злая сило, темна сило, iди на Болота, очерети, яри-скелi, у глибокi води-прiрви, куди пiвнячий голос не доходить, куди свiт-сонце не свiтить Виставля? на стiл 12 (i бiльше) пiсних страв. Посеред столу ставиться кругла череп'яна миска з Кутею, накрита книшем (продовгастим хлiбом). Протягом дня всi дорослi нiчого не ?дять, лише п'ють чисту воду. Тодi господар робить у паляницi дiрку, вставля? туди свiчку iз бджолиного воску i запалю? вiд вогню, на якому варяться страви. Вiн приказу?: -- Свiти, Сонце праведне, душам наших прабатькiв i нам живим, грiй Землю-матiнку, нашi ниви i нашу худiбку. Тодi господар ста? бiля порога, а господиня бiля печi (стають у протилежних кутках кiмнати), а дiти бiгають по встеленiй травами долiвцi, качаються, мукають, як корови, ревуть, як бики, iржуть, як конi, мекають, як кози, бекають, як вiвцi, сокочуть, як кури, нявкають, гавкають, таким чином, причаровуючи прирiст худоби i добрий урожай. Якщо в господарствi ? на цей час приплiд: телятко, козенятко, ягнятко - то воно вноситься в хату. Тодi господар бере зi столу нiж i цюка? ним тричi об порiг. Почина? смеркатися. Готуючи стола до Свято? вечерi, посилають малу дитину надвiр або до вiкна подивитися, чи не з'явилась на Дивi перша Зоря. Нарештi господар провiща?, коли зблисла перша Зоря чи коли годинник показу? 6 годин вечора. Божа Зоря засяяла! Господиня бере невелику мисочку, наклада? у не? трошки кутi, налива? в кухоль узвару i ставить пiд деревце, приказуючи: Iде кутя до покутя, дай Боже. Вся сiм'я ста? перед покутем, серед столу горить свiчка, хтось iз сiм'? чита?: Ой в бору, бору волохи гудуть, Святий вечiр. Волохи гудуть, Храма будують, Святий вечiр. Храма зробили та й на три вiкна, Святий вечiр. Та й на три вiкна, та й на три крижi. Святий вечiр. Що в перше вiкно та Сонце зайшло. Святий вечiр. Що в друге вiкно та Мiсяць зайшов. Святий вечiр. Що в трет? вiкно Дощик залетiв. Святий вечiр. Дощик залетiв, потокiв налив. Святий вечiр. А по потоках та по рiченьках. Святий вечiр. Човничок пливе, Iванка везе. Святий вечiр. А то ж я не Янко, а Святе Рiздво. Святий вечiр. Святе? Рiздво в нашу свiтлицю. Дай Боже. Пiсля читання господиня каже: -- Шановнi нашi дiди-прадiди, батьки-прабатьки, матерi-праматерi: усi душi нашого Роду, iдiть з нами кутю ?сти, дай Боже. Пiсля цього всi сiдають за святковий стiл. На покутi дiд, з право? руки вiд нього -- баба, з право? руки вiд не? батько, з право? вiд батька -- мати i далi дiти по старшинству. Коли усi сiли, хтось iз сiм'? чита?. Росте деревце тонке, високе, дай Боже. Тонке, високе, у лист широке, дай Боже. У лист широке, в корiнь глибоке, дай Боже. В корiнь глибоке, вгору кудряве, дай Боже. А в тих кучерях сив сокiл сидить, дай Боже. Сив сокiл сидить у дунай глядить, дай Боже. У дунай глядить, там рибу видить, дай Боже. Рибу Виз видить, з Визом говорить, дай Боже. Ой Визе, Визе, припливи ближче, дай Боже. Хай тебе зловлю сво?му пану, дай Боже. Ой Визе, Визе, та де нам бути, дай Боже. На Святвечорi в мойого пана, дай Боже. З тобою будуть страву варити, дай Боже. А мною будуть стiжки вершити, дай Боже. Старший у хатi, дiд чи батько, бере першу ложку кутi, пiдносить до рота, з'?вши трохи, пiдкида? решту догори i каже: -- Пошли, Боже, достатку в господарствi i приплоду в оборi. Тодi всi починають вечеряти. Дорослi п'ють горiлку чи вино, а дiти до 16-ти рокiв солодку воду. За вечерею можна говорити-згадувати про покiйникiв, про врожай, про погоду. Вечеря тягнеться довго -- 3-4 години. Пiсля того, як вечеря вже наближа?ться до кiнця, хтось iз дiтей чита?. Пане господар, пишний та ясний, дай Боже. А господиня, як Сонце сiя, дай Боже. А в них в свiтлоньцi сто?ть ялинка, дай Боже. Гiллям розлога, листям зелена, дай Боже. На тiй ялинцi Трiйця пала?, дай Боже. Три iскри впало, три моря стало, дай Боже. В першому морi Тар'ягн купався, дай Боже. В другому морi в одiж убрався, дай Боже. В третьому морi князем зробився, дай Боже. Боже наш ясний, дай три поради, дай Боже. Шану мислим тя, вдячнiсть спiва?м, дай Боже. Перша порада -- висока хата, дай Боже. Друга порада -- мiцна комора, дай Боже. Третя порада -- широка обора, дай Боже. Ой у хаточку -- щастя-здоров'я, дай Боже. А у комору -- жито-пшеницю, дай Боже. А у обору -- конi, корови, дай Боже. Батьки обдаровують дiтей ласощами, грiшми чи якою новою одежею. Батько дару? матерi, мати дару? батьковi. Пiсля вечерi нiхто нiкуди не ходить. Батько i мати дрiмають одягненi аж до перших пiвнiв. На перший день Рiздва 25 грудня з раннього досвiтку дiти до семирiчного вiку включно, хлопчики i дiвчатка, йдуть вiншувати з святом Рiздва дiда i бабу чи божатих батькiв. Мати кладе ?м у вузлик потроху рiздвяних страв. Прийшовши до господи дiда, дiти вiтають: -- Будьте здоровi з Святим Рiздвом. Будьте здоровi з Святками. Тато i мама просять на святу вечерю, й ми просимо. З Святим Рiздвом вiта?м, здоров'я всiм бажа?м, господарю -- воли, господинi -- квочки, хлопцям i дiвчатам гульню, дiтям малим забаву, Боговi вiншування. Дiд а чи баба вiдповiдають: -- Тобi (вам) i батькам тво?м цього ж бажа?мо. Дяку?мо за вiншування, рости здоровий та веселий на потiху батькам. Пiсля вза?много привiтання господарi дарують дiтям книш, бублики, яблука, горiхи, грошi. Господарi зранку 25 грудня починають готувати скоромний обiд. В цей день зранку можна колоти рiздвяне порося чи бити птицю. Хоча бiльшi роботи можна зробити i ранiше, але биття птицi на перший день Рiздва це також i здiйснення жертви. Набiр страв на рiздвяний обiд залежить пiд вигадливостi господинi, але обов'язково щоб страв було i пiсних i скоромних бiльше дванадцяти, але не тринадцять. Треба, щоб серед страв була м'ясна, рибна, молочна та iз зерна з медом. Це може бути: 1. Кутя. 2. Ковбаса. 3. Кров'янка. 4. Голубцi. 5. Печеня. 6. Риба. 7. Ряжанка. 8. Каша гречана. 9. Капуста тушена. 10. Гриби. 11. Салат. 12. Картопля. В число страв входять також напо?. На перший день Рiздва по обiдi найближчi родичi збираються на обiд у складчину в хатi найстаршого роду. Це може бути хата дiда i баби або хата найстаршого брата чи сестри. Може бути також хата молодших членiв роду, якщо вона простора i зручна для спiльного збору. Коли люди iдуть в гостi i зустрiчають односельцiв, то вiтаються таким чином: -- Будьте здоровi з святою Кутею! Будьте здоровi й ви! Або: -- Дарбог народився! Воiстину народився! Або: -- Тар'я! -- Тар'я! З собою беруть закуску i пляшку горiлки. Якщо ? чим ?хати, то в гостi ?дуть. Батьки беруть з собою найменших дiтей. Дiдусь iз бабусею (старшi роду) виглядають гостей. Дiд вiдчиня? ворота, баба вiта? гостей ще на сiнешному порозi. Коли всi, хто мав прийти, збираються, бабуся з дочками накривають стiл, а дiд ставить пляшку з горiлкою, зав'язану в пучок колосся. Дiти, вiтаючи дiда i бабу, цiлують ?х у руку, а дорослi чоломкаються, тобто цiлують один одного в чоло. На покутi садовлять найстаршого, а вiд нього з право? руки сiдають iншi по старшинству. Перед тим як випити першу чарку, найстарший син чи дочка вiта? дiда i бабу такими словами: Здоровимо вас iз Рiздвом, Дарбог народився, дасть Бог дочекатись Року нового, а вiд Року нового до Водохреща, а вiд Водохреща до ста лiт, покiль Бог призначив вiк! Зичимо вам, вiншу?мо вас, Свiт народився! Дiд або баба вiдповiдають: Хай звеличить вас Святе Сонце, ося? ясна Зоря. Будьте багатi, як Земля, здоровi, як Вода, милi, як Мiсяць. Бога славимо. Хтось iз молодших онукiв, який вже вмi? читати, чита? речення No 62. Пiсля читання дiд першим почина? ?сти кутю, за ним кутю куштують всi iншi. Пiсля першо? ложки кутi дiд налива? всiм по чарцi i приговорю? до першо? чарки: -- Пошли, Боже, царство небесне i вiчне панування на Дивi всiм тим, хто вiдiйшов з нашого роду на Диво. А нам усiм пошли, Боже, здоров'я i многi? лiта. Рештки з чарки дiд хлюпа? пiд стелю. За старшим випивають усi iншi. Обiд проходить дуже повiльно. Повеселiлi пiсля кiлькох чарок, присутнi починають спiвати пiснi поперемiнно з колядками: Пане господарю, вставай з постелi, вставай з постелi, застеляй столи, бо буде в тебе тро? гостонькiв. Добрий вечiр. Святий вечiр, добрим людям на цей вечiр. Перший гостонько -- ясне Сонечко, другий гостонько -- ясний Мiсяцю, третiй гостонько -- дрiбен Дощику. Добрий вечiр, Святий вечiр, добрим людям на цей вечiр. Перший гостонько, чим ся раду?ш? Якщо я зiйду рано-пораненько, то утiшаться старi й маленькi. Добрий вечiр, Святий вечiр, добрим людям на цей вечiр. Другий гостонько, чим ся раду?ш? Якщо я зiйду рано звечора, то менi радий гiсть у дорозi. Добрий вечiр, Святий вечiр, добрим людям на цей вечiр. Третiй гостонько, чим ся раду?ш? Як в маю впаду тричi на Землю, рада пшениця й жито зелене. Добрий вечiр. Святий вечiр, добрим людям на цей вечiр. На родовому обiдi колядують про зiшестя Бога на Землю, про Сонце, Мiсяць, Зорю, урожай, худiбку, господаря i господиню. У цей день нiхто не згаду? про якусь попередню ворожнечу, лише про мир i злагоду. Обiд тягнеться до пiзнього вечора. Тодi всi встають iз-за столу, беруться за руки i ведуть коловий танець за ходом сонця. Ведучи коло, спiвають: Ой шум i гам дiбровою йде, пчолонька-матiнка сiм'ю веде. Пчолоньки мо?, дiтоньки мо?, ой де ж ми будем гнiздечко вити, ро? ро?ти, меди носити? У саду будем ро? ро?ти, в пана господаря меди носити, у його бортях, у його дворi -- медок солодкий на господарство, ярого воску Богу на свiчку, за цим же словом будьте здоровi. Спасибi! По тому бабуся чи господиня, у яко? проводиться гостина, да? кожному по пирогу i проводить всiх аж за ворота. На перший день Рiздва, по обiдi, дiти, вiком вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв, дiвчата й хлопцi змiшаними ватагами ходять колядувати аж до дванадцято? години. Юнаки з 16 рокiв i бiльше (неодруженi) колядують першого дня Рiздва пiсля того, як стемнi?. Гуртуються у ватаги по кутках, вибирають з-помiж себе Бережая (який зна? звичай), мiхоношу, скарбника, звiздаря, наймають музик. Кожна ватага носить Зорю на сiм променiв, усерединi яко? горить свiчка. Дiвчата не колядують, а збираються у домовленiй хатi, куди хлопцi приносять те, що наколядують, i там справляють вечiрку з рiздвяними iграми, пiснями i танцями.

  2. МАЯНИ

Оповiдають, що одного разу у Маяни (Матерi Ягни) було п'ятеро дiтей. Дочка Лада, син Гад, син Яр, син Рай, син Мир. Лада править на землi, Гад -- пiд землею, Яр -- над землею, Рай править кра?ною Божистих душ, Мир править усiм свiтом. Лада ма? двох дiтей: Весну i Зиму. Час вiд часу ?х викрада? Гад, а дiд Мир то одного внука визволить, то iншого. Тому на землi то тепло, то холодно. Звичай Свято Маяни вiдбува?ться в останнiй день старого року. Рано-вранцi, до схiд Сонця, господиня набира? в миску воду, примовляючи: -- Не воду беру, а мед i вино. Тодi спалю? на припiчку чи на каменi, чи на сухiй сковородi 12 галузок сухо? верби. Чита? речення No60. Вкинувши у воду три вуглини, господиня пора?ться. Коли сiм'я вста?, вмоча? у ту Свячену воду хлiб, примовляючи; -- Не купався хлiб у водi, але в здоров'ю та силi. Торка? цим хлiбом голову кожного iз сiм'?, примовляючи: -- Аби були такi величнi, як хлiб величний. Господиня прибира? в хатi, вида? чисту бiлизну всiй родинi i да? всьому лад. Пече книшi, калачi, паляницi. Ма? бути Щедра вечеря. Знову готу?ться дванадцять i бiльше страв, щоб там була м'ясна, молочна, рибна та з зерна з медом. Господар пора?ться в дворi, да? всьому лад i допомага? господинi. Особливо шанують на Маяну пiч. Тому прибравши чисто пiч чи плиту, на якiй вариться ?жа, господиня чита? речення No54. Коли почина? смеркатися, уся родина збира?ться в хатi. В хатню кадильницю кидають запашнi трави, обкурюють хату. Запалю?ться свiчка з бджолиного воску. Господиня сiда? па покутi, а вiд не? по праву руку вся сiм'я по старшинству. Господар сидить бiля дверей i пода? на стiл. Перед тим як почати страву, мати чита? речення No2. Налива? чарки i промовля?: -- Слава Богу, рiк прожили, дай Боже, в Новому роцi всiм щастя i здоров'я, -- i повернувшись до покутя, -- а померлим Рай. Сiм'я вечеря? аж до 12-? години ночi. Коли проб'? дванадцята година, всi за столом встають, п'ють в честь Нового року чарку, чоломкаються. Виходять надвiр, палять iскрометнi iграшки, пускають ракети, посеред городу запалюють вогнище iз соломи, якою була встелена долiвка, та рiзного сухого хмизу. В цей же час, коли ще не зовсiм смеркло, дiти до 16-ти рокiв змiшаними ватагами ходять щедрувати. Дорослi нежонатi хлопцi не щедрують. Дiвчата вiком 16 i бiльше рокiв iдуть щедрувати, коли смеркне. Гарну дiвку вбирають в Маяну, а гарного хлопця у ?? князя, споруджують з паперу великий серп мiсяця з лiхтарем усерединi, причiплюють його на тичцi. Пiдiйшовши пiд вiкно, запитують, присвiчуючи ясним мiсяцем у вiкно. Чи защедрувати вам? Господарi гукають: -- Щедруйте. Ой та вчора iзвечора пасла Маяна дво? качок, Ой пасла, пасла та й погубила, iшла додому та й заблудила. Ой приблудила в чисте? поле, а там Iванко коником оре. Ой, ти, Iване, ти ж, Iваночку, виведи мене та й на стежечку. Буду тебе я вiк шанувати, шонедiленьки чуба чесати. Щонедiленьки та й прибирати, але щоднини вiрно кохати. Щедрiвка господарям У цьому дворку, та як у вiнку Щедрий вечiр, добрий вечiр, добрим людям на здоров'я. Там господар, як виноград. Щедрий вечiр, добрий вечiр, добрим людям на здоров'я. Там господиня, як калина. Щедрий вечiр, добрий вечiр, добрим людям на здоров'я. Його сини, як соколи. Щедрий вечiр, добрий вечiр, добрим людям на здоров'я. ?? дочки, як панночки. Щедрий вечiр, добрий вечiр, добрим людям на здоров'я. Щедрiвка парубковi Пас Iванко табун вороненький, там на травi, на отавi. Стадо вороненьке, заснув тверденько, там на травi па отавi. Прилетiли д нему та три зозуленьки, там на травi, на отавi. Одна сiла коло головоньки, там на травi, на отавi. Друга сiла коло нiжок, там на травi, на отавi. Третя сiла край серденька, там на травi, на отавi. Та в головах -- то батенько, там на травi, на отавi. Та, що в ногах, то матiнка, там на травi, на отавi. Край серденька -- то миленька, там на травi, на отавi. За тим словом будьте здоровi, зроди, Боже, в городi зiлля, а в домi весiлля. Щедрiвка дiвцi Ой на горi, горi павонька ходить, На дунай панна зрана по воду ходила. Павонька ходить та пiр'я ронить. На дунай панна зрана по воду ходила. Ходить за нею красна дiвонька. На дунай панна зрана по воду ходила. Пiр'я збира? в рукавець кладе. На дунай панна зрана по воду ходила. Вiнок звива?, на голову кладе. На дунай панна зрана по воду ходила. Знявся тут нагло дощ та вiтер. На дунай панна зрана по воду ходила. Як ухопили павиний вiнок. На дунай панна зрана по воду ходила. Пiшла дiвонька лужком-бережком. На дунай панна зрана по воду ходила. Iшли тудою тро? рибалок. На дунай панна зрана по воду ходила. Ой закидайте шовковi сiтi. На дунай панна зрана по воду ходила. Та iзловiте павиний вiнок. На дунай панна зрана по воду ходила. Одному буде павиний вiнок, другому буде золотий перстень, третьому буде панна Марiя. Щедрий вечiр. В першу чергу щедрують дiвчинi, яка ? у цiй хатi па виданнi, тодi неодруженому хлопцевi. Об одинадцятiй годинi хлопцi i дiвчата збираються бiля домовлено? хати на сво?му кутку. На найближчому роздорiжжi хлопцi складають на купу рiзнi дрова, палiччя, кукурудзиння, солому, старi дерев'янi речi, але такi, якi при горiннi при?мно пахнуть. Роблять також чучало людини, одягають. Чучало ставлять посеред дров. Запалюють багаття i один чита? речення No59. Коли спаде полум'я i згорить чучало, беруться попарно з дiвчатами i стрибають через вогонь. По тому заливають вогонь чи закидають снiгом, iдуть у хату, де iз нащедрованого дiвчатами припасу i принесених хлопцями напо?в влаштовують гостину. Пiсля того як зустрiнуть Новий рiк, починають гадати. Дiвчата виходили на вулицi i питали, як звати першого стрiчного чоловiка, таке буде iм'я нареченого. Якщо зустрiне яку тварину, то такий характер буде у судженого. Насипають на купку зерно i поряд ставлять воду. Приносять пiвня. Як почне спершу пити, то чоловiк буде п'яниця, а рiк посушливий, а як спершу клюватиме зерно, то чоловiк буде господар, а рiк урожайний. Рахують полiна, занесенi в хату для топiння. Якщо парна кiлькiсть, то буде весiлля. Заплющивши очi, дiвка бере полiно навмання. Якщо потрапить полiно в корi i рiвне, то чоловiк буде спокiйний i багатий, а як без кори i сучковате, то бiдний i вредний. Бiля ворiт насипають три купки зерна, а вранцi дивляться. Якщо зерно нечiпане, то родинне життя буде щасливим. Лягаючи спати, дiвка кладе пiд подушку гребiнець i нашiпту?: "Суджений-ряджений, розчеши менi голову". Хто присниться -- то i буде наречений. Перед сном дiвка кладе в тарiлку з водою кiлька паличок з вiника, приказуючи: "Суджений-ряджений, перевези через мiсток". Якщо вранцi паличка пристане до краю миски, то дiвка побереться з тим, на кого задумала. У новорiчну нiч перед першими пiвнями горять зачарованi захованi грошi. Вiдьми лiтають на мiтлах -- виганяють на мiсяць Старий рiк. Усi духи з ярiв, лiсiв, скель i вод святкують i танцюють разом з людьми до третiх пiвнiв. Тому треба бути обережним, не ходити самому i не напиватись. Коли мiсячна нiч, то Мiсяць розмовля? з Сонцем i Зiрками, а Дарбог признача? кожнiй Зiрцi новонароджену душу. Першого числа Новою року господар рано-вранцi розстеля? на долiвцi рядно, кладе на нього сiм колоскiв, що стояли на покутi, да? дитинi до семи рокiв у руки качалку (а якщо тако? нема, то молотить сам), i вона молотить зерно. Вимолочену солому виносять у клуню, а зерно спершу змiшу?ться з бiльшою кiлькiстю зерна i дiлиться на три частини. Одна да?ться дiтям для посiвання, одна змiшу?ться з посiвним зерном, а третю згодовують коровi i домашнiй птицi. Пiд час молотiння господар чита? речення No28. По тому дiти, вiком до семи рокiв, iдуть посiвати. Зайшовши в хату, посiвають зерном кiмнату i господарiв, примовляючи: Сiю, вiю, посiваю, з Новим роком поздоровляю, на щастя, на здоров'я, на Новий рiк. Роди, Боже, жито, пшеницю, Всяку пашницю. Господарi обдаровують дiтей солодощами i грiшми. Пiсля обiду можуть ходити посiвати до родичiв чи знайомих всi бажаючi. Старшi юнаки i юнки утворюють ватаги, щоб водити Козу. Одягають вивернутi кожухи i личини сiм осiб: Кози, Бика, Коня, Свинi, Вiвцi, Кота i Пастуха. За ними ще може йти гурт спiвакiв. Перед веде Пастух з Козою, всi iншi iдуть слiдом. Пiдходять до вiкна господарiв, у яких ? дiти i простора хата. Пастух гука?: -- Дядьку, пустiть Козу до хати, бо змерзла. -- Нiде тiй Козi розгулятися, тiсно в хатi, -- вiдказу? господар. -- Та пустiть, бо змерзла. -- Та я вже й пустив би, та не знаю, що дядина скаже. -- Будьте ласкавi, господине, от ми вам заспiва?мо. Я Коза рогатая, на молоко багатая, а хто молока не п'?, того Кiзонька б'?. Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, нiжками затопчу, хвостиком замету, ме-ме-е. --Та йдiть уже, тiльки добре спiвайте. Ватага заходить у хату, притупу? ногами, Пастух говорить: -- Ну-те, панове, ну-те, мурове, поставайте в ряду, я Козу веду. Усi стають пiвколом, а перед ними Пастух з Козою. Всi спiвають: На горi Коза з козенятами, пiд горою Вовк з вовченятами. Ухопив Вовчок Козу за бочок, а вовченята за козенята. Упала Коза та й закричала -- ме-е-е. Коза пада? мов нежива. Пастух нахиля?ться над Козою i каже: Ой устань, Козо, стрепенися, щоб наш господар звеселився. Хор спiва?: Ой слухай, Козо, де труби гудуть, там млинцi печуть, може, й нам дадуть. Коза схоплю?ться i почина? танцювать, Пастух танцю? з нею, а хор спiва?: Як пройшов наш Козел та на ножечках, як пройшов наш Козел та на рожечках. Да шукаючи, да питаючи короля в полi, господаря в домi. Де Коза туп-туп, там жита сiм куп, де Коза ногою, там жито копою. Де Коза рогом, там жито стогом, де Коза хвостом, там жито кущом. Всi присутнi починають кричати тими голосами, якi в них на лицях личини: мекати, бекати, нявкати, мукати. Пастух гука? до Кози: -- Козо наша хорошая, Козо наша молочная, уклонись господарю i господинi i усiй ?хнiй Родинi. Коза кланя?ться, а хор спiва?: Козу величають, а чим привiтають, чи мiркою жита, щоби була сита, чи мiрку вiвсу, зверху ковбасу. Щоб не було мало, то ще кусок сала, щоб наша Коза весела була, весела стала, добре скакала. На щастя, на здоров'я, на Новий рiк, щоб вам лiпше жилося, нiж торiк. Льон по колiна, щоб голова не болiла, щоб були здоровi та водились воли i корови. Родила цибуля завбiльшки як дуля, горох i капуста, щоб була Маруся тлуста. Пiсля обiду першого дня Нового року посiвати ходять сiмейними парами i поодинцi всi дорослi -- батьки до дiтей чи навпаки -- куми до кумiв, сусiди до сусiдiв. Посiвають з рукавицi.

  3. ЯРДАНА

Оповiдають, що коли Яр став Родом, а Дана стала Родою, то жили Род з Родою у городi Буселi бiля струмка. Цього дня ярий Дарбог одружився на Богинi Данi, вiд того i пiшло свято Ярдана. Род з Родою мали перед хатою квiтник, а позад хати грядку. А з причiлка -- погрiб, на погребищi росли червонi, бурячковi, бiлi i жовтi мальви. Отже, Род любив Роду i вiд то? любовi народився у них син Янь. Син Янь був бiлявчик, волосся на головi як вибiлений льон, а очi свiтло-голубi. Як батько Род iшов рибалити на Славуту, то Янь його проводив. Одного разу, як iшов Янь вiд води, зустрiв вiн дiвчинку Марусю. Марусина мати Марина жила на другому кутку. Нiхто не знав хто Марусин батько, бо мати Марина потроху жила з рiзними чоловiками. Як зустрiв Янь Марусю, то зачудувався i довго на не? дивився, i вона теж на нього дивилася, тодi вони взялися за руки i пiшли до майдану разом, i побачила ?х мати Марина. Як прийшла Маруся додому, мати ?й i каже: -- Не ходи з тим Янем за руку, бо вiн захоче бути головою у сiм'?, як його батько Род, а в нашому роду жiнка вважа?ться головою в домi. А була дiвчинка Марь чорнява-чорнява, так що у юнака Яня лише брови такими чорними були. Були Янь i Марь однолiтками, а що дiвчатка ростуть швидше за хлопчикiв, то й стала вона довша за Яня. Мати Мара i каже Марусi, що той бiлявий Янь ще зовсiм юний, а тво?, мовляв, хлопцi он вже скоро з лiсово? школи прийдуть, де мати Ягна ?х мужностi навча?, козаками поробить. Не зустрiчайся з Ян?м. От вони вже й не зустрiчаються. А тим часом i Янь пiдрiс i вже його за законом Бережi стрий у лiс повiв. А в лiсовому домi Ягна забрала в Яня дитячу душу, а козачу вдихнула. Прийшов вiн з лiсу, то як зустрiла його Маруся на стежцi, яка вела до Славути, то аж жахнулася Ян?вих очей, такий там побачила лiд. Прийшла Маруся додому, а мати ?? пита?: -- Чому суму?ш? А-а, це вернувся з козакiв юнак Янь, та ти його здибала, ось я його цi?? ночi задушу. Перекинулась вона чорною кiшкою, пробралась у хату Рода. Янь спав, а вона кинулась йому на груди, щоб вирвати серце. Але Янь вже не був дитям, в лiсовому домi стрий навчив його дiям проти чарiв. От Янь подумки поклав собi на груди криж, кiшку за хвоста зловив, винiс з хати на вигон, вдарив об вербу, в землю закопав i над нею криж дерев'яний поставив. Хотiв додому йти, аж тут з кущiв та хащ почали на нього наступати вiдьми темнi та беззубi i в кожно? в руцi запалена свiчка. Почав Янь тi свiчки рахувати, аж дванадцять нарахував. Як стали вiдьми наближатись, Янь на криж залiз i ноги пiд себе пiдiбгав, бо почали вiдьми йому п'яти свiчками палити. От бачать вiдьми, що його не дiстануть, почали стовбур крижа вiд землi палити, ось-ось перепалять. Помолився тодi Янь: "Ягно, вогонь животворний, укороти ночi та додай дня, щоб третi пiвнi заспiвали, щоб вiдьми Мари мене не дiстали". Почула Ягна його, нiч укоротила, а дня додала, третi пiвнi заспiвали, вiдьми розбiглись. Злiз Янь iз крижа, зламав його в тому мiсцi, де вiдьми палили, i кинув у воду. А той криж та став бiлим Лебедем i поплив по водi. Одружився Янь з Марусею. З того часу нiч стала за день коротша, Сонцеколо стало вище Дивом ходити. Вогонь на Водi одружився. Сказано -- Ярдана. Звичай Зранку 5-го сiчня господар прибира? у дворi, а господиня в хатi. Господиня готу? Бiдну кутю: вечерю iз семи страв, а також скоромний обiд на 6-те сiчня. Знову ж таки, щоб серед них була одна страва рибна, а одна iз обтовченого зерна, полита медом. Господар посипа? в сара? кутки маком i примовля?: "Вiдюк-мак, ти все бачиш, з Вiтром i Сонцем компанiю водиш, тебе лихi сили бояться. Не допускай ?х у цю стайню, у цю кошару, у цей сарай". Тодi по черзi поверта?ться на всi чотири сторони свiту i дмуха?. П'ятого сiчня пiсляобiд хлопцi iдуть па ставок чи на рiчку, в одному мiсцi на плесi пробивають лiд, вставляють туди лом, на лом надягають колесо, до колеса прив'язують одну тичку довжиною два метри, як важiль для крутiння каруселi, i одну тичку довжиною 4-5 метрiв, до яко? прив'язують сани. На цих санях вони катаються разом з дiвчатами. На березi кладуть вогнище. Чоловiки в цей час неподалiк випилюють з льоду рiвнобiчний криж (хрест), виймають його, встановлюють над ополонкою i поливають червоною вiд червоного буряка водою. Свято Ярдани можна також проводити бiля громадсько? криницi на майданi або в скверi мiкрорайону, але щоб була посудина для освячення води. Тодi криж ставиться дерев'яний. Коли вечорi?, господиня в кожному домi виставля? на стiл 7 пiсних страв, а також напо?. Господар у цей час вирiзу? на хлiбинi криж, iде з ним до стайнi i бiля дверей пита?: -- Хто йде? Сам собi вiдповiда?: -- Хлiб з крижем. Пiсля цього заходить у стайню i згодову? хлiбину тваринам. Вся сiм'я сiда? за ранню вечерю. Перед тим як почати, господар чита? речення No62. Пiсля вечерi люди сiм'ями, крiм малих дiтей, iдуть до того мiсця, де ма? святитись вода. Коли люди зберуться десь бiля одинадцято? години вечора, волхв запалю? бiля крижа священне вогнище з дванадцяти сухих вербових полiн. Коли вогонь горить, волхв чита? речення No63, по тому люди запалюють вiд вогню свiчки, а волхв згорта? жар у воду. Люди починають набирати воду у карафки, хлопцi пускають у Диво голубiв, а мисливцi стрiляють вгору холостими набоями або пускають декоративнi ракети. Так iз свiчками i свяченою водою iдуть додому. Вдома свiчкою господар викопчу? криж на лутцi вхiдних дверей. Потiм разом з господинею окроплюють обiйстя i кiмнату свяченою водою, мочаючи три колоски чи три пiр'?ни. Пiд час кропiння господар примовля?: -- Омийся, окропися, Богу на славу, людям на здоров'я. Тодi починають готувати скоромний снiданок, сiдають снiдать. Колись, пiсля снiданку, господиня в челюстях печi розпалювала вогнище. Бiля нього в чистiй мисцi господар виминав вiск, а господиня сукала ?ноти. Тодi господиня тримала ?нота сторч, а господар прикладав до ?нота варяницю i розкачував ?? рiвно долонями. Свiчка сука?ться перед полум'ям, щоб вiск був м'яким. Три свiчки ставили у трiйчатий пiдсвiчник, який зветься "Трiйця". Трiйцю засвiчують па покутi у великi свята.

  4. ВЕЛИКДЕНЬ

  Iвина недiля

Iва -- це Дерево життя. Вона росте в центрi Свiту. Iва ? також жiнкою Iвана. Ранiше вона звалася Ягна, а Iван звався Ягном. Звiдси i пiшло, що укра?нський народ ще звуть народом Iванiв. Iм'я Ян, або Iван, дуже поширене на Укра?нi. Всi геро?чнi пригоди наших прадiдiв вiдбувалися з Iваном та Мар'яною. Iвина недiля святку?ться весною у першу наступну недiлю пiсля того, як день i нiч дорiвняються 12-ти годинам. Найчастiше це кожна четверта недiля мiсяця березня. У недiлю вранцi люди йдуть до Храму з пучками верби. В Храмi служать дванадцять волхвiв, один з них головний. Волхв чита? проповiдь, у яку вплетено сiм речень до Ягни з книги "Бережа". Пiсля того волхв з кадильницею i кропилом обходить людей i освячу? разом з вербою. Тодi всi розходяться по домiвках. Сусiди i знайомi злегка хльоскають один одного прутиками верби, примовляючи: Не я б'ю, Iва благословля?, через тиждень -- Великдень, недалечко -- червоне я?чко. Один прутик освячено? верби садять при дорозi, коло криницi чи в дворi, частину в'яжуть у пучечок i кладуть на покутi, а товщi гiлки на горищi, щоб потiм протягом року використовувати для освячення води. Дим вiд спалених сухих вербових гiлок дуже легкий i при?мно пахне. Починаючи з понедiлка i до четверга, вся сiм'я наводить у хатi i в дворi лад. Жiнки бiлять стiни, якщо хата мазанка, миють лави, стiл, мисник, вiкна, дверi. Перуть бiлизну, рядна, рушники, i все, що потребу? прання. Чоловiки прибирають у дворi, в сара?, готують дрова для печiння пирогiв i баб, також, якщо це в селi, працюють у полi. В Чистий четвер вся сiм'я ми?ться до схiд сонця. Iсну? повiр'я, що в Чистий четвер ворон носить сво?х дiтей купати в рiчцi, отож треба скупатися до сходу сонця, ранiше за ворона. Кажуть, що таке купання знiма? з тiла хвороби. Вода вилива?ться у таке мiсце, де не ходять люди. Купаючись, приговорюють: "Дай, Боже, здоров'я в ручки, в нiжки i в живiт, щоб милим та веселим був менi свiт". Пiсля купання одягають свiжу бiлизну. З четверга можна починати випiкати паляницi i баби, якi можуть бути: золотi, бiлi i чорнi -- це солодке жовте тiсто, солоне бiле тiсто без солодощiв i чорний житнiй хлiб. Баби i дiди зранку у четвер iдуть до Храму. Господар тим часом згрiба? на купу в саду торiшн? листя i бадилля, запалю? i приговорю?: "Ти, Холод, iди в безвiсть, а ти, мороз, лисий не приходь. Смерть з морозом танцювала i за море почвалала. Цур тобi й Пек". Кажуть, що Бог тричi на рiк вiдпуска? душi мерлецiв з Того свiту. Перший раз у Чистий четвер, другий раз, коли квiтують жита, i третiй раз на свято Рода i Роди. Тому пiсля полудня, коли старi приходять iз Храму, вся сiм'я сiда? за поминальну тризну. На столi сiм страв. Посеред столу велика миска, у яку за два тижнi до Чистого четверга набрано землi i посiяно овес. На цей час вiн вже вирiс i позеленiв. Помiж зела покладено дванадцять крашених у червоний колiр я?ць. Страви пiснi. У цей вечiр i нiч нiхто нiде не ходить, бо в цей час померлi святкують свiй Великдень. В п'ятницю готують скоромнi страви до Великодня: рiжуть свиню, рубають курей чи гусей, готують ковбаси, печуть хлiб, паляницi, калачi i бабу. В суботу такi самi роботи, але ще до того готують крашанки i писанки. В нiч з суботи на недiлю хата всерединi i знадвору прибрана. На столi бабки, паляницi, хлiб, крашанки в мисцi, сирна бабка, ковбаса, шинка, печене порося, хрiн, сiль, пшоняна каша чи голубцi, нiж. Дорослi, повечерявши, складають у кошики ?жу для освячення сходом Сонця. В цю нiч, з суботи на недiлю, дорослi намагаються не спати, а лише дрiмають одягненi. А тим часом неодружена молодь вiком 16 рокiв i бiльше зносить на вигiн бiля води сухе дерево з лiсу, старi непотрiбнi дерев'янi речi з села i склада? на купу, щоб пiсля дванадцято? години розкласти вогнище i дотримати його аж до ранку. Iнша група лагодить чи буду? новi орелi. Орелi -- це громадська гойдалка. Влаштовуються або мiж двох високих тополь, якщо такi ростуть на березi, або вкопу?ться два стовпи, на них кладеться залiзна перекладина з двома залiзними кiльцями, до яких прикрiплю?ться двi мiцнi тички, внизу з'?днанi сiдалом. Орелi треба зробити ще за дня, щоб на них могли гойдатися дiти, увечерi, при вогнищi, кожен, хто прийшов па вигiн, повинен хоча б тричi гойднутись, щоб очиститись великоднiм повiтрям. Парубки, якi робили орелi, можуть брати за гойдання невелику плату, яка потiм пiде в складчину на громадське застiлля. Грошi за орелi також можна використати для майстрування Колеса, яке роблять iз гнучких вербових гiлок, обмотують соломою i поливають тоуком (жиром), тоук повинен бути з тварин чи з рослин. Облюбовують горбок, з якого будуть котити Колесо у воду перед сходом Сонця. Десь iз дванадцято? години починають пiдходити господарi з кошиками, в яких великодня ?жа, i розмiщуються пiвколом неподалiк вiд молодi, яка лашту? Колесо. Можна брати з собою, щоб на чомусь сидiти. Незадовго до сходу Сонця з Храму пiдходить процесiя. На чолi процесi? Головний волхв i ще вбраних у волхвiв одинадцять поважних жiнок i чоловiкiв. Вони несуть криж, хоругви i прапори. Всi люди встають у Коло. В серединi Кола залиша?ться лише чотири волхви, кожен з яких трима? в руках книгу "Бережа". Всi разом читають речення No22, No42, No21. По тому господарi з кошиками стають у ряд, лицями до сходу Сонця. Понад ними проходить Головний волхв i кропить свяченою водою. Стоячи перед сво?ми кошиками, люди чекають сходу Сонця. Коли його першi променi з'являються над обрi?м, хлопцi запалюють Колесо i котять його з гори до води, стараючись, щоб воно не впало i закотилось у воду. Можна для пiдтримки Колеса поставити шерегу iз спритних хлопцiв. Пiсля того як Колесо закотилося у воду, всi скидають шапки i кланяються Сонцю три рази. При цьому промовляють: -- Слава Ягнi, Слава Дарбогу, Слава Тар'ягну i нам навiки Слава. Перед сходом Сонця починають дзвонити дзвони. Дзвони дзвонять цiлий день. Пiд наглядом дзвонаря подзвонити можуть всi бажаючi. Пiсля поклону Сонцю ближчi родичi i сусiди обмiнюються крашанками, випивають по чарцi горiлки, вина, пива чи солодко? води (хто що може), закушують крашанками та iншими стравами. Шкаралупи з крашанок кидають у воду, щоб рахмани знали, що наступив Великдень. В цей день, коли люди зустрiчаються на вулицi, то кажуть один одному замiсть вiтання: -- Великдень. -- Великдень. Коли всi родиною заходять у двiр, господар iз кошиком обходить усю живнiсть i да? коровам, козам, вiвцям, свиням по шматочку свячено? баби, собацi шматок шинки, коту шматок риби, приказуючи: -- Великдень. За цей час вся сiм'я збира?ться в хатi. Господиня бере в праву руку запалену свiчку. Всi в хатi зустрiчають господаря зi свяченим стоячи. Коли господар ставить кошик на стiл, всi тричi обнiмаються, чоломкаються i кажуть: "Великдень", "Великдень". Тодi вся родина вмива?ться крашанкою. Спочатку був лише Морок, тодi з'явилась причина життя, яка звалася Ягна -- животворний вогонь. Тодi з'явилося Яйце-Райце. Зiгрiте Ягною, воно народило Свiт. Свiт був схожий на голуба. Темiнь перейшло сиве голуб'я, що у нього з рота полум'я пашить, iскри сиплються в нього iз очей. Господиня налива? в миску воду, кладе туди три червонi крашанки i грошi. Першою вмива?ться дiвчина, яка на виданнi (воду можна мiняти пiсля кожного, а можна i не мiняти, бо це вмивання чисто символiчне), або хлопець, який ма? женитися. За ними всi iншi по старшинству, а останньому, найменшому, дiстаються грошi. На Великдень вiдчиняються вiкна, щоб впустити в хату весну. Пiсля дванадцято? години на Великдень сiм'я влаштову? багатий обiд. Ставляться всi можливi страви, якi зна? господиня. Стiл ставиться посеред хати. Господар з тарiлкою, на якiй лежить одна крашанка, обходить стiл, за яким сидить сiм'я, тричi, тодi ста? лицем до покутi, де горить свiчка з бджолиного воску, ставить миску на стiл, знiма? з яйця шкаралупу i розрiзу? яйце на декiлька частин, бiльше, нiж членiв сiм'?. Тодi ложкою да? iз сво?? руки по шматочку жовтка i бiлка кожному iз сво?? родини, починаючи з дитини до семи рокiв, тодi господинi i всiм iншим по старшинству. Хтось iз сiм'? чита? речення No9. Тодi почина?ться Великоднiй обiд. Спочатку ?дять бабку, яйця i шинку, тодi всi iншi страви. Пiсля обiду всi кришки i шкаралупи змiтають i кидають у вогонь. Молодi господарi i неодружена молодь знову йдуть на вигiн чи на головний сiльський майдан, де гра? музика. Дiти i дiвчата беруть з собою крашанки. Дитячi iгри крашанками Один трима? в руцi крашанку носком догори, а другий б'? носком сво?? крашанки. Тодi перевертають -- i б'ються пухою. Чия крашанка поб'?ться -- той ?? вiдда?. Якщо в одного побита пуха, а в одного носок -- тодi нiчия. З горбка котять крашанку. Пiд горбком порiг, об який вона спиня?ться. Другий гравець котить свою крашанку, щоб попасти ту, що бiля порога. Якщо попада?, то забира? крашанку. На схилi горбка робиться двi ви?мки i кладеться двi крашанки так, щоб помiж ними могло прокотитись яйце. Якщо крашанка того гравця, який котить ?? з горбка, торкнеться обох крашанок разом, то вiн забира? собi обидвi, якщо торка?ться одного, то вiдда? свою. На лавку чи на траву кладуть кiлька шапок. Один гравець жмуриться (заходить за рiг чи в iншу кiмнату). Пiд одну з шапок кладуть яйце. Якщо гравець вгада?, пiд якою шапкою яйце, то забира? його собi. Яйце кладуть на землю. Гравця ставлять за десять крокiв i зав'язують очi, обкручують навколо себе. Вiн робить у напрямку яйця десять крокiв, розв'язу? очi i, не сходячи з мiсця, намага?ться дiстати яйце. Якщо дiстав, виграв, не дiстав -- програв. Дiвчата грають ягiлок Всi дiвчата i молодi молодицi беруться руками в коло. Посерединi кола ставлять трьох хлопчикiв вiком до 16 рокiв. Ставлять ?х трикутником на вiдстанi два метри один вiд одного. Тодi розривають коло i ведуча заплiта? коло помiж хлопцями, всi спiвають: Кривого танця йдемо, а кiнця не знайдемо, то вгору, то в долину, то в ружу, то в калину. Веду кривого танця, та не виведу кiнця, буду його та виводити, кiнця танцю та находити. Як доспiвають пiсню, повертаються лицями до дiтей, роздiляються на три частини i творять три кола. Тодi три кола iдуть за ходом сонця i спiвають: Та вплинь, селезню, та вплинь за водою. Та люлi-люлесеньки, та вплинь за водою. Та скажи, селезню, як дiвочки скачуть, Та люлi-люлесеньки, як дiвочки скачуть. Да отак хорошенько, да отак пригоженько. Та люлi-люлесеньки, да отак прогоженько. Як закiнчать пiсню, кожне коло розпада?ться, хапають хлопця, тричi пiдкидають i ловлять з вигуком: "Ту-та-та". Огiрочки Дiвчата i молодицi роблять шерегу, тримаючись за кiнцi хустинок. На одному кiнцi шереги двi дiвчини пiдiймають руки з хусткою вгору, а дiвчина з протилежного кiнця веде попiд хусткою всю шерегу. Коли весь ланцюг протягнеться i черга надiйде до однi?? з тих, що тримали хустку вгорi, вона робить лише пiв обороту i затриму?ться, так що хустка обiв'? ?й шию. Це значить, що один огiрочок завився. Друга дiвчина пуска? цю хустку i робить ворота з третьою i так аж до передостанньо? дiвчини. Пiд час завивання огiрочкiв спiвають: Любi нашi огiрочки, завивайтеся, а ви ладнi молодички, женихайтеся. Як уродять огiрочки, продаватимем, як передню засватають, вiддаватимем. Не дивуйся, товаришко, як помилишся, горiлочка була добра, ми напилися. Та ми би вам, файнi хлопцi, писанки давали, як би ви нам огiрочки не переривали. Та ми би вам, гарнi хлопцi, горiлки купили, якби цвiли огiрочки, а ви ?х любили. Та ми цього Великодня цiлу зиму ждали, щоб нас хлопцi шанували, а то й цiлували. Огiрочки пуп'яночки гудинь завивають, а молодi молодички медок попивають. А у лузi зелененькiм лоша заiржало, була гарна дiвчинонька -- вже себе вiддала. Та кувала зузуленька i буде кувати, ? ще iншi дiвчаточка, тi будуть спiвати. Пiсля закiнчення завивати, можна таким же чином розвивати. Дiвчата мають з собою по писанцi, розписанiй так, щоб дiвчина могла потiм впiзнати свою писанку. Коли дiвчина хоче потанцювати з якимось, навiть до цього незнайомим хлопцем, i показати йому, що вiн ?й до вподоби, вона до нього пiдходить i дару? писанку. Хлопець не ма? права вiдмовлятись брати писанку, але замовля? музику i йде до танцю з цi?ю дiвчиною. Якщо хлопець хоче потанцювати з дiвчиною, яка йому подоба?ться, вiн до не? пiдходить i просить в не? писанку, якщо та не да?, то норовить вiдiбрати. Писанку дiвчина трима? за пазухою. Якщо хлопець ?й подоба?ться, вона да? йому писанку або да? забрати, якщо нi -- то не да?. У одного хлопця може бути кiлька писанок, якi йому подарували дiвчата або якi вiн забрав. Вiн залиша? собi писанку то? дiвчини, яка йому подоба?ться, а iншi розда? тим хлопцям, якi бажають познайомитись з тими дiвчатами, якi малювали цi писанки. Для цього хлопцi радять раду, зiбравшись на деякий час у гурт чи сам на сам. Хлопцi, якi знають, чи? в них писанки, пiдходять до дiвчат i домовляються про зустрiч на третiй день Великодня. Вiнку мiй ружовий Дiвчата i хлопцi стають в коло. Всередину входить хлопець. Коло руха?ться за сонцем i спiва?: Вiнку мiй ружовий, де бував -- у Львовi. Що за тя давали? Сто левiв червоних. Ти мiй милий Тимку, бери собi дiвку. Хлопець вихоплю? з кола дiвку, а сам ста? в коло. Коло знову руша? i спiва?: Вiнку мiй ружовий, де бував -- у Львовi. Що за тя давали? Сто левiв червоних. Хай дiвка Варвара знайде собi пару. Дiвчина вихоплю? з кола хлопця, а сама ста? в коло. Iм'я дiвчини чи хлопця в пiснi можна змiнювати. Обливаний понедiлок Другого дня Великодня, пiсля порання в господi i снiданку, молодшi господарi несуть матерi i батьку чи дiду i бабi бабку i продовжують гуляти. Прийшовши до хати i ставши перед порогом, читають: Чи дома, дома пан господар, По чому знайти його двора? Що в домi шули мурованi, в тину вориння та точене, його ворота золоченi, а пiдворiтня як риб'яча кiсть, а клямочки -- та золоченi, а замочечки -- серебрянi. Ой уставай же, господарю, умийся чисто, утрися сухо, чисто вдягнися, пiдпережися, одчини вiкно, у поле виглянь, виглянь на тiк та на вгород, Великдень прийшов, весну принiс. Господар чи господиня, почувши величання, вiдкрива? дверi i хлюпа? на гостей чистою водою з кухля. Гостi хлюпають на господиню принесеною в пляшцi водою. Тодi заходять в хату. Тi хлопцi, котрi мають подарованi дiвчатами писанки, ще в сутiнках зранку пiдкрадаються до дому дiвчини з водою в карафцi, щоб, як тiльки дiвчина вийде з дому, облити ?? водою. Зацiкавленi дiвчата теж зранку кудись збираються, до подружки, чи що, а фактично до криницi, щоб бажанi хлопцi могли облити ?х водою. Коли хлопець обiлл? дiвчину водою, вiн показу? ?й ?? писанку, i вона запрошу? його до хати, де пригоща?, i тодi вони вдвох iдуть на вигiн чи на майдан, де знову гра? музика i охочi водять ягiлки. В цей день можна нести гостинця добрим знайомим, вчителю, крижмовим батькам. Радний вiвторок На третiй день Великодня у вiвторок одруженi пари iдуть, в поле, беруть з собою обiд. Обдивляються поле, згрiбають бур'ян i запалюють. Радяться, що будуть тут сiяти чи садити, оцiнюють, яка озимина. Потiм в полi обiдають. Дiвчата i хлопцi збираються громадами окремо. Хлопцiв, якi досягли вiку 18-ти рокiв, приймають у парубки, а дiвчат, якi досягли 16-ти рокiв, приймають у дiвки. Той, хто вступа? у парубочу громаду, повинен зробити такi вправи. 1. Розставивши ноги на ширину ступнi, не згинаючи ноги в колiнах, нагнутись i торкнутись долонями землi. 2. Протанцювати гопак три хвилини так, щоб пiд час танцю виконати три рiзновиди присядки. 3. Вiджатись вiд землi на руках сiм разiв. 4. Пiдтягнутись на руках сiм разiв так, щоб пiдборiддя було на рiвнi поперечки. 5. Пiдняти над головою, випрямивши руку, гирю вагою 16 кiлограмiв сiм разiв правою i лiвою рукою. 6. Повиснувши на руках, вилiзти на поперечку зверху. 7. Розказати напам'ять речення No23. Пiд час iспиту забороняються будь-якi жарти. Пiсля здачi iспиту бережа голить новобранцевi лице, i вже вiн може заводити вуса. Тодi парубок умива?ться, витира?ться рушником i говорить: -- Урочисто обiцяю дотримуватись звича?в парубочо? громади. Бережа пода? парубковi нову сорочку, яку хлопець купив собi до цi?? подi?. Якщо ? така можливiсть, йому пiдводять коня пiд сiдлом, вiн об'?здить на ньому коло за ходом сонця. З цього часу вiн ? членом громади парубкiв, може вiдкрито гуляти з дiвчиною i женитися. Пiсля того як молодих хлопцiв приймуть у парубки, проводяться вибори бережi. Усiм членам парубочо? громади роздаються записки, у якi записано iм'я колишнього бережi i ще дво? нових iмен, найдужчих, найкмiтливiших i найсправедливiших парубкiв. Тодi всi розходяться, сходяться через десять хвилин i вкидають записки в горщик, попередньо викресливши два прiзвища. Пiсля цього записки витрушуються. Кого найменше викреслено, той ста? бережею на весь рiк. Вiн органiзову? парубкiв на проведення радуниць, водить колядникiв, розсуджу? суперечки помiж парубками, зна? обряди i звича?. Новий бережа назива? сво?х першого i другого помiчникiв. Пiсля виборiв бережа разом з новоприйнятими парубками ставить громадi могорич iз закускою. Дiвоча громада теж прийма? iспит у пiддiвок. 1. Дiвчина показу? сорочку, яку вона вишила сво?му нареченому. 2. Вiнок, який ?й сьогоднi одягне бережа. 3. Варить борщ, вареники i узвар. 4. Танцю? гопачок три хвилини. 5. Спiва? або розказу? напам'ять одну весiльну пiсню, одну веснянку, одну купальську. 6. Прасу? плаття. 7. Розказу? речення No5. Тодi говорить: -- Урочисто обiцяю дотримуватись звича?в дiвочо? громади. Пiсля цього бережа одяга? дiвчинi на голову вiнок. Тодi дiвоча громада, таким чином як i парубоча, провадить вибори бережi, i нова бережа та новi дiвки влаштовують для громади бенкет. Увечерi парубоча i дiвоча громади зустрiчаються на майданi i новi парубки цiлуються при громадi iз тими дiвчатами, з якими вони гуляють.

  5. ПОМИНАННЯ

Пiсля третього дня Великодня люди, коли кому зручно, ходять на кладовище i прибирають могилки. Прополюють сухий бур'ян, садять квiти, посипають бiлим i червоним пiском, вiшають новi вiнки, фарбують загорожi. Наступна пiсля великодньо? недiля назива?ться Радуниця. Печуть бабку, готують вареники, рибу, голубцi, тушать м'ясо а чи запiкають курку чи гуску, красять яйця. Готують страви для тризни на могилках i складають у кошик, беруть також горiлку, солодку воду, цукерки, щоб обдаровувати дiтей i старцiв. Накривають кошик рушником. Вбираються у святкову одежу i в недiлю в обiд приходять на кладовище. Тут хор пiвчих на чолi з волхвом з хоругвами обходить кладовище, спiваючи величальних пiсень Боговi. Коли урочисте шестя закiнчу?ться, люди родинами розсiдаються помiж могилками, а чи на зроблених для цього лавах i починають тризну. Спершу виливають по чарцi на могили, також кладуть на кожну могилу по крашанцi i декiлька цукерок, якi збирають малi дiти до семирiчного вiку. Дарують старцям крашанки i бабку. Перед першою чаркою приговорюють: -- Царство Небесне. Хай з нами пригостяться всi нашi родичi. Поволi обiдають, згадують померлих, не вживаючи слова "покiйний", а так нiби про живого. По закiнченню тризни хтось з старших говорить: -- Спасибi, чим хата багата, тим i радi, спочивайте та й нас дожидайте. Пiсля цього розходяться по домiвках, а якщо пiшов дощ, то тризну влаштовують у найближчiй хатi когось iз родичiв.

  6. АРЕЙ

Арей справля?ться 25 квiтня. Це свято вiйськовозобов'язаних чоловiкiв i тих, хто вже служив у армi?, i тих, хто ще буде служити. Люди збираються в центрi села. Вiйськовозобов'язанi чоловiки шикуються у колону по чотири, яка проходить понад лобним мiсцем. В кiнцi колони у вiйськовiй формi iдуть хлопцi, якi прийшли з армi? минулого року, i хлопцi, якi мають iти в армiю цього року. Колона зупиня?ться i поверта?ться фронтом до трибуни. Сто?ть лицем чотирма шеренгами до трибуни. На трибунi голова, отаман i волхв. Отаман оголошу? iмена юнакiв, якi мають iти в армiю. Голова дару? iменнi подарунки вiд громади i напучу?, щоб старанно служили, захищаючи Араяну. Потiм волхв чита? "Проповiдь сили" i речення No27, No33, No40. За командою отамана колона чоловiкiв обходить майдан чи ближнi вулицi навколо центру села з маршовими вiйськовими пiснями. Повернувшись на головний майдан, влаштовуються силовi iгри на визначення, хто найдалi кине списа, гранату, хто бiльше разiв пiднiме двопудову гирю. Бiгають навипередки, борються руками, корпусами, перетягують канат. Якщо ? боксерський реманент, влаштовують вiдкритi для всiх бажаючих кулачнi бо?. Надвечiр влаштову?ться урочистий обiд.

  7. РАХМАНСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ

У четверту недiлю пiсля великодньо? недiлi благочестивi люди вiдзначають Рахманський Великдень. Рахмани -- це люди, якi жили праведно i сво?м праведним життям та благополучною смертю були угоднi Боговi i вiдомi серед людей. Вони прожили сво? життя чесно, згiдно приписiв книги "Бережа", вiрували в ?диного Бога Ягну i ?? перевтiлення, i ?хнi душi потрапили в Рай. В цей день люди нiчого не роблять, окрiм необхiдних у господарствi справ, згадують праведникiв, запалюють у ?хню честь свiчки на покутi.

  8. ЗЕЛЕНI СВЯТА

Зеленi радуницi починаються з суботи перед 23 червня. З 23 на 24 червня найсильнiше ярi? Дарбог, тому навколо цього числа укра?нцi святкують цiлий тиждень. Головним святом тижня ? вечiр 23 червня. Якщо на 23 червня потрапля? субота, то Зеленi радуницi починаються з суботи за тиждень до 23 червня. Саме на Зеленi свята, коли Дарбог ярi? якнайсильнiше, людська кров найсильнiше нурту?, запалена любовною жагою. Саме в цей день Ладо у лiсi наздогнав Ладу, стрибаючи за нею через струмок, i вони попадали у воду. Тому хлопцi i дiвчата, якi обливалися водою на Великдень, обмiнюючись крашанками, на Купала випробовують сво? кохання любов'ю. Дiти, якi можуть народитися вiд гульнi мiж неодруженою молоддю на Зеленi свята, вважаються посланнями Бога Лада, шануються i вирощуються в сiм'? молодо? матерi, навiть якщо iз якихось причин восени шлюб не вiдбувся. Цi дiти, як правило, здоровi i здiбнi. Материнство шлюбне чи позашлюбне шану?ться в родах арiйцiв якнайвище. Проте купальське радiння здебiльшого закiнчу?ться щасливим шлюбом восени, в такiй сiм'? росте багато здорових дiтей. Розпорядником на радiннях ? Головний волхв села, а також бережа у парубочiй i дiвочiй громадах. Купала Пiсляобiд 23 червня хлопцi i дiвчата збираються на лузi пiд лiсом бiля води окремими громадами. Дiвчата приносять з собою стрiчки, городнi квiти: любисток, рожi, м'яту, барвiнок, братки, чорнобривцi, а також цукерки, печенi з тiста голуби, бублички, варенi фарбованi яйця, ковбасу, сало. Хлопцi приносять вино. Зносять також з села непотрiбне сухе дерево, а також збирають у лiсi сухi гiлки. Коли дрова зiбранi, ватага хлопцiв iде по деревце. Це може бути вершок берези, верби, тополi, клена, вишнi. Зрубане деревце вкопу?ться на рiвному просторому мiсцi i дiвчата починають його вбирати стрiчками, кольоровим папером, голубами, цукерками та живими квiтами. На гуляння Купала можна приходити i одруженим парам, дивитися не заважаючи i закушувати на свiжому повiтрi. Пiд час уборiв деревця дiвчата спiвають: Як пiшла Лада в Дунай по воду, та ступила Лада на хитку кладку, Лада моя панна, ягода червона. Кладка хитнулась, Лада упала, як потопала, тричi кричала, Лада моя панна, ягода червона. ?? крик почув Ладо молодий, за нею стрибнув, у воду пiрнув, Лада моя панна, ягода червона. Вiн Ладу впiймав, дiвоцтво забрав, кладка хиткая, Лада молода, Лада моя панна, ягода червона. Не берiть, люди, в Дуна? води, в Дуна? вода -- Ладина сльоза, Лада моя панна, ягода червона. Не ломiть, люди, в луках калини, в луках калини -- Ладина краса, Лада моя панна, ягода червона. Не косiть, люди, по луках трави, по луках трава -- Ладина коса, Лада моя панна, ягода червона. Оздобивши деревце, яке може бути також тичкою з прив'язаними до не? гiлками рiзних дерев, дiвчата сiдають навколо нього малим колом -- сiм наймолодших найкращих дiвчат. Тодi навколо малого кола сiда? бiльше коло -- 21 дiвчина, участь у якому розiгру?ться: в шапку кида?ться стiльки личок, скiльки ? дiвчат, проте бiлих серед них лише 21. Дiвчата тягнуть лички, кому потрапля? бiла, той сiда? в друге коло, кому червона, той сiда? в трет?. Дiвчата починають плести вiнки кожна для себе, а хлопцi в цей час запалюють вогонь, але не всi дрова, а так, щоб пiдтримувати вогонь протягом всi?? гульнi. Коли вогонь розгора?ться, дiвчата встають i починають вести коловод. Якщо кола два, то менше коло крутиться так, як оберта?ться Сонце, тобто проти годинниково? стрiлки, а бiльше коло -- за годинниковою стрiлкою. Дiвчата спiвають: Перше коло: Ой, вербице, вербице, час тобi, вербице, розвиватися. Друге коло: Ой, ще не час, не пора! Перше коло: Час тобi, Iван-Ладо, женитися. ВСI РАЗОМ: Ой ще не час, не пора, ой ще ж моя дiвчини молода. Та нехай до лiта, до Купала, щоб моя дiвчина погуляла. Та нехай до лiта, до лiта, щоб моя дiвчина пiдросла. Тут хлопцi набiгають па дiвочий коловод, намагаються прорватись до деревця. Дiвчата не пускають. Хлопцi борються з дiвчатами, але так, щоб не зробити боляче. Врештi хлопцi прориваються, хапають деревне, розривають його, тодi збирають шматки i кидають у сво? вогнище. Дiвчата розбiгаються в рiзнi боки. Хлопцi ловлять дiвчат i несуть до вогню. Коли хлопець ставить дiвчину бiля вогню, вона вже нiкуди не бiжить, а чека?, доки переловлять усiх. Хлопцi нiкого не полишають iз дiвчат, якi вже належать до дiвочо? громади, переловлюють усiх, тодi всi вперемiшку -- один хлопець, одна дiвчина -- беруться за руки i ведуть коло за ходом сонця. Всi разом спiвають: Три мiсяцi ясних -- три молодцi красних. Купало! Грало сонечко на Iвана. Перший мiсяць -- молодий Ладо, Купало! Грало сонечко на Iвана. Другий мiсяць -- молодий Янко. Купало! Грало сонечко на Iвана. Третiй мiсяць -- молодий Славко. Купало! Грало сонечко на Iвана. Три зiроньки ясних -- три дiвоньки красних. Купало! Грало сонечко на Iвана. Перша зiронька -- молода Лада. Купало! Грало сонечко на Iвана. Друга зiрочка -- то Мар'яна. Купало! Грало сонечко на Iвана. Третя зiронька -- то Милана. Купало! Грало сонечко на Iвана. Ладо наш каже -- я Ладу люблю. Купала! Грало сонечко на Iвана. Янко наш каже -- я Мар'яну люблю. Купала! Грало сонечко на Iвана. Славко наш каже -- я Милану люблю. Купала! Грало сонечко на Iвана. Спiвати можуть i бiльше пiсень, як скоманду? бережа. Тодi за командою бережi дiвчата знову розбiгаються. Тепер кожен хлопець ловить свою дiвчину, беруться за руки i стрибають через вогонь. Потiм пускають на воду вiнки, якщо ? текуща вода, i починають купатися. По тому одягаються, i кожна пара iде куди схоче: хто в лiс по зiлля, хто в луг по трави. Хто не ма? пари, водять коло, спiвають, гойдаються на орелях. Колись був звичай, що одруженi чоловiки i жiнки в нiч на Купала iшли в сад-город i голi качались по росi. На другий день 24 червня дiвчата, котрi на виданнi, ще до сходу сонця iдуть до криницi. Витягнувши води, дiвчина робить ковток з вiдра, тодi набира? воду в пригорщi i вмива?ться. В сiнях дочку з водою зустрiча? мати. Дочка iде в горiдчик, рве любисток, м'яту, чорнобривцi. Мати грi? воду, кида? цi квiти у воду i ми? дочцi голову. В нiч на Купала, пiсля 12 години ночi, знахарi збирають помiчне зiлля, яке на цей час визрiло. Зiлля можна збирати до 10-? години 24 числа. Великi оргi? Кожен вiруючий у Ягну повинен хоч раз в життi, а то i щороку, побувати на Великих Оргiях, якi вiдбуваються кожного року в мiстi Корсунi, де ? мiсце Храму, присвяченого Богу Ар. Оргi? починаються в нiч з 23 на 24 червня i тягнуться три днi. Вирушаючи на Великi Оргi?, подорожнiй повинен взяти з собою плащ i таку одежу, щоб можна було переночувати надворi одну чи дво? ночей. Мати на головi вiнок iз дубових галузок з листям, а чи дубову гiлку, пришпилену до грудей, один кiлограм землi з мiсця проживання для насипання Пагорба Оргiй, палку-патерицю довжиною два метри, яка пiде на велике вогнище перед сходом сонця 24 червня, ?жу, зручну для зберiгання, i хмiльний напiй, певно, безпечний для здоров'я. Головними дiйствами Великих Оргiй ? насипання Гори формою кола, посеред яко?, як жовток у яйцi, округла заглибина в перетинi 63 метри, запалювання Сварги в цiй заглибинi та зустрiч сходження Дарбога. По тому учта. На Великi Оргi? можна ?хати, а можна йти пiшки з усiх куточкiв землi, де живуть тар'ягни. Зелена субота Зелена субота святку?ться в останню суботу перед днем 23-го червня. В хатi i в дворi старанно прибирають. Господиня готу? сiм страв, щоб туди входила м'ясна, з риби, крашанки, молочна страва i круп'яна, а також мед. Наприклад. 1. Капуста тушена або капусняк. 2. Печеня (тушене м'ясо з овочами i пiдсмаженою мукою). 3.Холодець. 4. Риба смажена, тушена чи заливна. 5. Бабка з локшини з яйцями. 6. Варенi пофарбованi яйця. 7. Колово (вiд слова "коло" -- тобто сонце) -- густо зварена пшенична, ячмiнна, пшоняна чи рисова каша з сушеними фруктами та медом. Дiвчата прибирають i полють квiтничок-горiдчик i нарiзують зiлля для вбирання хати. Хлопцi йдуть у луг та лiс по татарщину чи лепеху, листя папоротi, гiлки липи, клена, берези, верби, дуба. З ближчого поля дiвчата приносять чебрецю та материнки. Трусять долiвку чебрецем, м'ятою, любистком, материнкою, лепехою. За образи, над вiкнами, в кутках, над дверима розвiшують гiллячки липи, верби, дуба, клена, явора, ясеня, папоротi. В дворi гiлочки цих дерев чiпляють на воротях, дверях клунi, хлiва, обори, на пасiцi. Перед вечором господиня набира? в коновку кринично? води, запалю? на сковородi чи на каменi дванадцять вербових галузок i чита? речення No57. Кида? три гарячi вуглини у воду i кропилом з трьох колоскiв чи пiр'?н кропить хату, родину, двiр. Тодi сiм'я сiда? за стiл. Господар чита? речення No56. Тодi каже: "Милосердний Боже, Дарбоже, Зоря ясна, Мiсяцю красний, Вiтре буйний. Дощику рясний, Дiди-прадiди нашi -- гостимо вас, з Ягном-Купалом вiта?мо". Спочатку ?дять колово, згадують предкiв. За другою стравою господиня каже: "Русалоньки-мавоньки нашi, русу косу чешiть, росу пийте, в рясцi купайтесь, квiтками величайтесь, на вiтах гойдайтесь, на межах грайтесь, наших хлопцiв та дiвчат не чiпайте, жита не ламайте -- будьте собi. При мiсяцi грайтесь, злиднiв не ведiть, лиха не чинiть -- будьте собi На щастя, на здоров'я, на врожай -- будьте собi". По вечерi нiхто нiкуди не ходить. Зелена недiля В Зелену недiлю пiд обiд всi одруженi iдуть до Храму. В Храмi волхв чита? проповiдь "Про любов" та речення No11, No24, No29. Дiвчата i хлопцi вiком шiстнадцяти рокiв i бiльше iдуть на вигiн до води, беруть з собою крашанки, пироги, сир, вино. Хлопцi роблять урочистий стiл з дерну, а дiвчата збирають квiти для вiнкiв. Вибирають пару -- дiвчину i хлопця, якi мають восени одружитись. Вбирають ?х у вiнки, а також чiпляють зеленi гiлки до одежi. Тодi дiвчину, яку називають "Ляля", садовлять на стiл i складають коло не? кожна свiй вiнок. Тодi дiвчата i хлопцi беруться за руки i водять коло, спiваючи: По саду ходжу, виноград саджу, посадивши, та й поливаю, ой, поливши, та й нащипаю, нащипавши, вiночка зав'ю, вiночка завивши, на воду пущу, хто вiночка вiзьме, той мене вiзьме. Бережа, яка веде коло, розрива? його i пiдходить до Лялi, яка надяга? ?й на голову вiнок, так, по черзi, пiдходять всi дiвчата i Ляля кладе ?м на голови вiнки. Тодi за руки беруться самi дiвчата i творять коло, а хлопцi теж беруться за руки i творять зовнiшн? коло. Дiвоче коло iде проти годинниково? стрiлки, а парубоче за годинниковою стрiлкою. Дiвчата i хлопцi спiвають: Ой зав'ю вiнки та на всi святки, ой на всi святки, на всi празники, на всi святочки та годовi?, на всi радiння та роковi?. Ой, мiй батеньку, мiй голубчику, чи ти вiда?ш, чи ти слуха?ш, дунай-море навкiл розлива?ться, князi краснi? iз'?зжаются. Тут Ляля команду?: -- Врозтiч. Всi пускають руки i розбiгаються на всi боки. Ляля знову гука?: -- В коло. Дiвчата i хлопцi чимдуж бiжать до Лялi, беруться за руки, утворюють ?дине коло -- хлопець, дiвчина. Ведуть коло за ходом сонця, спiваючи: Проти Iвана сонце iграло, ой рано, рано, на Купала. А де ж, Дарбоже, ночувало, ой рано, рано, на Купала. А ночувало у Сварга, ой рано, рано на Купала. А що ж Ярило вечеряло, ой рано, рано на Купала. Вечеряло ж варенички, ой рано, рано на Купала. Iз маком, iз сметаною, ой рано, рано на Купала. Пiсля цi?? пiснi коло розпада?ться, усi пiдходять до Лялi, навколо яко? на дерновому столi, застеленому рушниками, лежать на?дки i вино. Пригостившись, молодь лашту?ться в урочистий похiд. Попереду дво? парубкiв ведуть вбрану у весiльний вiнок Лялю, за ними дво? дiвок ведуть вбраного у весiльний вiнок Леля. За ними дiвчата з хлопцями пiд руку. Процесiя вируша?, спiваючи: Посiю я рожу, поставлю сторожу. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Непевна сторожа, виламана рожа. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. ?хало на конях та три сонця красних. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Та три сонця красних, три козаки ясних. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Що перший князенко молоденький Лельо. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Що другий князенко молоденький Яньо. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Що третiй князенко молоденький Славко. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Вийшло ?м назустрiч та три зiрки ясних. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Три зiрочки ясних, три дiвочки красних. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Першая дiвочка молоденька Ляля. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Другая дiвочка молода Мар'яна. Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Третяя дiвочка молода Милана, Стороною дощик iде, стороною, над мо?ю рожею червоною. Спiвають разом з купальськими i весiльнi пiснi. Лялю i Леля приводять до дому дiвчини, яка вбрана в Лялю. Батьки ?х урочисто зустрiчають. Пiсля чого розходяться. Зелений понедiлок У понедiлок бува? освячення рiки чи ставу, на березi яко? лежить село. Люди збираються бiля Храму рано-рано. Попереду Головний волхв, а за ним ще одинадцять людей, вбраних у волхвiв, несуть хоругви, бунчуки i криж. Iдучи спiвають. Над морем глибоким сто?ть явiр високий. Грай, море, грай, море, радуйся, земле, вiк до вiку. На тiм яворi сиз орел сидить. Грай, море, грай, море, радуйся, земле, вiк до вiку. Сиз орел сидить, у воду глядить. Грай, море, грай море, радуйся, земле, вiк до вiку. У воду глядить, рибi говорить. Грай море, грай море, радуйся, земле, вiк до вiку. Ти менi, рибо, пара, будем в одного пана. Грай море, грай море, радуйся, земле, вiк до вiку. Тобою гостей вiтати, пером листи писати. Грай море, грай море, радуйся, земле, вiк до вiку. Коли шестя пiдходить до води, назустрiч ?м вiд води iде почесний господар з цього ж села з господинею i пiдносять Головному волхвовi хлiб-сiль. Господар каже: -- Свята вода хай очиститься вiд усього лихого, а хто ?? питиме чи купатиметься в нiй, хай здоров буде. Хай буде вода чиста, а риба смачна. Господиня каже: -- А всi лихi сили хай iдуть на болота, на очерети, куди пiвнячий голос не доходить. Волхв бере хлiб-сiль i кладе на стiл, який сто?ть бiля води, застелений бiлою скатертиною. Бiля хлiба ставлять нове вiдро з тiльки що набраною водою. Перед столом запалю?ться вогнище, а волхв чита? речення No42, No36, No33. Пiсля читання волхв умоча? у вiдро криж i вкида? три гарячi вуглини. Пiдручний бере вiдро, ще один пiдручний бере хлiб, Головний волхв бере кропило. Вони рушають понад водою. Волхв кропить воду, а пiдручний лама? хлiб i кида? у воду. З ними рушають всi iншi, спiваючи: Дiвчина край моря сидiла, сама до себе так говорила: -- Ой милий ти мiй, Боже, чи ? що ширше над море, чи ? що довше над поле, чи ? що швидше вiд коня, чи ? що над мед солодше, чи ? що над брата дорожче? А риба ?й говорила: Мало ти, дiвчино, зна?ш. Ширше? небо над море, довше? море над поле, швидшi вiд коня ? очi, вiд меду солодше кохання, над брата милий дорожчий. Коли шестя пiдходить до очеретiв, з очеретiв виходить Водяник i Русалки (перевдягненi дiвчата i хлопцi). Вони спiвають: На зелен-недiлi русалки сидiли, русалки сидiли, сорочки просили, молодi дiвочки, дайте нам сорочки, жiночки-сестрички, дайте нам спiднички. Краснi молодички, дайте нам намiтки, хоч не тоненько?, аби бiленько?. А бiлий дiдуньо по городi ходить, вiн оре, скородить, конопельки сi?, менi ?х не брати, бiлих рук не драти, в русалки одежа -- бiлая береза. При наближеннi шестя, Водяник i Русалки ховаються в очеретi. Пiсля цього на березi рiчки вiдбува?ться спiльний бенкет в складчину. Зелений вiвторок У Зелений вiвторок люди по кутках чистять криницi. Зранку бiля криницi збираються чоловiки i починають виливати воду, лагодити дашок, коловорот i цямрини, пiд обiд приходять ?хнi жiнки. Ставлять стола. Плетуть вiнки i обкладають ними криницю. Кидають у воду кiлька стебел татарщини i любистку. Жiнки i дiти приносять з собою калатала, наймають також тро?сту музику чи гармошку. Гра? гармошка, б'ють у сковороди, ложки i дека. Запалюють вогонь, на який ставлять казан, у якому вариться спiльна страва: картопля з м'ясом. Тодi бережа кида? у криницю три жарини, набира? з криницi свiжо? води i кропить криницю i людей. Чита? речення No34. Тодi почина?ться спiльна страва, пiснi i танцi. Зелена середа В Зелену середу до обiду всi жителi села прибирають у себе в дворi i на тiй частинi вулицi, яка приляга? до ?хнiх дворiв. На всьому теренi села наводиться порядок, лагодяться i фарбуються загорожi. По обiдi всi жителi збираються на майданi, стають у колону i йдуть оглядати прибране село. Попереду Голова села, Головний волхв i отаман, за ними хор дiвчат i всi жителi. Iдуть, спiваючи рiзних веселих пiсень, зокрема про провадження русалок. Проводили русалочок, проводили, щоб вони до нас не ходили, та нашого житечка не ломили, та наших дiвочок не ловили. Шестя доходить до кiнця села, тодi поверта?ться назад, якщо можна, iншою дорогою. Коли прийдуть знову на майдан, розпалюють вогнище посеред майдану, i кожен кида? в вогонь трiску, галузку чи полiно. Тодi розходяться по домiвках. Зелений четвер У Зелений четвер замiжнi жiнки проводять радiння, яке назива?ться "Гонiння шуляка". Попоравши вранцi господарство, господарка склика?, курей до сараю, году? добiрним зерном. Бiля порога кладе сокиру i вербовою гiлкою вигонить курей iз сараю. Тодi да? сiм'? раннiй обiд i склада? собi у вузлик ?жу i вино. Виходить на горбочок до криницi, де збираються жiнки з кутка. Коли жiнки зберуться, то йдуть за село на вигiн, куди приходять жiнки з iнших куткiв. Одягаються жiнки в цей день у святкову барвисту одежу. Коли зберуться, починають спiвати: Ой Шуляко, чорна птахо, в село не лiтай, ой Шуляку-шулячисько, людей не лякай, ой Шуляку, чорна птахо, курей не хапай. Спiвають, пританцьовують i махають хустками. Потiм сiдають колом, розстелюють сво? хустки зi стравами, п'ють по чарцi, примовляючи: -- Дай, Боже, здоров'я, щоб нас чорнi птахи не знали, щоб нам кури-гуси водились, а курчата лупились. Через деякий час група чоловiкiв-мисливцiв приносять сюди вбитих i прив'язаних на тичках шулякiв чи ворон. Можна вирiзаних з чорно? матерi? "птахiв", щоб там було означено голову, крила i хвiст. Жiнки згортають у хустки ще не торкану страву, пiднiмають тички з шуляками i галасливо, з пiснями iдуть до гаю. Ой, Шуляку-розбишако, крильми не махай! Ой, гай, гай! Людей не займай! Ой, Шуляку-злодiяко, курей не хапай! Ой, гай, гай! Курей не хапай! А ми тебе заб'?мо! Ой, гай, гай! Тобi курей не дамо! Тво? крила всiчемо! Ой, гай, гай! Всiчемо! Старшi жiнки залишаються на вигонi, спiвають: Смерте наша коханая, нам вiд Бога посланая! Зажди, Смерте, час-годину, покiль зберу всю родину. Жiнки у цей час входять у гай i спiвають. Ой, гай, гай! Ти, Яструбе, утiкай, до нас в село не лiтай. Зайшовши на галявину, всi розбiгаються, ламають гiлки i вбирають ними себе, затикаючи за крайку, квiтчають голови i беруть гiлки в руки. Ой, лiсочку-гайочку, не плоди яструбочка, його занехай. гнiзда поскидай, ой, гай, гай! Птице чорна, смерте наша, ти нас не займай, май, май, май. Чорний ворон, чорний Шуляк, ти нас обминай. Плещуть у долонi, вигукують "у-гу-гу", "а-га-га", лякаючи птиць. Махають хустками. Тодi збiгаються до середини галявини, встромлюють у землю тички з шуляками i стають у коло. Ведуть коло спершу проти годинниково? стрiлки, а тодi за годинниковою стрiлкою, спiваючи: Ой яструбе, яструбоньку, в село не лiтай, не лiтай. Наших людей не займай, не займай. Наших курей не хапай, не хапай. А ми тебе злапа?м, злапа?м, гу-ку-гу! Гу-ку-гу! Почепимо на гаку, на гаку, ку-ку-ку, птице, чорна смерть, геть, геть, геть! Тодi обтикають тички з шуляками колом iз зелених гiлок, а бiля кола розкладають ?жу i вино i починають вгощатися. Пiсля учти, встають у коло i спiвають пiснi про гай i про Зеленого Шума. А нумо, нумо, гуляти в Шума, в Шума гуляти, Шума заплiтати. А в нашого Шума зеленая шуба, звила йому мати з пахучо? м'яти. Тодi розкладають вогонь, двi жiнки беруть одного птаха, вiдрубують йому крила, а iншi спiвають: Ой, Шуляку-розбишако, крилом не махай! (Всi завмирають) Ой, Шуляку, чорна птахо, людей не чiпай, курей наших не хапай, бо ми курей не дамо, (Махають руками вiд себе) тво? крила всiчемо, тво? кiгтi зiтнемо, голову вiдiрвемо. Тодi копають яму i кидають туди всiх шулякiв. Згортають туди головешки вiд вогню, ллють воду i закидають землею. Iншi спiвають: Чорний ворон у землi, у землi, а ми з вами при життi, при життi. Умер Шуляк, умер чорний, його закопали, його поховали. Тiштесь люди, пiйте пiвнi, птахи веселiться. Загортають яму, затоптують, танцюють i скачуть. Це радiння цiлком жiноче, чоловiки обходять його десятою дорогою. Веселою юрбою жiнки повертаються в село. Ой, Дiд-Ладо, ой, Дiд-Ладо, ворона гони -- гай! Ой, Дiд-Ладо, ой, Дiд-Ладо, Шум оборони, Луг оборони. Зелена п'ятниця В Зелену п'ятницю громада всiм селом iде на поля. В шестi беруть участь всi -- вiд старого до малого. Усi святково вдягнутi, беруть з собою ?жу та вино i збираються на майданi до того, як зiйде сонце. Рушають з хоругвами так, щоб зустрiти Сонце в полi. Хлопчики i дiвчатка до семи рокiв у вiнках з польових квiтiв, дорослi незамiжнi дiвчата теж у вiнках з польових квiтiв, а хлопцi у гiрляндах з житнього колосу через плече. Одруженi жiнки та чоловiки молодшого вiку одягнутi рiзно, на лицях личини рiзних свiйських тварин i звiрiв, йдуть також сiльськi музики з трубами, бубнами, сопiлками. Хлопчики i дiвчатка безперервно б'ють у калатала. Попереду Головний волхв веде козу, прибрану у квiти. Як тiльки блиснуть першi променi Дарбога, всi стають на колiна i з простягнутими до Сонця руками спiвають: Вийди, виглянь, Сонечко, усмiхнись, вище зело-житечко, колосись. Виглянь, виглянь, Сонечко, усмiхнись, наливайся, житечко, колосись. Головний волхв чита? речення No28. Тодi шестя знову руша? в обхiд полiв. Музика гра?, ряженi стрибають, волхв кропить жита свяченою водою. За шестям ?де вiз iз ?жею i напоями, обiйшовши поля, шестя зупиня?ться на лужку, на галявинi, бiля польово? криницi. Бережа розпалю? вогнище, господарi розiгрiвають зварену вдома ?жу. Люди розташовуються сiм'ями, кутками, споживають страву i п'ють вино та солодку воду. Пiсля того гуртом рушають до села, пританцьовуючи i спiваючи: Роси, роси, дощику, ярину, рости, рости, житечко, на лану. Спiвають рiзних пiсень про поле i врожай.

  9. СВЯТО РОДИ I РОДА

Радiння Родi i Роду проводяться в останню недiлю перед 23 вересня. Люди домовляються, в кого на кутку будуть святкувати свято врожаю i зносять туди все, що потрiбно для спорудження багатого столу з усього того, що вродило в полi i виросло на лузi. Голова села розпоряджа?ться, щоб у недiлю на головний майдан привезено не молочених снопiв жита, пшеницi, вiвса, ячменю i iншого збiжжя. Старшi жiнки роблять iз соломи двi великi фiгури жiнки i чоловiка з явно вираженими статевими ознаками. Молодшi жiнки плетуть квiтку з колоскiв. Це дванадцять маленьких високих снопикiв, перевитих стрiчками i прикрашених квiтами, зв'язаних в одну квiтку. Дiвчата готують вiнок для найкращо? дiвчини з колоскiв i квiтiв. Гра? громадська музика. Сiльський хор спiва?: Зашумiла дiброва, залящала дорога. По дорозi женцi йдуть, золотий вiнок несуть. Мiсяце-мiсяченьку, свiти нам дорiженьку. Щоб ми не заблудили, вiнок не загубили. Бо наш вiночок красний, як мiсяченько ясний. Iще вищий вiд плота, ще дорожчий вiд злота. Iще вищий вiд гори, ще яснiший вiд зорi. Коли фiгури Роди i Рода готовi. Головний волхв лашту? людей у колону. Попереду ставлять хлопчика 12-рокiв i дають йому у руки снiп, перевитий червоною стрiчкою. За ним iде найкраща сiльська дiвчина у вiнку з колоскiв, яку ведуть пiд руки дво? статечних господарiв. За ними семеро парубкiв везуть воза, на якому посадженi фiгури Роди i Рода, за возом iде хор, музики i всi iншi. Всi спiвають: Ой весело, господарю, весело, що ми вiночок несемо. А ще буде веселiй, як покладемо на столi. Маяло житечко, маяло, поки в полi стояло, та не будеш вже маяти, як будеш в стодолi лежати. Так iз обжинковими пiснями шестя обходить коло, за сонцем, чи то по сiльському майдану, чи навколо центру села по вулицях. Потiм посеред майдану Роду i Рода знiмають з воза. Роду кладуть навзнак на землю, на не? Рода, а на них зверху квiтку i вiнок. Головний волхв чита? речення No19 i пiдпалю? солому. День вже хилиться до вечора. Хор спiва?: Закотилось сонечко за зелений бiр, ми пiдем вечеряти у багатий двiр. А в багатому дворi хлiба-солi на столi, i хлiба, i солi, i всього доволi: вареники в масельцi, горiлочка в куманцi. Коли солома згорить, ?? заливають водою. Таким чином докону?ться акт одруження вогню i води. Пiсля цього люди розходяться в тi хати, де вони склались на учту. Снiп, котрий нiс хлопчик перед шестям, заноситься в примiщення Ради села, i його використовують пiд час запису шлюбу i новонароджених.

  XVII. ПОДI?

  1. ПОХОРОН

Якщо людина здорова i вела розумний спосiб життя, вона живе довго i смерть до не? приходить як сон. Серце повiльно замира? i душа лине до Ягни. Таких людей мало. Бiльшiсть зловжива? земними благами або зловживали чи грiшили ?хнi батьки чи дiди, завiвши спадковi хвороби, тому кожному зокрема Бог посила? смерть вiдповiдно до заслуг. Полегшення перед лицем смертi да? людинi те, що пiсля не? залишились дiти, внуки i правнуки, i в земному життi вона правдиво ? безсмертною, отож постарiле тiло просить до себе земля, а душа лине в Рай. Найпочеснiша для арiйця ? смерть у бою за благо народу кра?ни Араяна. Коли арi?ць гине як герой, його душа сiм разiв переселя?ться в тiло внукiв i правнукiв. Коли помира? стара людина, то вона це вiдчува? i просить, щоб родичi i сусiди прийшли попрощатися. Особливо тих, з якими мала ворожнечу. Помираючий говорить: Даруйте, якщо кому свiдомо чи по необачностi заподiяв зло, i по перше, i по друге, i по трет?. Той, до кого звертаються, i вiн дiйсно гнiвався, говорить: -- Прощаю вам, хай вам Бог простить, i по перше, i по друге, i по трет?. В той час як людина вмира?, не можна плакати, щоб смерть була легшою. Умираючому дають у руки свiчку. На столi ставлять воду в мисцi, щоб душа скупалася, як вийде з тiла, i охолодилася. Як тiльки людина вмре, зразу дають знати у мiсцевий Храм, i дзвонар ударя? в дзвони. Дзвонять по мерлецевi три рази: вранцi, в полудень i увечерi. Коли покiйник розлучився з душею, йому закривають очi, а хто-небудь з бабiв цi?? родини iде кликати чужих баб, двi чи три, убирати покiйника. Зайшовши в хату до тi?? баби, яку закликають прибирати мерлеця, вiсниця каже: -- Добрий день. Почувши вiдповiдь на привiтання, говорить: -- Панi Марi?, прийдiть, будьте ласкавi, до нас допомогти убрати покiйного. (В народi заведено не вiдмовляти у допомозi сiм'?, у яко? покiйник). -- А кого у вас Бог прибрав? -- Та, такий-то Богу душу вiддав. -- Царство йому небесне, -- i покладе на груди криж. Родню померлого сповiщають як через сво?х, так i через чужих. Стороннiх людей навмисне не сповiщають. Сусiди i люди з кутка приходять прощатися по добрiй волi. Похорони, по можливостi, роблять на другий чи на третiй день пiсля настання смертi. Запрошенi баби знiмають померлого з постелi i кладуть на розiслану солому. Одежу роздирають, а тодi знiмають. Обмивають теплою водою з милом чужi баби, з близьких рiдних нiхто тiла померлого не торка?ться, якщо без цього можна обiйтися. Шматок мила повинен бути непочатий. Якщо померлий не хворiв заразною хворобою, одежу, постiль i мило вiддають бабам, якi мили тiло. Воду вiд миття разом з волоссям вiд пiдстригання, i обрiзаними нiгтями, а також гребiнець, яким розчiсували, виливають у яму у такому мiсцi, де не ходять люди i скотина та закидають землею. Стару непотрiбну одежу померлого складають посеред двору i спалюють, ту, що ще добра, перуть, чистять, i ?? можна носити. Близько покутi лаштують мiсце для тiла, яке буде там лежати для прощання. Тiло кладуть на лавi чи на зiставлених ослонах. Спершу лава, а чи покладенi на стiльцi дошки, застеля?ться сiном, яке потiм обгорта?ться бiлим простирадлом. Потiм на нього кладеться одягнутий мерлець головою до покутi, а ногами до дверей. В головах мерлеця ставиться карафка, повна зерна, у зерно вставля?ться свiчка. Свiчка запалю?ться i змiню?ться, коли догора?, гаситься, як тiльки труну з померлим винесуть з хати. Померлого чоловiка одягають у чисту бiлу сорочку i темнi штани, на ноги одягають шкарпетки, якщо ? така можливiсть, одягають пiджак i взувають у мешти. Померлу жiнку одягають у чисту одежу, як i при життi: сорочку, плаття, светр темного кольору. Коси не заплiтають, а вкладають пiд голову. Голову зав'язують темною хусткою попiд бороду, тодi через лоб i понад вухами червоною стрiчкою, а чи тонкою червоною шаллю. Померлого парубка, а чи малого хлопця вбирають у чисту бiлизну, бiлу сорочку, чистий костюм. За пояс затикають червону хустку як жениху. Померлу дiвчину чи дiвчинку вбирають як молоду. В бiле плаття, вiнок з барвiнку та яскравих квiтiв. На шию одягають намисто. Коси не заплiтають, а розчiсують i викладають на грудях з одного i з другого бокiв. В руки померлого, якi покладенi одна бiля одно? на грудях, дають восковий, дерев'яний, а чи солом'яний криж. Хвiртка двору i ворота вiдчиняються i ? вiдкритими, аж поки мерлеця не винесуть на цвинтар. Померлого вкривають по руки бiлим серпанком. Тi, хто приходить прощатися, кладуть на бiлий серпанок лiву руку i, схиливши трошки голову, шепочуть або кажуть подумки слова прощання. Нiхто, нi близькi рiднi, нi сусiди, пiсля того, як мерлець вбраний i його руки складенi, не торка?ться оголеного тiла мерлеця. Поправля?, якщо щось iзсунулось, баба-розпорядниця -- чужа. Так само прощаються рiднi з померлим перед закриттям труни вiком бiля могили: поклавши лiву руку на серпанок, не торкаючись правою рукою, якою сi?ться збiжжя, не обнiмаючи i не цiлуючи. Пiсля того як мерлець покладений на лаву, в хатi прибрано, солома спалена в грубi, ближчi сусiди похилого вiку збираються в хатi i стережуть тiло. Один з них, а чи з рiдних покiйного, чита? книгу "Бережа", починаючи з будь-якого мiсця i до кiнця, а потiм спочатку. Господарi час вiд часу наливають тим, хто сторожують хмiльне, дають закусити. Дiти i молодшi родичi перебувають у сусiднiй кiмнатi. Вони можуть провадити розважальнi iгри. Смiються, коли в процесi гри виника? така ситуацiя, i дорослi ?х не притлумлюють. Старшi люди, якi сидять у тiй кiмнатi, де лежить мерлець, можуть змiнюватись, говорити помiж себе про всякi житейськi справи. Труну замовляють сiльському майстровi iз його, а чи iз сво?х дощок. Робота майстра оплачу?ться. Труну також можна купувати в магазинi. Домовина робиться iз дубових, соснових, букових чи вербових дощок. Тонка стружка потiм кладеться в домовину вперемiшку з сiном, накрива?ться бiлим простирадлом i тодi кладеться мерлець. Якщо похорон влiтку, пiд голови кладуть вирiзану в лузi зелену дернину, яку покривають червоною хусткою, зимою кладуть подушку, напхану сiном. Труна може бути на колiр гембльованого дерева (тобто бiла, нефарбована), може бути обтягнута свiтлою а чи червоною матерi?ю, може бути пофарбована в червоний колiр. Яма копа?ться в той день, у який ма? вiдбутись похорон, на нiч не копа?ться. Для копання ями наймаються чоловiки, ?м дають iз собою закуску i хмiльне на роботу. Пiсля роботи, в кiнцi тризни, ?х ще також вгоща? господар, вони забирають собi також по однiй хустцi, якi прив'язуються до мар. Якщо, могила викопана, вона затворя?ться крижем: на вiнця могили кладеться двi дерев'янi галузки навхрест. Кладуть мерлеця в труну, виносять з хати, або тi люди, якi копали могилу, або родичi в других. Об кожен порiг чи одвiрок хати пiд час виносу стукають три рази труною. Поперед тими, хто виносить домовину з хати, iде хтось iз родичiв померлого iз хлiбиною, обсипаною сiллю. Потiм ця хлiбина залиша?ться пiд вiнками на могильному пагорбку, ?? можуть забирати старцi. Коли чоловiки винесуть труну з мерлецем у двiр, вони зупиняються, а господар чи господиня двору обходить ?х три рази по колу за ходом сонця, посипаючи зерном. Куховарки роздають дiтям пирiжки i цукерки. Виносити труну з хати треба пiсля того, як проб'? дванадцяту годину дня. Вагiтним жiнкам не можна проводити покiйника. Перед виносом з хати хор спiва? над мерлецем три Божистi пiснi. На похорон часто запрошу?ться духова музика, яка гра? жалiбний марш пiд час виносу з хати i на кожному роздорiжжi на шляху до могилок. Коли з двору виноситься труна, вiдчиняються стайнi i комори. Процесiя лашту?ться у такому порядку. Попереду несуть криж, потiм вiнки, потiм вiко, тодi Головний волхв з хором, тодi несуть труну, за якою iдуть найближчi родичi, а за ними всi, хто проводить. Якщо похорон влiтку, то на дорогу пiд час походу кидають рiзнi квiти. Коли несуть покiйника, то не годиться переходити йому дорогу. Як правило, труну з мерлецем перевозять до цвинтаря спецiальним повозом (авто чи кiньми), в спецiальних автомобiлях, труба, з яко? iде дим вiд двигуна, повинна бути виведена вгору, щоб не чадiли люди, якi iдуть за авто, яке повiльно ?де. Могилу копають iз сходу на захiд. Труна опуска?ться на вiрьовках чи на довгому полотнi головою на захiд так, щоб лице дивилося на схiд. Криж ставлять у ногах, щоб мерлець "дивився" на його перетинку. До могили можна кидати дрiбнi грошi. Коли процесiя приходить до могили, мари з труною ставляться вздовж ями головою на захiд. Родичi прощаються з померлим, так як сказано вище. Можна говорити урочисто-жалiбнi промови. Хор спiва? три Божистих пiснi. Оркестр гра? жалiбний марш. Тi чоловiки, якi копали яму, накривають вiко i забивають дерев'яними а чи залiзними цвяхами, опускають труну на дно. Пiсля цього ближчi родичi кидають у могилу по грудцi землi, копачi докiнчують роботу i здають похоронний реманент, а також хоругви до сiльського Храму. Коли копачi починають закидати яму лопатами, хтось iз ближчих старших родичiв говорить до присутнiх: -- Люди добрi, милостi просимо на тризну. Тризна, або поминальний обiд, робиться (якщо родичi заможнi) цього ж дня, на дев'ятий день, на сороковий i через рiк. Якщо сiм'я бiдна, то робиться лише поминальний обiд в складчину в день похорону. На дев'ятий день, сороковий i через рiк в Храмi ставиться свiчка i замовля?ться молитва "За упокiй душi". На тризнi голосiнь не бува?. Приплакують i голосять лише пiд час несення труни на могилки. Обов'язковою стравою на тризнi ? колово: булка чи бублики, покришенi i политi медовою водою. Пiсля похорону на покутi ставиться склянка з водою. Там вона сто?ть три днi. Три днi по похоронi не годиться шити. Три днi треба носити жалобу: перев'язаний чорною стрiчкою рукав. Три днi пiсля похоронiв у кiмнатi, де лежав покiйник, горить лампа. Родичi ходять вiдвiдувати могилу перших дев'ять днiв i потiм по душевнiй потребi. У роковi радiння в означенi днi згадуються всi померлi. Пiсля похоронiв i пiд час поминань звичай забороня? впадати в глибоку тугу i ридання, щоб не викликати таким чином душу з Того свiту i не тривожити ??. ГОЛОСIННЯ Пiдчас виносу тiла мерлеця з хати хтось iз близьких рiдних голосить, або, як ще кажуть, приплаку?. Пiд час походу процесi? на цвинтар вона зупиня?ться перший раз у дворi, вдруге на першому ж роздорiжжi i так на кожному роздорiжжi, яке трапля?ться на шляху. Як правило, голосить хтось один з близьких родичiв чи дво?-тро? поперемiнно: мати, дочка, тiтка. ГОЛОСIННЯ ГОСПОДИНI ЗА ГОСПОДАРЕМ Господарю мiй, порадонько ж ти моя, хто ж менi тепер порадить, хто ж мене пожалi?, хто ж мене приголубить, хто ж мене втiшить? Що ж менi робити з дрiбними дiтьми без тебе? Таку ж тобi хату збудували. Сонце там не зiгрi?, не освiтить, вiтер на тебе не дихне. Ти ж мене не бив, не сварив, в господi порядкував. На кого ж ти нас покида?ш, горенько ж ти мо?? ДОЧКИ ЗА МАТIР'Ю Мамцю наша ласкавая, мамцю наша гарная, на кого ж ви нас покида?те? Хто ж нас в голову поцiлу?, хто ж нас приголубить, хто ж нам одежину справить? Та ми ж вас бiльше не дiждемо, та ми ж вас бiльше не побачимо. Та з яко? ж сторони вас виглядати, та на що ж нам бiльше сподiватись? Сонечко вас не зiгрi?, вiтер не обвi?, нiхто не погука?. Та як же вам у сирiй землi бути, самiй-саменькiй для всiх нас милiй? Та хто ж нас до ладу доведе, замiж видасть, в люди пустить, поженить? МАТЕРI ЗА ДИТИНОЮ Дитино ж моя солоденька, щебетушка моя! Людськi дiти жиють, а мо? пропада?. Порадонько ж моя, потiхо ж ти моя. I чого ж ти на мене розгнiвалась, чого мовчиш, словечка не вимовиш? Чи я ж тебе не годувала, а чи я ж тебе не доглядала? А чи я ж за тобою нiченьки не досипала? Дитино ж моя нерозважливая, голубко моя сизая. Та чого ти собi вибрала таку хату смутную, та таку невеселую, та таку безнадiйную? Що туди зайти, а назад нема вороття? Ой, Боже ж мiй, Боже, як же менi тепер бути, як же менi тепер жити, без мо?? ластiвки, без мого щастячка, без мо?? надi?, без мо?? розваги? МАТЕРI ЗА ДИТИНОЮ Дитяточко мо? миле?, да куди ж ти убира?шся, да куди ж ти споряджа?шся? Вiдкiль тебе виглядати, вiдкiль тебе, визирати? Чи тебе соловейки одщебетали, Чи тебе зозулi одкували? Яка ж твоя дорiженька смутна та невесела, яка твоя хатина темна, непроглядна. Що нi дверей, нi оконечка, нi праведного сонечка. Як яблучко вiд яблунi вiдкотилося, так i ти вiд мене вiдродилося. Звiдки ж ти тепер iтимеш, звiдки тепер звiстку даси? Донечко, моя ягiдко (Синочок, мiй колосочок). На кого ж ти нас покида?ш, на який догляд сподiва?ш? Приймай мене до себе, пригортай мене до себе. Де тобi мiстечко знайшлось, що мене покида?ш? Серце мо? зажурилося, серце мо? одiрвалося. Чи ж ти зозулею прилетиш, чи соловейком, чи ти нам перекажеш, чи листа пришлеш? Не почую тебе i не побачу, мо? соколятко, мо? голуб'ятко, моя кришечка, моя кровиночка. ЗА ДОРОСЛОЮ ДОЧКОЮ Донечко моя, князiвна моя! Ой, куди ж ти вбралася, куди уквiтчалася? Яке ж я тобi сумне та невеселе весiлля справляю. Куди ж оце я тебе виряджаю? Я ж не сподiвалася, я ж не готувалася. Я ж тiшилась, що виправлю весело до вiнця, до шлюбу, а прийшлося до темно? могили. Хто ж менi тепер буде помiч давати, по дворi походжати, у городi лад давати? Чого ж ти мовчиш, слова не зрониш, не засмi?шся? Хата твоя темная, доля моя нещасная, ой! ЗА НЕЖОНАТИМ СИНОМ Ой, сину ж мiй, сину, куди ж ти вбрався такий молоденький? Який же з тебе князь сумний, що нам суму-горя наробив. Я ж iз тобою надiю стратила, радiсть збавила, горечка зазнала. Хто ж тепер нам допоможе, дров наруба?, водицi принесе? Яка ж твоя дорога тяжка, яка ж наша доля смутна, яка ноша страшна. Устань та подивися, якi тво? товаришi iзiйшлися. Скажи ж ?м слово, подякуй за дружбу. Ти ж менi нiколи згiрдного слова не сказав. Я ж на тебе надiю покладала. При кому ж я тепер сво? костi зложу! Я ж гадала, що ти мене будеш вiдправляти, а не я тебе. ВДОВЦЯ ПО ЖIНЦI Господине наша, господине! Ой! Ти ж то вже не журишся, ти ж то вже нас не жалу?ш. Хто ж про дiтей буде дбати, хто ж ?х буде пестити? Хто ж ?м голiвки поми?, кiсоньки розчеше, по голiвцi погладить, слiзоньки витре? Хто ?х догляне, сорочки справить, приголубить? Сироти ви мо?, хто ж вас у свiтi привiта?, як добро? мами тепер нема?? Голубонько наша, надiя наша безнадiйна! На кого ж ти нас полиша?ш, до темно? могили вiд'?жджа?ш, ой! СЕСТРИ ЗА СЕСТРОЮ Ой, сестричко рiдна, ластiвко моя дорогенька, та на кого ж ти нас покинула, та за що ж ти на нас прогнiвалась? Смерте неймовiрна, смерте нагла, чого ж ти в лiсi не заблудилась, в болотi не втопилась. Мене з рiдного сестрою розлуча?ш, горе-сум на душу наклада?ш? Ти ж менi, сестро, порадоньку давала, ти ж мене змалечку любила. Тепер же ми та й не зустрiнемось, тепер же ми та й не обнiмемось, i не пожуримось, i не порадi?мо, зозулько моя. СЕСТРИ ЗА БРАТОМ Братику мiй любий, срiбний, солодкий! Чим я тебе вразила, чим прогнiвала, що ти зi мною не радишся, добрим словом не дiлишся? Обрав собi хату-тiснину -- домовину. Тепер нас розлучають, тепер тебе проводжають. Товаришi i сестри, i батько i мати. Тепер повiк не побачимось, не привiта?мось. Чи ж я тобi сорочки не прала, чи ж тобi кучерiв не пiдтинала? Чи я тобi пiсень не спiвала, чи я ж тобi правду не казала, соколику мiй? А ти все одно нас покида?ш, ти в цiм свiтi себе не лиша?ш. Оборона моя, надiя моя, радiсть моя, прощавай! ЗА БАБОЮ Бабуню моя рiдна, та навiщо ти нас покинула. Хто нас буде на ум настановляти, хто ж нам буде тепер порядок давати? Сива голубко, наша порадо, наша матусе! Та було ж ти i в лiто i в зиму за всiм догляда?ш, да за всiм пильну?ш, та всьому лад да?ш. А тепер без тебе хата сумуватиме, внуки сумуватимуть, дiти сумуватимуть. Та хто ж внукiв по голiвцi погладить, та хто дiтей у скрутi добрим словом втiшить? Нащо ж ви нас покида?те, та чого ж це ви вiд'?жджа?те? Там сонце не свiтить, вiтер не вi?, дощик не сi?. Ой! ЗА ДIДОМ Дiдуню наш бiленький, дiдуню наш рiдненький! Та куди ж ви вiд нас вибира?тесь, та куди ж ви вiд нас виряджа?тесь? Що то за горе, що то за сум, що то за жаль? Чи ж ми вам, дiдуню, надо?ли, що ви з нами жити не захотiли? Хто ж нас тепер приголубить, хто приласкавить, хто пожурить? Хто ж нас, дiдуню, буде учити, як у свiтi жити? Нi на якiй дорозi вже вас не стрiнемо, нi на якiй стежцi не спiтка?мо. Горе нам без вас, сум i печаль! Ой!

  2. ВЕСIЛЛЯ

Весiлля -- це найбiльше свято для укра?нцiв, це вишнiй закон живого, який успадкували Лада i Ладо, i за ?хнiм прикладом дiвчина i хлопець прагнуть вза?мно? любовi. Пiсля свята урожаю 23 вересня i свята весiлля Свiчки в нiч з 23 на 24 вересня почина?ться сезон весiль, який тягнеться аж до 21 грудня. За рiк, починаючи з Рiздва, на Великдень i на Зеленi свята молодi люди, якi досягли певного вiку, пiдшуковують собi пари, i коли засилають сватiв, то вже, напевне, знають, що матимуть згоду. Дiвчина може виходити замiж у 16 рокiв, а хлопець женитись у 18. Проте бажано, щоб дiвчина брала шлюб у 18, а хлопець у 25--30 рокiв. Перед одруженням юнак повинен вiдслужити в армi?, здобути професiю, завдяки якiй зможе утримувати сiм'ю. До взяття шлюбу молодi (i хлопець i дiвчина) повиннi з усiх сил утримуватись вiд зайвого пиття хмiльного i курiння. Перед самим шлюбом треба пройти медичне обстеження з аналiзами кровi. Найкраще весiлля, коли молодий з молодою вже випробували одне одного в любощах, знають, що пiдходять одне одному, що ?х вабить одне до одного, що ?м подоба?ться запах тiла одне одного, що вони люблять одне одного i, обнiмаючись та цiлуючись, вiдчувають любовне збудження. Арiйський шлюб не передбача? уведення у вищий закон незайманостi дiвчини а чи парубка перед шлюбом. Проте деякi юнаки i дiвчата занадто сором'язливi, не можуть самi вiдшукати собi пари. Доля не звела ?х на Купальськi свята, але вони хотiли б жити сiмейним життям. Укра?нський звичай дозволя? для цього змовини за допомогою батькiв, дядькiв, свах. При чому, сватiв може засилати дiвчина до хлопця або хлопець до дiвчини. Ранiше переважав звичай, коли сватiв засилала дiвчина, тепер переважно сватiв засила? парубок. Старшим у новостворенiй сiм'? може бути i жiнка i чоловiк, в залежностi вiд розуму, твердостi характеру i снаги. Головне, щоб у сiм'? була любов. СВАТАННЯ Юнак, який вирiшив одружитись, запрошу? двох поважних чоловiкiв у свати. Старшим сватом, зазвичай, береться хтось iз двоюрiднiх братiв молодого, старший за нього, другий сват теж бажано, щоб був iз близько? рiднi i середнього вiку. Проте можна брати за сватiв i добрих знайомих чи сусiдiв, щоб цi дво? чоловiкiв були легкими на язик i, частуючи потiм гостей на весiллi, веселили гостей дотепними примовками. Вони беруть з собою великi палицi-патерицi, хлiбину, обсипану сiллю, i надвечiр разом з молодим iдуть до дому бажано? дiвчини. Старший сват стука? в дверi i пита?: -- Чи ? мир у цьому домi? -- ?. -- Якщо ?, то просимо пустити до хати на пильну розмову. -- З миром прийма?мо добрих людей, просимо заходити. Зайшовши всi тро? в хату, скидають шапки, кажуть "Добрий день", хрестяться тричi на покуть. Господар чи господиня, наперед знаючи, що це свати, це видно i по патерицях, i по хлiбовi у старшого свата, питають: Що ви за люди i звiдкiля вас Бог принiс? Чи здалека, чи зблизька? Може, ви мисливцi, а може, козаки? Старший сват: Ми люди сво?. Iдемо з села ближнього, з кутка Березанщини. Бо ж була впала пороша. Я й кажу товаришу, що по припорошенiй землi добре видно слiди i птаха, i звiра. Ходiмо, може, що вполю?мо. От ми iшли та й iшли, аж назустрiч нам князь. Вiн нам i каже: "Бачу, що ви мисливцi-молодцi, пояснiть менi слiди оцi". Ми стали до слiду приглядатись, до вашо? хати наближатись. Аж до ваших дверей привiв слiд, так i втрапили до вас на обiд. Признайтесь, чи у вас живе куниця -- красна дiвиця. Як по-нашому, то видно, що цей звiр та пiшов у ваш двiр, а з двору в хату, та й засiв у кiмнату. Оце ж нашому слову кiнець, а ви дайте дiлу вiнець. Кажiть же дiлом: чи вiддасте, чи нехай пiдросте. Пiсля цих речей батько а чи мати iдуть у свiтлицю на перемову з дiвчиною. Отримавши згоду, батько з донькою виходять iз свiтлицi. Батько каже: -- Хлiб-сiль прийма?мо, доброго слова не цура?мось. Бере у свата хлiб, цiлу? хлiбину i кладе на стiл. Старший сват бере юнака правою рукою за праву руку i з'?дну? з правою рукою дiвчини. Батько молодо? говорить: -- Щоб ви нас не лякали, що ми перетриму?мо дiвку, ми вас рушниками пов'яжемо. Чу?ш, дочко, давай чим оцих мисливцiв пов'язати. Дiвчина iде в свiтлицю i на тарiлцi виносить два рушники i червону хустку. Старости беруть рушники i один одного перев'язують з правою плеча пiд лiву руку. Дiвчина затика? за пояс юнаку хустку. Пiсля цього батько молодо? каже: -- Просимо сiдати. Всi сiдають за стiл. Молодий з молодою. Молода вiд молодого з право? руки. ?м на двох ставлять одну чарку. Першу чарку всi п'ють до молодих. Сват говорить: Будьмо здоровi! Дай нам, Боже, щасливо того дня дожити, щоб наших дiтей на все життя порiднити, щоб вони одне одного поважали та щоб одне одному догоджали. Чарку пiднiма? молодий, випива? половину i вiдда? молодiй. Вона випива?, i бiльше молодi на цiй вечiрцi не п'ють вина. Всi iншi пригощаються за бажанням. Не засиджуючись довго, старший чи молодший сват заводять: У садочку двi квiточки. На сватаннi були (2) та горiлочку пили. За малую та часиночку найшли собi та родиночку. У садочку двi квiточки. Першая квiтка -- то ж Iванко. На сватаннi були (2) та горiлочку пили. За малую та часиночку найшли собi та родиночку. У садочку двi квiточки. Другая квiтка -- то ж Марi?чка. На сватаннi були (2) та горiлочку пили. За малую та часиночку найшли собi та родиночку. Пiсля цi?? пiснi свати дякують за все i йдуть до хати молодого оповiстити про те, як закiнчилось сватання. Там ?х ще частують за добре почату справу. На прощання батьки молодо? дають сватам по сво?й хлiбинi. Сватання може вiдбуватись за тиждень до весiлля, за мiсяць i за пiвроку. Проте за тиждень до весiлля молодий i молода визначають кожен собi гурт, який буде виконувати на весiллi головнi звича?. Пiснi, примовляння i порядок ведення весiлля треба вивчати в школi. Якщо дозволяють статки, молодий купля? двi каблучки i чоботи молодiй. Молода готу? молодому вишиту сорочку, три великi подушки, ковдру, дво? простирадл i рушник. Всi iншi подарунки робляться згiдно звичаю в цьому селi i достатку батькiв молодих. Сватання може бути i пишнiше. Бува?, родичi домовляються про одруження сво?х дiтей, ще коли вони малi, або сiм'? живуть близько i знають про дружбу молодят давно. Тодi, за попередньою домовленiстю, в недiлю родичi молодого: батько, мати, ?хнi рiднi брати i сестри, а також юнак, який ма? женитися, iдуть пiшки а чи ?дуть до дому наречено?. Везуть iз собою напо?. Рiдня наречено? готу? закуски i теж запрошу? на цей день найближчих родичiв. Проводять спiльну бесiду за святковим столом, домовляються про те, де молодi будуть жити, чим ?м можна допомогти в першу чергу. Пiсля сватання родичi молодого звертаються до родичiв молодо? словами "свахо", "свате". Пiсля весiлля один тиждень молода живе у молодого, а тодi вони починають жити там, де для них ? мiсце: в новiй хатi чи в молодо?. Тому хiд весiльного дiйства вiдбува?ться так, що молодий у недiлю веде молоду до свого дому. П'ЯТНИЦЯ Вранцi в п'ятницю десь на дев'яту годину до хати i молодо? i молодого збираються запрошенi перед цим коровайницi та почет. Почет молодого склада?ться з двох сватiв, перев'язаних рушниками, старшого боярина (хороший нежонатий товариш молодого по молодiжних iграх або брат у других чи в третiх), який вiдзнача?ться великою червоною квiткою на вилозi пiджака, i ще шiстьох бояр з червоними квiтками меншого розмiру. Також двi свiтилки -- сестри молодого вiком до 12-ти рокiв. Почет молодо? склада?ться з двох сватiв, старшо? дружки, яка носить трохи не такий пишний вiнок, як молода, а всього три стрiчки, i шiстьох дружок, якi вiдрiзняються великими бiлими паперовими квiтами з червоними бантами, пришпиленими до грудей. Також два брати вiком до 12-ти рокiв. У МОЛОДОГО Зранку гра? музика. Бояри встановлюють в хатi столи так, як будуть розмiщуватися гостi, але в першу чергу той стiл, за яким сидiтимуть молодi. Дво? старост лаштують снiп жита, пшеницi або збiрний iз всiх хлiбних рослин. На покутi лаштують посад -- встановлюють лавку i застеляють вивернутим догори вовною кожухом. Позад лавки прилаштовують снiп так, що коли молодi будуть сидiти на покутi, снiп виглядав помiж ?хнiх голiв. Молодий iз старшим боярином у цей час знаходиться в коморi чи iншiй кiмнатi: одяга?ться до весiлля, чепуриться. Вiн може бути вдягнений або в загальнонацiональний костюм, або в мiсцевий народний костюм, або в цивiльний костюм. Зайшовши у хату зi снопом i кожухом, старший сват вiта?ться: Слава Богу! Йому вiдповiдають: -- Навiки Богу слава! -- Пане господарю, дозвольте добре дiло починати. Батько а чи мати молодого вiдповiдають: -- З Богом. Старости ставлять снiп i стелять кожух. Всi бояри i свати сiдають за стiл снiдати, а коровайницi ?х частують. Пiсля недовгого частування старший сват вста? i говорить: Пане господарю, дозвольте слово мовити. Батько вiдповiда?: -- Радi слухать. -- Благословiть батьки вести князя до шлюбу. . -- Бог благослови. -- Благословiть батьки вести князя до шлюбу. -- Бог благослови. -- Благословiть батьки вести князя до шлюбу. -- Бог благослови. Старший боярин i двi свiтилки iдуть у комору. Свiтилки дають молодому хустку, вiн за не? береться, а свiтилки тримають хустку одна за один, а друга -- за другий кiнець. Попереду руша? боярин з патерицею (патериця -- це довга обстругана палиця з червоним бантом на вершку) за ним свiтилки ведуть молодого. Пiдiйшовши до порога свiтлицi, боярин тричi стука? патерицею об порiг. Всi коровайницi, бояри i свашки встають. Боярин каже: Доброго дня! Всi вiдповiдають: Будьте здоровi. Боярин: -- Шановнi батьки, благословiте князя на посад. -- Бог благословить. -- Благословiте князя на посад. -- Бог благословить. -- Благословiте князя на посад. -- Бог благословить. Свашки (сестри i тiтки молодого) заводять: Кланяйся, Iвасю, кланяйся, молодче, (2) отцю i матiнцi, брату i сестроньцi (2) i всiй родиноньцi, отцю й матiночцi, (2) брату i сестроньцi i всiй родиночцi. (2) Низько й покiрненько, було б хорошенько. (2) Кожен тобi мовить, що Бог благословить. (2) Молодий тричi по три рази кланя?ться, говорячи за кожним третiм поклоном: Прошу благословення. Батьки вiдповiдають: -- Бог благословить. Пiсля цього молодий сiда? на посад i мати розчiсу? йому чуба, розчiсують також сестри. Позад молодого в той час, як його розчiсують, стоять двi свiтилки i тримають над головою в молодого пiдсвiчник з трьома запаленими свiчками. По тому як молодого прихорошать, свiтилки гасять свiчки. Знову дають молодому хустку i за два кiнцi виводять iз-за столу надвiр. Попереду iде боярин з патерицею, за ним двi свiтилки ведуть молодого, за ними два свати, а тодi всi iншi бояри. Пiд час виходу з хати свашки спiвають: Ой у сiнях голубець гуде, (2) а Iвась до вiнця iде. Женитися намiря?ться, (2) свого батенька пита?ться. Порадь менi, мiй батеньку, (2) яку брати дружиноньку. Бери собi дружиноньку (2) i всю ?? родиноньку. Близенькую i далекую, (2) i вбогую i багатую. Багатая для славоньки, (2) убогая для порадоньки. Багатая -- ?сти й пити, (2) а вбогая -- говорити. У МОЛОДО? Все вiдбува?ться так, як i в молодого, аж до моменту введення молодо? у свiтлицю. Доки дружки вбирають молоду в коморi чи окремiй кiмнатi у весiльну одежу, iншi дружки разом з матiр'ю лаштують вiнок. Паперовi вощенi квiти, барвiнок i смуга вербово? кори для основи вiнка заготованi заздалегiдь. Вiнок почина? шити мати, тодi переда? дружкам. До вiнка, крiм квiток, причеплю?ться ще багато довгих рiзнокольорових стрiчок. Кольори переважають червонi. Коли вiнок готовий, його кладуть перед посадом на столi, на хлiбину, обсипану сiллю. Дружки спiвають: У василечку запашнiм, у барвiночку зеленiм дiвка Маруся вiнок в'?, за нею батько послiв шле. Дiвко Марi?, iди до хати, час русу косу розплiтати. Молода не виходить, дружки продовжують: А я до хати не пiду, покiль вiночка не зiв'ю. Нехай музики заграють, нехай дружечки спiвають. Тодi я пiду до хати, дам свою косу розплiтати. До молодо? iдуть два ?? братики, старша дружка i два свати. Брати дають молодiй у руки хустку. Попереду старша дружка з патерицею, за нею брати ведуть молоду, за ними дво? сватiв рушають у свiтлицю. Пiдiйшовши до порога, дружка тричi стука? патерицею об порiг. Тодi всi заходять у свiтлицю. Дружка говорить: Добрий день. Всi вiдповiдають, уставши: -- Будьте здоровi. -- Шановнi батьки молодо?, благословiть князiвну на посад. -- Бог благословить. -- Благословiть князiвну на посад. -- Бог благословить. -- Благословiть князiвну на посад. Бог благословить. Дружки спiвають: Кланяйся, Марiйко, кланяйся низенько (2) отцю i матiнцi, брату i сестроньцi (2) i всiй родиноньцi, отцю й матiночцi, (2) брату i сестроньцi i всiй родиночцi. (2) Низько й покiрненько, було б хорошенько. (2) Кожен тобi мовить, що Бог благословить. (2) Молода тричi по три рази кланя?ться, говорячи за кожним третiм разом: Прошу благословення. Батьки вiдповiдають: -- Бог благословить. Пiсля цього молода сiда? на посад. Мати перша почина? ?? розплiтати, тодi батько, брати i сестри, дружки починають прихорошувати молоду. Перед покладанням вiнка дружки спiвають: Ненько ж моя та рiднесенька, змий же менi та головоньку бiлими та рученьками, (2) дрiбненькими та слiзоньками, як не медом, то горiлкою, (2) бо не буду я вже дiвкою. Покладаючи вiнок, дружки спiвають ще: Ой тихо, тихо Дунай воду несе; (2) а ще тихiше Мар'? косу чешуть. (2) Ой, що начешуть, то на Дунай знесе, (2) що назривають, за водою пускають. (2) Ой пливи, пливи, кiсонько, за водою, (2) за годину, за двi я зараз за тобою. (2) Будемо плисти, сядемо спочити, (2) сядемо, спочинемо, листи напишем, (2) листоньки напишем, до батька вiдiшлем, (2) нехай батько зна?, за кого дочку да?. (2) Ой знаю, знаю, за кого тебе даю, (2) тiльки я тобi долi не вгадаю. (2) В цей час прибува? молодий з боярами. При входi в двiр "запорожцi" його не пускають i вiн да? ?м пляшку горiлки. В двiр виходять батько i мати молодо? i трохи дружок. Молодий ?м кланя?ться i вiта?ться: Доброго дня. Вони вiдповiдають: Доброго дня. Ласкаво просимо до хати. В цей час дружки молодо? спiвають: Не сиди, Марi?чко, не сиди, одчини кватирочку, погляди, чи високо сонечко на небi, чи багато бояр у дворi. Свашки молодого вiдповiдають: Мати Iванка родила, (2) мiсяцем обгородила, сонечком пiдперезала, в дорiженьку випроводжала. Да ?дь, синочку, не барись, вiзьми Мир'?чку та й вернись. Дружки молодо? спiвають: Ой летять галочки да у три рядочки, зозуленька попереду. Що усi галочки по вишеньках сiли, зозуленька та закувала. Ой iшли дружечки та у три рядочки, а Марусенька попереду. Що усi дружечки по лавочках сiли, а Марусенька на покутi. Всi дружечки молодi? гарно заспiвали, а Маруся та заплакала. Чи жаль тобi батькового та подвiр'?чка, а чи вишневого саду? Ой не жаль менi вишневого саду, жаль менi русо? коси. Свашки молодого спiвають: Пусти, свате, в хату, тут нас небагато. Ми тобi не докучимо, ми Марусю собi вiзьмемо. Боярин попереду з патерицею, а свiтилки за ним ведуть молодого за кiнцi хустки в сiни. Перед порогом у свiтлицю при вiдчинених дверях зупиняються. Боярин ставить праву ногу на порiг iз сiней, а дружка ставить праву ногу на порiг iз свiтлицi i мiняються патерицями. Тодi всi заходять у хату, i молодий хоче сiсти поряд з молодою, але на тому мiсцi сидить один з ?? братiв. Старший боярин кладе на тарiлку перед братом три карбованцi i просить звiльнити мiсце для молодого. Брат каже, що сестра йому дуже дорога, i перелiчу? скiльки довелося стратити харчiв, доки вона виросла. Назива?: три вози бурякiв, скирту сiна, сто овечок i таке iнше. Боярин накида? по карбованцю. Торг умовний. Не затягуючи довго торгу, брат звiльня? мiсце. Молодий сiда? поряд з молодою з право? руки (бо вiн у хатi молодо?, а коли вони запишуться, то вже молода сiда? з право? руки вiд молодого). Дво? братикiв i дво? свiтилок тримають над головами молодих запалену Трiйцю (пiдсвiчник на три свiчки). До молодих, навпроти через стiл, наближа?ться мати молодо? з хлiбиною, обсипаною сiллю. Торка?ться хлiбиною спершу голови молодого, а тодi молодо? зi словами: -- Благословляю на шлюб щасливий. Молодi тихо сидять, трошки схиливши голови. Тодi батько молодо? бере в матерi хлiбину i так само благословля? молодих. Пiсля цього всi встають. Свiтилки ведуть за хустку молоду, за нею iде, тримаючись за руку, молодий, далi всi iншi, хто з ким, беруться за руки у вервечку i за ходом сонця тричi обходять стола, на якому лежить той хлiб, яким батьки благословляли. Вiдтак виходять у двiр, а мати обсипа? ?х зерном. У дворi, щоб iти до машин а чи пiшки до дому урочистостей, шикуються у такому порядку. Попереду дво? сватiв молодо? з патерицями. За ними дво? бояр ведуть попiдруки молоду, за ними дво? дружок ведуть попiдруки молодого, тодi бояри з дружками попарно попiдруки i також свiтилки з молодшими братиками молодо?. Позаду дво? сватiв молодого з патерицями. Пiсля запису шлюбу в Храмi, а чи в Палацi урочистостей молодi виходять вже парою, молодий трима? молоду пiд руку, дво? сватiв попереду, дво? позаду, а дружки з боярами теж пiд руку. При входi у хату молодо? мати знову обсипа? ?х зерном, а батько кропить водою. Посадивши молоду на посад, молодий зi сво?м почтом iде додому i бере участь у обрядi печiння Короваю, а молода в себе. КОРОВАЙ-ДИВЕНЬ Бгати i пекти Коровай-Дивень треба в п'ятницю. Для цього мати молодого i молодо? запрошують поважних жiнок з благополучних сiмей. Розведенi або вдови не запрошуються бгати Коровай. Число коровайниць ма? бути непарним: три, п'ять, сiм. Залежно вiд звичаю в цьому селi, борошно i приправи для короваю зносять коровайницi, а чи заготовляють батьки. Коровай -- це обрядова страва для всiх спiвучасникiв весiлля. Перед тим як почати мiсити Коровай, дво? сватiв стають па протилежних кiнцях кiмнати, i молодший сват говорить: Пане старосто. Старший сват вiдповiда?: -- А ми радi слухать. -- Благословiть Коровай бгати. -- Бог благословить. -- Благословiть Коровай бгати. -- Бог благословить. -- Благословiть коровай бгати. -- Бог благословить. Тодi коровайницi спiвають: Благослови, Боже, пречиста Госпоже, i отець, i мати, сво?му дитятi цей Коровай зiбгати. Пiсня Друга. Та повiй, вiтре, в розi, (2) та повiй по свiтлоньцi, та на тисовi столи, та на мужнi? жони, на молодi коровайницi, що хороше коровай бгають, маслом поливають, навколо тетерючка, всерединi перепiлочка. Так з пiснями коровайницi виставляють дiжу посеред хати i починають мiсити: У нашо? печi, та у нашо? печi золотi? плечi, а челюстi здвигаються, Короваю сподiваються. Наша пiч регоче, Короваю хоче. Замiшене тiсто ставлять сходити в тепле мiсце. Коли тiсто сходить, в хатi не говорять голосно, не грюкають, не рипають дверима, не спiвають -- поводяться дуже урочисто. Коровайницi також допомагають батькам молодих готувати iншi страви до весiлля. Коли тiсто готове, з нього лiплять Коровай, шишки, книшi, калачi. Ранiше Коровай мостили на житню солому, яку укладали навхрест i садили на виметену гарячу черiнь. Коли Коровай дiлили, нижню його частину не розрiзували. Тобто пiдошву залишали цiлою i вiддавали ?? "запорожцям", парубкам, якi стовбичили в сiнях. Зараз Коровай мостять на залiзне деко розмiром 70x70 см, змазане тоуком. Буду?ться Коровай таким чином. Частину дозрiлого тiста розкачують, щоб вийшов корж товщиною 10 сантиметрiв на величину дека. Це пiдошва. В пiдошву мати втика? три монети. Кому, при розподiлi, потраплять цi монети, той буде щасливий. На пiдошвi в чотирьох мiсцях (згiдно чотирьох сторiн свiту) кладуться навхрест по два колоски пшеницi. Тодi на кожен криж iз колоскiв кладеться зварене i облуплене куряче яйце. Потiм розкачу?ться ще один такий корж i наклада?ться зверху. Робиться з тiста двi довгi качалки i з кутка в куток дека виклада?ться косий криж. Посерединi двох протилежних трикутникiв, якi утворилися внаслiдок покладення качалок з тiста, втика?ться двi вишневi гiлки, якi б височiли над поверхнею Короваю на 21 сантиметр. Боковi гiлочки на цих двох гiлках попередньо обрiзуються, залишаються лише по три сучки довжиною три сантиметри. Тодi двi гiлки разом з сучками обмотуються тiстом. Вся iнша поверхня Короваю вбира?ться гребiнками i шишками, лише помiж двох гiлок садиться два голуби з тiста дзьобами один до одного. Коли Коровай-Дивень спечеться, цi двi вишневi гiлочки перев'язуються-з'?днуються червоною стрiчкою, а на сучки чiпляються яскравi червонi паперовi квiточки iз зеленим листям. Пiд час дiлення Короваю в першу чергу вирiзуються цi двi гiлки з голубами i кладуться на одну тарiлку перед молодим i молодою. Перед садiнням Короваю в натоплену пiч черiнь промiта? хтось iз братiв молодо? (молодого), норовлячи обмазати лиця чи ноги коровайницям тим вiником, яким вимiталася пiч. За це коровайницi вимазують йому лице борошном. Щоб нести Коровай на припiчок i поставити деко на лопату, за деко беруться чотири коровайницi, коли ж Коровай лопатою садять у пiч, за лопату беруться всi коровайницi, примовляючи: -- Свiти жар в печi ясно, печись, печись, Дивень, красно, гостям на велике диво, молодим на щастя, на долю, на родину. Печись, Дивень, не схилися, не пригори, молодим серце не зсуши. Тодi коровайницi починають мити стола i дiжу. Воду пiсля миття мати у вивернутому кожусi виносить з хати i вилива? пiд плодове дерево. Помивши руки вiд тiста, коровайницi пiдходять до молодо? (молодого) i теплими чистими руками гладять лице молодо?, нiби умиваючи. Сват висмику? з Дiдуха (снопа пашницi) по два колоски, затика? кожнiй коровайницi за намiтку, цiлуючи ?? у щоку. Коли все прибрано, а Коровай у печi, господарi частують коровайниць. Коровайницi спiвають: Все дiло поробили, Коровай усадили, думайте та гадайте, нам горiлочки дайте. Це гуляння чисто жiноче, присутнiй лише музикант i то коли коровайницi вже почастувались i захотiли потанцювати. Коли Коровай готовий, його виносять у комору. Виставляють на стiл тодi, коли вiдбува?ться урочистий обiд всiх гостей з дарами. Шишки подають на стiл як бiле солодке печиво i обдаровують ними дiтей, якi ходять за дорослими. Увечерi, якщо молодий з цього ж села, вiн iз сватами i боярином ?де або йде до молодо? з книшем. Книш -- це довгий бiлий хлiб, обвинутий рушником i перев'язаний стрiчкою. Несе його сват у кошику з пляшкою вина. Заходячи в хату, сват говорить: Молодички-коровайнички, будьте здоровi при доброму дiлi. ?м вiдповiдають: -- Будьте здоровi й ви. Сват да? кошика з книшем матерi молодо?, а вона йому да? кошика з калачем -- кругла бiла хлiбина з дiркою посерединi. Свати i боярин вгощаються, молодий, якщо хоче, вечеря?, але хмiльного не п'?. Потiм молодий iз сватами iдуть додому. Перед тим як розходитись по домiвках, коровайницi спiвають: Спечiть менi Коровай красний, (2) як на небi мiсяць ясний. Спечiть менi шишечки краснi, як на небi зiроньки яснi. Спечiть менi Коровай з шишками, бо вже менi розлука з дружечками. Ой стану я на билиноньцi та гукну я по родиноньцi. Ой збирайся, родинонько, на деньочок, та й на суботу. I близькi?, i далекi?, i вбогi?, i багатi?. СУБОТА У суботу о дев'ятiй годинi ранку старша дружка вбира? молоду. Тодi вони удвох iдуть запрошувати родичiв i сусiдiв на весiлля в недiлю i подружок та друзiв на "Деревце" у суботу на вечiр. Молодий так само запрошу? на подiл Короваю в недiлю i на "Деревце" в суботу вдвох з старшим боярином. Молода з дружкою заходять у двiр, господарi запрошують ?х у хату. Вони вiтаються ще й у хатi, тодi молода кланя?ться i каже: -- Просили батько й мати i я прошу до нас на весiлля в недiлю. Господарi дякують i запрошують сiдати. Молода з дружкою або сiдають, або кажуть, що ?м ще багато ходити, i йдуть далi. У суботу о 18 годинi у молодо? збира?ться почет молодо? i молодого: бояри i дружки. На цей вечiр родина молодо? готу? на?дки, а молодий приносить з собою напо?. Молодий приносить також двi верхiвки сосни, ялини а чи вишнi. Бояри з дружками сiдають за стiл, де розкладений кольоровий папiр, пiр'я, ножицi i м'який дрiт. Дружки спiвають: Дiвич-вечiр дивно зряжен, та рано, рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. Не так зряжен, як посажен, да рано-рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. У три стiни кам'янi?, да рано-рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. Четвертая золотая, да рано, рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. А в тiй стiнi оконечко, да рано, рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. На оконцi макiвочка, да рано, рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. На макiвцi ластiвочка, да рано, рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. Ластiвочка в'? гнiздечко, да рано, рано, дiвич-псчiр дивно зряжен, да ранесенько. В'? гнiздечко, несе я?чко, да рано рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. Вивела дiток однолiток, да рано, рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. Перше дитя -- то ж Iванко, да рано-рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. Друге дитя -- то ж Маруся, да рано, рано, дiвич-вечiр дивно зряжен, да ранесенько. На вершок обох деревець дружки чiпляють по великiй червонiй квiтцi. Вона робиться з калини, пiвнячого пiр'я, колоскiв. Молода сто?ть бiля свого деревця, а молодий бiля свого i дякують кожному, хто почепив на деревце квiтку. Потiм всi разом прибирають. Дружки спiвають: Куди, доню, собира?шся, (2) що бiленько умива?шся? Не йди, доню, мiж чужi? люди, (2) бо там тобi не з медом буде. Там свекруха норовистая, (2) вона тобi норови покаже. ?сти схочеш, аж серденько в'яне, (2) хлiба вiзьмеш -- вона скоса гляне. На стiл ставлять закуски i напо?, щоб дружки i бояри повечеряли. Дружки спiвають. Що Марi?чка в батька на вiдходi, (2) посадила горiха в городi. Рости, рости, горiх, не хилися, (2) iди, iди, доню, не журися. Рости, батьку, другую такую, (2) так як зростив мене молодую. Ростив батько доньку як паняночку, (2) вiддав ?? людям як за наймичку. Кохав дочку воли поганяти, (2) вiддав ?? людям замишляти. В цей час на подвiр'?, а чи на дорозi бiля двору молодо? гра? музика i сюди збира?ться неодружена молодь вiком 16 i бiльше рокiв потанцювати. Тодi до молодi виходять дружки з тацями, на яких стоять холоднi закуски i весiльнi шишки, за ними йдуть бояри з тацями, на яких стоять чарки i пляшки з мiцними i солодкими нехмiльними напоями. Наливають по чарцi всiм бажаючим. Через якусь годину з хати виходить старший боярин з деревцем, за ним молодi. Дружки з боярами знову всiх частують, молодi танцюють разом з усiма. Бiля дванадцято? години почет молодого разом з деревцем ?де або йде додому. Музика гра? стiльки, скiльки замовля? молодий, який ?? наймав. Молодий залиша?ться в домi молодо?. Дiвич-вечiр закiнчу?ться. НЕДIЛЯ В недiлю на дванадцяту годину дня у домi молодо? i молодого збираються ?хнi родичi -- гостi. У молодого десь о першiй годинi сiдають за столи. Свати ?м наливають, припрошують закушувати. Гуляють лише замiжнi пари i дiти до 16 рокiв. Десь пiсля третього частування свати запрошують гостей танцювати. У дворi гра? музика, i танцюють всi бажаючi, в хатi свашки спiвають весiльних пiсень, чекають молодих. О четвертiй годинi дня всi виходять з-за столу. Куховарки прибирають столи, миють посуд i починають знову накривати столи. Вносять Коровай, кладуть на столi перед посадом i накривають навхрест двома рушниками. У молодо? гостi теж о першiй годинi дня сiдають за стiл. Молодi поряд сидять на посадi, молода вiд молодого з право? руки i далi бiля не? старший боярин, з другого боку бiля молодого -- старша дружка. Свати наливають гостям, боярин налива? молодим сухого вина а чи шампанського. Головний волхв а чи бережа з громади парубкiв чита? речення No27. Батько й мати молодо? в цей час стоять з повними чарками (горiлки чи води) перед столом молодих. Пiсля закiнчення читання мати каже: Бажа?мо молодим щастя, здоров'я, мiцно? сiм'?, гарних дiтей, а гостям хороше погуляти. Батько продовжу?: -- Хай молодi живуть дружно, люблять одне одного, прощають одне одному, хай буде у ?хнiй сiм'? лад. Вип'?мо, люди добрi, за це по чарцi. Всi п'ють, а дружки спiвають: Тиха в Дуна? вода, (2) добра наша згода. Щоб ся ми погодили, (2) на посад посадили, старосту iз свашечкою, дружку iз дружбочкою, Iвана з Марi?чкою. Через певний час свати наливають по другiй. Свати з першого ж слова слухають гостя, якщо вiн каже налити йому пiвчарки, налива?ться половина, якщо вiн налива? собi замiсть горiлки воду, сват цього не помiча?. Можуть бути загальнi припрошування: "Пийте, люди добрi, закушуйте на здоров'я", але не можна силувати гостя пити хмiльне. Дружки спiвають: Ти, рiчечко бережистая, ти, Марi?чко, норовистая. Не цiлувавши, не милувавши, не пiдходь, Iванку, кохати, бо зiпхне з полатi. За третiм частуванням менший брат молодо? вiком до 12-ти рокiв пiдходить до Короваю i знiма? з нього рушники. Бiля нього стають обо? сватiв. Брат перев'язу? сватам ще по одному рушнику навхрест. Дружки спiвають: Дружба Коровай кра?, I золотий ножик ма?, золотую тарiлочку, обдарову? родиночку. Спершу вирiзу?ться колом середина Короваю з двома гiлочками вишнi i двома голубами i кладеться молодим на одну тарiлку. Тодi Коровай розрiзують навхрест i рiжуть на шматки так, щоб вистачило всiм. Якщо шматок виходить малий, до нього ще кладеться шишка. Дружки спiвають: Благослови, Боже, (2) I отець, i мати, сво?му дитятi цей рiд дарувати. I в другий раз та в добрий час. Благослови, Боже, (2) i отець, i мати, сво?му дитятi цей рiд дарувати. I в третiй раз та в добрий час. Благослови, Боже, (2) i отець, i мати, сво?му дитятi цей рiд дарувати. Старший сват бере тарiлку з шматком Короваю в обидвi руки, пiднiма? на рiвень свого лоба i гука?: -- Десь тут у нашого молодого i молодо? ? дiд Славко i баба Оляна. Названi гостi встають, щоб ?х бачили. Старший сват несе ?м на тарiлцi Коровай, а молодший iде за ним. Дiд чи баба говорить: -- Дару?мо нашим любим дiтям ковдру. Щоб тепло спали та дiтей дбали. Пiсля цих слiв кладуть подарунок на тацю сватовi. Викликати починають з рiдно? баби i дiда, тодi Божатих батькiв i далi по списку, який склада? мати. Рiдних батькiв не викликають, бо вони дарують дiтям весiлля. Всi iншi гостi в цей час слухають: кого викликають, що хто дару?, п'ють i закушують, пiдкидаючи жарти до побажань. Дружки спiвають: Та чи ми ж тобi, Марусю, не казали? Чи ми ж твого серденька не втiшали? Було не йти та до броду по воду, та було б тобi не слухати, не слухати голубонькiв, де два загуде. Бо тi ж тобi голубоньки та й нарадять, од батенька до свекорка переманять. О п'ятiй годинi вечора прибувають бояри вiд молодого, з ними кiлька рiдних тiток i сестер (кiлькiсть гостей може бути обумовлена). ?х садовлять за тiльки-но накритий стiл. Пiсля недовгого пригощання вони встають, i ?хнi свати кажуть, щоб молодi з приданим збиралися до дому молодого. З боку батькiв молодо? не може бути нiякого зволiкання, бо на молодих чекають гостi у батькiв молодого. Дружки спiвають: Да, ой, чого сидиш, Марi?чко, чом не дяку?ш батеньку? Ой, спасибi вам, та мiй пан-отченьку, за вашую та розкошеньку. Чого, сватове, сидите, чого додомоньку не йдете? Додому, свати, додому, по?ли конi солому. Молода почина? прощатися з дружками. Часту? ?х, примовля?, цiлу?. Вони спiвають: Жаль же нам, сестричко, за тебе, ще вчора просила до себе. А сьогоднi одсила?ш вiд себе, ця розлука наша з тобою, як iз рiдненькою сестрою. Старший боярин виводить молоду за руку з-за столу, за руку молодо? трима?ться молодий. Мати з батьком сидять. Молодi стають перед ними i кланяються. Мати пiднiма? в двох руках хлiбину, посипану сiллю, i каже: Дай, Боже, щасливо до?хати. Да? молодiй хлiбину, молодий бере деревце, яке стояло перед ними на весiльнiм столi, i вони рушають з хати. Мати посипа? ?х i дорогу перед ними зерном i дрiбними грiшми. У воротях розстеляють куль соломи i запалюють. Вони виходять на дорогу через вогонь. Дружки пiднiмають молодiй весiльне плаття. Бояри, ще до виходу молодо?, винесли придане i вклали на вiз. Виносячи придане, бояри, жартуючи, норовлять взяти ще щось: корито, дiжку, але дружки i свашки не дають. Пiдводи чи машини рушають, а дружки лишаються i спiвають: Загрiбай, мати, жар, жар, буде тобi дочки жаль. Укидай у пiч дрова, оставайся здорова. Ой увiйду у свiтлицю -- дочки нема, ой увiйду у комору -- скринi нема. Ой вийду я за ворота -- аж ?? слiд: по дорозi василечки поросли, туди мою донечку повезли. З молодою ?де лише старша дружка i стiльки родичiв, скiльки при?здило вiд молодого. Весiлля у молодо?, пiсля вiд'?зду, продовжу?ться до 12-? години ночi. Тодi музика гра? марш, а це знак розходитись. Як зачують родичi молодого, що вiн везе молоду, виходять зустрiчати за ворота. У воротях розстелюють куль соломи i запалюють. Молодi i весь по?зд пере?жджають або переходять через жар. Свашки спiвають: Да вийди, матiнко, погляди, кого тобi бояри привезли. А чи ягницю, чи ярку, чи невiсточку кохану. Батько i мати зустрiчають ?х хлiбом-сiллю. Мати да? молодiй свiй хлiб, а молода матерi свiй. Тодi свiтилка да? молодiй кiнець хустки i веде за стiл, за руку молодо? трима?ться молодий, а за ним всi гостi вiд молодо?, а за ними всi гостi молодого, якi ?х тут чекали. Молодi сiдають на посад. Свiтилки запалюють Трiйцю i пiднiмають у них над головами. До молодих, навпроти через стiл, наближа?ться мати молодого з хлiбиною, посипаною сiллю. Торка?ться хлiбиною спершу голови молодо?, а тодi голови молодого зi словами: -- Благословляю на життя щасливе. Молодi тихо сидять, трошки схиливши голови. Тодi батько молодого бере в матерi хлiбину i так само благословля? молодих. Потiм Головний волхв, а чи бережа з громади парубкiв чита? речення No 27. Тодi свати наливають усiм бажаючим по чарцi, мати i батько теж беруть у руки чарки. Мати каже: -- Бажа?мо молодим щастя, здоров'я, мiцно? сiм'? i гарних дiтей. Батько продовжу?: -- Хай молодi живуть дружньо, люблять одне одного, прощають одне одному, хай буде у ?хнiй сiм'? лад. Вип'?мо, люди добрi, за це. Пiсля першо? чарки до Короваю пiдходить брат молодого вiком до 12 рокiв i два свати. Сват оголошу?: -- Пане господарю, дозвольте Коровай дiлити. -- З Богом, дiлiть. -- Пане господарю, дозвольте Коровай дiлити. -- З Богом. -- Пане господарю, дозвольте Коровай дiлити. -- З Богом. Дiлять Коровай у такому ж порядку, як i в молодо?. Пiсля подiлу Короваю пiдпилi гостi кричать "гiрка", молодi встають i цiлуються. Пiсля поцiлунку гостi кричать "солодка". Об одинадцятiй годинi вечора молодий i молода беруть кожен сво? деревце i виходять у двiр. Посеред двору запалю?ться куль соломи, вони кидають туди кожен сво? деревце. Разом з гостями беруться в коло i ведуть його за ходом сонця навколо вогню. По тому молодi iдуть спати, а гостi гуляють до 12-? години. Коли музика загра? марш, гостi розходяться.

  3. РОДИНИ

Коли жiнка вiдчу?, що завагiтнiла, вона призна?ться лише чоловiковi, а потiм свекрусi. Хоча свекрусi, каже лише якого мiсяця, а не якого дня. Це для того, щоб легше родити. Жiнка уника? пiднiмати важке, не бiга?, рiзко не перехиля?ться. Намага?ться не дивитись нi на страшне, нi на бридке, щоб дитина була гарною. Не бере нiчого чужого, щоб дитина потiм не крала. Як прийде час родити, ранiше кликали бабу-повитуху, а тепер везуть у пологовий будинок. Баба прийма? дитину i кладе на припiчок, злегка стукаючи головою об притулу (заслiнку), щоб голова була мiцна, як залiзо. Купа? дитину у прокип'яченiй i охолодженiй до тепло? водi, яку на нiч з хати не виносить, щоб спанн? не винести. Коли жiнка народила в лiкарнi i лiкарi дозволяють породiллi iти додому, батько дитини бере гарний букет квiтiв, подарунок лiкарю, який приймав пологи, приходить в лiкарню i забира? матiр з дитиною додому. На перший день в хатi повинен бути хтось iз дорослих жiнок, якi вже мають дiтей, -- рiдна мати, баба чи кума, -- щоб допомогти породiллi. Уклавши сповиту дитину на печi, баба готу? постелю для породiллi. Ранiше, коли хата складалася з кухнi з пiччю та полатями i свiтлицi, на полатях (дощатий настил бiля печi висотою бiля одного метра) влаштовувалась рiд-паравана, закуток для матерi i дитини. Баба застеля? половину полатiв сiном, сiно кропить свяченою на Ярдана водою, накрива? простирадлом i вклада? туди матiр. Причiплю? до жертки простирадло -- полог, яким завiшу? мiсце, де лежить мати з дитиною, вiд постороннiх очей. На простирадлi вiд сторони хати вiша?ться стяжка з намистом, якщо народилась дiвчинка, або червона квiтка, якщо народився хлопчик. Так само можна зробити, якщо породiллю розмiщують у окремiй кiмнатi. Поклавши матiр па приготовлену постiль, баба зав'язу? ?й у фалд сорочки зубець часнику, а обiч кладе залiзнi ключi, щоб мати при собi залiзо, бо воно ма? мiць вiдганяти нечисту силу. Так i потiм, коли дитину виносять на люди чи вдома ? чужi люди, до одежi дитини пришпилюють залiзну шпильку вiд урокiв. Першу нiч по пологах в хатi горить свiтло, хтось iз рiдних не спить i глядить не ношену до крижма дитину. В день прибуття породiллi з лiкарнi додому, а чи на другий день по народженню, якщо роди були вдома, в хатi готуються до прийому гостей. Печуться паляницi iз бiлого солодкого тiста, а чи купляються такi в магазинi, тушать картоплю з м'ясом, голубцi, холодець, купляють сир, ковбасу -- на розсуд господинi, господар купля? солодкого вина, щоб породiлля могла вгостити родиниць -- так звуться жiнки, якi ?? провiдують. Цього дня знайомi жiнки, своячки i сусiдки, не змовляючись, кожна поокремо, провiдують породiллю. Вiдвiдувати можна i в пiзнiшi днi. Входячи в хату, кажуть: -- Слава Богу, дай, Боже, на щастя, чи з сином, чи з дочкою, чи з плугатарем, чи з прялею. З собою жiнка приносить подарунок: або щось з одягу для дитини, або трохи зерна чи борошна, або хлiбину. Приступа? до полiжницi, якщо вона лежить у родi-параванi, кладе подарунок, а породiлля налива? ?й чарку-двiйнятко (колись були такi парнi обрядовi посудини) або двi чарочки поряд вина. Гостя п'? обидвi чарки пiдряд, якщо не п'?, або недопива?, то хлюпа? пiд стелю. Випивши, говорить: -- Дай, Боже, щоб скорiше здоров'я вернулось, щоб скорiше потiхи дочекатись. Тодi закусить печивом, спита? як здоров'я i йде додому. Батьки тим часом загадують бабi, щоб пiшла покликала в куми тих, кого вони задумали. Кликати в куми може також чоловiк породiллi. Зазвичай, в куми беруть друзiв чи подруг, з якими гулялося перед замiжжям, або швагра та невiстку, котрi живуть окремо. Рiдних у куми не запрошують, але брат чи сестра ста? кумом чи кумою природно, коли в куми запрошу?ться швагро чи невiстка. Проте головними кумами (хрещеними, крижмовими чи Божатими, на яких дитина потiм каже "тату" чи "мамо") ? тi, що тримають дитину при записi, а чи в Храмi при обливаннi. Куми можуть бути тi самi до всiх дiтей у родинi або до кожно? дитини окрема пара. Куми -- це, так би мовити, запаснi батьки для дитини i на випадок втрати батькiв, вони пiклуються дiтьми замiсть них. Також, якщо в родинi захворi? жiнка а чи чоловiк, то кум а чи кума допомагають по господарству зробити чоловiчу роботу (якщо вiдсутнiй чоловiк) або жiночу (якщо вiдсутня жiнка). В укра?нськiй народнiй творчостi ? багато пiсень про те, що кум залиця?ться до куми чи навпаки, в яких тимчасовi вза?мнi послуги кумiв не осуджуються. Прийшовши до бажаних кумiв, баба говорить: -- Просив Iван i Марiя бути в них за кумiв. ? також неписаний звичай про те, що коли кого запрошують бути крижмовим, то не годиться вiдмовляти. Якщо досягнуто згоди, то майбутня кума бере шматок тонкого бiлого полотна на крижмо, а кум хлiбину i йдуть до дому породiллi. Батько в цей час iде до Храму i домовля?ться про те, що прийдуть хрестити, а також замовля?, щоб справили службу "Хвала Божа". Перед тим, як нести дитину до Храму, ?? купають i одягають: на голову пеленку, яка зветься наголовничок, на тiло пеленку, яка зветься пiдручничок. Мати витира? лице дитини подолком сво?? сорочки. Тодi загортають у чисту чоловiчу сорочку, в правий рукав яко? зав'язано окрайчик хлiба, того, який принiс кум, i дрiбок солi. Потiм загортають у ковдру i перев'язують навхрест червоною стрiчкою або поясом. Перед виходом з хати пiд порогом кладуть сокиру, котрась з жiнок кропить куму з дитиною свяченою водою i перша переступа? через порiг, за нею йдуть куми. При?хавши до Храму, кума бере на руки дитину, а пiд руку крижмо, кум бере хлiбину i грошi. В Храмi кум кладе хлiбину i грошi за обряд на стiл, кума огляда? дитину i, якщо треба, обмива? i переда? Головному волхву. Якщо це хлопчик, то кум вистрига? йому на головi хрест. Волхв огляда? голу дитину, переда? кумовi, i той трима? ?? вертикально головою вгору, а волхв, проказавши коротку молитву, вилива? дитинi на голову склянку води кiмнатно? температури так, щоб вода стекла по всьому тiлi. В цей час кума трима? на простягнутих руках крижмо, кум кладе на нього дитя i вона його загорта?. Куми помiчають, якщо дитина, облита водою, випрямилась, то вона стiйка для того, щоб жити, якщо стиснулася, то кажуть: "Дасть Бог -- виживе", тобто дитина слабка. Очевидно, давнiше в цьому обрядi було те, що волхв весi оцiнював, чи житт?здатна дитина i дозволяв ?й жити, малюючи на ?? тiм'? криж. Волхв Барбара заповiда?, що пологовi будинки треба перетворити у храми Бога Рода, де б народжувану дитину в час пологiв приймав лiкар у присутностi ще шiстьох старих лiкарiв, котрi б безпомильно визначали право дитини на життя i не випускали в свiт калiк вiд народження. При?хавши вiд Храму до дому породiллi, куми вiддають батькам освячену дитину, i ?х запрошують за святковий стiл. Перед тим, як випити першу чарку, господар чита? речення No24. Пообiдавши, всi встають, а кум i каже: -- Дяку?мо вам за хлiб, за честь i за все добре, дай, Боже, аби дитя вигодували, потiхи дочекались, аби ще й на весiлля покликали. Тодi всi сiдають, аби добро сiдало, i господар налива? чарку старшому куму, кладучи на тарiлку бiля чарки паляницю. Кум пiднiма? чарку i зверта?ться до породiллi: -- Кумо, кумо, дай, Боже, здоров'я, аби вискочила з того вiвса, як сарна з лiса, аби сина (дочку) вигодувала, потiхи дочекалась. Кладе на тарiлку грошi для куми. Так пiдносять чарку всiм кумам, вони теж дарують на дитину. Якщо розпорядницею була баба-повитуха, вона теж налива? старшому кумовi чарку i пiдносить на тарiлцi, говорячи: -- Скиньтесь бабцi на капцi. Всi куми скидають потроху грошей бабi. Тодi закушують i розходяться. Пiсля того як куми пiдуть, надвечiр породiлля посила? когось iз сiм'? запросити тих жiнок, якi ?? провiдували, або ж вони самi приходять на той час, на який ?х запросила породiлля, коли вони ?? провiдували. Коли жiнки зiйдуться, вип'ють по першiй чарцi i трошки переговорять про сво?, приходять ?хнi чоловiки, але в свiтлицю не заходять, а чекають в сiнях, поки котрась iз жiнок не вигукне: "А де ж це наш коваль?" Всi разом починають спiвати: Спасибi тобi, ковалю, що ти нам дитину скував. I в рученьки не хукав, i нiжкою не тупав, i тепло, i добре кувати було. Чоловiки заходять у хату, а жiнки спiвають: Зелена, зелена в лузi трава, милая й люба в мужа жона. А вiн ?? зажартував, кунiю шубоньку попорвав. Кунiя шубонька зшита буде, ми з тобою жити будем. Будемо жити. Бога хвалити, дочок вiддавати, синiв женити. Чоловiки сiдають за стiл i гуляють разом з жiнками. Через три чи чотири тижнi пiсля пологiв куми приходять приспособити матiр до виходу на люди: до Храму, а чи просто пройти по селу з дитиною. Мати чепурненько вбира?ться, пришпилю? до сповитку залiзну шпильку, а також бере з собою цiлушку хлiба i зубець часнику. Разом з кумами вони вирушають з дому. Пiд час виходу не прикривають дитинi очей, щоб уроки не брались. Тодi повертаються додому i справляють урочистий обiд. На цей обiд куми приходять iз сво?ми хмiльними напоями. ПРИМIТКИ 1. В книзi подаються описи лише головних календарних i свiтських свят в загальних рисах. Розпис iнших арiйських свят i бiльше ?хн? наповнення деталями зроблять послiдовники Барбари. Спецiальнi збiрники пiсень iгор i танцiв, якi могли б використовувати волхви пiд час обрядiв, будуть упорядкованi пiзнiше учнями i послiдовниками Барбари. Поки це станеться волхви можуть використовувати вже ранiше видрукуванi збiрники обрядових пiсень, iгор i танцiв, очищуючи ?х вiд юдо?вангельських домiшок. До кожного обряду, крiм вказаних номерiв речень, волхв може пiдбирати речення на свiй розсуд з тих, якi публiкованi в главi "РЕЧЕННЯ". Пiзнiше учнi, якi закiнчуватимуть сiм класiв загально? школи, повиннi будуть складати екзамен на знання обов'язкового мiнiмуму пiсень, iгор i танцiв. Всi числа подаються за сучасним календарем. 2. Нотний рядок до пiсень весiльного обряду можна знайти у книзi "Весiлля", Наукова думка, К., 1970р., том I, стор. 88, 267,287, 216, 114, 115, 223, I49, 255, 228, 324, I40, 327, 326, 124, 125, 130, 131, 131, том II, стор. 137, 138, 137, 377, 359, 360.

Популярность: 26, Last-modified: Wed, 30 Jun 2004 04:36:15 GMT